รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

18.ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อความปลอดภัย : 2300-0813

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 84.9600

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
100.0000
100 / 100
4
84.96
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑. ทดสอบแบบสอบถาม และส่งตัวอย่างแบบสอบถามให้กองนโยบายและแผนงาน สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว พิจารณา ๒. รวบรวมจัดทำและเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว รวมทั้งข่าวสารและแนวทางให้นักท่องเที่ยวรู้จักการป้องกัน หลีกเลี่ยง และระมัดระวังตัวจากภยันตรายและมิจฉาชีพในรูปแบบต่าง ๆ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

๑. อยู่ระหว่างดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว และการทอดแบบสอบถามฯ ๒. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านความ ปลอดภัยในการท่องเที่ยว โดยรวบรวมจัดทำและเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว รวมทั้งข่าวสารและแนวทางให้นักท่องเที่ยวรู้จักการป้องกัน หลีกเลี่ยง และระมัดระวังตัวจากภยันตรายและมิจฉาชีพในรูปแบบต่าง ๆ ขึ้นเว็บไซต์ www.bangkoktourist.com ดังนี้ ๒.๑ คำแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (ตอนที่ ๑) ได้แก่ ข้อควรระวังและวิธีการปฏิบัติตนเมื่อพบคนแปลกหน้าระหว่างการเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ๒.๒ คำแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (ตอนที่ ๒) ได้แก่ คำแนะนำเพิ่มเติมและสิ่งที่นักท่องเที่ยวและผู้เดินทางควรทราบเมื่อมาท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรก ๒.๓ ข้อแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อหลีกเลี่ยงจากการถูกหลอกลวง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินที่ควรรู้ ๒.๔ คำแนะนำในการปฏิบัติสำหรับการดูแลและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ โดยสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างการประเมินผลแบบสอบถามฯ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ผ่านช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน ได้แก่ เว็บไซต์ www.bangkoktourist.com และช่องทางออฟไลน์ ได้แก่ การให้บริการข้อมูลด้านความปลอดภัยในสถานการณ์ต่าง ๆ แก่ผู้ใช้บริการของนักประชาสัมพันธ์ ณ ซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จำนวน ๒๒ จุด ที่ตั้งอยู่ในแหล่งชุมนุมชนของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด - บรรลุค่าเป้าหมายที่วางไว้ (ร้อยละ ๘๐) ดำเนินการได้ร้อยละ ๘๔.๙๖ (๘๗.๓๒ + ๘๒.๖๐/๒) จากกิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อกรุงเทพมหานครในด้านต่าง ๆ พบว่า ๑. นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยในพื้นที่ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๓๖๖ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๗.๓๒ ๒. นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อความรู้สึกปลอดภัยในด้านต่าง ๆ เมื่อเดินทางท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๑๓๐ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๒.๖๐ ผลการดำเนินการกิจกรรม/โครงการ ๑. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว (สธท.) (ไม่ใช้งบประมาณ) - ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ณ ซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแนวทางการระมัดระวังตัวจากมิจฉาชีพ ผ่านการให้บริการข้อมูล ณ ซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว สื่อออนไลน์ของหน่วยงาน และสื่อแผ่นพับ แผนที่ที่แสดงการเข้าถึงแหล่ง เลขหมายโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง การใช้ภาษาในการสื่อสาร และคำแนะนำในการเดินทางท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร เป็นต้น - ส่วนการท่องเที่ยว สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ณ ซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจำนวนซุ้มประชาสัมพันธ์ที่ให้บริการข้อมูลทั้งสิ้น ๒๒ ซุ้ม โดยมีรายละเอียดของจำนวนผู้ใช้บริการและจำนวนแผ่นพับ/แผนที่ที่เผยแพร่ ณ ซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งสิ้น ๗๘,๑๕๔ คน และ ๒๙,๑๑๒ ฉบับ ตามลำดับ (ข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓) โดยแยกเป็นรายเดือนได้ ดังนี้ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - มีผู้ใช้บริการจำนวน ๑๓,๗๑๕ คน เป็นชาวไทย ๒,๓๘๕ คน และชาวต่างชาติ ๑๑,๓๓๐ โดยมีจำนวนแผ่นพับ/แผนที่ที่เผยแพร่ไปจำนวน ๕,๕๖๕ ฉบับ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ - มีผู้ใช้บริการจำนวน ๑๓,๘๒๐ คน เป็นชาวไทย ๒,๑๐๖ คน และชาวต่างชาติ ๑๑,๗๑๔ คน โดยมีจำนวนแผ่นพับ/แผนที่ที่เผยแพร่ไปจำนวน ๔,๙๖๘ ฉบับ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ - มีผู้ใช้บริการจำนวน ๑๔,๗๓๑ คน เป็นชาวไทย ๒,๒๙๘ คน และชาวต่างชาติ ๑๒,๔๓๓ คน โดยมีจำนวนแผ่นพับ/แผนที่ที่เผยแพร่ไปจำนวน ๕,๓๔๕ ฉบับ เดือนมกราคม ๒๕๖๓ - มีผู้ใช้บริการจำนวน ๑๖,๗๑๓ คน เป็นชาวไทย ๒,๕๒๙ คน และชาวต่างชาติ ๑๔,๑๘๔ คน โดยมีจำนวนแผ่นพับ/แผนที่ที่เผยแพร่ไปจำนวน ๕,๙๘๗ ฉบับ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ - มีผู้ใช้บริการจำนวน ๑๑,๑๒๑ คน เป็นชาวไทย ๑,๙๕๑ คน และชาวต่างชาติ ๙,๑๗๐ คน โดยมีจำนวนแผ่นพับ/แผนที่ที่เผยแพร่ไปจำนวน ๔,๒๗๕ ฉบับ เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ - มีผู้ใช้บริการจำนวน ๕,๔๑๖ คน เป็นชาวไทย ๑,๐๘๕ คน และชาวต่างชาติ ๔,๓๓๑ คน โดยมีจำนวนแผ่นพับ/แผนที่ที่เผยแพร่ไปจำนวน ๑,๙๙๑ ฉบับ เดือนเมษายน ๒๕๖๓ - หยุดให้บริการ เนื่องจาก COVID-19 เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ - หยุดให้บริการ เนื่องจาก COVID-19 เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ - มีผู้ใช้บริการจำนวน ๑,๔๒๐ คน เป็นชาวไทย ๑,๐๗๑ คน และชาวต่างชาติ ๓๔๙ คน โดยมีจำนวนแผ่นพับ/แผนที่ที่เผยแพร่ไปจำนวน ๕๑๑ ฉบับ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ - มีผู้ใช้บริการจำนวน ๑,๒๓๙ คน เป็นชาวไทย ๙๘๔ คน และชาวต่างชาติ ๒๕๕ คน โดยมีจำนวนแผ่นพับ/แผนที่ที่เผยแพร่ไปจำนวน ๔๙๗ ฉบับ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ - มีผู้ใช้บริการจำนวน ๑,๕๓๘ คน เป็นชาวไทย ๑,๑๖๔ คน และชาวต่างชาติ ๓๗๔ คน โดยมีจำนวนแผ่นพับ/แผนที่ที่เผยแพร่ไปจำนวน ๕๒๑ ฉบับ ทั้งนี้ ภายใต้กิจกรรมฯ ได้ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวที่สนับสนุนให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย การแจ้งเตือนข่าวสารและแนวทางการระมัดระวังตัวจากมิจฉาชีพ ตลอดจนการรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยด้านสาธารณสุขภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยมีรายละเอียดของการประชาสัมพันธ์และช่องทางที่ใช้สื่อสาร ดังนี้ ๑) คำแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (Useful Information) เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางได้อย่างปลอดภัยและสบายใจ โดยจัดทำข้อมูลเป็น ๒ ภาษา (ไทย - อังกฤษ) ได้แก่ ข้อแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อหลีกเลี่ยงจากการถูกหลอกลวงและเอารัดเอาเปรียบ อาทิ การตรวจสอบใบอนุญาตบริษัทนำเที่ยว การเลือกซื้อของและการต่อรองราคาจากร้านค้าข้างทาง การใช้บริการรถแท็กซี่โดยการเปิดมิเตอร์เพื่อคิดค่าโดยสาร พร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินที่ควรรู้ ฯลฯ ผ่านการปิดประกาศ ณ ซุ้มประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร และเว็บไซต์ของหน่วยงาน www.bangkoktourist.com ๒) การดูแลป้องกันตัวเองจาก COVID-19 ข้อมูลที่พึงรู้ อาทิ หน้ากากอนามัยใส่อย่างไรให้ถูกต้อง สายด่วนกองควบคุมโรค เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้เผยแพร่ข้อมูลสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Do’s and don’ts) ตลอดจนการรณรงค์ให้ประชาชนอยู่บ้านเพื่อหยุดการแพร่กระจายของเชื้อตามมาตรการของรัฐบาล ๒. กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อกรุงเทพมหานครในด้านต่าง ๆ (สธท.) (ไม่ใช้งบประมาณ) - ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการข้อมูลด้านความปลอดภัย ณ ซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ครั้ง ด้วยเหตุขัดข้องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ทำให้การจัดเก็บแบบสอบถามไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ โดยเริ่มแจกแบบสอบถามภายหลังการพิจารณาดำเนินการปรับเปลี่ยนคำถามให้มีความเหมาะสมและชัดเจนสำหรับผู้ทำแบบสำรวจมากขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ และดำเนินการเก็บคืนแบบสอบถามภายหลังสถานการณ์การล็อคดาวน์เมืองตามมาตรการของรัฐบาล ทำให้หน่วยงานมีช่วงเวลาในการจัดเก็บแบบสำรวจเพียง ๑ เดือน โดยเก็บคืนมาได้ทั้งสิ้น ๒๐๔ ชุด แบ่งเป็นชาวไทย จำนวน ๕๑ ชุด และชาวต่างชาติ จำนวน ๑๕๓ ชุด สรุปผลได้ดังนี้ นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๒๔๘ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๔.๙๖ โดยนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อด้านความปลอดภัยแบ่งเป็น ๒ ประเด็น ดังนี้ ๑. ความพึงพอใจด้านการให้ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยในพื้นที่ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๔.๓๖๖ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๗.๓๒ โดยเรียงตามลำดับความพึงพอใจที่ประเมินจากการได้รับบริการ ดังนี้ - การให้บริการของเจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญ เข้าใจได้ง่าย และมีอัธยาศัยไมตรีอันดี อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๔.๔๙ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๙.๘ - สื่อประชาสัมพันธ์และการแนะนำข้อมูลด้านความปลอดภัยเป็นประโยชน์ต่อการเดินทางท่องเที่ยว อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๔.๔๒๖ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๘.๕๒ - ความเหมาะสมของช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านความปลอดภัย ผ่านสื่อแผ่นพับ/คู่มือ และเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๔.๓๑๙ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๖.๓๘ และ ๔.๒๓๐ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖ ตามลำดับ ๒. ความพึงพอใจด้านความรู้สึกปลอดภัยในด้านต่าง ๆ เมื่อท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๔.๑๓ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๒.๖ เรียงตามประเด็นที่นักท่องเที่ยวพึงพอใจ ดังนี้ - มาตรการต่าง ๆ ในการดูแลและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (การมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีการติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เช่น กล้องวงจรปิด เครื่องตรวจจับโลหะ และป้ายเตือนภัยในแหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๔.๑๗๖ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๓.๕๒ - ความปลอดภัยจากการถูกหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบ (จากรถบริการสาธารณะ ธุรกิจนำเที่ยว หรือมัคคุเทศก์ ฯลฯ) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๔.๑๖๗ หรือ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๔ - ความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๔.๑๑๓ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๒.๒๖ - ความรู้สึกปลอดภัยบนท้องถนนอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๔.๐๕๔ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๑.๐๘

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- นักท่องเที่ยว หมายถึง นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่มาใช้บริการข้อมูลด้านความปลอดภัย ณ ซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร - ความปลอดภัย หมายถึง ความรู้สึกเป็นอิสระและปลอดภัยจากการถูกหลอกลวง หรือภัยจากมิจฉาชีพในแหล่งท่องเที่ยว หรือการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว - ความพึงพอใจ หมายถึง นักท่องเที่ยวที่มีทัศนคติด้านบวกต่อการได้รับข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัย ณ ซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร เพื่อระมัดระวังและป้องกันตัวจากมิจฉาชีพรูปแบบต่าง ๆ จากการถูกหลอกลวง หรือวิธีการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย เป็นต้น

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ วัดระดับความพึงพอใจแบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยแต่ละระดับจะแปลค่าเป็นคะแนน ดังนี้ ความพึงพอใจมากที่สุด = ๕ คะแนน ความพึงพอใจมาก = ๔ คะแนน ความพึงพอใจปานกลาง = ๓ คะแนน ความพึงพอใจน้อย = ๒ คะแนน ความพึงพอใจน้อยที่สุด = ๑ คะแนน ๑. คะแนนความพึงพอใจรายข้อ = ((จำนวนผู้พึงพอใจมากที่สุด x ๕) + (จำนวนผู้พึงพอใจมาก x ๔) + (จำนวนผู้พึงพอใจปานกลาง x ๓) + (จำนวนผู้พึงพอใจน้อย x ๒) + (จำนวนผู้พึงพอใจน้อยที่สุด x ๑)) ๒. ระดับความพึงพอใจที่ได้ ( X ) = ผลรวมของจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทุกข้อ / ผลรวมของคะแนนความพึงพอใจทุกข้อ ๓. ร้อยละความพึงพอใจ = ระดับความพึงพอใจที่ได้ คูณ ๑๐๐ หารด้วย ระดับความพึงพอใจมากที่สุด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

วิธีเก็บข้อมูล - ใช้แบบสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาใช้บริการข้อมูลด้านความปลอดภัย ณ ซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครโดยจัดเก็บปีละ ๑ ครั้ง ๆ ละ ๔๐๐ ชุด แบ่งเป็น ชาวไทย จำนวน ๑๐๐ ชุด และชาวต่างชาติ จำนวน ๓๐๐ ชุด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
:มิติที่ ๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
:เป้าหมายที่ ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก%
:เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.๑ นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจด้านความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยว

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด