ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง : 23000000-3605

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2563)

22.50

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 22.50

นายเดชรัชต์ ยุกตะนันท์/นายสิทธิโชค พัดเย็น โทร. 022453360 ต่อ 134

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

เมืองสำคัญด้านการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง จำนวน 5 เมือง ประกอบด้วย กรุงพนมเปญ (กัมพูชา) กรุงเวียงจันทน์ (ลาว) นครย่างกุ้ง (พม่า) นครโฮจิมินห์ (เวียดนาม) และกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันจัดตั้งเมืองการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง (Lower Mekong Tourism Cities) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวระหว่างเมืองสมาชิก

23070000/23070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวของเมืองสมาชิกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง - เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของเมืองการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง - เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครให้ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวของเมืองสมาชิกได้รับทราบ

เป้าหมายของโครงการ

เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเมืองการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง จำนวน 4 กิจกรรม ได้แก่ - การปะชุม Lower Mekong Tourism Cities Senior Officials Meeting - การประชุม Lower Mekong Tourism Cities Mayors Summit - การแลกเปลี่ยนเยาวชนด้านการท่องเที่ยว - การเข้าร่วมงาน ITE HCMC ณ นครโฮจิมินห์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
มิติที่ ๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
เป้าหมายที่ ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก%
เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.๖ การส่งเสริมประชาสัมพันธ์องค์กร (Corporate Branding) และการส่งเสริม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.50 (2020-05-26)

22.50

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง เข้างบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เป็นเงิน 2,275,019.28 บาท ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้เห็นชอบแล้ว รายละเอียดตามหนังสือกลุ่มงานแผนงานการท่องเที่ยว ที่ 068/2563 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.50 (2020-04-22)

22.50

22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานเมืองเจ้าภาพเรื่องกำหนดการจัดงาน โดยนครโฮจิมินห์แจ้งว่าจะจัดกิจกรรมช่วงเดือนกันยายนหรือธันวาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.50 (2020-03-19)

22.50

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานนครโฮจิมินห์ ในฐานะเมืองเจ้าภาพ เรื่อง กำหนดการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.50 (2020-02-21)

22.50

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานขอรายละเอียดกำหนดการจัดกิจกรรมจากนครโฮจิมินห์ในฐานะเมืองเจ้าภาพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.50 (2020-01-23)

22.50

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานนครโฮจิมินห์เพื่อขอกำหนดการกิจกรรมและหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.50 (2019-12-20)

22.50

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานขอกำหนดการจากนครโฮจิมินห์ เมืองเจ้าภาพกิจกรรมครั้งต่อไป โดยนครโฮจิมินห์แจ้งว่าจะกำหนดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเยาวชนช่วงเดือนมิถุนายน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.50 (2019-11-27)

22.50

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานเมืองเจ้าภาพจัดกิจกรรมการจัดการประชุม Lower Mekong Tourism Cities Senior Officials และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเยาวชน และประสานนครโฮจิมินห์ เรื่อง การเข้าร่วมงาน ITE HCMC ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.50 (2019-10-24)

22.50

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำสรุปผลการเข้าร่วมการประชุม Lower Mekong Tourism Cities Mayors Summit ระหว่างวันที่ 12-15 ตุลาคม 2562 ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - กรุงเวียงจันทน์มีหนังสือ ที่ 003/G.VT ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ขอเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุม Lower Mekong Tourism Cities Mayors Summit ระหว่างวันที่ 13-16 ตุลาคม 2562 ต่อมามีไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แจ้งเปลี่ยนวันที่เป็น 12-15 ตุลาคม 2562 ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - หนังสือที่ กท 1207/0149 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวได้อนุมัติโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง เป็นเงิน 2,340,000 บาท - หนังสือที่ กท 1207/2740 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ปลัดกรุงเทพมหานคร (นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร) ได้อนุมัติการเดินทางและค่าใช้จ่าย กิจกรรมการเข้าร่วมประชุม Lower Mekong Tourism Cities Mayors Summit เป็นเงิน 101,520 บาท แก่ข้าราชการกรุุงเทพมหานคร ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้นลงมา สังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จำนวน 3 คน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ร่วมกับสำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 12-15 ตุลาคม 2562 ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประสานเมืองเจ้าภาพ เรื่อง กำหนดการจัดกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประสานนครโฮจิมินห์และสำนักงาน ททท. ณ นครโฮจิมินห์ เรื่อง การเข้าร่วมงาน ITE HCMC
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่าย ขออนุมัติเงินงวด ขออนุมัติการเดินทาง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถาบันการศึกษา เพื่อคัดเลือกเยาวชน บมจ. การบินไทย เรื่องบัตรโดยสาร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามระยะเวลาที่กำหนด
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3605

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3605

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-0815

ตัวชี้วัด : 20.จำนวนช่องทางในการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว/ข้อมูล ต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ตัวชี้วัดเจรจาตกลง)

ค่าเป้าหมาย ช่องทาง : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ช่องทาง : 4.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ช่องทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.00

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **