รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

12. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : 2300-0831

ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม : 3.0000

ผลงานที่ทำได้ โครงการ/กิจกรรม : 5.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(โครงการ/กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
1.00
100.0000
100 / 100
3
5.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัย จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย 1. โครงการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร 1.1 กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน ต.ค. 62 - ส.ค. 63 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้ว จำนวน 1 ครั้งเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 และกำหนดจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 1.2 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 11 ม.ค. 63 อยู่ 1.3 กิจกรรม Bangkok City Library Showcase กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - ก.พ. 63 อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 วันที่ 17 มกราคม 2563 2. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเขตพระราชฐานในพระองค์ ประจำปี 2563 อยู่ระหว่างกำหนด TOR 3. โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) 3.1 กิจกรรมวันเด็ก กำหนดจัดกิจกรรม วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อวัสดุและของขวัญของรางวัล 3.2 กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ กำหนดจัดกิจกรรมเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563 4. โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) 4.1 กิจกรรมวันเด็ก กำหนดจัดกิจกรรม วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อวัสดุและของขวัญของรางวัล 4.2 กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ กำหนดจัดกิจกรรมเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเขตพระราชฐานในพระองค์ ประจำปี 2563 ดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ เขตพระราชฐานในพระองค์ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 อยู่ระหว่างชะลอการจัดโครงการ/กิจกรรม จำนวน 4 โครงการ เนื่องจากสถานการณ์การะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)ได้แก่ 1. โครงการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร 2. โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 3. โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) 4. โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเขตพระราชฐานในพระองค์ ประจำปี 2563 2. โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 2.1 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2.2 กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน 3. โครงการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร 3.1 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 3.2 กิจกรรม Bangkok City Library Showcase 4. โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) ดำเนินการแล้วจำนวน 2 กิจกรรม 4.1 กิจกรรมวันเด็ก 4.2 วิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ โดยจัดวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ จำนวน 10 กิจกรรม ประกอบด้วย - กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรม Fantasy cat ณ โซน Art Studio - กิจกรรมครัวไทยวัยจิ๋ว ดำเนินการสอนกิจกรรมคุกกี้กราโนล่า และกิจกรรมการเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ครัว การถนอมอาหาร และพืชผักผลไม้ ณ โซนครัวไทยวัยจิ๋ว - กิจกรรมลานสร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรมวาดภาพลายเส้นการ์ตูน และกิจกรรมการประดิษฐ์อักษรไทยอาลักษณ์ ณ โซนลานสร้างสรรค์ - กิจกรรมวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรมผีเสื้อแสนสวย ณ โซนวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ - กิจกรรมสโมสรนักประดิษฐ์ ดำเนินการสอนกิจกรรมว่าวนก ณ โซนสโมสรนักประดิษฐ์ - กิจกรรมวัฒนธรรมอาเซียน ดำเนินการสอนกิจกรรมโมบายรังผึ้ง ณ โซนโลกทั้งผองพี่น้องกัน - กิจกรรมละครโรงเล็ก ดำเนินการสอนกิจกรรมการเล่นบทบาทสมมุติ นิทานเรื่อง ปิ๊ดปี๋มีน้ำใจ ณ โซนละครโรงเล็ก - กิจกรรมห้องสมุดสร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรมเรียนรู้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ณ โซนสวนหลังบ้าน - กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ดำเนินการสอนกิจกรรมทดสอบความสนใจทางอาชีพ ณ โซนเมืองสายรุ้ง - กิจกรรม DIY Space ดำเนินการสอนกิจกรรม Monster Bookmarks ณ โซน DIY Space 5. โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) 5.1 กิจกรรมวันเด็ก 5.2 วิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ โดยจัดวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ จำนวน 9 กิจกรรม ประกอบด้วย - กิจกรรมคหกรรม ดำเนินการสอนกิจกรรม ดอกไม้จากผ้าใยบัวและหน้ากากอนามัยแบบผ้าซักได้ ณ โซนหน้าประตูทางออกด้านหลังอาคาร 1 ชั้น 1 - กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรมพับกระดาษและกิจกรรมขยำ ตัด ปะ ฉีก ณ โซนศิลปะ อาคาร 1 ชั้น 2 - กิจกรรมห้องสมุด ดำเนินการสอนกิจกรรมราชาศัพท์โมบาย ณ โซนห้องสมุด อาคาร 1 ชั้น 1 - กิจกรรมภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทย ดำเนินการสอนกิจกรรมเครื่องบินร่อนของเล่นโบราณและกิจกรรมมังกรพาเพลิน ณ โซนวิถีชุมชนสวนส้ม อาคาร 2 ชั้น 1 - กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ DIY ดำเนินการสอนกิจกรรม Square box และกล่องใส่ทิชชู ณ โซนรีไซเคิล อาคาร 2 ชั้น 2 - กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ดำเนินการสอนกิจกรรมรถแข่ง และกิจกรรมป๋องแป๋ง ณ โซนไดโนเสาร์ อาคาร 1 ชั้น 3 - กิจกรรมหัตถกรรม ดำเนินการสอนกิจกรรมที่คั่นหนังสือ ณ โซนนิทรรศการ อาคาร 1 ชั้น 1 - กิจกรรมสันทนาการ ดำเนินการสอนกิจกรรมร่วมใจกันรักษ์โลก และกิจกรรมการประหยัดพลังงาน ณ โซนเวทีสันทนาการ อาคาร 1 ชั้น - กิจกรรมศิลปะการแสดง ดำเนินการสอนกิจกรรมลูกแซกเสียงใน กิจกรรมหุ่นเชิดตัวน้อย และสอนนาฏศิลป์ ณ โซนตลาดน้ำสวนส้ม อาคาร 2 ชั้น 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- โครงการ/กิจกรรม หมายถึง กิจกรรมหรือสิ่งต่างๆ ที่จัดทำขึ้นมาเพื่อตอบสนองหรือส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้เป็นผลสำเร็จ - การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัย หมายถึง การพัฒนา การปรับปรุง การสร้างกระบวนการหรือรูปแบบการจัดกิจกรรมใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่จัดโดยห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ห้องสมุดเคลื่อนที่ และพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือตอบสนองความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ - ประสิทธิภาพ หมายถึง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ทำให้เกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในพื้นที่ กทม.

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในพื้นที่ กทม.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
:เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๓.๒ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด