รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

22.ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานที่จัดประชุมและนิทรรศการต่อการให้การสนับสนุนของกรุงเทพมหานคร : 2300-0817

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 90.9100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
100.0000
100 / 100
4
90.91
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างแบบสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานที่จัดประชุมและนิทรรศการต่อการให้การ สนับสนุนของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ ๑. การสำรวจความพึงพอใจ อยู่ระหว่างการปรับแก้ไขแบบสอบถามความพึงพอใจหน่วยงานที่จัดประชุมและนิทรรศการต่อการให้การสนับสนุนของกรุงเทพมหานคร ๒. การประสาน และให้การสนับสนุน การสนับสนุนการจัดประชุมนิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (MICE) ของกรุงเทพมหานคร ๒.๑ โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดประชุมนิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (MICE)ของกรุงเทพมหานคร - งาน The Essential Worldwide Exhibition for Meetings, Incentives Travel & Events (IMEX) ณ นครแฟรงค์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ยกเลิก เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 - งาน Thailand MICE Roadshows ASEAN ณ เมืองสำคัญในประเทศกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จำนวน ๔ เมือง ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย ๑ เมือง คือ งาน ASEAN Tourism Forum 2020 (ATF 2020) ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม - งาน Incentive Travel & Conventions, Meetings (IT&CM) China 2020 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เลื่อนกำหนดการ - งาน Incentive Travel and Conventions, Meetings Asia & Corporate Travel World Asia-Pacific (IT&CMA/ CTW) ณ กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย อยู่ระหว่างการประสานงานถึงกำหนดการที่แน่นอน - งาน UFI Global Congress 2019 ณ กรุงเทพมหานคร ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว - กิจกรรมพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครด้านอุตสาหกรรมไมซ์ เลื่อนการจัดอบรมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จะคลี่คลายและเข้าสู่สภาวการณ์ปกติ ๒.๒ การสนับสนุนการจัดประชุมและนิทรรศการที่กรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการตามที่ร้องขอ นับแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีหน่วยงานขอรับการสนับสนุน จำนวน ๑ งาน คือ ในเดือนตุลาคม และกรุงเทพมหานครได้ให้การสนับสนุนเป็นผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ นับเป็นจำนวน ๑ งาน (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- อยู่ระหว่างการส่งแบบสอบถามความพึงพอใจหน่วยงานที่จัดประชุมและนิทรรศการต่อการให้การสนับสนุนของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 ไปยังสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. โดยจัดทำแบบสอบถามเป็น 2 แบบ แบ่งออกเป็น 1.แบบสอบถามการสำรวจความพึงพอใจของ สสปน.ในการจัดงาน UFI Global Congress 2019 ณ กรุงเทพมหานคร 2.งาน Incentive Travel & Conventions, Meetings Asia and Corporate Travel World, Asia-Pacific 2020 (IT&CM Asia and CTW Asia-Pacific 2020) ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งกำหนดจัดงานเดือนกันยายน 2563 โดยจะดำเนินการแจกหลังจากดำเนินการจัดงานฯ แล้วเสร็จ รวมแจกแบบ 2 ครั้ง แจกแบบครั้งละ 15 แบบ รวม 30 แบบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- บรรลุค่าเป้าหมาย (ร้อยละ ๘๐) ดำเนินการได้ ร้อยละ ๙๐.๙๑ การสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานที่จัดประชุมและนิทรรศการต่อการให้การสนับสนุนของกรุงเทพมหานคร - ขั้นตอนในการดำเนินการ ประกอบด้วย ๑) ศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำแบบสอบถาม ๒) ออกแบบแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. และทดสอบแบบสอบถาม เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม ๓) การประสานขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เพื่อขอให้ประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินการของกรุงเทพมหานครต่อการสนับสนุนการดำเนินการด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของกรุงเทพมหานคร ผ่านแบบสอบถาม จำนวน ๒๐ ฉบับ และ ๔) การสรุปประมวลผลความพึงพอใจ - สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประสานขอความร่วมมือ สสปน. ในการให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อการให้บริการของกรุงเทพมหานครผ่านทางแบบสอบถาม จำนวน ๒๐ ฉบับ โดยเก็บคืนมาได้ ๑๔ ฉบับ สรุปประเมินผลความพึงพอใจที่ สสปน. มีต่อกรุงเทพมหานครในการให้การสนับสนุนด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของกรุงเทพมหานครในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๑ โดยแยกตามรายการการประเมินได้ ดังนี้ ๑) ด้านการดำเนินการตามแผนงานด้านการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ของกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๖๒ ๒) ด้านการสนับสนุนในการจัดงาน UFI Global Congress 2019 คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๖ ๓) ด้านการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครและสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๓๖ - กำหนดเป้าหมายในการคิดคำนวณ จำนวน ๒ งาน ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดประชุมนิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (MICE) ของกรุงเทพมหานครที่ให้การสนับสนุน โดยดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ๑ งาน คือ งาน UFI Global Congress ๒๐๑๙ ณ กรุงเทพมหานคร และยกเลิก จำนวน ๑ งาน คือ งาน Incentive Travel and Conventions, Meeting Asia & Corporate Travel World Asia-Pacific (IT&CMA/CTW) ณ กรุงเทพมหานคร เนื่องจาก สสปน. ขอเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงาน และเลื่อนกำหนดการจัดงานออกไปจากเดิม ผลการดำเนินการกิจกรรม/โครงการ ๑. โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดประชุมและนิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (MICE) ของกรุงเทพมหานคร (สธท.) (งบประมาณ ๘,๒๘๑,๘๐๐.-บาท) (ดำเนินการ) เบิกจ่ายงบประมาณไปทั้งสิ้น ๓,๐๖๑,๐๒๙.๘๓บาท ดำเนินการสนับสนุนหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกดำเนินการเพื่อให้ได้งานมาจัดในประเทศในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงรับรองผู้บริหารในการจัดประชุมธุรกิจ MICE การสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน MICE ต่าง ๆ และการเข้าร่วมงาน MICE ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกบูทประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมส่งเสริมการตลาด MICE ต่าง ๆ จำนวน ๖ งาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ๑.๑ งาน The Essential Worldwide Exhibition for Meetings, Incentives Travel & Events (IMEX) ณ นครแฟรงค์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี - ด้วยสถานการ์การแพร่ระบาดในยุโรปและทั่วโลกเริ่มเข้าสู่สภาวะวิกฤต ทำให้ผู้จัดงาน IMEX ได้มีประกาศยกเลิกการจัดงานอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ (ตามเวลาท้องถิ่น) และได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวให้โอนงบประมาณเข้างบกลางเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามหนังสือกลุ่มงานส่งเสริมฯ ที่ ๐๑๖๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ๑.๒ งาน Thailand MICE Roadshow : ASEAN ณ เมืองสำคัญในประเทศกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จำนวน ๔ เมือง สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. มีแผนงานส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดต่างประเทศและการสร้างเครือข่ายด้านไมซ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ เมืองสำคัญในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกับเมืองไมซ์ซิตี้ในการประชาสัมพันธ์ศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในการรับรองเป็นสถานที่จัดงานประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (MICE) โดย สสปน. ได้เชิญคณะผู้แทนเมืองไมซ์ซิตี้ ผู้แทนในระดับนโยบาย ผู้กำกับดูแลวางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์และนโยบายเศรษฐกิจและการบริการ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ประสานงานหลักด้านไมซ์ เข้าร่วมกิจกรรมด้านการตลาดต่างประเทศและการสร้างเครือข่ายด้านไมซ์ เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว โดยได้เดินทางเข้าร่วมงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ๑ เมือง คือ งาน ASEAN Tourism Forum 2020 ณ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน เนการาบรูไนดารุสซาลาม จากจำนวนที่ตั้งเป้าไว้ ๔ เมือง เบิกค่าใช้จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๖,๘๖๒.๘๓ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบสองบาทแปดสิบสามสตางค์) ทั้งนี้ การเข้าร่วมงานในกลุ่ม AEC เป็นความร่วมมือกับ สสปน. ที่เป็นไปตามแผนและการรับเชิญจากทาง สสปน. ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐในนามของประเทศไทยที่มีหน้าที่เข้าร่วมประมูลงานด้านไมซ์ในระดับประเทศและนานาชาติ ดังนั้น หากสิ้นสุดปีงบประมาณแล้ว การดำเนินงานไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนด จะนับเฉพาะการดำเนินการที่กรุงเทพมหานครได้รับเชิญจาก สสปน. และสามารถดำเนินการให้ลุล่วงเรียบร้อยแล้วเท่านั้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - หนังสือสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ด่วนที่สุด ที่ กท ๑๒๐๗/๓๙๗๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ปลัดกรุงเทพมหานคร (นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร) ได้อนุมัติให้ข้าราชการ ได้แก่ นายสิงห์ ลิ้มพิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว นางวรนุช สิงห์โต ผู้อำนวยการส่วนการท่องเที่ยว นางสาวไพลิน พลอยพราว นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ เดินทางเข้าร่วมงาน Tourism Forum 2020 (ATF) ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ณ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน เนการาบรูไนดารุสซาลาม โดยมี ดร.จุฑา ธาราไชย ผู้จัดการอาวุโส ส่วนงานพัฒนาเครือข่ายไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เดินทางเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม ATF และการจัดแสดงสินค้าบริการท่องเที่ยว (TRAVEX) - การประชุม ASEAN Tourism Forum 2020 (ATF) จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๓๙ ภายใต้หัวข้อ “ASEAN Together Towards A Next Generation of Travel” ณ The Empire Hotel โดยในการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ๑๐ ประเทศ การประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน-อินเดีย การประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนบวกสาม (จีน เกาหลี ญี่ปุ่น) โดยเป็นการประชุมเพื่อให้เกิดความร่วมมือภายในประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคให้เป็นจุดหมายปลายทางเดียว (One Destination) โดยมี นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุม - วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ คณะผู้แทนของกรุงเทพมหานครและ สสปน. ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมงาน Opening Ceremony ASEAN Tourism Forum 2020 ณ ห้อง Indera Samudra Grand Hall, The Empire Brunei โดยมีเจ้าชายอัลมุห์ตาดี บิลละห์ มกุฎราชกุมารแห่งบรูไน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรัฐมนตรีท่องเที่ยวของอาเซียน และจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น นอกจากนี้ ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าด้านบริการท่องเที่ยว TRAVEX ณ BRIDEX International Conference Centre โดยมีประเทศต่าง ๆ ร่วมออกบูทแสดงสินค้าบริการท่องเที่ยวในประเทศอาเซียน อาทิ ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย ฯลฯ โดยมีผู้ซื้อและผู้ขายมาจากนานาชาติ ในการนี้ คณะผู้แทนกรุงเทพมหานครได้หารือร่วมกับ Mr. Daren Ng และ Mr. Peng Ee ผู้บริหารบริษัท TTG ผู้จัด TRAVEX และได้พบปะหารือสร้างเครือข่ายระดับนานาชาติกับผู้แทนจากประเทศ ASEAN และองค์กรเครือข่ายอื่น ๆ ในภูมิภาค - วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เข้าร่วมงาน Cambodia Night ณ ห้อง Indera Samudra Grand Hall, The Empire Brunei - วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ เข้าร่วมงานแถลงข่าว ASEAN Tourism Minister Press Conference ณ ห้อง Indera Samudra Grand Hall, The Empire Brunei ทั้งนี้ เนื่องจากสภาวการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้อนุมัติยกเลิกการดำเนินการจัดงานและการประชุมความพร้อมการเป็น MICE City ในอีก ๓ เมืองตามแผนที่กำหนดไว้ ได้แก่ ๑) งาน The Special Events Asia ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์๒) การประชุมยกระดับความพร้อมเมือง MICE City ณ รัฐซาราวัก สหพันธรัฐมาเลเซีย และ ๓) งาน TCEB Roadshow ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และโอนงบประมาณเข้างบกลาง รายละเอียดตามหนังสือกลุ่มงานส่งเสริมฯ ที่ ๐๑๖๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ๑.๓ งาน Incentive Travel and Conventions, Meetings (IT&CM) China 2020 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน - ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) และมาตรการของทั้งรัฐไทยและนานาชาติในการควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่กระจายของโรค ประกอบกับประเทศผู้จัดงานเป็นประเทศต้นทางที่เกิดโรคระบาด จึงเห็นควรระงับการเดินทางตามแผนงานเดิมที่วางไว้ ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้อนุมัติให้ยกเลิกการเดินทาง และให้โอนงบประมาณ ๓๓๕,๔๐๐.-บาท เข้างบกลางเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามหนังสือ กลุ่มงานส่งเสริมฯ ที่ ๐๑๖๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ๑.๔ งาน Incentive Travel and Conventions, Meetings Asia & Corporate Travel World Asia-Pacific (IT&CMA/CTW) ณ กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย - เดิมกำหนดจัดงานในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ และเนื่องจากสภาวการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ยังไม่คลี่คลายสำหรับการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับมวลชนจำนวนมาก ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครได้อนุมัติให้สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวยกเลิกการเข้าร่วมจัดงาน เนื่องจากผู้จัดงานแจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินการจากเดิมที่กำหนดเป็นงานอีเว้นต์ส่งเสริมการตลาด เป็นการจัดงานแบบใช้สื่อเสมือนจริง (Virtual Edition) ซึ่งยังไม่แจ้งรายละเอียดที่ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งเลื่อนกำหนดการจัดงานออกไป จากเดิมที่กำหนดดำเนินการวันที่ ๒๒ – ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๒๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เนื่องด้วยความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และข้อจำกัดของการบินระหว่างประเทศ รายละเอียดตามหนังสือสำนักวัฒนธรรมฯ ด่วนที่สุด ที่ กท ๑๒๐๗/๑๖๙๗ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินการจัดงาน เป็นผลให้สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไม่อาจพิจารณาได้ว่ารูปแบบการจัดงานที่เปลี่ยนไปจากเดิม จะสามารถตอบโจทย์การบรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของการจัดงาน และการใช้งบประมาณหรือไม่ และรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงอาจกระทบกับวงเงินงบประมาณที่ต้องใช้ดำเนินการ การไม่ได้รับรายละเอียดที่ชัดเจนจากผู้จัดงาน ทำให้ สธท. ไม่สามารถประเมินรายละเอียดเพื่อเตรียมการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ และผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ ๒,๔๐๐,๐๐๐.-บาท เข้างบกลาง รายละเอียดตามหนังสือกลุ่มงานส่งเสริมฯ ด่วนที่สุด ที่ ๐๒๙๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๑.๕ งาน UFI Global Congress 2019 ณ กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย กรุงเทพมหานครสนับสนุนความร่วมมือแก่สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ในการจัดงาน UFI Global Congress 2019 ระหว่างวันที่ ๖ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ๑) เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรองแก่ผู้เข้าร่วมประชุมงาน UFI Global Congress 2019 สำหรับมื้ออาหารค่ำของวันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท โดยมี นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการ-กรุงเทพมหานครเป็นผู้แทนกรุงเทพมหานครกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน Welcome Reception UFI Global Congress 2019 โดยมีผู้เข้าร่วมงานเลี้ยงทั้งสิ้น จำนวน ๕๐๐ – ๕๕๐ คน เบิกจ่ายงบประมาณไปทั้งสิ้น ๒,๘๔๔,๑๖๗.-บาท (สองล้านแปดแสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน) ๒) นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ หอมนาน รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว นายสิงห์ ลิ้มพิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สวท. นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ดร.จุฑา ธาราไชย ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายไมซ์ซิตี้ สสปน. และ Mr. Craig Newman ประธานสมาคม UFI เข้าร่วมงาน President Reception ในวันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๘.๓๐ – ๑๙.๑๕ น. ณ ห้อง SEEN – Green Area ชั้น ๒๖ โรงแรมอวานีพลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ๓) นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ หอมนาน รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และนายสิงห์ ลิ้มพิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สวท. เข้าร่วมงานเลี้ยง UFI Congress Grand Night Out ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๒.๐๐ น. ณ มิวเซียมสยาม เขตพระนคร โดย สสปน. เป็นผู้รับผิดชอบค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ๔) กรุงเทพมหานคร โดยมี นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานคร ร่วมงานแถลงข่าวยุทธศาสตร์ สสปน. ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและนโยบายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติไทย ปี ๒๕๖๓ ร่วมกับ นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. นายทาลูน เทง นายกสมาคมการแสดงสินค้าไทย (TEA) และ นายไค ฮัทเทนดอฟ กรรมการผู้จัดการและประธานบริหารสมาคมอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้าโลก (UFI) ณ ห้องเจริญนคร โรมแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท เขตธนบุรี ๕) การสนับสนุนเจ้าหน้าที่และเอกสารประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร ณ บูทประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภายในบริเวณงาน ๖) การสนับสนุนของที่ระลึกเพื่อมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม และสื่อมวลชนที่เข้าร่วมงานแถลงข่าว ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (ถุงผ้าขาวม้า) ๗) การประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกและความเรียบร้อยตลอดการจัดงาน อาทิ การขอความร่วมมือสถานที่สำคัญริมแม่น้ำเจ้าพระยาในกรุงเทพมหานครให้ เปิดไฟส่องอาคาร การประสานงานด้านการจราจรทั้งทางบกและทางน้ำ การประสานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พร้อมรถพยาบาลกู้ชีพแสตนด์บายหากเกิดเหตุฉุกเฉิน การประสานรถสุขาวีไอพีเคลื่อนที่ประจำจุดให้บริการบริเวณมิวเซียมสยาม ทั้งนี้ การสนับสนุนการจัดงาน UFI Global Congress 2019 เป็นผลสืบเนื่องจากการที่สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ได้รับหนังสือประกาศอย่างเป็นทางการจากสมาคมแสดงสินค้าโลก (UFI) ให้ประเทศไทยชนะการประมูลสิทธิ์ในการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม UFI Global Congress 2019 ครั้งที่ ๘๖ และที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีมติตอบรับการเป็นเมืองเจ้าภาพการจัดงานดังกล่าว โดยมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๖ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การประชุมคณะกรรมการสมาคม การประชุมสมาชิกสมาคม การสัมมนาทางวิชาการ ตลอดจนกิจกรรมการสร้างสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลอันเป็นประโยชน์กับกลุ่มสามาชิกที่เป็นผู้นำทางความคิดและผู้บริหารในอุตสาหกรรมการแสดงสินค้า โดยในแต่ละปีจะมีผู้ประกอบการชั้นนำในอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าจากทั่วโลกเข้าร่วมการประชุมมากกว่า ๖๐๐ ราย ๑.๖ กิจกรรมพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานคร ด้านอุตสาหกรรมไมซ์ - เป็นกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ในฐานะ เมืองไมซ์ซิตี้ของประเทศไทย - เดิมมีกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยเป็นการอบรมภาควิชาการ แบบ ไป - กลับ จำนวน ๑ วัน ณ โรงแรมอินทรารีเจ้นท์ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ และเป็นการอบรมแบบพักค้าง ณ เมืองพัทยา (๑ ใน ๕ เมืองไมซ์ของประเทศไทย) ในวันที่ ๑๙ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการและนโยบายของรัฐในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย ผู้บริหารกรุงเทพมหานครจึงมีนโยบายให้เลื่อนการจัดอบรมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้อนุมัติให้เลื่อนการดำเนินการ รายละเอียดตามหนังสือกลุ่มงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ด่วนมาก ที่ ๐๑๒๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ - ตามที่ ศบค. ได้มีประกาศผ่อนคลายมาตรการระยะ ๕ ซึ่งเป็นกิจการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้หน่วยงานราชการและองค์กรรัฐวิสาหกิจจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่วนการท่องเที่ยว สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว จึงได้กำหนดดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเป็นการกระจายรายได้แก่ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งผู้ประกอบการ ภาคประชาชน และรัฐวิสาหกิจชุมชน โดยแบ่งเป็นการอบรมภาควิชาการ แบบไป – กลับ ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ วัน ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ และการศึกษาดูงานแบบพักค้าง ๒ วัน ๑ คืน ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ของประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครจากสำนักงานเขต ๕๐ เขต และคณะกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการแพทย์ สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักอนามัย และสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว รวมจำนวนผู้เข้าอบรม วิทยากร และเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น ๑๘๗ คน ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีนายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน ณ โรงแรมซีบรีซ จอมเทียน รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และพบปะหารือ ด้านการท่องเที่ยวร่วมกับผู้แทนเมืองพัทยา ประกอบด้วย นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาด้านการท่องเที่ยว นางสาวธิติภัสร์ ศิรณับศรีกุล นายกสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี และนายธิติ จันทร์แต่งผล ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ผู้เข้าอบรม จำนวน ๑๗๐ คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ (ร้อยละ ๖๐) จำนวน ๑๗๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๒. กิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมและนิทรรศการที่กรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการตามที่ร้องขอ (สธท.) (ไม่ใช้งบประมาณ) - Mr. Jun San Hun ผู้อำนวยการองค์การการท่องเที่ยวนครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ ขอเข้าพบผู้แทนกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวหรือธุรกิจไมซ์ เพื่อหารือเรื่องการจัดงาน “2019 Busan MICE Road Show in Bangkok City” ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมืองและดึงดูดธุรกิจไมซ์ขนาดกลางและขนาดใหญ่จากทั่วโลกสู่นครปูซาน โดยจะมีผู้แทนจากนครปูซานมากกว่า ๒๐ หน่วยงาน/บริษัท เช่น องค์การการท่องเที่ยวนครปูซาน ศูนย์การประชุม โรงแรม ธุรกิจท่องเที่ยว ฯลฯ เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ มีเป้าหมายให้กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ของกรุงเทพมหานคร กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจไมซ์จากบริษัท สมาคม และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้าร่วมงาน - ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นผู้แทนเข้าร่วมหารือร่วมกับองค์การการท่องเที่ยวนครปูซาน ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ โดยองค์การการท่องเที่ยวนครปูซานได้ขอรับการสนับสนุนจากกรุงเทพมหานครสำหรับการจัดงานในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๒๐.๓๐ น. ณ ห้อง Watergate Ballroom โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร ดังนี้ ๑) เชิญชวนให้หน่วยงานภาครัฐ ผู้ซื้อ และผู้เชี่ยวชาญในกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงานดังกล่าว เพื่อส่งเสริมธุรกิจไมซ์ของนครปูซาน แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของเมือง และอภิปรายเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ พร้อมทั้งจับคู่เจรจาระหว่างหน่วยงานและธุรกิจด้านการท่องเที่ยว การจัดนิทรรศการ การจัดประชุม โดยมีธุรกิจไมซ์ที่เกี่ยวข้องจากนครปูซานกว่า ๒๐ หน่วยงาน มีวัตถุประสงค์ที่เน้นการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive) เป็นสำคัญ ๒) เรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมกล่าวต้อนรับและเป็นเกียรติในงานเลี้ยงรับรอง ๓) ประชาสัมพันธ์การจัดงานและเชิญสื่อมวลชน และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน - ประสานสำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพม หานคร เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ประชาสัมพันธ์การจัดงานและเชิญสื่อมวลชนทำข่าว โดยมีสำนักข่าวเดลินิวส์เข้าร่วมงาน - ประสานสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ประชาสัมพันธ์การจัดงานแก่เครือข่ายอุตสาหกรรมไมซ์ ๔) สนับสนุนเจ้าหน้าที่และเอกสารประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว พร้อมประสานสำนักพัฒนาสังคมนำผลิตภัณฑ์ของกรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ได้แก่ ขันลงหิน และหุ่นกระบอก ฯลฯ ไปจัดแสดงผ่านการจัดบูทประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครภายในบริเวณงาน โดยมีเอกสารที่นำไปเผยแพร่ (ฉบับภาษาอังกฤษ) ได้แก่ แผนที่ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร จำนวน ๕๐ ฉบับ แผนที่ท่องเที่ยว ๗ ย่านประวัติศาสตร์ (บ้านบุ บางลำพู บางระมาด เสาชิงช้า-ภูเขาทอง หัวตะเข้ ตลาดน้อย-บางรัก) จำนวนอย่างละ ๕๐ ฉบับ รวมถึงจัดให้มีกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์ในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย ผู้บริหารนครปูซาน ผู้แทนองค์การการท่องเที่ยวนครปูซาน คู่ค้าทางธุรกิจ อาทิ ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมปาร์ค ไฮเอท ปูซาน โรงแรมนงชิม ผู้ประกอบการธุรกิจไมซ์ เจเอสบี ทัวร์ แอนด์ ไมซ์ สถาบันภาพยนตร์ปูซาน และผู้ประกอบการธุรกิจไมซ์ชาวไทย รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๘๕ คน ๓. กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานที่จัดประชุมและนิทรรศการต่อการให้การสนับสนุนของกรุงเทพมหานคร (สธท.) (ไม่ใช้งบประมาณ) ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้อนุมัติกิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานที่จัดประชุมและนิทรรศการต่อการให้การสนับสนุนของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ และเป็นกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ที่ กท ๑๒๐๗/๐๔๔๕ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ขั้นตอนในการดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย ๑) ศึกษาข้อมูล เพื่อจัดทำแบบสอบถาม ๒) ออกแบบแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. และทดสอบแบบสอบถาม เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม ๓) การประสานขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เพื่อขอให้ประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินการของกรุงเทพมหานครต่อการสนับสนุนการดำเนินการด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของกรุงเทพมหานคร ผ่านแบบสอบถาม จำนวน ๒๐ ฉบับ และ ๔) การสรุปประมวลผลความพึงพอใจ กรุงเทพมหานครมีหนังสือสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ที่ กท ๑๒๐๗/๐๕๘๕ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประสานขอความร่วมมือ สสปน. ในการให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อการให้บริการของกรุงเทพมหานครผ่านทางแบบสอบถาม จำนวน ๒๐ ฉบับ โดยเก็บคืนมาได้ ๑๔ ฉบับ สรุปประเมินผลความ พึงพอใจที่ สสปน. มีต่อกรุงเทพมหานครในการให้การสนับสนุนด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของกรุงเทพมหานครในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๑ โดยแยกตามรายการการประเมินได้ ดังนี้ ๑) ด้านการดำเนินการตามแผนงานด้านการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ของกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๖๒ ๒) ด้านการสนับสนุนในการจัดงาน UFI Global Congress 2019 คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๖ ๓) ด้านการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครและสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๓๖

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- หน่วยงานที่จัดประชุมและนิทรรศการต่อการให้การสนับสนุนของกรุงเทพมหานคร หมายถึง สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ซึ่งได้รับการสนับสนุนใด ๆ จากสำนักวัฒนธรรม กีฬา และ การท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ในการจัดประชุม นิทรรศการ การแสดงสินค้าและการท่องเที่ยว เพื่อสร้างแรงบันดาลใจหรือการให้รางวัลแก่พนักงาน (MICE) - ความพึงพอใจ หมายถึง หน่วยงานที่จัดประชุมและนิทรรศการมีทัศนคติด้านบวกต่อการได้รับการสนับสนุนใด ๆ จากสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วัดระดับความพึงพอใจแบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยแต่ละระดับจะแปลค่าเป็นคะแนน ดังนี้ ความพึงพอใจมากที่สุด = ๕ คะแนน ความพึงพอใจมาก = ๔ คะแนน ความพึงพอใจปานกลาง = ๓ คะแนน ความพึงพอใจน้อย = ๒ คะแนน ความพึงพอใจน้อยที่สุด = ๑ คะแนน ๑. คะแนนความพึงพอใจรายข้อ = ((จำนวนผู้พึงพอใจมากที่สุด x ๕) + (จำนวนผู้พึงพอใจมาก x ๔) + (จำนวนผู้พึงพอใจปานกลาง x ๓) + (จำนวนผู้พึงพอใจน้อย x ๒) + (จำนวนผู้พึงพอใจน้อยที่สุด x ๑)) ๒. ระดับความพึงพอใจที่ได้ ( X ) = ผลรวมของจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทุกข้อ/ผลรวมของคะแนนความพึงพอใจทุกข้อ ๓. ร้อยละความพึงพอใจ = ระดับความพึงพอใจที่ได้ คูณ ๑๐๐ หารด้วย ระดับความพึงพอใจมากที่สุด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

- ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ภายหลังจากที่ได้รับการสนับสนุน ใด ๆ จากสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ในการจัดประชุม นิทรรศการ การแสดงสินค้าและการท่องเที่ยวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจหรือการให้รางวัลแก่พนักงาน (MICE) - จัดเก็บแบบสอบถามจากผู้ประสานงานของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. จาก ๒ กิจกรรมภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดประชุมนิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (MICE) ของกรุงเทพมหานครที่ให้การสนับสนุน ได้แก่ ๑) งาน Incentive Travel and Conventions, Meeting Asia & Corporate Travel World Asia-Pacific (IT&CMA/CTW) ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และ ๒) งาน UFI Global Congress 2019 ณ กรุงเทพมหานคร และนำมาคำนวณหาค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
:มิติที่ ๖.๓ - เมืองแห่งการประชุม นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ
:เป้าหมายที่ ๖.๓.๑ กรุงเทพมหาครเป็นเมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการในอันดับแรกของภูมิภาคอาเซียน%
:เป้าประสงค์ที่ ๖.๓.๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการจัดประชุม

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด