ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก : 22000000-4009

สํานักสิ่งแวดล้อม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยองค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อกระตุ้นให้ทุกประเทศในโลกให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมของโลก ที่ได้ถูกทำลายและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของทุกชีวิตในโลก โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ อย่างเช่นกรุงเทพมหานครที่เป็นศูนย์กลางทุกด้านในประเทศ แม้จะมีการพัฒนาทุกด้าน แต่ขณะเดียวกันส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้น ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนและทุกภาคส่วนตระหนักและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม จึงจัดโครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก ตั้งแต่ปี 2550 และจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยยึดหลักคำขวัญขององค์การสหประชาชาติในแต่ละปี ในการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับนานาประเทศทั่วโลก เพื่อสานต่อและกระตุ้นเตือน ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ทั้งร่วมอนุรักษ์ และพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป

22010000/22010000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปลุกกระแสสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเข้าใจถึงผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 2. เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนัก และมีความรับผิดชอบร่วมกับทุกประเทศ ในการช่วยกันแก้ไขวิกฤตสิ่งแวดล้อมโลกที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร และขยายผลการดำเนินการไปสู่ระดับประเทศต่อไป 3. เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกองค์กรตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญห่า ซึ่งผลการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมนำไปสู่การประหยัดงบประมาณของทางราชการ

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดกิจกรรมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลกร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในเดือนมิถุนายน 2563 2. จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน รวมทั้งประชาชนทั่วไปเกิดความตื่นตัว เห็นความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมเป็นเครือข่าย และให้การสนับสนุนกิจกรรมในการป้องกันและแกัไขปัญหาสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๔ - การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก
เป้าหมายที่ ๒.๔.๑ กรุงเทพมหานครเป็นที่เมืองประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๔.๑.๒ ประชาชนมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-24)

100.00

24/09/2563 : ปี 2563 กำหนดการรณรงค์ในหัวข้อ Time for Nature ภายใต้แนวคิดหลักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ซึ่งสำนักสิ่งแวดล้อมกำหนดจัดประชุมในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 2 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) กำหนดจัดพิธีเปิดกิจกรรมวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 ณ บริเวณควอเทียร์อเวนิว ชั้น G ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ เขตวัฒนา และจัดนิทรรศการวันสิ่งแวดล้อมโลกระหว่างวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2563 ณ บริเวณควอเทียร์อเวนิว ชั้น G ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ เขตวัฒนา

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่กระจายของโรคไวรัสโคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่กระจายของโรคไวรัสโคโรนา 2019

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-07-23)

100.00

23/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 89.00 (2020-06-26)

89.00

26/6/2563 : ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อจัดกิจกรรมเมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3 สำนักสิ่งแวดล้อม อาคาร 2 และจัดพิธีเปิดกิจกรรมโครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณควอเทียร์ อเวนิว ชั้น G ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ เขตวัฒนา พร้อมจัดนิทรรศการระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2563 ณ บริเวณควอเทียร์ อเวนิว ชั้น G ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ เขตวัฒนา ขั้นตอนการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การระบาดของโควิท-19

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การระบาดของโควิท-19

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-26)

55.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :COVID-19

** อุปสรรคของโครงการ :COVID-19

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-24)

50.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชลอโครงการ เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-03-23)

25.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับเงินประจำเงินงวดจากสำนักงบประมาณ และดำเนินการจัดทำประมาณการราคา

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-25)

20.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติร่าง TOR

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2020-01-27)

18.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมข้อมูลและกำหนดรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพิ่มเติม /

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2019-12-27)

11.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมข้อมูลและกำหนดรายละเอียดการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมรายละเอียดข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 22000000-4009

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 22000000-4009

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2200-0972

ตัวชี้วัด : ร้อยละของปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ลดได้เพิ่มขึ้นจากโครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 4.7200

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 4.7200

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
4.50

100 / 100
4
4.72

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **