รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

12. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : 2300-0831

ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม : 3

ผลงานที่ทำได้ โครงการ/กิจกรรม : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(โครงการ/กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
1.00
100
100 / 100
3
5.00
100
100 / 100
4
5.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัย จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย 1. โครงการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร 1.1 กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน ต.ค. 62 - ส.ค. 63 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้ว จำนวน 1 ครั้งเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 และกำหนดจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 1.2 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 11 ม.ค. 63 อยู่ 1.3 กิจกรรม Bangkok City Library Showcase กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - ก.พ. 63 อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 วันที่ 17 มกราคม 2563 2. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเขตพระราชฐานในพระองค์ ประจำปี 2563 อยู่ระหว่างกำหนด TOR 3. โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) 3.1 กิจกรรมวันเด็ก กำหนดจัดกิจกรรม วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อวัสดุและของขวัญของรางวัล 3.2 กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ กำหนดจัดกิจกรรมเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563 4. โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) 4.1 กิจกรรมวันเด็ก กำหนดจัดกิจกรรม วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อวัสดุและของขวัญของรางวัล 4.2 กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ กำหนดจัดกิจกรรมเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเขตพระราชฐานในพระองค์ ประจำปี 2563 ดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ เขตพระราชฐานในพระองค์ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 อยู่ระหว่างชะลอการจัดโครงการ/กิจกรรม จำนวน 4 โครงการ เนื่องจากสถานการณ์การะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)ได้แก่ 1. โครงการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร 2. โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 3. โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) 4. โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเขตพระราชฐานในพระองค์ ประจำปี 2563 2. โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 2.1 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2.2 กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน 3. โครงการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร 3.1 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 3.2 กิจกรรม Bangkok City Library Showcase 4. โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) ดำเนินการแล้วจำนวน 2 กิจกรรม 4.1 กิจกรรมวันเด็ก 4.2 วิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ โดยจัดวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ จำนวน 10 กิจกรรม ประกอบด้วย - กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรม Fantasy cat ณ โซน Art Studio - กิจกรรมครัวไทยวัยจิ๋ว ดำเนินการสอนกิจกรรมคุกกี้กราโนล่า และกิจกรรมการเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ครัว การถนอมอาหาร และพืชผักผลไม้ ณ โซนครัวไทยวัยจิ๋ว - กิจกรรมลานสร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรมวาดภาพลายเส้นการ์ตูน และกิจกรรมการประดิษฐ์อักษรไทยอาลักษณ์ ณ โซนลานสร้างสรรค์ - กิจกรรมวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรมผีเสื้อแสนสวย ณ โซนวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ - กิจกรรมสโมสรนักประดิษฐ์ ดำเนินการสอนกิจกรรมว่าวนก ณ โซนสโมสรนักประดิษฐ์ - กิจกรรมวัฒนธรรมอาเซียน ดำเนินการสอนกิจกรรมโมบายรังผึ้ง ณ โซนโลกทั้งผองพี่น้องกัน - กิจกรรมละครโรงเล็ก ดำเนินการสอนกิจกรรมการเล่นบทบาทสมมุติ นิทานเรื่อง ปิ๊ดปี๋มีน้ำใจ ณ โซนละครโรงเล็ก - กิจกรรมห้องสมุดสร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรมเรียนรู้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ณ โซนสวนหลังบ้าน - กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ดำเนินการสอนกิจกรรมทดสอบความสนใจทางอาชีพ ณ โซนเมืองสายรุ้ง - กิจกรรม DIY Space ดำเนินการสอนกิจกรรม Monster Bookmarks ณ โซน DIY Space 5. โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) 5.1 กิจกรรมวันเด็ก 5.2 วิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ โดยจัดวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ จำนวน 9 กิจกรรม ประกอบด้วย - กิจกรรมคหกรรม ดำเนินการสอนกิจกรรม ดอกไม้จากผ้าใยบัวและหน้ากากอนามัยแบบผ้าซักได้ ณ โซนหน้าประตูทางออกด้านหลังอาคาร 1 ชั้น 1 - กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรมพับกระดาษและกิจกรรมขยำ ตัด ปะ ฉีก ณ โซนศิลปะ อาคาร 1 ชั้น 2 - กิจกรรมห้องสมุด ดำเนินการสอนกิจกรรมราชาศัพท์โมบาย ณ โซนห้องสมุด อาคาร 1 ชั้น 1 - กิจกรรมภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทย ดำเนินการสอนกิจกรรมเครื่องบินร่อนของเล่นโบราณและกิจกรรมมังกรพาเพลิน ณ โซนวิถีชุมชนสวนส้ม อาคาร 2 ชั้น 1 - กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ DIY ดำเนินการสอนกิจกรรม Square box และกล่องใส่ทิชชู ณ โซนรีไซเคิล อาคาร 2 ชั้น 2 - กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ดำเนินการสอนกิจกรรมรถแข่ง และกิจกรรมป๋องแป๋ง ณ โซนไดโนเสาร์ อาคาร 1 ชั้น 3 - กิจกรรมหัตถกรรม ดำเนินการสอนกิจกรรมที่คั่นหนังสือ ณ โซนนิทรรศการ อาคาร 1 ชั้น 1 - กิจกรรมสันทนาการ ดำเนินการสอนกิจกรรมร่วมใจกันรักษ์โลก และกิจกรรมการประหยัดพลังงาน ณ โซนเวทีสันทนาการ อาคาร 1 ชั้น - กิจกรรมศิลปะการแสดง ดำเนินการสอนกิจกรรมลูกแซกเสียงใน กิจกรรมหุ่นเชิดตัวน้อย และสอนนาฏศิลป์ ณ โซนตลาดน้ำสวนส้ม อาคาร 2 ชั้น 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามอัธยาศัย โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยประกอบด้วย 8 กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชนจำนวน 40 แห่ง แห่งละ 6 ครั้งรวมเป็นจำนวน 240 ครั้ง กำหนดเวลาในการจัดกิจกรรม ระหว่างเดือน ธ.ค. 2562 – พ.ค. 2563 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จึงชะลอการจัดกิจกรรม และเลื่อนมาจัดกิจกรรมในเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ 2. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นกิจกรรมนันทนาการที่ให้ความสนุกสนาน และสอดแทรกความรู้ ความคิดวิเคราะห์ ประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ เช่น ระบายสีภาพ ประดิษฐ์หนังสือ ป๊อบอัพ ประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุ การฝึกทักษะด้วยการใช้เกมหรืออุปกรณ์ต่างๆ และกิจกรรมเกมและนันทนาการเพื่อความสนุกสนาน กิจกรรมจับสลากแจกของขวัญสำหรับเด็ก เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร จำนวน 36 แห่งๆ ละ 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ยกเลิกการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จำนวน 6 กิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมครบรอบ 75 ปี วันสันติภาพไทย จำนวน 1 ครั้ง กำหนดเวลาในการจัดกิจกรรม วันที่ 16 สิงหาคม 2563 ณ ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เสรีไทยอนุสรณ์ ซึ่งขณะนี้ได้ยกเลิกการจัดกิจกรรม 2. กิจกรรมเปิดโลกนิทาน 3. กิจกรรมเพลินอ่านเพลินเรียนรู้ 4. กิจกรรมวันภาษาไทย 5. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ 6. กิจกรรม BMA Book & Library Fair 2. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเขตพระราชฐานในพระองค์ ประจำปี 2563 ดำเนินการจัดวันเด็กแห่งชาติเขตพระราชฐานในพระองค์ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ เขตพระราชฐานในพระองค์ โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรมให้กับเด็ก เยาวชน และครอบครัวข้าราชบริพารฯ ตลอดจนเด็ก และเยาวชนชุมชนใกล้เคียงเขตพระราชฐานที่มาร่วมงานในวันเด็กแห่งชาติ โดยมีกิจกรรมการแสดงบนเวที กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของ กทม. เช่น กิจกรรมด้านศิลปะ กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ที่ทันสมัย และกิจกรรมด้านกีฬา กิจกรรมลานสวนสนุก กิจกรรมสอยดาว เกมต่างๆ และแจกของขวัญของรางวัล เป็นต้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10,000 คน 3. โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครประกอบด้วย 6 กิจกรรม ได้แก่ 1. งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ดำเนินการจัดกิกรรมเมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก เยาวชนให้กล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ ที่เหมาะสมแก่ภัย พร้อมทั้งมีการจัดฐานกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 500 คน 2. กิจกรรม Bangkok City Library Showcase ดำเนินการจัดกิกรรมจำนวน 5 ครั้ง ระหว่างวันที่ 17 ม.ค. – 14 ก.พ. 2563 โดย ดำเนินการจัดแสดงบูธกิจกรรมของหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ตามสถานที่ต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงเรียน สถาบันการศึกษา แหล่งชุมชน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และกิจกรรมของหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป จำนวน 500 คน จำนวน 5 ครั้ง ครั้งละ 100 คน 3. กิจกรรมประจำเดือนกิจกรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน (ยกเลิกการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 2 – 12 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19) 4. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล จำนวน 11 ตำแหน่ง ปัจจุบัน อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย ทุกเดือนจนสิ้นปีงบประมาณ 5. กิจกรรมตามรอยปราชญ์ ศาสตร์พระราชา ยกเลิกการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 6. กิจกรรมเล่าเรื่องเมืองกรุงเทพ (Bangkok Talk) ยกเลิกการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 4. โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 (จตุจักร) 1. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับฐานการเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว 2. วิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ ดำเนินการแต่งตั้งวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ จำนวน 10 คน ตามคำสั่งสวท.ที่ 262/2562 ลว.30 ก.ย. 2562 ประกอบด้วยวิทยากรเพื่อดำเนินการสอนในโซนต่าง ๆ ระหว่างวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ดังนี้ 1. วิทยากรกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ณ โซน Art Studio 2. วิทยากรกิจกรรมครัวไทยวัยจิ๋ว ณ โซนครัวไทยวัยจิ๋ว 3. วิทยากรกิจกรรมลานสร้างสรรค์ ณ โซนลานสร้างสรรค์ 4. วิทยากรกิจกรรมวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ ณ โซนวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ 5. วิทยากรกิจกรรมสโมสรนักประดิษฐ์ ณ โซนสโมสรนักประดิษฐ์ 6. วิทยากรกิจกรรมวัฒนธรรมอาเซียน ณ โซนโลกทั้งผองพี่น้องกัน 7. วิทยากรกิจกรรมละครโรงเล็ก ณ โซนละครโรงเล็ก 8. วิทยากรกิจกรรมห้องสมุดสร้างสรรค์ ณ โซนห้องสมุดสร้างสรรค์ 9. วิทยากรกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ณ โซนเมืองสายรุ้ง 10. วิทยากรกิจกรรม DIY Space ณ โซน DIY Space 3. กิจกรรมวันเด็ก ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับเด็ก และเยาวชน เพื่อให้เด็ก และเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง เกิดแรงบันดาลใจและแนวคิดใหม่ที่จะพัฒนาตนเองและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เกิดทักษะทางความคิดที่สามารถนำไปต่อยอด สร้างคุณค่าและประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว ภายใต้แนวคิด “พลังเมล็ดพันธุ์ สรรสร้างความคิด ปลุกชีวิตเมืองสีเขียว” ภายในงาน เด็กได้เรียนรู้เรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว เด็กเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ ที่จะต้องถูกบ่มเพาะ ปลูกฝัง พัฒนาทางความคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บ้านและชุมชนกลายเป็นเมืองสีเขียวที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน ด้วยพลังจากสองมือเล็ก ๆ ของ “เมล็ดพันธุ์” กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมการแสดงความสามารถของเด็กๆ กิจกรรมการแสดง Puppet Show & Junk Stomp กิจกรรมทอล์คโชว์ “เด็กยุคดิจิตัล” กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์กับอาจารย์วิทยา” กิจกรรมสอยดาว กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล กิจกรรม Lucky draw และกิจกรรมจากหน่วยงานต่าง ๆ กิจกรรมตามโซนของพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) 17 โซน ได้แก่ โซนครัวไทยวัยจิ๋ว โซนวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ โซนนักสืบไดโนเสาร์ โซน Art Studio โซนโลกทั้งผองพี่น้องกัน โซนอัศจรรย์ตัวฉันเอง โซนมุมมองพิศวง โซนสโมสรนักประดิษฐ์ โซนละครโรงเล็ก โซนสร้างเมืองของเรา โซนสิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์ โซนสวนหลังบ้าน โซนห้องสมุดสร้างสรรค์ โซนเมืองสายรุ้ง โซนหอผจญภัยในป่า โซนสวนน้ำ และอาคารจักรวาล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 8,716 คน 4. กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ ) ยกเลิกการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 5. จำนวนผู้ใช้บริการ เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 32,917 คน เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 24,674 คน เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 24,079 คน เดือนมกราคม 2563 จำนวน 31,334 คน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 15,279 คน เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 2,651 คน เดือนเมษายน 2563 ไม่มีผู้ใช้บริการ เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 1,280 คน เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 8,273 คน เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 7,777 คน เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 8,118 คน 5. โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) 1. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับฐานการเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว 2. วิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ ดำเนินการแต่งตั้งวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ จำนวน 9 คน ตามคำสั่งสวท.ที่ 260/2562 ลว. 27 ก.ย. 2562 ประกอบด้วยวิทยากรเพื่อดำเนินการสอนในโซนต่าง ๆ ระหว่างวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ดังนี้ 1. วิทยากรกิจกรรมคหกรรม ณ โซนหน้าประตูทางออกด้านหลังอาคาร 1 ชั้น 1 2. วิทยากรกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ณ โซนศิลปะ อาคาร 1 ชั้น 2 3. วิทยากรกิจกรรมห้องสมุด ณ โซนห้องสมุด อาคาร 1 ชั้น 1 4. วิทยากรกิจกรรมภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทย ณ โซนวิถีชุมชนสวนส้ม อาคาร 2 ชั้น 1 5. วิทยากรกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ DIY ณ โซนรีไซเคิล อาคาร 2 ชั้น 2 6. วิทยากรกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ณ โซนไดโนเสาร์ อาคาร 1 ชั้น 3 7. วิทยากรกิจกรรมหัตถกรรม ณ โซนนิทรรศการ อาคาร 1 ชั้น 1 8. วิทยากรกิจกรรมสันทนาการ ณ โซนเวทีสันทนาการ อาคาร 1 ชั้น 1 9. วิทยากรกิจกรรมศิลปะการแสดง ณ โซนตลาดน้ำสวนส้ม อาคาร 2 ชั้น 1 3. กิจกรรมวันเด็ก ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับเด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง เกิดแรงบันดาลใจและแนวคิดใหม่ที่จะพัฒนาตนเองและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เกิดทักษะทางความคิดที่สามารถนำไปต่อยอด สร้างคุณค่าและประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมการแสดงความสามารถของเด็กๆ กิจกรรมการผ้าขนหนูแปลงร่าง กิจกรรมลวดลายมหัศจรรย์ กิจกรรมลูกโป่งแฟนซี กิจกรรมสวนโหลแก้ว กิจกรรมวงล้อแสนสนุก กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล เกมส์สร้างสรรค์ และกิจกรรมตามโซนของพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 2,033 คน 4. กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ ยกเลิกการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 5. จำนวนผู้ใช้บริการ เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 8,662 คน เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 5,817 คน เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 7,025 คน เดือนมกราคม 2563 จำนวน 9,324 คน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 9,295 คน เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 2,974 คน เดือนเมษายน 2563 ไม่มีผู้ใช้บริการ เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 612 คน เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 4,381 คน เดือนกรกฏาคม 2563 จำนวน 4,263 คน เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 7,898 คน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- โครงการ/กิจกรรม หมายถึง กิจกรรมหรือสิ่งต่างๆ ที่จัดทำขึ้นมาเพื่อตอบสนองหรือส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้เป็นผลสำเร็จ - การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัย หมายถึง การพัฒนา การปรับปรุง การสร้างกระบวนการหรือรูปแบบการจัดกิจกรรมใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่จัดโดยห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ห้องสมุดเคลื่อนที่ และพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือตอบสนองความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ - ประสิทธิภาพ หมายถึง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ทำให้เกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในพื้นที่ กทม.

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในพื้นที่ กทม.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
:๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต%
:๓.๓.๓.๒ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0512 : จำนวนและข้อมูลกฏหมาย ระเบียบที่มีการเสนอปรับปรุงแก้ไข และผลการแล้วเสร็จ)

ตาราง : กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย (รักษาสถานภาพ)

หน่วยงาน : สำนักงานกฎหมายและคดี

คำอธิบายตาราง : รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

idbudgetyearmonth_amount_lawamount_inmeetingadddateupdatedate
12562ตุลาคม212020-06-022020-06-02
22562พฤศจิกายน212020-06-022020-06-02
32562ธันวาคม222020-06-022020-06-02
42563มกราคม212020-06-022020-06-02
52563กุมภาพันธ์222020-06-022020-06-02
62563มีนาคม322020-06-022020-06-02
72563เมษายน222020-06-022020-06-02
82563พฤษภาคม402020-06-022020-07-14
92563มิถุนายน002020-07-142020-07-14
102563กรกฎาคม202020-08-132020-08-13
112563สิงหาคม002020-09-162020-09-16
122563กันยายน002020-09-162020-09-16
132564ตุลาคม 2563002020-10-272020-10-27
162564พฤศจิกายน 2563102020-11-132020-11-13
172564ธันวาคม 2563622020-12-292020-12-29
182564ธันวาคม 2563622020-12-292020-12-29
192564ธันวาคม 2563622020-12-292020-12-29
202564ธันวาคม 2563622020-12-292020-12-29