ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมและนิทรรศการที่กรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการตามที่ร้องขอ : 23000000-3622

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2563)

26.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 26.00

นางสาวไพลิน พลอยพราว โทร. 0-2245-3360

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นเมืองหลวงของไทย เป็นศูนย์กลางคมนาคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองและการท่องเที่ยว มีศักยภาพในการดึงดูดนักธุรกิจ นักลงทุนและนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว โดยกำหนดให้มีนโยบายส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมายคือ การเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว การสร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้เกิดแก่นักท่องเที่ยวเมื่อได้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร ตลอดจนการเพิ่มรายได้จากนักท่องเที่ยว และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการด้านการจัดประชุมและนิทรรศการในการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มีคุณภาพจำนวนมากเข้ามายังกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ นอกเหนือจากการดำเนินการตามแผนงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของกรุงเทพมหานครและสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ร่วมกันตามข้อตกลง (MOU) แล้ว ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อีกที่กรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานในพื้นที่อาจจัดให้มีขึ้นหรือช่วยสนับสนุนการดำเนินการในฐานะส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ประกอบการในการจัดประชุมและนิทรรศการต่าง ๆ และนำไปสู่ความสำเร็จของการจัดงานร่วมกันในท้ายที่สุด ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดทำกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมและนิทรรศการที่กรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการตามที่ร้องขอนี้ขึ้นมา เพื่อตอบสนองความร่วมมือในการนำกรุงเทพมหานครไปสู่การเป็นเมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการในระดับภูมิภาคและระดับโลกอย่างแท้จริงต่อไป

23070000/23070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการจัดประชุม นิทรรศการ การแสดงสินค้า และการจัดงานทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 2. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นต่อผู้ประกอบการในการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร 3. เพื่อเป็นช่องทางเลือกในการประชาสัมพันธ์สินค้าทางการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครในกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มอุตสาหกรรม MICE ที่มีคุณภาพสูง

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการให้การสนับสนุนการจัดประชุมและนิทรรศการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามที่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกร้องขอเพื่อให้การจัดงานโดยภาพรวมในรูปแบบต่าง ๆ ประสบความสำเร็จ เช่น การใช้พื้นที่จัดประชุม นิทรรศการ และจัดงานต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อสร้างเสริมแรงดึงดูดใจให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองจุดหมายปลายทางยอดนิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวเฉพาะด้านเพิ่มขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
มิติที่ ๖.๓ - เมืองแห่งการประชุม นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ
เป้าหมายที่ ๖.๓.๑ กรุงเทพมหาครเป็นเมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการในอันดับแรกของภูมิภาคอาเซียน%
เป้าประสงค์ที่ ๖.๓.๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการจัดประชุม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.00 (2020-05-07)

26.00

7/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ไม่มีหน่วยงานขอรับการสนับสนุน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-04-27)

25.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ไม่มีหน่วยงานขอรับการสนับสนุน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2020-03-23)

23.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ไม่มีหน่วยงานขอรับการสนับสนุน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2020-03-05)

22.00

5/3/2563 : ไม่มีหน่วยงานขอรับการสนับสนุน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 21.00 (2020-02-11)

21.00

2020-2-11 : ไม่มีหน่วยงานขอรับการสนับสนุน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 21.00 (2020-01-27)

21.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ไม่มีหน่วยงานร้องขอการสนับสนุน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างการประสานขอข้อมูลรายละเอียดการจัดงานเพิ่มเติมจากองค์การการท่องเที่ยวนครปูซานเพื่อนำมาสรุปรายงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-15)

15.00

15/11/2562 : สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ดังนี้ ๑. ประสานสำนักงานประชาสัมพันธ์ให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานและเชิญสื่อมวลชนทำข่าวในวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ - ๒๐.๓๐ น. ณ ห้อง Watergate Ballroom โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร ๒. ประสานสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่องค์การการท่องเที่ยวนครปูซาน ๓. สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เข้าร่วมออกบูทประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ - ๒๐.๓๐ น. ณ ห้อง Watergate Ballroom โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร โดยมีนายวิศาล กองเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงานดังกล่าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : องค์การการท่องเที่ยวนครปูซานร่วมกับนครปูซานกำหนดจัดงาน "2019 Busan MICE Road Show in Bangkok City" ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมธุรกิจไมซ์ของนครปูซาน แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเอกวักษณ์ของเมือง รวมทั้งอภิปรายเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์และจับคู่เจรจาระหว่างหน่วยงานในธุรกิจด้านการท่องเที่ยว การจัดนิทรรศการ การจัดการประชุม และธุรกิจไมซ์ที่เกี่ยวข้องจากนครปูซานกว่า 20 หน่วยงาน/บริษัท โดยจะเน้นการท่องเที่ยวเพื่อเป็ฯรางวัล (Incentive) ทั้งนี้องค์การการท่องเที่ยวนครปูซานเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมกล่าวต้อนรับและเป็นเกียรติในงานเลี้ยงรับรองในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 และขอความอนุเคราะห์กรุงเทพมหานคร ดังนี้ ๑. ประชาสัมพันธ์การจัดงานและเรียนเชิญสื่อมวลชน หน่วยงานรัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานฯ ๒. ร่วมออกบูทประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว ๓. ประสานสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ให้ข้อมูลเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว เพื่อเรียนเชิญหน่วยงานนั้น ๆ เข้าร่วมงานฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประสานงานกับ สสปน.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับรายละเอียดและข้อมูลการจัดงานตามที่ร้องขอ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขอความเห็นชอบดำเนินการให้การสนับสนุนตามที่ได้รับการร้องขอ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประสานงานกับบุคคลและองค์กรต่าง ๆ เพื่อทำให้การสนับสนุนสัมฤทธิผล
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เข้าร่วมกิจกรรม/ให้การสนับสนุนตามที่กำหนด โดยได้รับการประสานงานจาก สสปน.
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดทำรายงานสรุปผลกิจกรรมในภาพรวมและผลการดำเนินการสนับสนุนในแต่ละกิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3622

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3622

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-0817

ตัวชี้วัด : 22.ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานที่จัดประชุมและนิทรรศการต่อการให้การสนับสนุนของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **