ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (MICE) ของกรุงเทพมหานคร : 23000000-3620

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2563)

35.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 35.00

นางสาวไพลิน พลอยพราว และนางสาวสมิตตาภา สถิรเจริญกุล โทร. 0-2245-3360 ต่อ 134

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นเมืองหลวงของไทย เป็นศูนย์กลางคมนาคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองและการท่องเที่ยว มีศักยภาพในการดึงดูดนักธุรกิจ นักลงทุนและนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว โดยกำหนดให้มีนโยบายส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมายคือ การเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว การสร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้เกิดแก่นักท่องเที่ยวเมื่อได้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร ตลอดจนการเพิ่มรายได้จากนักท่องเที่ยว และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการด้านการจัดประชุมและนิทรรศการในการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มีคุณภาพจำนวนมากเข้ามายังกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครในฐานะส่วนหนึ่งของภาคี MICE cites จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ในการจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (MICE) ของกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการจัดประชุม นิทรรศการ การแสดงสินค้า และการท่องเที่ยวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจหรือการให้รางวัลแก่พนักงาน (MICE) โดยกระตุ้นความสนใจของนักเดินทางประเภทธุรกิจ MICE และร่วมประชาสัมพันธ์ไปกับหน่วยงานพันธมิตรในรูปแบบต่าง ๆ แก่ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวในตลาดต่างประเทศ เป็นการสนับสนุนความร่วมมือกับพันธมิตรในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตามที่กรุงเทพมหานครได้ลงนามใน MOU ร่วมกับ สสปน. เป็นอย่างดี

23070000/23070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเข้าถึงตลาด MICE ในประเทศและต่างประเทศ โดยเน้นสินค้าทางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และเน้นไปยังตลาดสนใจเฉพาะด้าน (niche markets) 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการจัดประชุม นิทรรศการ การแสดงสินค้า และการท่องเที่ยว สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นในการเดินทางมาท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร 3. เพื่อรักษาตลาดการท่องเที่ยวในกลุ่มนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคและประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวในกลุ่มอุตสาหกรรม MICE ที่มีคุณภาพสูง

เป้าหมายของโครงการ

โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (MICE) ของกรุงเทพมหานคร ดำเนินการสนับสนุนหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกดำเนินการเพื่อให้ได้งานมาจัดในประเทศและกรุงเทพมหานครในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงรับรองในการจัดประชุมธุรกิจ MICE การสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน MICE ต่าง ๆ และการเข้าร่วมงาน MICE ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกบูทประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมส่งเสริมการตลาด MICE ต่าง ๆ จำนวน 6 งาน/กิจกรรม ดังนี้ 1. งาน The Essential Worldwide Exhibition for Meetings, Incentives Travel & Events (IMEX) ช่วงพฤษภาคม-มิถุนายน 2563 ณ นครแฟรงค์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี งบประมาณดำเนินการ 735,500 บาท 2. งาน Thailand MICE Roadshows ASEAN ช่วงตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 ณ เมืองสำคัญในประเทศกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จำนวน 4 เมือง งบประมาณดำเนินการ 1,191,900 บาท โดยมีแผนดำเนินการเบื้องต้น คือ 2.1 Singapore Special Event Asia ช่วงพฤศจิกายน 2562 ณ ประเทศสิงคโปร์ 2.2 ASEAN Tourism Forum 2020 (ATF 2020) ช่วงมกราคม 2563 ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม 2.3 ช่วงมีนาคม 2563 ณ รัฐซาราวัก สหพันธรัฐมาเลเซีย 2.4 ช่วงพฤษภาคม 2563 ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 3. งาน Incentive Travel & Conventions, Meetings (IT&CM) China 2020 ช่วงมีนาคม 2563 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน งบประมาณดำเนินการ 335,400 บาท 4. งาน Incentive Travel and Conventions, Meetings Asia & Corporate Travel World Asia-Pacific (IT&CMA/ CTW) ช่วงกันยายน 2563 ณ กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย งบประมาณดำเนินการ 2,400,000 บาท 5. งาน UFI Global Congress 2019 ช่วงพฤศจิกายน 2562 ณ สถานที่ในกรุงเทพมหานคร งบประมาณดำเนินการ 2,896,550 บาท 6. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครด้านอุตสาหกรรมไมซ์ จำนวน 187 คน ช่วงตุลาคม 2562-กันยายน 2563 แบ่งเป็น กิจกรรมไป-กลับ ณ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 วัน และกิจกรรมแบบค้างคืน ณ จังหวัดที่เป็นไมซ์ซิตี้ของประเทศไทย (เมืองพัทยา) จำนวน 2 วัน 1 คืน งบประมาณดำเนินการ 722,450 บาท งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น 8,281,800 บาท ทั้งนี้ ระยะเวลาการจัดงาน/กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อกำหนดของผู้จัดงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
มิติที่ ๖.๓ - เมืองแห่งการประชุม นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ
เป้าหมายที่ ๖.๓.๑ กรุงเทพมหาครเป็นเมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการในอันดับแรกของภูมิภาคอาเซียน%
เป้าประสงค์ที่ ๖.๓.๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการจัดประชุม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-05-18)

35.00

18/5/2563 : ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 เพื่อพิจารณาปรับลดงบประมาณประจำปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การเงินการคลังของกรุงเทพมหานครไม่สามารถดำเนินการเก็บรายได้ตามเป้าหมาย โดยให้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทาง และการจัดงานในต่างประเทศ ผู้บริหารสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวมีนโยบายงดเว้นการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมที่ต้องดำเนินการในต่างประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ได้เลื่อนการจัดงานในต่างประเทศอีกด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เข้างบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (MICE) ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 งาน เป็นเงิน 2,045,937.17 บาท ดังนี้ 1. งาน The Essential Worldwide Exhibition for Meetings, Incentives Travel & Events (IMEX) ณ เมืองแฟรงค์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นเงิน 735,500 บาท 2. งาน Thailand MICE Roadshow: ASEAN ณ เมืองสำคัญในประเทศกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จำนวน 4 เมือง เป็นเงิน 975,037.17 บาท 3. งาน Incentive Travel & Conventions, Meetings (IT&CM) China 2020 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเงิน 335,400 บาท รายละเอียดตามหนังสือกลุ่มงานส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ 0168/2563 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-27)

35.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ผู้จัดง่าน IMEX: The Essential Worldwide Exhibition for Meetings, Incentives Travel & Events ณ เมืองแฟรงค์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 12 - 17 พฤษภาคม 2563 ยกเลิกการจัดงานในปี พ.ศ.2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบา่ดของ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) และกำหนดการจัดงาน IMEX 2021 ระหว่างวันที่ 25- 27 พฤษภาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ผู้จัดงานในต่างประเทศ ยกเลิกการจัดงาน เนืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-23)

35.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครด้านอุตสาหกรรมไมซ์ : ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวมีนโยบายให้เลื่อนการจัดอบรมในกิจกรรมพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครด้านอุตสาหกรรมไมซ์ โดยผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (นายสมบูรณ์ หอมนาน รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว) อนุมัติเลื่อนการอบรมตามโครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (MICE) ของกรุงเทพมหานคร กิจกรรมพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครด้านอุตสาหกรรมไมซ์ (รายละเอียดตาม สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว หนังสือด่วนมาก ที่ กท 1207/0371 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 ซึ่งได้กำหนดจัดอบรมฯ บุคลากรของกรุงเทพมหานคร จำนวน 170 คน ระหว่างวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เป็นโรคติดต่อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนั้น เพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย

** ปัญหาของโครงการ :การจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานคร ฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จึงจำเป็นต้องเลื่อนการจัดอบรมฯ ไปก่อน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2020-02-20)

32.00

20/2/2563 : กิจกรรมพัฒนาบุคคลากรของกรุงเทพมหานคร ด้านอุตสาหกรรมไมซ์รวบรวมรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม เพื่อจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-27)

30.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...นายสิงห์ ลิ้มพิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒธรรมและการท่่องเที่ยว นางวรนุช สิงห์โต ผู้อำนวยการส่วนการท่องเที่ยว และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม 3 คน เดินทางเข้าร่วมงาน ASEAN Tourism Forum 2020 โดยเดินทางเข้าร่วมงานระหว่างวันที่ 12 - 16 มกรามคม 2563 ณ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน เนการาบรูไนดารุสซาลาม เรียบร้อยแล้ว 27/1/2563 : กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมพัฒนาบุคคลากรของกรุงเทพมหานคร ด้านอุตสาหกรรมไมซ์ - หนังสือกลุ่มงานส่งเสริมฯ ที่ 0037/3563 ลงวันที่ 22 มกราคม 2563 ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (นายอภิศักดิ์ ภูริวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนวัฒนธรรม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว) อนุมัติให้ดำเนินการโครงการฯ กิจกรรมพัฒนาบุคคลากรของกรุงเทพมหานคร จำนวน 187 คน (ผู้เข้าอบรม 170 คน เจ้าหน้าที่ 17 คน) ในวันที่ 18-20 มีนาคม 2563 ณ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา - ประสานสถานที่ศักษาดูงานในกรุงเทพมหานคร - ประสานเมืองพัทยาเพื่อขอศึกษาดูงานด้าน MICE - ประสานสำนักงานเขตและคณะกรรมการขับเคลือนอุตสาหกรรมไมซ์กรุงเทพมหานคร เพื่อขอรายชื่อผู้เข้าอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2019-12-23)

22.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอยู่ระหว่างการตรวจรับงาน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) มีหนังสือที่ สสปน. 3701/01876 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เรียนปลัดกรุงเทพมหานคร ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน ASEAN Tourism Forum 2020 ณ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน เนการาบูรไนดารุสซาราม ระหว่างวันที่ 12 - 16 มกราคม 2563 ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมายให้สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวพิจารณาเสนอ และปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวเป็นผู้แทนเข้าร่วมงานฯ ดังกล่าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-15)

10.00

15/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...นายสิงห์ ลิ้มพิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามในสัญญาจ้างเหมาจัดงาน UFI Global Congress 2019 ณ กรุงเทพมหานคร เป็นเงิน 2,844,167 บาทรายละเอียดตามสัญญาจ้างเลขที่ สธท.22-2-63 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562 - ดำเนินการจัดงาน UFI Global Congress 2019 ณ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 19.30 - 22.00 น. ณ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 500 คน โดยมีนายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานฯ และมีนายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และ Mr.Craig Newman UFI President และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสนับสนุนการจัดงาน UFI Global Congress 2019 ตามรายละเอียดขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ - นายอภิศักดิ์ ภูริวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนวัฒนธรรม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) รายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลาง งาน UFI Global Congress 2019 ณ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือกลุ่มงานส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ 0335/2562 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 - นายสิงห์ ลิ้มพิรัตน์ ผู่้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เห็นชอบร่างขอบเขตของงาน (TOR) รายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลาง งาน UFI Global Congress 2019 ณ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือที่ 0071/2562 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562 - นายอภิศักดิ์ ภูริวัฒน์ อำนวยการส่วนวัฒนธรรม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างเหมาจัดงาน UFI Global Congress 2019 ณ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 29/2562 สั่ง ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562 - คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้รายงานผลการพิจารณาจัดจ้าง โดยผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอ็น.ซี.ซี.อิมเมจ จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,844,167 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประสานงานกับ สสปน. เกี่ยวกับแผนการดำเนินงานและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประสานงานกับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เข้าร่วมกิจกรรมตามที่กำหนดและที่ได้รับการประสานจาก สสปน. จำนวน 4 งาน
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ให้การสนับสนุนการจัดงาน UFI Global Congress 2019
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครด้านอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ในฐานะเมืองไมซ์ซิตี้
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:จัดทำรายงานสรุปผลการจัดทำโครงการในแต่ละงาน/กิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3620

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3620

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-0817

ตัวชี้วัด : 22.ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานที่จัดประชุมและนิทรรศการต่อการให้การสนับสนุนของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **