ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานที่จัดประชุมและนิทรรศการต่อการให้ัการสนับสนุนของกรุงเทพมหานคร : 23000000-3616

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2563)

35.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 35.00

นางสาวไพลิน พลอยพราว โทร. 0-2245-3360 ต่อ 134

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นเมืองหลวงของไทย เป็นศูนย์กลางคมนาคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองและการท่องเที่ยว มีศักยภาพในการดึงดูดนักธุรกิจ นักลงทุนและนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว โดยกำหนดให้มีนโยบายส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมายคือ การเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว การสร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้เกิดแก่นักท่องเที่ยวเมื่อได้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร ตลอดจนการเพิ่มรายได้จากนักท่องเที่ยว และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการด้านการจัดประชุมและนิทรรศการในการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มีคุณภาพจำนวนมากเข้ามายังกรุงเทพมหานคร จากการที่กรุงเทพมหานครในฐานะส่วนหนึ่งของภาคี MICE cites ได้เข้าร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) จัดกิจกรรมสนับสนุนหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกการดำเนินการเพื่อให้ได้งานมาจัดในประเทศในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการจัดประชุม นิทรรศการ การแสดงสินค้า และการท่องเที่ยวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจหรือการให้รางวัลแก่พนักงาน (MICE) โดยกระตุ้นนักเดินทางประเภทธุรกิจ MICE เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์แก่ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวในตลาดต่างประเทศ จึงได้จัดทำกิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานที่จัดประชุมและนิทรรศการต่อการให้ัการสนับสนุนของกรุงเทพมหานคร เพื่อต้องการประเมินผลการสนับสนุนความร่วมมือกับพันธมิตรในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตามที่กรุงเทพมหานครได้ลงนามใน MOU ร่วมกับ สสปน. อย่างเป็นรูปธรรม

23070000/23070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อประเมินผลการให้การสนับสนุนความร่วมมือกับพันธมิตรในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตามที่กรุงเทพมหานครได้ลงนามใน MOU ร่วมกับ สสปน. อย่างเป็นรูปธรรม 2. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านเมืองท่องเที่ยวไมซ์ของกรุงเทพมหานครในระดับนานาชาติ 3. เพื่อแสวงหาแนวทางในการปรับปรุงการให้การสนับสนุนที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมสำหรับเมืองและตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานที่จัดประชุมและนิทรรศการต่อการให้การสนับสนุนของกรุงเทพมหานคร โดยออกแบบสอบถาม จัดเก็บและวิเคราะห์ผลข้อมูลเพื่อวัดระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ สสปน. ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรมการให้การสนับสนุนของกรุงเทพมหานคร ตามจำนวนกิจกรรมที่เข้าร่วมและจำนวนคนที่เกี่ยวข้องตลอดปีงบประมาณ 2563 โดยมีค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
มิติที่ ๖.๓ - เมืองแห่งการประชุม นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ
เป้าหมายที่ ๖.๓.๑ กรุงเทพมหาครเป็นเมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการในอันดับแรกของภูมิภาคอาเซียน%
เป้าประสงค์ที่ ๖.๓.๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการจัดประชุม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-05-18)

35.00

18/5/2563 : อยู่ระหว่างทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เพื่อขอความร่วมมือในการทำแบบสอบถามฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-27)

30.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 1 มีการเลื่อนเวลาการจัดส่งและปรับรูปแบบของแบบสอบถาม และโดยให้ส่งแบบสอบถามออนไลน์ และให้ส่งกลับมาทางอีเมล์ภายในเดือน พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-03-23)

25.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับแก้ไขแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินการของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ในการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ของกรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เพื่อขอความร่วมมือในการทำแบบสอบถามฯ ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2020-02-20)

22.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับแก้ไขแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินการของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ในการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้แบบสอบถามมีคำถามที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ และสามารถประเมินผลความพึงพอใจได้ดีที่สุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-27)

20.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่างแบบสอบถามเพื่อประเมินผลความพึงพอใจต่อการดำเนินการของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ในการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ของกรุงเทพมหานคร โดยได้ประสานสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2019-12-24)

18.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่างแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินการของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ในการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ของกรุงเทพมหานคร โดยจัดทำเป็น 2 แบบ แบ่งออกเป็น 1.แบบสอบถามการสำรวจความพึงพอใจของ สสปน.ในการจัดงาน UFI Global Congress 2019 ณ กรุงเทพมหานคร 2.งาน Incentive Travel & Conventions, Meetings Asia and Corporate Travel World, Asia-Pacific 2020 (IT&CM Asia and CTW Asia-Pacific 2020) ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งกำหนดจัดงานเดือนกันยายน 2563 โดยจะดำเนินการแจกหลังจากดำเนินการจัดงานฯ แล้วเสร็จ รวมแจกแบบ 2 ครั้ง แจกแบบครั้งละ 15 แบบ รวม 30 แบบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-15)

15.00

15/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สำหรับการจัดทำแบบสอบเพื่อสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานที่จัดประชุมและนิทรรศการซึ่งกลุ่มเป้าหมาย คือ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ในการให้การสนับสนุนของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สำหรับการจัดทำแบบสอบเพื่อสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานที่จัดประชุมและนิทรรศการซึ่งกลุ่มเป้าหมาย คือ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ในการให้การสนับสนุนของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแบบสอบถาม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ออกแบบแบบสอบถามเพื่อใช้สำรวจความพึงพอใจ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ทดสอบแบบสอบถามและปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ขอความเห็นชอบดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ประสานงานของ สสปน.
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:รวบรวมแบบสอบถามความคิดเห็น
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:วิเคราะห์และประมวลผลแบบสอบถามความคิดเห็น
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:จัดทำรายงานสรุปผลกิจกรรมสำรวจความพึงพอใจในภาพรวม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3616

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3616

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-0815

ตัวชี้วัด : 20.จำนวนช่องทางในการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว/ข้อมูล ต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ตัวชี้วัดเจรจาตกลง)

ค่าเป้าหมาย ช่องทาง : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ช่องทาง : 4.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ช่องทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.00

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **