ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อกรุงเทพมหานครในด้านต่าง ๆ : 23000000-3612

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2563)

80.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80.00

นางสาวเปรมิกา แสนทอง 022453360 ต่อ 134

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่เป็นศูนย์กลางด้านคมนาคม เศรษฐกิจ และการปกครองของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวติดอันดับต้น ๆ ของโลก ถึงแม้ว่าประชาชนคนไทยโดยทั่วไปมีอัธยาศัยไมตรียิ้มแย้มให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างอบอุ่น แต่ก็ยังอาจมีผู้ไม่ประสงค์ดีที่แอบแฝงตนจ้องจับนักท่องเที่ยวในแหล่งชุมชนเป็นเหยื่อ ล่อลวงให้หลงกลไปในทางไม่สุจริตหรือผิดวิสัยปกติได้ อันเป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวเกิดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ทำให้สูญเสียทั้งเวลาและทรัพย์สินเงินทองโดยใช่เหตุ และก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่งดงามและสร้างความเสียหายให้เกิดแก่กรุงเทพมหานครและหน่วยงานราชการในภาพรวมได้ ส่วนการท่องเที่ยว สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการท่องเที่ยวโดยตรงและมีช่องทางให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่นักท่องเที่ยวได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำกิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อกรุงเทพมหานครในด้านต่าง ๆ นี้ขึ้นมา เพื่อประเมินผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวในมิติต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยวของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ซุ้มบริการการท่องเที่ยวทุกแห่งในสังกัด และนำไปใช้ในการปรับปรุงการให้บริการข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมสำหรับนักท่องเที่ยวยิ่งขึ้นต่อไป

23070000/23070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อประเมินผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวในมิติต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยวของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ซุ้มบริการการท่องเที่ยวในสังกัดกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ถูกต้องของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 3. เพื่อแสวงหาแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมสำหรับนักท่องเที่ยวยิ่งขึ้นต่อไป

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวในมิติต่าง ๆ ของซุ้มบริการการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร โดยจัดเก็บและวิเคราะห์ผลข้อมูลความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยว ณ ซุ้มบริการการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ปีละ 2 ครั้ง ๆ ละ 400 ชุด แบ่งเป็น ชาวไทย 100 ชุด และชาวต่างชาติ 300 ชุด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
มิติที่ ๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
เป้าหมายที่ ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก%
เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.๑ นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจด้านความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยว

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-25)

80.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประเมินผลแบบสอบถาม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่พบปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :...

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-21)

70.00

21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประมวนผลแบบสอบถามชุดแรก(200ชุด)และอยู่ระหว่างการขอพิจารณาลดจำนวนกลุ่มตัวอย่าง

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาและอุปสรรค จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงมากเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการปฏิบัติตามมาตรการสกัดกั้นการแพร่เชื้อของรัฐบาล

** อุปสรรคของโครงการ :....

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-23)

60.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนทำการสำรวจแบบสอบถาม

** ปัญหาของโครงการ :มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาทำให้ประชากรนักท่องเที่ยวลดลงเป็นจำนวนมากซึ่งจะมีผลกระทบกับระยะเวลาการแจกแบบสอบถาม

** อุปสรรคของโครงการ :ยังไม่แล้วเสร็จ

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-21)

50.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมดำเนินการแจกแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย ณ ซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-27)

40.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการทดสอบแบบสอบถามความพึงพอใจ

** ปัญหาของโครงการ :ยังไม่พบปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-23)

30.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งร่างแบบสอบถามให้กองนโยบายและแผนงานพิจารณาก่อนดำเนินการทดสอบแบบสอบถามต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่พบปัญหา

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการร่างแบบสอบถามให้ครอบคลุมหัวข้อที่จะศึกษาในทุก ๆ ด้าน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษารวบรวมข้อมูลองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในทุกด้าน/ มิติ สำหรับจัดทำกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ศึกษารวบรวมข้อมูลองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในทุกด้านและทุกมิติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ออกแบบแบบสอบถามเพื่อใช้วัดระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ทดสอบแบบสอบถามและปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ขอความเห็นชอบดำเนินการสำรวจ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวตามเป้าหมายที่วางไว้
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถาม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:จัดทำรายงานสรุปผลการจัดทำกิจกรรมสำรวจความพึงพอใจ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3612

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3612

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-0813

ตัวชี้วัด : 18.ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อความปลอดภัย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **