ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร : 23000000-3625

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2563)

95.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 95.00

นางสมศรี พรหมรัตน์ โทร. 0 2643 3159

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้ศาตร์พระราชา และข้อมูลทางประวัติศาสตร์ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังมีพื้นที่จัดนิทรรศการเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่สำคัญตลอดจนเหตุการณ์ที่เป็น ที่สนใจของประชาชนในปัจจุบัน เป็นต้น และยังเป็นพื้นที่สร้างเสริมประสบการณ์ และสร้างสรรค์แรงบันดาลใจให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปตระหนักในคุณค่าของการอ่าน ปัจจุบันมียอดผู้เข้าใช้บริการทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติกว่า ๘๒๒,๔๑๔ คน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน และยังเป็นการประชาสัมพันธ์หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มีหน้าที่ในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมสำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัย ดังนั้น จึงจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร(Bangkok City Library) สามารถเปิดให้บริการและดำเนินการตามวัตถุประสงค์ สามารถรองรับการให้บริการแก่เด็ก เยาวชน และครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตอบรับกับนโยบายการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้ และสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕) ด้านที่ ๓ มหานครสำหรับทุกคน มิติที่ ๓.๓ การศึกษาสำหรับทุกคน เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต เป้าประสงค์ ๓.๓.๓.๒ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

23040000/23040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพให้หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย และศึกษาค้นคว้าหาความรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนของกรุงเทพมหานคร ให้มีคุณภาพและมาตรฐานการพัฒนาทัดเทียมห้องสมุดประเทศอื่นๆ 2. เพื่อให้การบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ รวมทั้งดำเนินการประชาสัมพันธ์ด้วยรูปแบบที่หลากหลายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง 3. เพื่อเป็นพื้นที่สร้างเสริมประสบการณ์ และสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และกิจกรรมที่หลากหลาย และนำทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมภายในหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

เชิงปริมาณ 1. สมาชิกหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา อย่างน้อย 1 กิจกรรม/เดือน เชิงคุณภาพ การบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) ให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๓.๒ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-09-14)

95.00

14/9/2563 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ภายใต้โครงฯ ดำเนินการเฉพาะการค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เนื่องจากสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่ 1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ดำเนินการจัดกิจกรรม เมื่อเดือนมกราคม 2563 2. กิจกรรม Bangkok City Library Showcase ดำเนินการจัดกิจกรรม ม.ค. - ก.พ. 63 กิจกรรมที่ขอยกเลิกการจัดกิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมตามรอยปราชญ์ศาสตร์พระราชา กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 63 2. กิจกรรมบางกอกทอล์ก (Bangkok Talk) กำหนดดำเนินการในเดือน ก.ค. 63 3. กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน ต.ค. 62 - ส.ค. 63 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้ว 1 ครั้ง ส่วนที่เหลือยกเลิกกิจกรรมและดำเนินการคืนเงิน กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม ได้แก่ - ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาประจำเดือนของเดือนสิงหาคมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายประจำเดือนกันยายน 2563 จำนวนผู้เข้าใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - วันที่ 12 กันยายน 2563 จำนวน 279,125 คน จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - วันที่ 9 กันยายน 2563 รวม 26 หน่วยงาน จำนวน 505 คน

** ปัญหาของโครงการ :ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการทั้งหมด ยกเว้นค่าจ้างเหมารายบุคคล เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019

** อุปสรรคของโครงการ :ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการทั้งหมด ยกเว้นค่าจ้างเหมารายบุคคล เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-26)

85.00

26/08/2563 : - ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาประจำเดือนของเดือนกรกฎาคมแล้วเสร็จอยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายประจำเดือนสิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการทั้งหมด ยกเว้นค่าจ้างเหมารายบุคคล เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019

** อุปสรรคของโครงการ :ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการทั้งหมด ยกเว้นค่าจ้างเหมารายบุคคล เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-31)

80.00

31/7/2563 : ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาประจำเดือนของเดือนมิถุนายนแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายประจำเดือนกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการทั้งหมด ยกเว้นค่าจ้างเหมารายบุคคล เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019

** อุปสรรคของโครงการ :ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการทั้งหมด ยกเว้นค่าจ้างเหมารายบุคคล เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 77.00 (2020-07-17)

77.00

17/07/2563 : กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม ได้แก่ - ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาประจำเดือนของเดือนพฤษภาคมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายประจำเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการทั้งหมด ยกเว้นค่าจ้างเหมารายบุคคล เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019

** อุปสรรคของโครงการ :ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการทั้งหมด ยกเว้นค่าจ้างเหมารายบุคคล เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-23)

75.00

23/06/2563 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ต่างๆ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการภายใต้โครงการบริหารจัดการหอสมุดเมืองฯ ดำเนินการเฉพาะ ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม ได้แก่ - ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาประจำเดือนของเดือนพฤษภาคมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายประจำเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหา ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการทั้งหมด ยกเว้นค่าจ้างเหมารายบุคคล เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019

** อุปสรรคของโครงการ :ปัญหา ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการทั้งหมด ยกเว้นค่าจ้างเหมารายบุคคล เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-20)

70.00

20/5/2563 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ภายใต้โครงฯ ดำเนินการเฉพาะการค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่ 1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 2. กิจกรรม Bangkok City Library Showcase กิจกรรมที่ขอยกเลิกการจัดกิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมตามรอยปราชญ์ศาสตร์พระราชา กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 63 2. กิจกรรมบางกอกทอล์ก (Bangkok Talk) กำหนดดำเนินการในเดือน ก.ค. 63 3. กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน ต.ค. 62 - ส.ค. 63 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้ว 1 ครั้ง ส่วนที่เหลือยกเลิกกิจกรรมและดำเนินการคืนเงิน กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม ได้แก่ 1. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาประจำเดือนของเดือนเมษายนแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายประจำเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-05-08)

67.00

8/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...งดจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่ 1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 2. กิจกรรม Bangkok City Library Showcase กิจกรรมที่ขอยกเลิกการจัดกิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมตามรอยปราชญ์ศาสตร์พระราชา กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 63 2. กิจกรรมบางกอกทอล์ก (Bangkok Talk) กำหนดดำเนินการในเดือน ก.ค. 63 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม ได้แก่ 1. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาประจำเดือนของเดือนเมษายน ***หมายเหตุ เบิกจ่ายเดือนมีนาคม ยอด 129,570.- บาท ยอดเบิกจ่ายรวม เดือน ต.ค. 62 - มี.ค. 63 = 777,420.- บาท กิจกรรมที่ขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน ต.ค. 62 - ส.ค. 63 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้ว ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ครั้งที่ 2 กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 18 มีนาคม 2563 งดจัดกิจกรรมและเลื่อนการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :งดจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น

** อุปสรรคของโครงการ :งดจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-17)

65.00

17/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...งดจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่ 1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ดำเนินการในเดือน ม.ค. 63 อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเข้าแฟ้มตัวชี้วัด ดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ 337,500 บาท 2. กิจกรรม Bangkok City Library Showcase ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ดำเนินการระหว่างเดือน ม.ค. - ก.พ. 63 อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสาร เข้าแฟ้มตัวชี้วัด ดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ 197,500 บาท กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม ได้แก่ 1. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาประจำเดือน ดำเนินการเบิกจ่าย ของเดือนมีนาคมแล้วเสร็จ ***หมายเหตุ เบิกจ่ายเดือนมีนาคม ยอด 129,570.- บาท ยอดเบิกจ่ายรวม เดือน ต.ค. 62 - มี.ค. 63 = 777,420.- บาท กิจกรรมที่ขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน ต.ค. 62 - ส.ค. 63 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้ว ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ครั้งที่ 2 กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 18 มีนาคม 2563 งดจัดกิจกรรมและเลื่อนการจัดกิจกรรม 2. กิจกรรมตามรอยปราชญ์ศาสตร์พระราชา กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 63 3. กิจกรรมบางกอกทอล์ก (Bangkok Talk) กำหนดดำเนินการในเดือน ก.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-31)

60.00

31/3/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...งดจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่ 1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ดำเนินการในเดือน ม.ค. 63 อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเข้าแฟ้มตัวชี้วัด ดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ 337,500 บาท 2. กิจกรรม Bangkok City Library Showcase ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ดำเนินการระหว่างเดือน ม.ค. - ก.พ. 63 อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเข้าแฟ้มตัวชี้วัด ดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ 197,500 บาท กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน ต.ค. 62 - ส.ค. 63 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้ว ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ครั้งที่ 2 กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 18 มีนาคม 2563 งดจัดกิจกรรมและเลื่อนการจัดกิจกรรม 2. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาประจำเดือน รอข้อมูลการเบิกจ่ายของเดือนมีนาคม ***หมายเหตุ เบิกจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ ยอด 129,570.- บาท ยอดเบิกจ่ายรวม เดือน ต.ค. 62 - ก.พ. 63 = 647,850.- บาท **รอระเบียบและปรึกษาฝ่ายกฎหมายตามสัญญาจ้างเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ( COVID-19 ) กิจกรรมที่อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม ซึ่งขอชะลอการจัดกิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมตามรอยปราชญ์ศาสตร์พระราชา กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 63 2. กิจกรรมบางกอกทอล์ก (Bangkok Talk) กำหนดดำเนินการในเดือน ก.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )

** อุปสรรคของโครงการ :การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-16)

60.00

16/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ซึ่งประกอบด้วยการดำเนินการ ดังนี้ 1. กิจกรรมหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 1.1.กิจกรรมตามรอยปราชญ์ศาสตร์พระราชา กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 63 1.2 กิจกรรมบางกอกทอล์ก (Bangkok Talk) กำหนดดำเนินการในเดือน ก.ค. 63 1.3 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. 63 ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมสรุปข้อมูล 1.4 กิจกรรม Bangkok City Library Showcase กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - ก.พ. 63 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้ว ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 17 มกราคม 2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 มกราคม 2563 ครั้งที่ 3 วันที่ 31 มกราคม 2563 1.5 กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน ต.ค. 62 - ส.ค. 63 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้ว ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ครั้งที่ 2 เตรียมจัดกิจกรรมในวันที่ 18 มีนาคม 2563 งดจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น 2. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ขออนุมัติเงินงวด และลงนามสัญญาแล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาประจำเดือน รอข้อมูลการเบิกจ่ายของเดือนมีนาคม ***หมายเหตุ เบิกจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ ยอด 129,570.- บาท ยอดเบิกจ่ายรวม 129,570.- บาท **รอระเบียบและปรึกษาฝ่ายกฎหมายตามสัญญาจ้างเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ( COVID-19 ) งดจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น

** ปัญหาของโครงการ : ปัจจุบันงดจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น

** อุปสรรคของโครงการ : ปัจจุบันงดจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-24)

50.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ซึ่งประกอบด้วยการดำเนินการ ดังนี้ 1. กิจกรรมหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 1.1.กิจกรรมตามรอยปราชญ์ศาสตร์พระราชา กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 63 1.2 กิจกรรมบางกอกทอล์ก (Bangkok Talk) กำหนดดำเนินการในเดือน ก.ค. 63 1.3 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. 63 ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมสรุปข้อมูล 1.4 กิจกรรม Bangkok City Library Showcase กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - ก.พ. 63 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้ว ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 17 มกราคม 2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 มกราคม 2563 ครั้งที่ 3 วันที่ 31 มกราคม 2563 1.5 กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน ต.ค. 62 - ส.ค. 63 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้ว ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ครั้งที่ 2 เตรียมจัดกิจกรรมในวันที่ 18 มีนาคม 2563 เบิกจ่ายการจัดซื้อวัสดุกิจกรรม 2. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ขออนุมัติเงินงวด และลงนามสัญญาแล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาประจำเดือน รอเบิกจ่ายของเดือนกุมภาพันธ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-31)

40.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม 1. กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน ต.ค. 62 - ส.ค. 63 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้ว ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ครั้งที่ 2 เตรียมจัดกิจกรรมในวันที่ 18 มีนาคม 2562 2. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาประจำเดือนธันวาคมแล้ว อยู่ระหว่าง การเบิกจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ ***หมายเหตุ เบิกจ่ายเดือนมกราคม ยอด 129,570.- บาท ยอดเบิกจ่ายรวม 129,570.- บาท 3. กิจกรรม Bangkok City Library Showcase กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - ก.พ. 63 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้ว ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 17 มกราคม 2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 มกราคม 2563 ครั้งที่ 3 วันที่ 31 มกราคม 2563 ดำเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว 1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 กำหนดดำเนินการในเดือน 11 ม.ค. 63 ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมสรุปข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-15)

30.00

15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม 1. กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน ต.ค. 62 - ส.ค. 63 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้ว ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ครั้งที่ 2 เตรียมจัดกิจกรรมในวันที่ 18 มีนาคม 2562 อยู่ระหว่างตั้งฏีกาเบิกจ่ายการจัดซื้อวัสดุกิจกรรม 2. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาประจำเดือนธันวาคมแล้ว อยู่ระหว่าง การเบิกจ่ายเดือนมกราคม ***หมายเหตุ เบิกจ่ายเดือนธันวาคม ยอด 129,570.- บาท ยอดเบิกจ่ายรวม 129,570.- บาท ดำเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว 1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 กำหนดดำเนินการในเดือน 11 ม.ค. 63 ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว เตรียมการจัดกิจกรรม 1. กิจกรรม Bangkok City Library Showcase กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - ก.พ. 63 เตรียมการจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 วันที่ 17 มกราคม 2563 ได้รับวัสดุในการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม จัดทำแผ่นพับ แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-27)

20.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม 1. กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน ต.ค. 62 - ส.ค. 63 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้ว ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ครั้งที่ 2 เตรียมจัดกิจกรรมในวันที่ 18 มีนาคม 2562 อยู่ระหว่างตั้งฏีกาเบิกจ่ายการจัดซื้อวัสดุกิจกรรม 2. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาประจำเดือนพฤศจิกายนแล้ว อยู่ระหว่าง การเบิกจ่ายเดือนธันวาคม ***หมายเหตุ เบิกจ่ายเดือนพฤศจิกายน ยอด 129,570.- บาท ยอดเบิกจ่ายรวม 129,570.- บาท อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม 1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 กำหนดดำเนินการในเดือน 11 ม.ค. 63 ตรวจรับการจัดซื้อของขวัญของรางวัลเรียบร้อยแล้ว และ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบและผลิตซุ้มประตูทางเข้า แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ และจัดแสดงบูธกิจกรรม ได้แก่ บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด เสนอราคา 285,000.- บาท และจัดทำการยืมเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเรียบร้อย 2. กิจกรรม Bangkok City Library Showcase กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - ก.พ. 63 เตรียมการจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 วันที่ 17 มกราคม 2563 ตรวจรับการจัดซื้อวัสดุกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบและผลิตแผ่นพับ และแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ได้แก่ บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด เสนอราคา 10,000.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-17)

15.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม 1. กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน ต.ค. 62 - ส.ค. 63 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้ว ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ครั้งที่ 2 เตรียมจัดกิจกรรมในวันที่ 18 มีนาคม 2562 อยู่ระหว่างตั้งฏีกาเบิกจ่ายการจัดซื้อวัสดุกิจกรรม 2. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาประจำเดือนตุลาคมแล้ว อยู่ระหว่าง การเบิกจ่ายเดือนพฤศจิกายน ***หมายเหตุ เบิกจ่ายเดือนตุลาคม ยอด 129,570.- บาท ยอดเบิกจ่ายรวม 129,570.- บาท อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม 1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 กำหนดดำเนินการในเดือน 11 ม.ค. 63 อยู่ระหว่างการตรวจรับการจัดซื้อของขวัญของรางวัล และ รายงานขอจ้างการทำซุ้มทางเข้า ป้ายประชาสัมพันธ์ และบูธกิจกรรม และจัดทำการยืมเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเรียบร้อย 2. กิจกรรม Bangkok City Library Showcase กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - ก.พ. 63 เตรียมการจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 วันที่ 17 มกราคม 2563 อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจรับการจัดซื้อวัสดุกิจกรรม และรายงานขอจ้างการจัดจ้างทำแผ่นพับ และป้ายประชาสัมพันธ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-11-29)

12.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม 1. กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน ต.ค. 62 - ส.ค. 63 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้ว ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ครั้งที่ 2 เตรียมจัดกิจกรรมในวันที่ 18 มีนาคม 2562 อยู่ระหว่างตั้งฏีกาเบิกจ่ายการจัดซื้อวัสดุกิจกรรม 2. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาประจำเดือนตุลาคมแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเดือนพฤศจิกายน ***หมายเหตุ เบิกจ่ายเดือนตุลาคม ยอด 129,570.- บาท ยอดเบิกจ่ายรวม 129,570.- บาท อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม 1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 กำหนดดำเนินการในเดือน 11 ม.ค. 63 อยู่ระหว่างการตรวจรับการจัดซื้อของขวัญของรางวัล และรายงานขอจ้างการทำซุ้มทางเข้า ป้ายประชาสัมพันธ์ และบูธกิจกรรม และจัดทำการยืมเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเรียบร้อย 2. กิจกรรม Bangkok City Library Showcase กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - ก.พ. 63 เตรียมการจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 วันที่ 17 มกราคม 2563 อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจรับการจัดซื้อวัสดุกิจกรรม และรายงานขอจ้างการจัดจ้างทำแผ่นพับ และป้ายประชาสัมพันธ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2019-11-18)

0.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม 1. กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน ต.ค. 62 - ส.ค. 63 รูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นการจัดิกจรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ตามโอกาสวันสำคัญต่างๆ ตลอดทั้งปี เพื่อประชาสัมพันธ์หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร จำนวน 12 ครั้งๆ ละ 100 คน รวม 1,200 คน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป จากสถานศึกษา และชุมชนต่างๆ ในเขต กทม. ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้ว ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 30 ตุลาคม 2563 2. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาประจำเดือนตุลาคมแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเดือนพฤศจิกายน ***หมายเหตุ เบิกจ่ายเดือนตุลาคม ยอด 129,570.- บาท ยอดเบิกจ่ายรวม 129,570.- บาท อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม 1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 กำหนดดำเนินการในเดือน 11 ม.ค. 63 รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก เยาวชนให้กล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ ที่เหมาะสมแก่ภัย พร้อมทั้งมีการจัดฐานกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป จำนวน 500 คน 2. กิจกรรม Bangkok City Library Showcase กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - ก.พ. 63 รูปแบบการจัดกิจกรรมจัดแสดงบูธกิจกรรมของหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ตามสถานที่ต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงเรียน สถาบันการศึกษา แหล่งชุมชน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และกิจกรรมของหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป จำนวน 5 ครั้งๆ ละ 100 คน รวม 500 คน ซึ่งอยู่ระหว่าง เตรียมการจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 วันที่ 17 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 ; ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ซึ่งประกอบด้วยการดำเนินการ ดังนี้ 1. กิจกรรมหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 1.1. กิจกรรมตามรอยปราชญ์ศาสตร์พระราชา 1.2 กิจกรรมบางกอกทอล์ก (Bangkok Talk) 1.3 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. 63 1.4 กิจกรรม Bangkok City Library Showcase กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - ก.พ. 63 1.5 กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน ต.ค. 62 - ส.ค. 63 กิจกรรม 1.3 - 1. 5 ดำเนินการขออนุมัติจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขอเงินงวด 2. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ขออนุมัติเงินงวด และลงนามสัญญาแล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติดำเนินการกิจกรรมหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร กิจกรรมตามรอยปราชญ์ ศาสตร์พระราชา
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติดำเนินการกิจกรรมหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร กิจกรรมเล่าเรื่องเมืองกรุงเทพ (Bangkok Talk)
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติดำเนินการกิจกรรมหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร กิจกรรมเล่าเรื่องเมืองกรุงเทพ (Bangkok Talk) งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติดำเนินการกิจกรรมหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร กิจกรรมเล่าเรื่องเมืองกรุงเทพ (Bangkok Talk) งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ กิจกรรม Bangkok City Library Showcase
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 6
:ขออนุมัติดำเนินการกิจกรรมหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร กิจกรรมเล่าเรื่องเมืองกรุงเทพ (Bangkok Talk) งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ กิจกรรม Bangkok City Library Showcase กิจกรรมประจำเดือน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-15
สิ้นสุด :2019-10-15
ขั้นตอน 7
:ขออนุมัติดำเนินการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:สรุปและประเมินผลการจัดโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:รายผลการจัดโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-08-03
สิ้นสุด :2020-08-03

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3625

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3625

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-0831

ตัวชี้วัด : 12. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม : 3.0000

ผลงานที่ทำได้ โครงการ/กิจกรรม : 5.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(โครงการ/กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
5.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **