รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

22.ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานที่จัดประชุมและนิทรรศการต่อการให้การสนับสนุนของกรุงเทพมหานคร : 2300-0817

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
0.0000
0 / 0
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างแบบสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานที่จัดประชุมและนิทรรศการต่อการให้การ สนับสนุนของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- หน่วยงานที่จัดประชุมและนิทรรศการต่อการให้การสนับสนุนของกรุงเทพมหานคร หมายถึง สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ซึ่งได้รับการสนับสนุนใด ๆ จากสำนักวัฒนธรรม กีฬา และ การท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ในการจัดประชุม นิทรรศการ การแสดงสินค้าและการท่องเที่ยว เพื่อสร้างแรงบันดาลใจหรือการให้รางวัลแก่พนักงาน (MICE) - ความพึงพอใจ หมายถึง หน่วยงานที่จัดประชุมและนิทรรศการมีทัศนคติด้านบวกต่อการได้รับการสนับสนุนใด ๆ จากสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วัดระดับความพึงพอใจแบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยแต่ละระดับจะแปลค่าเป็นคะแนน ดังนี้ ความพึงพอใจมากที่สุด = ๕ คะแนน ความพึงพอใจมาก = ๔ คะแนน ความพึงพอใจปานกลาง = ๓ คะแนน ความพึงพอใจน้อย = ๒ คะแนน ความพึงพอใจน้อยที่สุด = ๑ คะแนน ๑. คะแนนความพึงพอใจรายข้อ = ((จำนวนผู้พึงพอใจมากที่สุด x ๕) + (จำนวนผู้พึงพอใจมาก x ๔) + (จำนวนผู้พึงพอใจปานกลาง x ๓) + (จำนวนผู้พึงพอใจน้อย x ๒) + (จำนวนผู้พึงพอใจน้อยที่สุด x ๑)) ๒. ระดับความพึงพอใจที่ได้ ( X ) = ผลรวมของจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทุกข้อ/ผลรวมของคะแนนความพึงพอใจทุกข้อ ๓. ร้อยละความพึงพอใจ = ระดับความพึงพอใจที่ได้ คูณ ๑๐๐ หารด้วย ระดับความพึงพอใจมากที่สุด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

- ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ภายหลังจากที่ได้รับการสนับสนุน ใด ๆ จากสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ในการจัดประชุม นิทรรศการ การแสดงสินค้าและการท่องเที่ยวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจหรือการให้รางวัลแก่พนักงาน (MICE) - จัดเก็บแบบสอบถามจากผู้ประสานงานของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. จาก ๒ กิจกรรมภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดประชุมนิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (MICE) ของกรุงเทพมหานครที่ให้การสนับสนุน ได้แก่ ๑) งาน Incentive Travel and Conventions, Meeting Asia & Corporate Travel World Asia-Pacific (IT&CMA/CTW) ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และ ๒) งาน UFI Global Congress 2019 ณ กรุงเทพมหานคร และนำมาคำนวณหาค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
:มิติที่ ๖.๓ - เมืองแห่งการประชุม นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ
:เป้าหมายที่ ๖.๓.๑ กรุงเทพมหาครเป็นเมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการในอันดับแรกของภูมิภาคอาเซียน%
:เป้าประสงค์ที่ ๖.๓.๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการจัดประชุม

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด