ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน หรือหาแนวทางพัฒนาการจัดบริการสำหรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม : 23000000-3614

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2563)

65.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 65.00

นางสาววันธกานต์ ปิติมา โทร. 0-2245-3360 ต่อ 134

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว มีแหล่งทรัพยากรท่องเที่ยวที่สวยงาม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชุมชนท้องถิ่นที่หลากหลายเป็นสิ่งดูดใจของนักท่องเที่ยวจำนวนมากจากทั่วโลกให้เดินทางมาท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นเมืองจุดหมายปลายทางที่มีผู้มาเยือนจากต่างแดนมากที่สุดในโลกติดต่อกันเป็นปีที่ 4 จากการจัดอันดับของ Master Card ไม่ใช่เพียงแค่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเท่านั้นที่เดินทางมาท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร นักท่องเที่ยวชาวไทยก็มีอัตราการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น โดยช่วง 10 ปีที่ผ่านมาคนไทยโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น กลุ่มคนรุ่นใหม่ กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการต่าง ๆ มีการแสวงหาแหล่งท่องเที่ยว และมีไลฟ์สไตล์ด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบที่เป็นเฉพาะบุคคลหลากหลายมากขึ้น ส่วนการท่องเที่ยว สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร ตระหนักถึงพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปของนักท่องเที่ยวในยุคโลกาภิวัฒน์ จึงจำเป็นต้องจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมและรองรับการเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัยและทุกสภาพร่างกาย ปัจจุบันส่วนการท่องเที่ยว ได้จัดทำแผนที่ท่องเที่ยว 7 ย่านเก่าของกรุงเทพมหานครเพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ดังนั้น เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงข้อมูลให้แก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่มได้สัมผัสและรู้จักผลิตภัณฑ์ของดีของเด่นทั้ง 7 ย่าน กลุ่มงานส่งเสริมการท่องเที่ยวจึงได้จัดทำข้อมูลของผลิตภัณฑ์เด่นด้วยรูปภาพเสมือนจริงพร้อมอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์เด่นแต่ละชนิดจัดทำเป็น QR Code เผยแพร่ทางแอพพลิเคชั่น ของส่วนการท่องเที่ยวและเฟซบุ๊กแฟนเพจของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครแล้วยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ประเทศในภาพรวมด้วย

23070000/23070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในการเข้าถึง ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ของดี 7 ย่านเก่าของกรุงเทพมหานครอย่างทั่วถึง ทุกที่ทุกเวลา 2.2 เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของดี 7 ย่านเก่าของกรุงเทพมหานครให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพร่างกายใช้เป็นข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยว

เป้าหมายของโครงการ

3.1 จัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์ของดีของเด่นย่านเก่าของกรุงเทพมหานคร จำนวน 7 ย่าน ได้แก่ 1) บางลำพู 2) นางเลิ้ง 3) บ้านบุ 4) เสาชิงช้า ภูเขาทอง 5) บางระมาด 6) หัวตะเข้ 7) ตลาดน้อย บางรัก โดยการวาดภาพเสมือนจริงพร้อมอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ และจัดทำเป็น QR Code เพิ่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊กแฟนเพจของส่วนการท่องเที่ยว สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย และผู้พิการทางสายตาและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊กแฟนเพจของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สำหรับผู้พิการทางสายตา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
มิติที่ ๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
เป้าหมายที่ ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก%
เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.๒ จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุเพิ่ม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-20)

65.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... นำส่งหนังสือภายนอกถึง ประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ QR Code

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-24)

55.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การแก้ไข ปรับปรุงเนื้อหาของการส่งหนังสือ และรอการอนุมัติหนังสือ

** ปัญหาของโครงการ :การประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่มีความล่าช้า เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-17)

55.00

17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำหนังสือถึงหน่วยงานภายนอก (มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์) เพื่อประสานขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-24)

45.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...นำคลิปเสียงที่บันทึกและภาพวาดมาตัดต่อเป็นวิดีโอ เพื่อจัดทำเป็นสื่อประชาสัมพันธ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-27)

35.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ทำการบันทึกเสียงข้อมูลของดี - ของเด่น 7 ย่านเก่ากรุงเทพมหานคร เพื่อนำคลิปเสียงมาตัดต่อเป็นวิดีโอ ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-23)

30.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วาดภาพเสมือนจริงของดี - ของเด่น 7 ย่านเก่ากรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-20)

15.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดเลือกผลิตภัณฑ์ของดี - ของเด่น 7 ย่านเก่ากรุงเทพมหานคร ได้แก่ 1. บางลำพู (ข้าวต้มน้ำวุ้น) 2.นางเลิ้ง (ขนมเรไไร) 3.บ้านบุ (ขันลงหิน) 4.เสาชิงช้า ภูเขาทอง (บาตร) 5. บางระมาด (ข้าวมันส้มตำ) 6.หัวตะเข้ (ขนมเปี๊ยะ) 7.ตลาดน้อย บางรัก (กะหรี่ปั๊บ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ของดี - ของเด่น 7 ย่านเก่ากรุงเทพมหานคร 1.บางลำพู 2.นางเลิ้ง 3. บ้านบุ 4. เสาชิงช้า ภูเขาทอง 5.บางระมาด 6. หัวตะเข้ 7. ตลาดน้อย บางรัก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ศึกษารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:วางแผนคัดเลือกบทความ/หนังสือด้านการท่องเที่ยวสำหรับจัดกิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขอความเห็นชอบดำเนินการกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:บันทึกหนังสือเสีียงและอัปโหลดขึ้นเฟซบุ๊ก
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ติดตามประเมินผลจากจำนวนผู้เข้าชม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3614

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3614

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-0814

ตัวชี้วัด : 19.ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการด้านการท่องเที่ยว

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **