รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ลดได้เพิ่มขึ้นจากโครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน : 2200-0972

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 4.7200

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
4.00
100.0000
100 / 100
3
4.50
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมจัดการประชุมเพื่อดำเนินการโครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กำหนดจัดแถลงข่าวในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 - 11.30 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงสั่งการด้วยวาจาให้งดการจัดแถลงข่าวดังกล่าว แต่จะจัดกิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2020) แบบ Virtual Event และรณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปิดไฟฯ วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 2,482 เมกกะวัตต์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สรุปผลการดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ร้อยละของปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ลดได้เพิ่มขึ้นจากโครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละของปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ลดได้เพิ่มขึ้นจากโครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ร้อยละของปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ลดได้เพิ่มขึ้นจากโครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
:มิติที่ ๒.๔ - การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก
:เป้าหมายที่ ๒.๔.๑ กรุงเทพมหานครเป็นที่เมืองประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม%
:เป้าประสงค์ที่ ๒.๔.๑.๒ ประชาชนมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด