ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเขตพระราชฐานในพระองค์ ประจำปี 2563 : 23000000-3624

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสมศรี พรหมรัตน์ โทร. 0 2643 3159

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้ร่วมกับสำนักพระราชวัง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี และได้รับพระราชทานทุนการศึกษาและรางวัลประกวดความสามารถในด้านต่างๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชบริพารและครอบครัว ตลอดจนเด็กและเยาวชนในพื้นที่ใกล้เคียง โดยมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมพัฒนาเด็ก และเยาวชน ให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความรับผิดชอบ รักษาระเบียบวินัย สามัคคี มีคุณธรรม และกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ ที่เหมาะสมแก่วัย อันจะนำไปสู่ประสบการณ์ชีวิตและการเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ประกอบกับวันเด็กแห่งชาติของทุกปี เป็นวันที่ผู้ใหญ่จัดกิจกรรมขึ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

23040000/23040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และครอบครัวข้าราชบริพารฯ ตลอดจนเด็กและเยาวชนชุมชนใกล้เคียงเขตพระราชฐาน และจากพื้นที่อื่นๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างหลากหลาย เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ เติมความรู้ใหม่ พัฒนาศักยภาพในการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงความรู้สู่การนำไปใช้ตามความเหมาะสมแก่วัยให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุข 2. เพื่อส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็งเอื้ออาทร โดยพ่อแม่ลูกได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นแนวทางในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว 3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีระเบียบวินัย มีความสามัคคี มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ ต่อสิทธิและหน้าที่ของตนเอง ครอบครัวและสังคม

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ เขตพระราชฐานในพระองค์ จำนวน 1 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๓.๒ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-16)

100.00

16/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-02-24)

95.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-01-31)

90.00

31/1/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ เขตพระราชฐานในพระองค์ รูปแบบการจัดกิจกรรมให้กับเด็ก เยาวชน และครอบครัวข้าราชบริพารฯ ตลอดจนเด็ก และเยาวชนชุมชนใกล้เคียงเขตพระราชฐานที่มาร่วมงานในวันเด็กแห่งชาติ โดยมีกิจกรรม การแสดงบนเวที กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของ กทม. เช่น กิจกรรมด้านศิลปะ กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ที่ทันสมัย และกิจกรรมด้านกีฬา กิจกรรมลานสวนสนุก กิจกรรมสอยดาว เกมต่างๆ และแจกของขวัญของรางวัล เป็นต้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10,000 คน ซึ่งขณะนี้ดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-15)

60.00

15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมตามสัญญา วันที่ 10 มกราคม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บริษัท ยามเช้าสมาย จำกัด จำนวนเงิน 2,742,700 บาท เลขที่โครงการ 62127456807 วันที่ 11 มกราคม เข้าดำเนินการจัดกิจกรรม ณ เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ รอส่งมอบหนังสือตามสัญญาภายใน 5 วัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-27)

25.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนด TOR เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-17)

20.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด tor แล้วและอยู่ระหว่างกำหนด TOR

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-11-29)

12.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-18)

10.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างเตรียมประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : ดำเนินการขออนุมัติโครงการ ขออนุมัติจัดกิจกรรม และขออนุมัติเงินงวดแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนงาน/โครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชุมวางแผนการดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-15
สิ้นสุด :2019-10-15
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-11-11
สิ้นสุด :2019-11-11
ขั้นตอน 4
:แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :2019-11-25
สิ้นสุด :2019-11-25
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจัดจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-11-25
สิ้นสุด :2019-11-25
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการจัดงาน
:50%
เริ่มต้น :2020-01-11
สิ้นสุด :2020-01-11
ขั้นตอน 7
:ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-01-13
สิ้นสุด :2020-01-13
ขั้นตอน 8
:ประเมินผลการดำเนินการเสนอต่อผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-01-13
สิ้นสุด :2020-01-13

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3624

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3624

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-0831

ตัวชี้วัด : 12. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม : 3.0000

ผลงานที่ทำได้ โครงการ/กิจกรรม : 5.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(โครงการ/กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
5.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **