ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามอัธยาศัย : 23000000-3623

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสมศรี พรหมรัตน์ โทร. 0 2643 3159

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตและเรียนรู้วิทยาการด้านต่างๆ ที่ทันสมัย ขยายการบริการแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ห้องสมุดเคลื่อนที่ บ้านหนังสือ เพื่อสนับสนุนโครงการรณรงค์ให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่าน (Bangkok Read For Life) ด้วยเห็นว่าวัฒนธรรมการอ่านเป็นสิ่งสำคัญ จำเป็นจะต้องสร้างให้เกิดขึ้นกับประชาชนทุกภาคส่วน โดยมุ่งหวังที่จะสร้างวัฒนธรรมการอ่านที่ยั่งยืนให้กับคนกรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานครได้รับเลือกจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้เป็นเมืองหนังสือโลกในปี ๒๕๕๖ (World Book Capital ๒๐๑๓) สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จึงได้กำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ใน การพัฒนาและขยายห้องสมุดในรูปแบบต่างๆ มุ่งเน้นบริการเชิงรุก เพื่อสนองความต้องการของกลุ่มเด็ก เยาวชน และประชาชนที่กว้างขวางและหลากหลาย เน้นการพัฒนาห้องสมุดสู่ห้องสมุดสมัยใหม่ เป็นห้องสมุดที่มีชีวิต จัดกิจกรรมที่หลากหลายและต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนรู้จักแสวงหาความรู้ รู้จักคิด รู้จักเลือกสรรสารสนเทศที่ดีมีประโยชน์ เหมาะแก่การนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต พัฒนาตนเอง พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เพื่อก่อให้เกิดสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สร้างสรรค์ประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข สอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานคร ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในกรุงเทพมหานครให้ดีขึ้น และได้ตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน ซึ่งจะนำผลไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

23041300/23041300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2. เพื่อส่งเสริมเด็ก เยาวชนและประชาชนให้มีนิสัยรักการอ่าน มีวัฒนธรรมในการอ่านที่ยั่งยืน 3. เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์เครือข่ายการเรียนรู้ที่หลากหลาย 4. เพื่อให้บริการข่าวสารและความรู้ต่างๆ ที่ทันต่อเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวของประเทศและโลก 5. เพื่อส่งเสริมภาพพจน์ด้านการให้บริการสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่เป็นประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน และประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดกิจกรรมสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการห้องสมุดและการเรียนรู้ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 40 แห่ง ดังนี้ ห้องสมุดขนาดใหญ่ จำนวน 20 แห่ง 1. ห้องสมุดฯ สวนลุมพินี 2. ห้องสมุดฯ ซอยพระนาง 3. ห้องสมุดฯ ภาษีเจริญ 4. ห้องสมุดฯ ลาดกระบัง 5. ห้องสมุดฯ บางกะปิ 6. ห้องสมุดฯ สะพานสูง 7. ห้องสมุดฯ ทุ่งครุ 8. ห้องสมุดฯ ดุสิต 9. ห้องสมุดฯ มีนบุรี 10. ห้องสมุดฯ บางขุนเทียน 11. ห้องสมุดฯ บางบอน 12. ห้องสมุดฯ ห้วยขวาง 13. ห้องสมุดฯ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต 14. ห้องสมุดฯ บางเขน 15. ห้องสมุดฯ หนองจอก 16. ห้องสมุดฯ วัดลาดปลาเค้า 17. ห้องสมุดฯ คลองสามวา 18. ห้องสมุดบ้านจิรายุ-พูนทรัพย์ 19. ห้องสมุดฯ ประเวศ 20. ห้องสมุดฯ วัดราชโอรสาราม ห้องสมุดขนาดกลาง จำนวน 5 แห่ง 21. ห้องสมุดมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย 22. ห้องสมุดฯ เขตบางซื่อ 23. ห้องสมุดสีเขียว 24. ห้องสมุดฯ อนงคาราม 25. ห้องสมุดฯ วัดรัชฎาธิษฐานฯ ห้องสมุดขนาดเล็ก จำนวน 15 แห่ง 26. ห้องสมุดวิชาการ 27. ห้องสมุดฯ เขตราษฎร์บูรณะ 28. ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เสรีไทยอนุสรณ์ 29. ห้องสมุดฯ จตุจักร 30. ห้องสมุดฯ รมณีย์ทุ่งสีกัน 31. ห้องสมุดฯ เคหะชุมชนดินแดง 2 32. ห้องสมุดสิ่งแวดล้อม 33. ห้องสมุดฯ วัดพรหมรังษี 34. ห้องสมุดวนธรรม 35. ห้องสมุดฯ เขตคลองสาน 36. ห้องสมุดเคลื่อนที่ จำนวน 5 คัน 2. กิจกรรมที่จัด ประกอบด้วย กิจกรรมพื้นฐาน ได้แก่ กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กิจกรรมครบรอบ 75 ปี วันสันติภาพไทย กิจกรรมเปิดโลกนิทาน กิจกรรมเพลินอ่านเพลินเรียนรู้ กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ กิจกรรม BMA BOOK & LIBRARY FAIR และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๓.๑ ศึกษาและพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-14)

100.00

14/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ :การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-26)

80.00

26/08/2563 : อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค.62- พ.ค. 62 แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) ได้ชะลอการจัดกิจกรรม และเลื่อนการจัดกิจกรรมเป็นเดือน สิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ :การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-07-31)

65.00

31/7/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการกิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 62 - พ.ค. 63 ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ชะลอการจัดกิจกรรมไป

** ปัญหาของโครงการ :การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ :การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-07-17)

65.00

17/07/2563 : ขอชะลอกิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 62 - พ.ค. 63 ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน และเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น ส่วนกิจกรรมอื่นๆ ภายใต้โครงการฯ ส่งเสริมการอ่านฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการขอยกเลิกการจัดกิจกรรม เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ :การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-23)

65.00

23/06/2563 : ขอชะลอกิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 62 - พ.ค. 63 ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน และเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น ส่วนกิจกรรมอื่นๆ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ภายใต้โครงการส่งเสริม การอ่านฯ ขอยกเลิกการจัดกิจกรรม เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ :การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-20)

65.00

20/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...งดจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่ - กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ดำเนินการจัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม ได้แก่ - กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 62 - พ.ค. 63 ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน ซึ่งขณะนี้ ขอชะลอการจัดกิจกรรม เนื่องจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กิจกรรมที่ขอยกเลิกการจัดกิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรม BMA BOOK & LIBRARY FAIR กำหนดดำเนินการในวันที่ มี.ค. - เม.ย. 63 2. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค. - เม.ย. 63 3. กิจกรรมเพลินอ่านเพลินเรียนรู้ กำหนดดำเนินการในเดือน มิ.ย. - ก.ค. 63 4. กิจกรรมเปิดโลกนิทาน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 63 5. กิจกรรมวันภาษาไทย กำหนดดำเนินการในเดือน ก.ค. 63 6. กิจกรรมครบรอบ 75 ปี วันสันติภาพไทย กำหนดดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2563 รวมยอดเบิกจ่ายโครงการ 1,242,100.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-08)

60.00

8/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...งดจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :งดจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น

** อุปสรรคของโครงการ :งดจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-17)

60.00

17/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...งดจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่ - กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ดำเนินการจัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม ได้แก่ - กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 62 - พ.ค. 63 ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน ซึ่งขณะนี้ ขอชะลอการจัดกิจกรรม เนื่องจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กิจกรรมที่ขอยกเลิกการจัดกิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรม BMA BOOK & LIBRARY FAIR กำหนดดำเนินการในวันที่ มี.ค. - เม.ย. 63 2. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค. - เม.ย. 63 3. กิจกรรมเพลินอ่านเพลินเรียนรู้ กำหนดดำเนินการในเดือน มิ.ย. - ก.ค. 63 กิจกรรมที่ขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ได้แก่ - กิจกรรมเปิดโลกนิทาน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 63 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม ซึ่งขอชะลอการจัดกิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมวันภาษาไทย กำหนดดำเนินการในเดือน ก.ค. 63 2. กิจกรรมครบรอบ 75 ปี วันสันติภาพไทย กำหนดดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-31)

60.00

31/3/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...งดจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่ - กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ดำเนินการจัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม ได้แก่ - กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 62 - พ.ค. 63 ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน ซึ่งขณะนี้ ขอชะลอการจัดกิจกรรม กิจกรรมที่ขอยกเลิกการจัดกิจกรรม ได้แก่ - กิจกรรม BMA BOOK & LIBRARY FAIR กำหนดดำเนินการในวันที่ มี.ค. - เม.ย. 63 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม ซึ่งขอชะลอการจัดกิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค. - เม.ย. 63 2. กิจกรรมเปิดโลกนิทาน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 63 3. กิจกรรมเพลินอ่านเพลินเรียนรู้ กำหนดดำเนินการในเดือน มิ.ย. - ก.ค. 63 4. กิจกรรมวันภาษาไทย กำหนดดำเนินการในเดือน ก.ค. 63 5. กิจกรรมครบรอบ 75 ปี วันสันติภาพไทย กำหนดดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น

** อุปสรรคของโครงการ :การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-16)

60.00

16/3/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...งดจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :งดจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น

** อุปสรรคของโครงการ :งดจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-24)

50.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 1. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 62 - พ.ค. 63 รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในรูปแบบต่างๆ โดยการอบรมจากวิทยากรเพื่อนำทักษะการเรียนรู้ไปสู่การอ่านและพัฒนานิสัยรักการอ่าน เช่น วาดการ์ตูน การแต่งคำประพันธ์ การเล่านิทาน ฯลฯ ในห้องสมุดฯ 40 แห่ง ๆ ละ 6 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรม ปัจจุบันจัดกิจกรรมในห้องสมุดทั้ง 40 แห่ง แห่งล่ะ 4 ครั้ง เป็นไปตามกำหนดเวลา 2. กิจกรรมครบรอบ 75 ปี วันสันติภาพไทย กำหนดดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2563 3. กิจกรรมเปิดโลกนิทาน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 63 ซึ่งขออนุมัติกิจกรรมและขออนุมัติเงินงวดแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรอเงินงวด 4. กิจกรรมเพลินอ่านเพลินเรียนรู้ กำหนดดำเนินการในเดือน มิ.ย. - ก.ค. 63 อยู่ในขั้นตอนการเตรียมเอกสารรายละเอียดกิจกรรมเพื่อเตรียมการขออนุมัติจัดกิจกรรม ซึ่งเป็นไปตามกรอบเวลาในการจัดกิจกรรมที่กำหนดไว้ 5. กิจกรรมวันภาษาไทย กำหนดดำเนินการในเดือน ก.ค. 63 อยู่ในขั้นตอนการเตรียมเอกสารรายละเอียดกิจกรรมเพื่อเตรียมการขออนุมัติจัดกิจกรรม ซึ่งเป็นไปตามกรอบเวลาในการจัดกิจกรรมที่กำหนดไว้ 6. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค. - เม.ย. 63 ซึ่งขออนุมัติกิจกรรมและขออนุมัติเงินงวดแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรอเงินงวด 7. กิจกรรม BMA BOOK & LIBRARY FAIR กำหนดดำเนินการในวันที่ มี.ค. - เม.ย. 63 อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศซึ่งเป็นไปตามกรอบเวลาในการจัดกิจกรรมที่กำหนดไว้ 8. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กำหนดดำเนินการในเดือนมกราคม 2563 รูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นกิจกรรมนันทนาการที่ให้ความสนุกสนาน และสอดแทรก ความรู้ ความคิดวิเคราะห์ ประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ เช่น ระบายสีภาพ ประดิษฐ์หนังสือป๊อบอัพ ประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุ การฝึกทักษะด้วยการใช้เกมหรือ อุปกรณ์ต่างๆ และกิจกรรมเกมและนันทนาการเพื่อความสนุกสนาน กิจกรรมจับสลากแจกของขวัญสำหรับเด็ก เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องสมุด เพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร จำนวน 36 แห่งๆ ละ 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วทั้ง 36 แห่ง อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมและสรุปผลการจัดกิจกรรม ตรวจรับพัสดุตามสัญญางานจ้างเหมาจัดทำของขวัญของรางวัล สำหรับจัดกิจกรรมสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 จำนวน 17,740.- ชิ้น บริษัท ชีววัฒน์ กรุ๊ป จำกัด จำนวนเงิน 727,340 .- เรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามกรอบเวลาในการจัดกิจกรรมที่กำหนดไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-31)

40.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 1. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 62 - พ.ค. 63 รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในรูปแบบต่างๆ โดยการอบรมจากวิทยากรเพื่อนำทักษะการเรียนรู้ไปสู่การอ่านและพัฒนานิสัยรักการอ่าน เช่น วาดการ์ตูน การแต่งคำประพันธ์ การเล่านิทาน ฯลฯ ในห้องสมุดฯ 40 แห่ง ๆ ละ 6 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรม ปัจจุบันจัดกิจกรรมในห้องสมุดทั้ง 40 แห่ง แห่งล่ะ 3 ครั้ง เป็นไปตามกำหนดเวลา 2. กิจกรรมครบรอบ 75 ปี วันสันติภาพไทย กำหนดดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2563 3. กิจกรรมเปิดโลกนิทาน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 63 ซึ่งขออนุมัติกิจกรรมและขออนุมัติเงินงวดแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรอเงินงวด 4. กิจกรรมเพลินอ่านเพลินเรียนรู้ กำหนดดำเนินการในเดือน มิ.ย. - ก.ค. 63 อยู่ในขั้นตอนการเตรียมเอกสารรายละเอียดกิจกรรมเพื่อเตรียมการขออนุมัติจัดกิจกรรม ซึ่งเป็นไปตามกรอบเวลาในการจัดกิจกรรมที่กำหนดไว้ 5. กิจกรรมวันภาษาไทย กำหนดดำเนินการในเดือน ก.ค. 63 อยู่ในขั้นตอนการเตรียมเอกสารรายละเอียดกิจกรรมเพื่อเตรียมการขออนุมัติจัดกิจกรรม ซึ่งเป็นไปตามกรอบเวลาในการจัดกิจกรรมที่กำหนดไว้ 6. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค. - เม.ย. 63 ซึ่งขออนุมัติกิจกรรมและขออนุมัติเงินงวดแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรอเงินงวด 7. กิจกรรม BMA BOOK & LIBRARY FAIR กำหนดดำเนินการในวันที่ มี.ค. - เม.ย. 63 ดำเนินแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ(TOR)และขออนุมัติเงินงวดเรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนการรอเงินงวด พร้อมอยู่ในระหว่างดำเนินการกำหนดคุณลักษณะซึ่งการกำหนดคุณลักษณะคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นไปตามกรอบเวลาในการจัดกิจกรรมที่กำหนดไว้ 8. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กำหนดดำเนินการในเดือนมกราคม 2563 รูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นกิจกรรมนันทนาการที่ให้ความสนุกสนาน และสอดแทรก ความรู้ ความคิดวิเคราะห์ ประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ เช่น ระบายสีภาพ ประดิษฐ์หนังสือป๊อบอัพ ประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุ การฝึกทักษะด้วยการใช้เกมหรือ อุปกรณ์ต่างๆ และกิจกรรมเกมและนันทนาการเพื่อความสนุกสนาน กิจกรรมจับสลากแจกของขวัญสำหรับเด็ก เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องสมุด เพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร จำนวน 36 แห่งๆ ละ 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วทั้ง 36 แห่ง อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมและสรุปผลการจัดกิจกรรม ซึ่งเป็นไปตามกรอบเวลาในการจัดกิจกรรมที่กำหนดไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-15)

35.00

15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน ดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 แล้ว ทุกห้องสมุด ทั้งหมด 40 แห่ง อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม ดังนี้ 2. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-27)

20.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 1 ดำเนินการทำสัญญากับผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านดวงดีเทรดดิ้ง (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 375,000.- และดำเนินการจัดส่งอุปกรณ์ตามห้องสมุดเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 แล้ว ทั้งหมด 20 แห่ง อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม ดังนี้ 2. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กำหนดดำเนินการในเดือนมกราคม 2563 จัดทำการยืมเงินเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างทำสัญญา กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค รุ่งเรืองกิจ เลขที่สัญญา 11-8-63 เลขคุมสัญญาในระบบ e-gp 621214055257 จำนวนเงิน 391,100.- บาท และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2019-12-17)

17.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1.กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 1 อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กำหนดดำเนินการในเดือนมกราคม 2563 กำลังดำเนินการยืมเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-11-29)

12.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 62 - พ.ค. 63 2. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กำหนดดำเนินการในเดือนมกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-18)

10.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 62 - พ.ค. 63 2. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กำหนดดำเนินการในเดือนมกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 1. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 62 - พ.ค. 63 รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในรูปแบบต่างๆ โดยการอบรมจากวิทยากรเพื่อนำทักษะการเรียนรู้ไปสู่การอ่านและพัฒนานิสัยรักการอ่าน เช่น วาดการ์ตูน การแต่งคำประพันธ์ การเล่านิทาน ฯลฯ ในห้องสมุดฯ 40 แห่ง ๆ ละ 6 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งขออนุมัติกิจกรรมและขออนุมัติเงินงวดแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรมตามกำหนดเวลา 2. กิจกรรมครบรอบ 75 ปี วันสันติภาพไทย กำหนดดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2563 3. กิจกรรมเปิดโลกนิทาน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 63 4. กิจกรรมเพลินอ่านเพลินเรียนรู้ กำหนดดำเนินการในเดือน มิ.ย. - ก.ค. 63 5. กิจกรรมวันภาษาไทย กำหนดดำเนินการในเดือน ก.ค. 63 6. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค. - เม.ย. 63 7. กิจกรรม BMA BOOK & LIBRARY FAIR กำหนดดำเนินการในวันที่ มี.ค. - เม.ย. 63 8. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กำหนดดำเนินการในเดือนมกราคม 2563 รูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นกิจกรรมนันทนาการที่ให้ความสนุกสนาน และสอดแทรก ความรู้ ความคิดวิเคราะห์ ประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ เช่น ระบายสีภาพ ประดิษฐ์หนังสือป๊อบอัพ ประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุ การฝึกทักษะด้วยการใช้เกมหรือ อุปกรณ์ต่างๆ และกิจกรรมเกมและนันทนาการเพื่อความสนุกสนาน กิจกรรมจับสลากแจกของขวัญสำหรับเด็ก เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องสมุด เพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร จำนวน 36 แห่งๆ ละ 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งขออนุมัติกิจกรรมและขออนุมัติเงินงวด แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรมตามกำหนดเวลา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อจัดทำแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้ใช้บริการและนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 2
:ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดกิจกรรม
:50%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 5
:ประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 6
:ประเมินผลและสรุปผลการจัดกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 7
:รายงานผลการจัดกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3623

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3623

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-0831

ตัวชี้วัด : 12. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม : 3.0000

ผลงานที่ทำได้ โครงการ/กิจกรรม : 5.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(โครงการ/กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
5.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **