ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว : 23000000-3613

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2563)

60.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60.00

นางสาวนิศารัตน์ รอดชมภู โทร. 0-2245-3360 ต่อ 134

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่เป็นศูนย์กลางทางด้านการคมนาคม เศรษฐกิจ และการปกครองของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวติดอันดับต้น ๆ ของโลก ถึงแม้ว่าประชาชนคนไทยโดยทั่วไปมีอัธยาศัยไมตรียิ้มแย้มให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างอบอุ่น แต่ก็ยังอาจมีผู้ไม่ประสงค์ดีที่แอบแฝงตนจ้องจับนักท่องเที่ยวในแหล่งชุมชนเป็นเหยื่อ ล่อลวงให้หลงกลไปในทางไม่สุจริตหรือผิดวิสัยปกติได้ อันเป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวเกิดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ทำให้สูญเสียทั้งเวลาและทรัพย์สินเงินทองโดยใช่เหตุ และก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่งดงามและสร้างความเสียหายให้เกิดแก่กรุงเทพมหานครและหน่วยงานราชการในภาพรวมได้ ส่วนการท่องเที่ยว สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการท่องเที่ยวโดยตรงได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยวนี้ขึ้นมา เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในการเดินทางสัญจรภายในเมืองกรุงเทพฯ และป้องปรามเหล่ามิจฉาชีพที่ฉวยโอกาสหากินกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในแหล่งชุมชนของกรุงเทพมหานคร ด้วยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านความปลอดภัยในมิติต่าง ๆ ให้นักท่องเที่ยวได้ตระหนักในข้อเท็จจริงและเตรียมพร้อมระมัดระวังตัวจากภยันตรายและมิจฉาชีพเหล่านั้น

23070000/23070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านความปลอดภัยในมิติต่าง ๆ รวมถึงกลโกงของมิจฉาชีพในแหล่งชุมชนของกรุงเทพมหานครให้นักท่องเที่ยวทราบและแนวทางในการหลีกเลี่ยงและระมัดระวังตัวจากภยันตรายและมิจฉาชีพเหล่านั้น 2. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ถูกต้องของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 3. เพื่อลดการสูญเสียเวลาและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครให้กับภยันตรายและมิจฉาชีพโดยใช่เหตุ

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว รวมทั้งข่าวสารและแนวทางให้นักท่องเที่ยวรู้จักการป้องกัน หลีกเลี่ยง และระมัดระวังตัวจากภยันตรายและมิจฉาชีพในรูปแบบต่าง ๆ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
มิติที่ ๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
เป้าหมายที่ ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก%
เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.๑ นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจด้านความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยว

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-25)

60.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวโดยต่อเนื่องผ่านทางเว็บไซต์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (www.bangkoktourist.com) ได้แก่ สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำเพื่อให้ปลอดภัยจากไวรัสที่กำลังติดต่ออยู่ในห้วงเวลาปัจจุบันนี้สืบเนื่องกัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-24)

50.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวโดยต่อเนื่องผ่านทางเว็บไซต์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (www.bangkoktourist.com) ได้แก่ สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำเพื่อให้ปลอดภัยจากไวรัสที่กำลังติดต่ออยู่ในห้วงเวลาปัจจุบันนี้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-24)

30.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวโดยต่อเนื่องผ่านทางเว็บไซต์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (www.bangkoktourist.com) ได้แก่ วิธีป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากไวรัสที่กำลังติดต่ออยู่ในห้วงเวลาปัจจุบันนี้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-26)

25.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมจัดทำและเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว รวมทั้งข่าวสารและแนวทางให้นักท่องเที่ยวรู้จักการป้องกัน หลีกเลี่ยง และระมัดระวังตัวจากภยันตรายและมิจฉาชีพในรูปแบบต่าง ๆ ขึ้นเว็บไซต์กองการท่องเที่ยว (www.bangkoktourist.com) ในกรอบข่าวประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 1. คำแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (ตอนที่ 1) ข้อควรระมัดระวังและวิธีการปฏิบัติตนเมื่อพบคนแปลกหน้าระหว่างการเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ 2. คำแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (ตอนที่ 2) คำแนะนำเพิ่มเติมและสิ่งที่นักท่องเที่ยวและผู้เดินทางควรทราบเมื่อมาท่องเที่ยวกรุงเทพฯ เป็นครั้งแรก 3. ข้อแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวเพื้อหลีกเลี่ยงจากการถูกหลอกลวง พร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินที่ควรรู้จัก 4. คำแนะนำในการปฏิบัติสำหรับการดูแลและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดย สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 21.00 (2020-01-27)

21.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมจัดทำและเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว รวมทั้งข่าวสารและแนวทางให้นักท่องเที่ยวรู้จักการป้องกัน หลีกเลี่ยง และระมัดระวังตัวจากภยันตรายและมิจฉาชีพในรูปแบบต่าง ๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2019-12-24)

18.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมจัดทำและเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว รวมทั้งข่าวสารและแนวทางให้นักท่องเที่ยวรู้จักการป้องกัน หลีกเลี่ยง และระมัดระวังตัวจากภยันตรายและมิจฉาชีพในรูปแบบต่าง ๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-29)

15.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมจัดทำและเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว รวมทั้งข่าวสารและแนวทางให้นักท่องเที่ยวรู้จักการป้องกัน หลีกเลี่ยง และระมัดระวังตัวจากภยันตรายและมิจฉาชีพในรูปแบบต่าง ๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ ในทุก ๆ มิติที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ ในทุก ๆ ด้านที่เกี่ยวข้อง
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนและทันการณ์ของข้อมูลที่จะประชาสัมพันธ์
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ ทีเหมาะสม
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำสรุปรายงานผลการจัดทำกิจกรรมทั้งเรื่องและภาพ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3613

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3613

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-0813

ตัวชี้วัด : 18.ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อความปลอดภัย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **