รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

20.จำนวนช่องทางในการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว/ข้อมูล ต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ตัวชี้วัดเจรจาตกลง) : 2300-0815

ค่าเป้าหมาย ช่องทาง : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ช่องทาง : 5.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ช่องทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.00
100.0000
100 / 100
2
4.00
100.0000
100 / 100
3
4.00
100.0000
100 / 100
4
5.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว/ข้อมูลต่างๆด้านการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 4 ช่องทาง ดังนี้ ๑. การประชุม เข้าร่วมการประชุม The 5th Lower Mekong Tourism Cities Mayors Summit ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการประชุม Lower Mekong Tourism Cities Mayors Summit ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม คือ ๑) การประชุม Lower Mekong Tourism Cities Officials Meeting เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประกอบด้วย คณะทำงานเจ้าหน้าที่อาวุโสของเมืองสมาชิก ได้แก่ กรุงพนมเปญ นครโฮจิมินห์ นครย่างกุ้ง กรุงเวียงจันทน์ และกรุงเทพมหานคร โดยมี Mr. Soun Manyvong อธิบดีกรมส่งเสริม กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว เป็นประธานการประชุม และ ๒) การประชุม The 5th Lower Mekong Tourism Cities Mayors Summit เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประกอบด้วย การพิจารณาเนื้อหาในแถลงการณ์ร่วมก่อนการลงนาม การลงนามของผู้แทนเมืองสมาชิก และการแถลงข่าว ๒. เว็บไซต์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ทาง http://www.bangkoktourist.com/ ๓. เทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณสะพานพระราม ๘ ฝั่งธนบุรี เขตบางพลัด มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานจำนวน ๑๔๑,๖๙๓ คน และจัดกิจกรรมเทศกาลลอยกระทง ณ คลองโอ่งอ่าง เขตพระนคร และเขตสัมพันธวงศ์ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มีจำนวนผู้เข้าร่วมงาน ๑๔,๕๒๖ คน ๔. เฟสบุ๊ก โดยศึกษารวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลการท่องเที่ยวในมิติต่าง ๆ สำหรับใช้ในการเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊ก และดำเนินการโพสต์เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๒ โพสต์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว/ข้อมูลต่างๆด้านการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 4 ช่องทาง ดังนี้ ช่องทางที่ ๑. การประชุม เข้าร่วมการประชุม The 5th Lower Mekong Tourism Cities Mayors Summit ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการประชุม Lower Mekong Tourism Cities Mayors Summit ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม คือ ๑) การประชุม Lower Mekong Tourism Cities Officials Meeting เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประกอบด้วย คณะทำงานเจ้าหน้าที่อาวุโสของเมืองสมาชิก ได้แก่ กรุงพนมเปญ นครโฮจิมินห์ นครย่างกุ้ง กรุงเวียงจันทน์ และกรุงเทพมหานคร โดยมี Mr. Soun Manyvong อธิบดีกรมส่งเสริม กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว เป็นประธานการประชุม และ ๒) การประชุม The 5th Lower Mekong Tourism Cities Mayors Summit เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประกอบด้วย การพิจารณาเนื้อหาในแถลงการณ์ร่วมก่อนการลงนาม การลงนามของผู้แทนเมืองสมาชิก และการแถลงข่าว ช่องทางที่ ๒ เว็บไซต์การท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร เพจ http://www.bangkoktourist.com/ โดยประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ช่องทางที่ ๓. งานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณสะพานพระราม ๘ ฝั่งธนบุรี เขตบางพลัด มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานจำนวน ๑๔๑,๖๙๓ คน และจัดกิจกรรมเทศกาลลอยกระทง ณ คลองโอ่งอ่าง เขตพระนคร และเขตสัมพันธวงศ์ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มีจำนวนผู้เข้าร่วมงาน ๑๔,๕๒๖ คน ช่องทางที่ ๔. เฟสบุ๊ก โดยศึกษารวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลการท่องเที่ยวในมิติต่าง ๆ สำหรับใช้ในการเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊ก และดำเนินการโพสต์เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓๕ โพสต์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว/ข้อมูลต่างๆด้านการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 4 ช่องทาง ดังนี้ ช่องทางที่ ๑. การประชุม เข้าร่วมการประชุม The 5th Lower Mekong Tourism Cities Mayors Summit ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการประชุม Lower Mekong Tourism Cities Mayors Summit ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม คือ ๑) การประชุม Lower Mekong Tourism Cities Officials Meeting เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประกอบด้วย คณะทำงานเจ้าหน้าที่อาวุโสของเมืองสมาชิก ได้แก่ กรุงพนมเปญ นครโฮจิมินห์ นครย่างกุ้ง กรุงเวียงจันทน์ และกรุงเทพมหานคร โดยมี Mr. Soun Manyvong อธิบดีกรมส่งเสริม กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว เป็นประธานการประชุม และ ๒) การประชุม The 5th Lower Mekong Tourism Cities Mayors Summit เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประกอบด้วย การพิจารณาเนื้อหาในแถลงการณ์ร่วมก่อนการลงนาม การลงนามของผู้แทนเมืองสมาชิก และการแถลงข่าว ช่องทางที่ ๒ เว็บไซต์การท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร เพจ http://www.bangkoktourist.com/ โดยประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ช่องทางที่ ๓. งานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณสะพานพระราม ๘ ฝั่งธนบุรี เขตบางพลัด มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานจำนวน ๑๔๑,๖๙๓ คน และจัดกิจกรรมเทศกาลลอยกระทง ณ คลองโอ่งอ่าง เขตพระนคร และเขตสัมพันธวงศ์ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มีจำนวนผู้เข้าร่วมงาน ๑๔,๕๒๖ คน ช่องทางที่ ๔. เฟสบุ๊ก โดยศึกษารวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลการท่องเที่ยวในมิติต่าง ๆ สำหรับใช้ในการเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊ก และดำเนินการโพสต์เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๗๕ โพสต์ - อยู่ระหว่างดำเนินการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว/ข้อมูลต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยว ของกรุงเทพมหานครทาง Youtube

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด - บรรลุค่าเป้าหมายที่วางไว้ (๕ ช่องทาง) ดำเนินการได้ ๕ ช่องทาง ช่องทางที่ ๑. การประชุม The 5th Lower Mekong Tourism Cities Mayors Summit ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ช่องทางที่ ๒ เว็บไซต์การท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร เพจ http://www.bangkoktourist.com/ (แม้ว่าโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำและบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครจะยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่เว็บไซต์ยังคงเปิดให้บริการและปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่องจึงนับเป็นความสำเร็จ) ช่องทางที่ ๓. งานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณสะพานพระราม ๘ ฝั่งธนบุรี เขตบางพลัด ช่องทางที่ ๔. เฟสบุ๊คแฟนเพจ “Bangkok Tourism Division ส่วนการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร” จำนวน๙๐ เรื่อง มีจำนวนผู้ติดตามเพจทั้งสิ้น ๑๔,๔๑๗ ราย (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓) ช่องทางที่ ๕ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (YouTube) ช่อง Bangkok Tourism Division จำนวน ๑๒ เรื่อง/ครั้ง ผู้ติดตาม จำนวน ๑๐๑ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓) ผลการดำเนินการกิจกรรม/โครงการ ๑. โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวในต่างประเทศ (Roadshows/ Trade shows) (สธท.) (งบประมาณ ๘,๔๓๘,๐๐๐.-บาท) (ดำเนินการ) ๑.๑ งาน Internationale Tourismus Borse (ITB 2020) ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี - มีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๔ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ แต่ด้วยสภาวการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในยุโรปที่ขยายตัวในวงกว้าง ผู้จัดงานจึงมีประกาศยกเลิกการจัดงาน เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๒๗ น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานคร (นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร) ได้อนุมัติให้ยกเลิกการเดินทาง และอนุมัติให้เบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการยกเลิกการเดินทาง รายละเอียดตามหนังสือสำนักการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กท ๑๓๐๕/๑๗๖๓ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ - สำหรับในส่วนของการจ้างเหมาจัดแสดงนิทรรศการและการตกแต่งบูทฯ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายสิงห์ ลิ้มพิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ได้อนุมัติให้แก้ไขสัญญาฯ เพื่อปรับลดเนื้องานตามที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการไปแล้ว รายละเอียดตามหนังสือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่ ๐๐๒๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายสิงห์ ลิ้มพิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ได้โปรดทราบรายงานผลการตรวจรับพัสดุ และเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างในส่วนที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๒,๑๕๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ๑) ค่าจัดสร้างคูหาประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครภายในงาน ๒) ส่วนประกอบของจุดถ่ายภาพที่ระลึกที่ผลิตแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการติดตั้ง ๓) วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดับตกแต่งคูหาเพื่อความสวยงามและเป็นอัตลักษณ์ ๔) ของที่ระลึกที่ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว ๑.๒ งาน Beijing International Tourism Expo 2020 (BITE 2020) ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน - มีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ขยายตัวในวงกว้างและยังไม่สามารถควบคุมได้ โดยองค์การอนามัยโลก หรือ WHO ได้ประกาศให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ และกระทรวงสาธารณสุขของไทย ได้ประกาศให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง (๘ ประเทศ ๓ เขตการปกครอง) ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษมาเก๊า เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐไต้หวัน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐสิงคโปร์ อิหร่าน อิตาลี ฝรั่งเศส และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยหากจำเป็นต้องเดินทาง เมื่อกลับมาจะต้องกักกันตัวเองเป็นเวลา ๑๔ วัน เพื่อเฝ้าสังเกตอาการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการ ส่วนการท่องเที่ยวจึงได้พิจารณายกเลิกการเดินทางเข้าร่วมงาน เนื่องจากสถานที่จัดงานอยู่ในประเทศกลุ่มเสี่ยงในการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดตามหนังสือที่ กท ๑๒๐๗/๑๐๙๗ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และได้รับอนุมัติให้โอนงบประมาณเข้างบกลาง รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท ๑๙๐๒/๐๐๘๔๒ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว ๒. โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง (สธท.) (งบประมาณ ๒,๓๔๓,๐๐๐.-บาท) (ดำเนินการ) - ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวได้อนุมัติโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง เป็นเงิน ๒,๓๔๓,๐๐๐.-บาท รายละเอียดตามหนังสือสำนักวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ที่ กท ๑๒๐๗/๐๑๔๙ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ - กรุงเวียงจันทน์มีหนังสือ ที่ ๐๐๓/G.VT ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุม Lower Mekong Tourism Cities Mayors Summit ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยต่อมาเจ้าหน้าที่ของกรุงเวียงจันทน์ได้ประสานกรุงเทพมหานครผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) แจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่จัดการประชุมเป็นระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - ปลัดกรุงเทพมหานคร (นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร) ได้อนุมัติการเดินทางและค่าใช้จ่าย กิจกรรมการเข้าร่วมประชุม Lower Mekong Tourism Cities Mayors Summit เป็นเงิน ๑๐๑,๕๒๐.-บาท แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้นลงมา สังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว รวมจำนวน ๓ ราย ได้แก่ นางสุนิศา พวงประดับ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการท่องเที่ยว นายเดชรัชต์ ยุกตะนันท์ นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ และนายสิทธิโชค พัดเย็น นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ และสำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสมบูรณ์ หอมนาน รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และนางวรนุช สิงห์โต ผู้อำนวยการส่วนการท่องเที่ยว เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว รายละเอียดตามหนังสือสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ที่ กท ๑๒๐๗/๒๗๔๐ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เบิกจ่ายงบประมาณไปทั้งสิ้น ๖๖,๙๘๐.๗๒ บาท (หกหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) - ในส่วนของกิจกรรมอื่น ๆ ภายใต้โครงการฯ อาทิ การประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการท่องเที่ยวของเมืองลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง หรือ Lower Mekong Tourism Cities Senior Officials ขึ้นอยู่กับความพร้อมของเมืองเจ้าภาพ คือ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - สำหรับกิจกรรมการเข้าร่วมงาน ITE HCMC 2020 เป็นการประชุมความร่วมมือและการออกร้าน/คูหาส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวที่นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ดำเนินการจัดขึ้นเป็นประจำในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี ซึ่งหากมีการกำหนดวันจัดงานที่แน่ชัด นครโฮจิมินห์จะมีหนังสือเชิญกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงาน แต่เนื่องด้วยปีนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่แพร่กระจายไปทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อการเดินทาง และการจัดงานในต่างประเทศ ประกอบกับมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันโรคของกรุงเทพมหานคร ทำให้ผู้บริหารของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มีนโยบายงดเว้นการเดินทางเข้าร่วม กิจกรรมที่ต้องดำเนินการในต่างประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นอกจากนี้ สถานการณ์การเงินการคลังของกรุงเทพมหานครไม่สามารถดำเนินการเก็บรายได้ได้ตามเป้าหมาย และให้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ โดยให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน - ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจึงได้พิจารณาอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง เข้างบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เป็นเงิน ๒,๒๗๕,๐๑๙.๒๘ บาท สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสิบเก้าบาทยี่สิบแปดสตางค์) รายละเอียดตามหนังสือกลุ่มงานแผนงานการท่องเที่ยว ที่ ๐๖๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ - ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้อนุมัติยกเลิกโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง และอนุมัติโอนงบประมาณเข้างบกลาง รายละเอียดตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท ๑๙๐๕/๑๐๔๙ ลงวันที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ๓. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำและบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (สธท.) (งบประมาณ ๓๖๐,๐๐๐.-บาท)(ดำเนินการ) - การดำเนินการบริหารจัดการเว็บไซต์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ้นสุดสัญญากับ บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งส่วนการท่องเที่ยว สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สวท. ได้ดำเนินการสืบราคาจากผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขและมีอาชีพรับจ้างโดยตรงจำนวน ๒ ครั้ง ปรากฎราคาที่สูงเกินงบประมาณที่ได้รับตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้ง ๒ ครั้ง ซึ่งเกินกว่าวงเงินงบประมาณ ๓๖๐,๐๐๐.-บาท ตามข้อบัญญัติฯ โดยมีรายละเอียดของการสืบราคาจากผู้ประกอบการ ดังนี้ ครั้งที่ ๑ สืบราคาจากผู้ประกอบการ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด (ผู้ประกอบการรายเดิมตามสัญญา) โดยมีราคาที่เสนอรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ครั้งที่ ๒ สืบราคาจากผู้ประกอบการ จำนวน ๓ ราย ได้แก่ ๑) บริษัท ดีเฟนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด โดยมีราคาที่เสนอรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เป็นเงิน ๗๔๐,๐๐๐.-บาท ๒) บริษัท อินโนเวทีฟ โฟร์ตีเอต จำกัด โดยมีราคาที่เสนอรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เป็นเงิน ๘๐๐,๐๐๐.-บาท ๓) บริษัท สเพซ คลาวด์ จำกัด โดยมีราคาที่เสนอรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เป็นเงิน ๖๔๒,๐๐๐.-บาท ในการนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พลตำรวจโทโสภณ พิสุทธิวงษ์ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ได้อนุมัติยกเลิกการดำเนินการตามข้อบัญญัติฯ ตามที่ สวท. เสนอ และอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ งานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการจัดทำและบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร เป็นเงิน ๓๖๐,๐๐๐.-บาท เข้างบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายละเอียดตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท ๑๙๐๕/๑๐๔๘ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ๔. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร (สธท.) (งบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐.-บาท) (ดำเนินการ) - โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานครจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีไทย และสร้างสรรค์งานเทศกาล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่นให้สามารถรองรับการเดินทางมาเยือนของนักท่องเที่ยวทั้งที่มาจากต่างถิ่นและต่างประเทศ โดยดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย การจัดงานแถลงข่าว และการจัดงานเทศกาลลอยกระทง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ๑) จัดงานแถลงข่าว ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมี นายอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีแถลงข่าว ๒) จัดงานเทศกาลลอยกระทง ณ บริเวณสะพานพราม ๘ ฝั่งธนบุรี เขตบางพลัด ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การประกวดกระทง (ประเภทสร้างสรรค์ สวยงาม และไทยวิจิตร) การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการแสดงจากศิลปินนักร้อง พิธีลอยกระทง การสาธิตประดิษฐ์กระทง การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) และสินค้าชุมชน การจำลองพื้นที่ตลาดโบราณในเทศกาลงานประเพณี ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าว เบิกจ่ายงบประมาณไปเป็นเงิน ๓,๒๕๕,๕๕๕.-บาท จากยอดเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐.-บาท) มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น จำนวน ๑๔๑,๖๙๓ คน มียอดการซื้อขายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) และร้านค้าภายในงาน เป็นเงิน ๖๘๑,๐๕๐.-บาท เปรียบเทียบกับสถิติยอดผู้เข้าร่วมงานและยอดการซื้อขายสินค้าในงานเทศกาลลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ปรากฎว่า มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานเพิ่มขึ้น (๘๖,๐๐๐ คน) จำนวน ๕๕,๖๙๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๗๖ แต่ยอดการซื้อขายสินค้าลดลงจากปีก่อน (๑,๖๒๔,๓๐๐.-บาท) เป็นเงิน ๙๔๓,๒๕๐.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐๗ ซึ่งเป็นผลอันเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ - มีร้านค้าภายนอกในพื้นที่การจัดงานของมูลนิธิ มิราเคิล ออฟ ไลฟ์ จำนวนมาก - ทำเลที่ตั้งของร้านค้าในสังกัดสำนักพัฒนาสังคมตั้งอยู่บริเวณทางออกของงาน - ระยะเวลาการจัดงานสั้นกว่าปี ๒๕๖๑ เนื่องจากได้รับการประสานจากกองทัพเรือ และสถานีตำรวจบางยี่ขันให้ปิดงาน เวลา ๒๒.๐๐ น. เพื่อเตรียมการซ้อมเรือพระราชพิธี ๕. กิจกรรมการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว/ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ (สธท.) (ไม่ใช้งบประมาณ) - มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครที่ดำเนินการผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook fanpage “Bangkok Tourism Division ส่วนการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร” ซึ่งจะส่งผลให้มีผู้ติดตามเพจดังกล่าวเพิ่มขึ้น อันจะเป็นการสร้างฐานข้อมูลการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวในอนาคต ทั้งนี้ กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานไว้ที่จำนวนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า ๖๐ เรื่อง และมีจำนวนผู้ติดตามเพิ่มขึ้นจากสถิติเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ มีจำนวนผู้ติดตามเพจเฟสบุ๊คแฟนเพจ “Bangkok Tourism Division ส่วนการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร” ๑๒,๖๒๒ ราย ทั้งนี้ นับแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จนถึง ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้ดำเนินกิจกรรมโดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวผ่านเพจดังกล่าว จำนวน ๙๐ เรื่อง มีจำนวนผู้ติดตามเพจทั้งสิ้น ๑๓,๘๗๖ ราย ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทั้งในระดับโครงการฯ และระดับแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ สวท. ที่กำหนดไว้แล้ว โดยมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวไปมากกว่าที่ตั้งค่าเป้าหมายไว้ จำนวน ๓๐ เรื่อง คิดเป็นร้อยละที่เพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ ๕๐ และมียอดความเคลื่อนไหวหรือยอดผู้ติดตามเพจเพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวน ๑,๒๕๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙.๙๓๕ โดยมีรายละเอียดของข้อมูลที่ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ดังนี้ ๑. ประชาสัมพันธ์การจัดงานลอยกระทงบริเวณสะพานพระราม ๘ ๒. ประชาสัมพันธ์ข่าวที่สำนักข่าว CNN ระบุว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ดีที่สุดสำหรับเคาน์ดาวน์ ๓. เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ ๔. ประชาสัมพันธ์การเข้าชมพระราชวังเดิม ๕. ประชาสัมพันธ์การจัดงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙ ๖. ประชาสัมพันธ์แผนที่ท่องเที่ยวย่านฝั่งธนบุรี ๗. ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเยี่ยมชมพระราชวังเดิม ๘. ประชาสัมพันธ์จุดบริการต่าง ๆ สำหรับประชาชนที่เข้าร่วมรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๙. เผยแพร่ภาพบรรยากาศภายในงานถนนคนเดินบริเวณถนนสีลม เขตบางรัก ซึ่งจัดเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๑๐. ประชาสัมพันธ์การจัดงานถนนคนเดินบริเวณถนนเยาวราช ถนนสีลม และถนนข้าวสาร ๑๑. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนสักการะพระพุทธสิหิงค์ ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ ๑๒. ประชาสัมพันธ์การจัดงานถนนคนเดินบริเวณถนนสีลม ในงานพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๑๓. ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์คลองบางหลวง” จัดโดยสำนักงานเขตภาษีเจริญ ๑๔. ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ “สวนออร์แกนิค ที่ Sansiri Backyard @T77Community” ๑๕. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนท่องเที่ยวงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๖๒ ๑๖. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมสวดมนต์ข้ามปีและทำบุญตักบาตร ๑๗. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่องเที่ยว ๑๐ ย่านในกรุงเทพฯ อาทิ เอกมัย สำเพ็ง สีลม ฯลฯ ๑๘. ประชาสัมพันธ์เส้นทางเดินเท้าท่องเที่ยว ๑ วัน “ยลคลองคูเมืองเดิม แรกเริ่มประวัติศาสตร์เมือง” ๑๙. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่องเที่ยวงานวันเด็ก ณ พิพิธบางลำพู ๒๐. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เดินเท้าศึกษาประวัติศาสตร์เมืองย่านเก่าปากคลองบางกอกน้อย ๒๑. ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมท่องเที่ยวครั้งยิ่งใหญ่ เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่ ๒๖ ระหว่าง วันที่ ๑๖ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ ๒๒. ประชาสัมพันธ์ปฏิทินกิจกรรมถนนคนเดิน เดือนมกราคม ๒๕๖๓ ๒๓. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานีรถไฟหัวลำโพง ๒๔. ประชาสัมพันธ์บ้านขนมปังขิง บ้านเก่าแก่ในเขตพระนคร ๒๕. เชิญชวนท่องเที่ยวงาน ตรุษจีนเยาวราช ประจำปี ๒๕๖๓ ๒๖. เผยแพร่อัตลักษณ์ ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ๒๗. ประชาสัมพันธ์อีเวนท์ต่าง ๆ ที่น่าสนใจในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ๒๘. ประชาสัมพันธ์งาน Bangkok Design Week 2020 ๒๙. ประชาสัมพันธ์จุดท่องเที่ยวริมแม่น้ำ พร้อมทั้งแนะนำการเดินทางโดยเรือด่วน ๓๐. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เที่ยวคลองบางหลวง ๓๑. ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ๓๒. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลอาคารโบราณที่ถูกปรับปรุงใหม่เป็นโรงแรม ๓๓. เชิญชวนท่องเที่ยววิถีคลองที่กัมปงในดงปรือ ๓๔. ประชาสัมพันธ์เรือด่วนเจ้าพระยารูปแบบใหม่ “Riva Express” ๓๕. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ไปท่องเที่ยวงานถนนคนเดินวัดอรุณ ๓๖. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานที่เที่ยวย่านลาดกระบัง - หนองจอก ๓๗. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่องเที่ยวกิจกรรมล่องเรือกินปู ดูวิถีชาวทะเลบางขุนเทียน ๓๘. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่องเที่ยว “พัฒน์พงศ์ มิวเซียม” ๓๙. ประชาสัมพันธ์รถเมล์ shuttle bus ฟรีเชื่อมรถไฟฟ้า “BMA Feeder” โดยกรุงเทพมหานคร ๔๐. แชร์ Infographic ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ๔๑. ประชาสัมพันธ์ข่าว กลุ่มงานส่งเสริมการท่องเที่ยว มอบแอลกอฮอล์พร้อมอุปกรณ์ฉีดพ่น สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคแก่นักประชาสัมพันธ์ประจำซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ๔๒. ให้ความรู้เรื่องพระราชวังหลัง ๔๓. ให้ความรู้เรื่องพระราชวังหน้า และแนะนำสถานที่สำคัญในปัจจุบัน ๔๔. ให้ความรู้เรื่องพระราชวังสราญรมย์ ๔๕. ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเชิงสตรีทอาร์ท (Street Art) ๔๖. ให้ความรู้เรื่องพระพุทธสิหิงค์ ๔๗. ประชาสัมพันธ์การงดจัดงานสงกรานต์ เนื่องจาก COVID-19 ๔๘. ให้ความรู้เรื่องซุ้มประตูเฉลิม พระเกียรติฯ ๔๙. ให้ความรู้เรื่องศาลหลักเมือง ๕๐. ให้ความรู้เรื่องพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ที่วัดอัปสรสวรรค์ เขตภาษีเจริญ ๕๑. ให้ความรู้เรื่อง หอกลอง ๕๒. ให้ความรู้เรื่องศาลเจ้าเกียนอันเกง ๕๓. ให้ความรู้เรื่องวัดราชโอรสฯ ๕๔. ให้ความรู้เรื่องวัดมหาบุศย์และศาลแม่นาคพระโขนง ๕๕. ให้ความรู้เรื่องสถานีรถไฟธนบุรี และแนะนำพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน ๕๖. ให้ความรู้เรื่องพิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สัน ๕๗. ให้ความรู้เรื่องห้องสมุดวิลเลียม วอร์เรน ๕๘. แนะนำศูนย์กีฬาทางน้ําบึงหนองบอน เขตประเวศ ๕๙. ประชาสัมพันธ์แจ้งเรือด่วนเจ้าพระยางดให้บริการ ๖๐. ให้ความรู้เรื่อง พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ๖๑. พาเที่ยวออนไลน์ไปที่ วัดโบสถ์สามเสน ๖๒. แนะนำสถานที่สำคัญในกรุงเทพฯ ที่มีลวดลายแบบขนมปังขิง ๖๓. เล่าเรื่องโลหะปราสาท วัดราชนัดดาราม ๖๔. พาเที่ยวออนไลน์ไปวัดบวรนิเวศฯ ๖๕. แนะนำเส้นทางปั่นจักรยานรอบเมืองเก่า ๖๖. แนะนำให้รู้จักกับย่านนางเลิ้ง ๖๗. แนะนำอาคารยุโรปเก่าแก่ย่านตลาดน้อย “ห้างฮุนซุยโห” ๖๘. แนะนำแหล่งท่องเที่ยวย่านนางเลิ้ง (ตลาดนางเลิ้ง, โรงหนังเฉลิมธานี) ๖๙. ประชาสัมพันธ์นิทรรศการ “ศิลปะวิทยาการจากสาส์นสมเด็จ” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ๗๐. ประชาสัมพันธ์การจัดงานเนื่องในวันไวกาศี วิษากัม ๗๑. แนะนำแหล่งท่องเที่ยวย่านนางเลิ้ง (บ้านศิลปะ, บ้านเต้นรำ, บ้านนราศิลป์) ๗๒. แจ้งการเลื่อน การให้เข้าชมพระบรมมหาราชวัง ๗๓. บอกเล่าเรื่องพระอัฏฐารสศรีสุคตทศพลญาณบพิตรที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ๗๔. ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ร่วมสัมมนาในงาน Post COVID-19 ชีวิตวิถีใหม่ กับการจัดระเบียบและขับเคลื่อนสร้างความพร้อมกรุงเทพมหานครและเมืองหลักเพื่อการจัดงาน ๗๕. แนะนำวัดชนะสงคราม ๗๖. แนะนำสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา ๗๗. แนะนำแหล่งท่องเที่ยว “ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง” ๗๘. แจ้งประชาสัมพันธ์เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวที่ศูนย์บริการส่วนหน้า ส่วนการท่องเที่ยว ๗๙. ประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการดอกไม้ ณ ชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้ ลาดกระบัง ๘๐. ประชาสัมพันธ์งานตะลักเกี้ยะ Friendly Market ณ ท่าน้ำภานุรังษี ตลาดน้อย ๘๑. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดถ่ายภาพ ๘๒. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ ๘๓. ประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวทางน้ำ (คลองชักพระ - คลองบางกอกใหญ่ - คลองบางกอกน้อย) ๘๔. ให้ข้อมูลที่สำคัญของวัดราชโอรสฯ ๘๕. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบ้านมนังคศิลา ๘๖. ประชาสัมพันธ์งาน Amazing Adventure ณ Park Paragon ศูนย์การค้าสยามพารากอน ๘๗. ให้ข้อมูลที่สำคัญของวัดอินทรวิหาร ๘๘. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรือไฟฟ้าลำแรกของไทย ๘๙. แนะนำสถานเสาวภา ๙๐. แนะนำนิทรรศการ ศิลปวิทยาการจากสาส์นสมเด็จ ๖. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (YouTube) (สธท.) (ไม่ใช้งบประมาณ) - เป็นกิจกรรมใหม่ที่จัดทำขึ้นตามภารกิจงานประจำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดแทนช่องทางการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่ไม่สามารถดำเนินการได้ (Roadshows/Trade Shows) เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ COVID-19 โดยช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่จัดทำเพิ่มขึ้นนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (YouTube) โดยเลือกใช้สื่อที่มีความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มคนได้อย่างไม่จำกัดเพศ วัย จำนวน และเวลา ซึ่งจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของหน่วยงานและส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครได้ในวงกว้าง โดยมีขั้นตอนการดำเนินการประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ได้แก่ ๑) ศึกษาขั้นตอนการเปิดใช้งาน YouTube ๒) เปิดใช้งานและดำเนินการรวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทวิดีโอ ๓) ดำเนินการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ประเภทวิดีโอผ่าน YouTube และ ๔) ติดตามประเมินผลการจัดทำกิจกรรมและสรุปผลการดำเนินงาน โดยดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยจำนวน ๓ ขั้นตอน สำหรับขั้นตอนที่ ๔ อยู่ระหว่างการดำเนินการ - ดำเนินการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ประเภทวิดีโอผ่าน YouTube ไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน ๑๑ เรื่อง/ครั้ง มีจำนวนผู้ติดตาม ๘๑ ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ๑. เที่ยววันเดียว ตอนที่ ๑ (One Day Trip Ep.1) ล่องเรือชมแม่น้ำเจ้าพระยา ปากคลองตลาด วัดโพธิ์ ๒. เที่ยววันเดียว ตอนที่ ๒ (One Day Trip Ep.2) พาเที่ยวเชิงธรรมชาติ ย่านหนองแขม บางบอน และบางขุนเทียน ๓. เที่ยววันเดียว ตอนที่ ๓ (One Day Trip Ep.3) พาเที่ยวเยาวราช ไหว้พระวัดไตรมิตร และพบกับ Street food ทั้ง ๒ ข้างทางแบบจัดเต็ม ๔. เที่ยววันเดียว ตอนที่ ๔ (One Day Trip Ep.4) พาเที่ยววัดสระเกศ (ภูเขาทอง) ชมโลหะปราสาท ชิมของอร่อยย่านสามแพร่ง ๕. เที่ยววันเดียว ตอนที่ ๕ (One Day Trip Ep.5) พาเที่ยวย่านบางรัก เช็คอินจุดถ่ายรูปสวย ๆ และว้าวสุด ๆ กับสุสานหมอบรัดเลย์ ๖. เที่ยววันเดียว ตอนที่ ๖ (One Day Trip Ep.6) เที่ยวตลาดนางเลิ้ง ลัดเลาะชมเสาชิงช้า เรียนรู้จากพิพิธภัณฑ์ เดินชิลล์ที่ข้าวสาร ๗. เที่ยววันเดียว ตอนที่ ๗ (One Day Trip Ep.7) พาเที่ยว Community Mall ย่านทองหล่อ – เอกมัย และท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ ๘. กรุงเทพฯ เมืองยิ้ม ตอนที่ ๑ (Bangkok Smile Ep.1) พาเที่ยวคลองบางหลวง และบ้านศิลปิน ๙. กรุงเทพฯ เมืองยิ้ม ตอนที่ ๒ (Bangkok Smaile Ep.2) พาเที่ยวสวนกล้วยไม้ เขตราษฎร์บูรณะ ๑๐. กรุงเทพฯ เมืองยิ้ม ตอนที่ ๓ (Bangkok Smaile Ep.3) พาชมการทอผ้าไหมที่ชุมชนบ้านครัว ๑๑. กรุงเทพฯ เมืองยิ้ม ตอนที่ ๔ (Bangkok Smaile Ep.4) รื่นรมย์กับทัศนียภาพและสถาปัตยกรรม ๒ ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาไปกับเรือดินเนอร์ครุยส์ ๑๒. กรุงเทพฯ เมืองยิ้ม ตอนที่ ๕ (Bangkok smiles Ep5 : Fantastic Floating Market in Bangkok!)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- ช่องทางในการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว/ข้อมูลต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ หมายถึง ช่องทางที่ใช้ในการส่งเสริมประชาสัมพันธ์องค์กร (Corporate Branding) และส่งเสริมการตลาดกรุงเทพมหานคร เพื่อทำให้แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวประสงค์ที่จะเดินทางมาเที่ยวกรุงเทพมหานคร เช่น สื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ การร่วมงานส่งเสริมการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Roadshows/Trade shows) การเข้าร่วมการประชุมส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวงานเทศกาลและงานประเพณีประจำปีกรุงเทพมหานคร การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยวไปยังกลุ่มเป้าหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น - การเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว/ข้อมูลต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยว หมายถึง การคัดเลือกและนำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว/ข้อมูลต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยวไปเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์สถานการณ์ วางแผน และประเมินผล และแสดงถึงประโยชน์ที่กรุงเทพมหานครจะได้รับจากการเผยแพร่ผ่านช่องทางนั้นอย่างชัดเจน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจากช่องทางที่ใช้ในการส่งเสริมประชาสัมพันธ์องค์กร (Corporate Branding) และส่งเสริมการตลาดกรุงเทพมหานครนคร ที่สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวดำเนินการได้สำเร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เก็บข้อมูลจากผลการดำเนินการจัดทำหรือส่งเสริมสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ การร่วมงานส่งเสริมการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Roadshows/Trade shows) การเข้าร่วมการประชุมส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวงานเทศกาลและงานประเพณีประจำปีกรุงเทพมหานคร การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยวไปยังกลุ่มเป้าหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
:มิติที่ ๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
:เป้าหมายที่ ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก%
:เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.๖ การส่งเสริมประชาสัมพันธ์องค์กร (Corporate Branding) และการส่งเสริม

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด