ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) : 23000000-3626

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวโศจิรัศมิ์ กุลศิริชัยวัฒน์ 022724500

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑ (จตุจักร) ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๔ ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร บนเนื้อที่จำนวน ๗ ไร่ ๑ งาน ๒๗ ตารางวา ภายในพื้นที่ประกอบด้วยอาคารจัดแสดงนิทรรศการ ๔ หลัง ได้แก่ อาคารทอตะวัน อาคารสายรุ้ง อาคารจักรวาล และอาคาร ยูนิลิเวอร์ โดยมุ่งหวังให้เป็นพื้นที่ทางการศึกษาที่เปิดโอกาสให้กับเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป ให้มีโอกาสได้รับและสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ ซึ่งพิพิธภัณฑ์เด็กแห่งนี้ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเด็กสามารถเข้ามาใช้บริการได้ โดยมีการจัดแนวทางการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Child Center) มีชุดนิทรรศการที่หลากหลาย และเรียนรู้ผ่านการลงมือทำของเด็ก ๆ (Learning by Doing) ซึ่งเป็นต้นแบบการเรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับเด็กวัยแรกเกิด – ๑๒ ปี ภายใต้แนวคิด Learning for Young Creative Minds “สนุกเล่น สนุกคิด จิตสร้างสรรค์” สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จึงจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑ (จตุจักร) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Learning for Young Creative Minds “สนุกเล่น สนุกคิด จิตสร้างสรรค์” สามารถเปิดให้บริการและรองรับการให้บริการแก่เด็ก เยาวชน และครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตอบรับกับนโยบายการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครสำหรับทุกคน

23041310/23041310

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพให้พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑ (จตุจักร) เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเด็ก มีคุณภาพและมาตรฐานการพัฒนาทัดเทียมกับพิพิธภัณฑ์เด็กประเทศอื่น ๆ ภายใต้แนวคิด Learning for Young Creative Minds “สนุกเล่น สนุกคิด จิตสร้างสรรค์” 2. เพื่อสร้างการรับรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ Creative minds ให้แก่เด็ก ด้วยกระบวนการและนวัตกรรมด้านการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 3. เพื่อให้พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑ (จตุจักร) สามารถเปิดให้บริการจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัยภายใต้แนวคิด Learning for Young Creative Minds “สนุกเล่น สนุกคิด จิตสร้างสรรค์”

เป้าหมายของโครงการ

เชิงปริมาณ - ให้บริการเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐ - จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย จำนวน ๑๐ กิจกรรม/เดือน เชิงคุณภาพ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑ (จตุจักร) มีความพร้อมด้านสถานที่ การบริหารจัดการชุดนิทรรศการ กระบวนการเรียนรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยแก่เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป ภายใต้แนวคิด Learning for Young Creative Minds “สนุกเล่น สนุกคิด จิตสร้างสรรค์”

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๓.๒ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับฐานการเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - ตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 2. วิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ - แต่งตั้งวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ จำนวน 10 คน ตามคำสั่งสวท.ที่ 262/2562 ลว.30 ก.ย. 2562 - เบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือนกันยายน 2563 จำนวนเงิน 248,400.-บาท เรียบร้อยแล้ว - ผลการดำเนินงานเดือนกันยายน 2563 1. นายกัญจน์ มารัตนเกียรติ วิทยากรกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรม Galaxy and Tree ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซน Art Studio 2. นายพิษณุ ไชยชมพู วิทยากรกิจกรรมครัวไทยวัยจิ๋ว ดำเนินการสอนกิจกรรมแครกเกอร์พิซซ่า ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนครัวไทยวัยจิ๋ว 3. นายวิทยา เอมาวัฒน์ วิทยากรกิจกรรมลานสร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรมวาดภาพลายเส้นการ์ตูน และกิจกรรมการเขียนภาพลายไทย ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนลานสร้างสรรค์ 4. นางสาวพิริยาภรณ์ วงค์วิเศษ วิทยากรกิจกรรมวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรมช่วยป้าแยกหน่อย ตามองไม่เห็น ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ 5. นางสาววรางคณา บุญเม่น วิทยากรกิจกรรมสโมสรนักประดิษฐ์ ดำเนินการสอนกิจกรรมนาฬิกาทราย ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนสโมสรนักประดิษฐ์ 6. นายทิชากร จะมะรี วิทยากรกิจกรรมวัฒนธรรมอาเซียน ดำเนินการสอนกิจกรรมสานกำไลข้อมือแสนสวย ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนโลกทั้งผองพี่น้องกัน 7. นางสาวขวัญชนก หนูทอง วิทยากรกิจกรรมละครโรงเล็ก ดำเนินการสอนกิจกรรมการเล่นบทบาทสมมุติ นิทานเรื่อง หนูนิด ประหยัดอดออม ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนละครโรงเล็ก 8. นางสาวธนัชพร จึงแย้มปิ่น วิทยากรกิจกรรมห้องสมุดสร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรมตุ๊กตาล้มลุก ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนห้องสมุดสร้างสรรค์ 9. นายภาคภูมิ ศรีงามผ่อง วิทยากรกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ดำเนินการสอนกิจกรรม พระราชาหาของ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนเมืองสายรุ้ง 10. นางสาววรางคณา พรหมประดิษฐ วิทยากรกิจกรรม DIY Space ดำเนินการสอนกิจกรรมดูฉันโต ( WATCH ME GROW ) ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซน DIY Space 3. กิจกรรมวันเด็ก - ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับเด็ก และเยาวชน เพื่อให้เด็ก และเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง เกิดแรงบันดาลใจและแนวคิดใหม่ที่จะพัฒนาตนเองและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เกิดทักษะทางความคิดที่สามารถนำไปต่อยอด สร้างคุณค่าและประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว ภายใต้แนวคิด “พลังเมล็ดพันธุ์ สรรสร้างความคิด ปลุกชีวิตเมืองสีเขียว” ภายในงาน เด็กได้เรียนรู้เรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว เด็กเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ ที่จะต้องถูกบ่มเพาะ ปลูกฝัง พัฒนาทางความคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บ้านและชุมชนกลายเป็นเมืองสีเขียวที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน ด้วยพลังจากสองมือเล็ก ๆ ของ “เมล็ดพันธุ์” กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมการแสดงความสามารถของเด็กๆ กิจกรรมการแสดง Puppet Show & Junk Stomp กิจกรรมทอล์คโชว์ “เด็กยุคดิจิตัล” กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์กับอาจารย์วิทยา” กิจกรรมสอยดาว กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล กิจกรรม Lucky draw และกิจกรรมจากหน่วยงานต่าง ๆ กิจกรรมตามโซนของพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) 17 โซน ได้แก่ โซนครัวไทยวัยจิ๋ว โซนวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ โซนนักสืบไดโนเสาร์ โซน Art Studio โซนโลกทั้งผองพี่น้องกัน โซนอัศจรรย์ตัวฉันเอง โซนมุมมองพิศวง โซนสโมสรนักประดิษฐ์ โซนละครโรงเล็ก โซนสร้างเมืองของเรา โซนสิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์ โซนสวนหลังบ้าน โซนห้องสมุดสร้างสรรค์ โซนเมืองสายรุ้ง โซนหอผจญภัยในป่า โซนสวนน้ำ และอาคารจักรวาล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 8,716 คน - ตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 4. กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ - กำหนดจัดกิจกรรมเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563 (ยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจากพิพิธภัณฑ์เด็กฯ ปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จะดีขึ้น) 5. จำนวนผู้ใช้บริการ เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 32,917 คน เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 24,674 คน เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 24,079 คน เดือนมกราคม 2563 จำนวน 31,334 คน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 15,279 คน เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 2,651 คน เดือนเมษายน 2563 ไม่มีผู้ใช้บริการ เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 1,280 คน เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 8,273 คน เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 7,777 คน เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 14,736 คน เดือนกันยายน 2563 จำนวน 8,849 คน หมายเหตุ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) งดให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่อง งดกิจกรรมการให้บริการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) และพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เรื่อง เปิดให้บริการศูนย์เยาวชน พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร พิพิธภัณฑ์ และศูนย์กีฬา เฉพาะกิจกรรมและกีฬาบางประเภท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-09-18)

95.00

18/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับฐานการเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - ตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 2. วิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ - แต่งตั้งวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ จำนวน 10 คน ตามคำสั่งสวท.ที่ 262/2562 ลว.30 ก.ย. 2562 - เบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวนเงิน 259,200.-บาท เรียบร้อยแล้ว - ผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม 2563 1. นายกัญจน์ มารัตนเกียรติ วิทยากรกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรมการไล่น้ำหนักสี (value color) ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซน Art Studio 2. นายพิษณุ ไชยชมพู วิทยากรกิจกรรมครัวไทยวัยจิ๋ว ดำเนินการสอนกิจกรรมโอริโอ้เลเยอร์ไวท์ช็อก ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนครัวไทยวัยจิ๋ว 3. นายวิทยา เอมาวัฒน์ วิทยากรกิจกรรมลานสร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรมวาดภาพลายเส้นการ์ตูน และกิจกรรมการวาดภาพหุ่นนิ่งคนครึ่งตัว ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนลานสร้างสรรค์ 4. นางสาวพิริยาภรณ์ วงค์วิเศษ วิทยากรกิจกรรมวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรมเทียนดูดน้ำ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ 5. นางสาววรางคณา บุญเม่น วิทยากรกิจกรรมสโมสรนักประดิษฐ์ ดำเนินการสอนกิจกรรมโฮโลแกรม ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนสโมสรนักประดิษฐ์ 6. นายทิชากร จะมะรี วิทยากรกิจกรรมวัฒนธรรมอาเซียน ดำเนินการสอนกิจกรรมสานกล่องกระดาษ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนโลกทั้งผองพี่น้องกัน 7. นางสาวขวัญชนก หนูทอง วิทยากรกิจกรรมละครโรงเล็ก ดำเนินการสอนกิจกรรมการเล่นบทบาทสมมุติ นิทานเรื่อง กระต่ายไม่กินผัก ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนละครโรงเล็ก 8. นางสาวธนัชพร จึงแย้มปิ่น วิทยากรกิจกรรมห้องสมุดสร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรมต้นไม้ถุงกระดาษ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนห้องสมุดสร้างสรรค์ 9. นายภาคภูมิ ศรีงามผ่อง วิทยากรกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ดำเนินการสอนกิจกรรม CDM Passport ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนเมืองสายรุ้ง 10. นางสาววรางคณา พรหมประดิษฐ วิทยากรกิจกรรม DIY Space ดำเนินการสอนกิจกรรม การ์ดจากถาดไข่ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซน DIY Space 3. กิจกรรมวันเด็ก - ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับเด็ก และเยาวชน เพื่อให้เด็ก และเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง เกิดแรงบันดาลใจและแนวคิดใหม่ที่จะพัฒนาตนเองและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เกิดทักษะทางความคิดที่สามารถนำไปต่อยอด สร้างคุณค่าและประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว ภายใต้แนวคิด “พลังเมล็ดพันธุ์ สรรสร้างความคิด ปลุกชีวิตเมืองสีเขียว” ภายในงาน เด็กได้เรียนรู้เรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว เด็กเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ ที่จะต้องถูกบ่มเพาะ ปลูกฝัง พัฒนาทางความคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บ้านและชุมชนกลายเป็นเมืองสีเขียวที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน ด้วยพลังจากสองมือเล็ก ๆ ของ “เมล็ดพันธุ์” กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมการแสดงความสามารถของเด็กๆ กิจกรรมการแสดง Puppet Show & Junk Stomp กิจกรรมทอล์คโชว์ “เด็กยุคดิจิตัล” กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์กับอาจารย์วิทยา” กิจกรรมสอยดาว กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล กิจกรรม Lucky draw และกิจกรรมจากหน่วยงานต่าง ๆ กิจกรรมตามโซนของพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) 17 โซน ได้แก่ โซนครัวไทยวัยจิ๋ว โซนวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ โซนนักสืบไดโนเสาร์ โซน Art Studio โซนโลกทั้งผองพี่น้องกัน โซนอัศจรรย์ตัวฉันเอง โซนมุมมองพิศวง โซนสโมสรนักประดิษฐ์ โซนละครโรงเล็ก โซนสร้างเมืองของเรา โซนสิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์ โซนสวนหลังบ้าน โซนห้องสมุดสร้างสรรค์ โซนเมืองสายรุ้ง โซนหอผจญภัยในป่า โซนสวนน้ำ และอาคารจักรวาล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 8,716 คน - ตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 4. กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ - กำหนดจัดกิจกรรมเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563 (ยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจากพิพิธภัณฑ์เด็กฯ ปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จะดีขึ้น) 5. จำนวนผู้ใช้บริการ เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 32,917 คน เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 24,674 คน เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 24,079 คน เดือนมกราคม 2563 จำนวน 31,334 คน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 15,279 คน เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 2,651 คน เดือนเมษายน 2563 ไม่มีผู้ใช้บริการ เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 1,280 คน เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 8,273 คน เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 7,777 คน เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 8,118 คน หมายเหตุ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) งดให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่อง งดกิจกรรมการให้บริการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) และพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เรื่อง เปิดให้บริการศูนย์เยาวชน พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร พิพิธภัณฑ์ และศูนย์กีฬา เฉพาะกิจกรรมและกีฬาบางประเภท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-30)

90.00

30/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับฐานการเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - ตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 2. วิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ - แต่งตั้งวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ จำนวน 10 คน ตามคำสั่งสวท.ที่ 262/2562 ลว.30 ก.ย. 2562 - เบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวนเงิน 259,200.-บาท เรียบร้อยแล้ว - ผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม 2563 1. นายกัญจน์ มารัตนเกียรติ วิทยากรกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรมการไล่น้ำหนักสี (value color) ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซน Art Studio 2. นายพิษณุ ไชยชมพู วิทยากรกิจกรรมครัวไทยวัยจิ๋ว ดำเนินการสอนกิจกรรมโอริโอ้เลเยอร์ไวท์ช็อก ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนครัวไทยวัยจิ๋ว 3. นายวิทยา เอมาวัฒน์ วิทยากรกิจกรรมลานสร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรมวาดภาพลายเส้นการ์ตูน และกิจกรรมการวาดภาพหุ่นนิ่งคนครึ่งตัว ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนลานสร้างสรรค์ 4. นางสาวพิริยาภรณ์ วงค์วิเศษ วิทยากรกิจกรรมวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรมเทียนดูดน้ำ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ 5. นางสาววรางคณา บุญเม่น วิทยากรกิจกรรมสโมสรนักประดิษฐ์ ดำเนินการสอนกิจกรรมโฮโลแกรม ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนสโมสรนักประดิษฐ์ 6. นายทิชากร จะมะรี วิทยากรกิจกรรมวัฒนธรรมอาเซียน ดำเนินการสอนกิจกรรมสานกล่องกระดาษ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนโลกทั้งผองพี่น้องกัน 7. นางสาวขวัญชนก หนูทอง วิทยากรกิจกรรมละครโรงเล็ก ดำเนินการสอนกิจกรรมการเล่นบทบาทสมมุติ นิทานเรื่อง กระต่ายไม่กินผัก ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนละครโรงเล็ก 8. นางสาวธนัชพร จึงแย้มปิ่น วิทยากรกิจกรรมห้องสมุดสร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรมต้นไม้ถุงกระดาษ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนห้องสมุดสร้างสรรค์ 9. นายภาคภูมิ ศรีงามผ่อง วิทยากรกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ดำเนินการสอนกิจกรรม CDM Passport ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนเมืองสายรุ้ง 10. นางสาววรางคณา พรหมประดิษฐ วิทยากรกิจกรรม DIY Space ดำเนินการสอนกิจกรรม การ์ดจากถาดไข่ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซน DIY Space 3. กิจกรรมวันเด็ก - ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับเด็ก และเยาวชน เพื่อให้เด็ก และเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง เกิดแรงบันดาลใจและแนวคิดใหม่ที่จะพัฒนาตนเองและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เกิดทักษะทางความคิดที่สามารถนำไปต่อยอด สร้างคุณค่าและประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว ภายใต้แนวคิด “พลังเมล็ดพันธุ์ สรรสร้างความคิด ปลุกชีวิตเมืองสีเขียว” ภายในงาน เด็กได้เรียนรู้เรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว เด็กเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ ที่จะต้องถูกบ่มเพาะ ปลูกฝัง พัฒนาทางความคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บ้านและชุมชนกลายเป็นเมืองสีเขียวที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน ด้วยพลังจากสองมือเล็ก ๆ ของ “เมล็ดพันธุ์” กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมการแสดงความสามารถของเด็กๆ กิจกรรมการแสดง Puppet Show & Junk Stomp กิจกรรมทอล์คโชว์ “เด็กยุคดิจิตัล” กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์กับอาจารย์วิทยา” กิจกรรมสอยดาว กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล กิจกรรม Lucky draw และกิจกรรมจากหน่วยงานต่าง ๆ กิจกรรมตามโซนของพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) 17 โซน ได้แก่ โซนครัวไทยวัยจิ๋ว โซนวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ โซนนักสืบไดโนเสาร์ โซน Art Studio โซนโลกทั้งผองพี่น้องกัน โซนอัศจรรย์ตัวฉันเอง โซนมุมมองพิศวง โซนสโมสรนักประดิษฐ์ โซนละครโรงเล็ก โซนสร้างเมืองของเรา โซนสิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์ โซนสวนหลังบ้าน โซนห้องสมุดสร้างสรรค์ โซนเมืองสายรุ้ง โซนหอผจญภัยในป่า โซนสวนน้ำ และอาคารจักรวาล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 8,716 คน - ตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 4. กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ - กำหนดจัดกิจกรรมเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563 (ยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจากพิพิธภัณฑ์เด็กฯ ปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จะดีขึ้น) 5. จำนวนผู้ใช้บริการ เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 32,917 คน เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 24,674 คน เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 24,079 คน เดือนมกราคม 2563 จำนวน 31,334 คน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 15,279 คน เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 2,651 คน เดือนเมษายน 2563 ไม่มีผู้ใช้บริการ เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 1,280 คน เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 8,273 คน เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 7,777 คน หมายเหตุ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) งดให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่อง งดกิจกรรมการให้บริการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) และพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เรื่อง เปิดให้บริการศูนย์เยาวชน พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร พิพิธภัณฑ์ และศูนย์กีฬา เฉพาะกิจกรรมและกีฬาบางประเภท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-24)

80.00

24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับฐานการเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - ตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 2. วิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ - แต่งตั้งวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ จำนวน 10 คน ตามคำสั่งสวท.ที่ 262/2562 ลว.30 ก.ย. 2562 - เบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือนมิถุนายน 2563 จำนวนเงิน 270,000.-บาท เรียบร้อยแล้ว - ผลการดำเนินงานเดือนมิถุนายน 2563 1. นายกัญจน์ มารัตนเกียรติ วิทยากรกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรมงานปะติด ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซน Art Studio 2. นายพิษณุ ไชยชมพู วิทยากรกิจกรรมครัวไทยวัยจิ๋ว ดำเนินการสอนกิจกรรมแพนเค้กแป้งข้าวเหนียว ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนครัวไทยวัยจิ๋ว 3. นายวิทยา เอมาวัฒน์ วิทยากรกิจกรรมลานสร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรมวาดภาพลายเส้นการ์ตูน และกิจกรรมการวาดภาพการ์ตูนสัตว์ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนลานสร้างสรรค์ 4. นางสาวพิริยาภรณ์ วงค์วิเศษ วิทยากรกิจกรรมวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรมจิงโจ้น้ำ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ 5. นางสาววรางคณา บุญเม่น วิทยากรกิจกรรมสโมสรนักประดิษฐ์ ดำเนินการสอนกิจกรรมพัดลมมือถือ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนสโมสรนักประดิษฐ์ 6. นายทิชากร จะมะรี วิทยากรกิจกรรมวัฒนธรรมอาเซียน ดำเนินการสอนกิจกรรมสานรูปสัตว์แสนสนุก ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนโลกทั้งผองพี่น้องกัน 7. นางสาวขวัญชนก หนูทอง วิทยากรกิจกรรมละครโรงเล็ก ดำเนินการสอนกิจกรรมการเล่นบทบาทสมมุติ นิทานเรื่อง แชมป์ตัวยาว ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนละครโรงเล็ก 8. นางสาวธนัชพร จึงแย้มปิ่น วิทยากรกิจกรรมห้องสมุดสร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรมโมบายล์สายรุ้ง ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนห้องสมุดสร้างสรรค์ 9. นายภาคภูมิ ศรีงามผ่อง วิทยากรกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ดำเนินการสอนกิจกรรม CDM Passport ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนเมืองสายรุ้ง 10. นางสาววรางคณา พรหมประดิษฐ วิทยากรกิจกรรม DIY Space ดำเนินการสอนกิจกรรม เครื่องดนตรีจากกล่องกระดาษ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซน DIY Space 3. กิจกรรมวันเด็ก - ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับเด็ก และเยาวชน เพื่อให้เด็ก และเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง เกิดแรงบันดาลใจและแนวคิดใหม่ที่จะพัฒนาตนเองและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เกิดทักษะทางความคิดที่สามารถนำไปต่อยอด สร้างคุณค่าและประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว ภายใต้แนวคิด “พลังเมล็ดพันธุ์ สรรสร้างความคิด ปลุกชีวิตเมืองสีเขียว” ภายในงาน เด็กได้เรียนรู้เรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว เด็กเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ ที่จะต้องถูกบ่มเพาะ ปลูกฝัง พัฒนาทางความคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บ้านและชุมชนกลายเป็นเมืองสีเขียวที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน ด้วยพลังจากสองมือเล็ก ๆ ของ “เมล็ดพันธุ์” กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมการแสดงความสามารถของเด็กๆ กิจกรรมการแสดง Puppet Show & Junk Stomp กิจกรรมทอล์คโชว์ “เด็กยุคดิจิตัล” กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์กับอาจารย์วิทยา” กิจกรรมสอยดาว กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล กิจกรรม Lucky draw และกิจกรรมจากหน่วยงานต่าง ๆ กิจกรรมตามโซนของพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) 17 โซน ได้แก่ โซนครัวไทยวัยจิ๋ว โซนวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ โซนนักสืบไดโนเสาร์ โซน Art Studio โซนโลกทั้งผองพี่น้องกัน โซนอัศจรรย์ตัวฉันเอง โซนมุมมองพิศวง โซนสโมสรนักประดิษฐ์ โซนละครโรงเล็ก โซนสร้างเมืองของเรา โซนสิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์ โซนสวนหลังบ้าน โซนห้องสมุดสร้างสรรค์ โซนเมืองสายรุ้ง โซนหอผจญภัยในป่า โซนสวนน้ำ และอาคารจักรวาล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 8,716 คน - ตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 4. กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ - กำหนดจัดกิจกรรมเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563 (ยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจากพิพิธภัณฑ์เด็กฯ ปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จะดีขึ้น) 5. จำนวนผู้ใช้บริการ เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 32,917 คน เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 24,674 คน เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 24,079 คน เดือนมกราคม 2563 จำนวน 31,334 คน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 15,279 คน เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 2,651 คน เดือนเมษายน 2563 ไม่มีผู้ใช้บริการ เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 1,280 คน เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 8,273 คน หมายเหตุ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) งดให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่อง งดกิจกรรมการให้บริการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) และพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เรื่อง เปิดให้บริการศูนย์เยาวชน พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร พิพิธภัณฑ์ และศูนย์กีฬา เฉพาะกิจกรรมและกีฬาบางประเภท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-15)

70.00

15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับฐานการเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - ตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 2. วิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ - แต่งตั้งวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ จำนวน 10 คน ตามคำสั่งสวท.ที่ 262/2562 ลว.30 ก.ย. 2562 - เบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวนเงิน 129,600.-บาท เรียบร้อยแล้ว - ผลการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม 2563 (พิพิธภัณฑ์เด็กฯ ปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2563) 1. นายกัญจน์ มารัตนเกียรติ วิทยากรกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรม Fantasy cat ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซน Art Studio 2. นายพิษณุ ไชยชมพู วิทยากรกิจกรรมครัวไทยวัยจิ๋ว ดำเนินการสอนกิจกรรมคุกกี้กราโนล่า ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนครัวไทยวัยจิ๋ว 3. นายวิทยา เอมาวัฒน์ วิทยากรกิจกรรมลานสร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรมวาดภาพลายเส้นการ์ตูน และกิจกรรมการวาดภาพการ์ตูนคน ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนลานสร้างสรรค์ 4. นางสาวพิริยาภรณ์ วงค์วิเศษ วิทยากรกิจกรรมวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรมผีเสื้อแสนสวย ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ 5. นางสาววรางคณา บุญเม่น วิทยากรกิจกรรมสโมสรนักประดิษฐ์ ดำเนินการสอนกิจกรรมกังหัน (Wind Turbine) ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนสโมสรนักประดิษฐ์ 6. นายทิชากร จะมะรี วิทยากรกิจกรรมวัฒนธรรมอาเซียน ดำเนินการสอนกิจกรรมโมบายรังผึ้ง ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนโลกทั้งผองพี่น้องกัน 7. นางสาวขวัญชนก หนูทอง วิทยากรกิจกรรมละครโรงเล็ก ดำเนินการสอนกิจกรรมการเล่นบทบาทสมมุติ นิทานเรื่อง ปิ๊ดปี๋มีน้ำใจ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนละครโรงเล็ก 8. นางสาวธนัชพร จึงแย้มปิ่น วิทยากรกิจกรรมห้องสมุดสร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรมจระเข้เด้งดึ๋ง ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนห้องสมุดสร้างสรรค์ 9. นายภาคภูมิ ศรีงามผ่อง วิทยากรกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ดำเนินการสอนกิจกรรมทดสอบความสนใจทางอาชีพ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนเมืองสายรุ้ง 10. นางสาววรางคณา พรหมประดิษฐ วิทยากรกิจกรรม DIY Space ดำเนินการสอนกิจกรรม Monster Bookmarks ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซน DIY Space 3. กิจกรรมวันเด็ก - ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับเด็ก และเยาวชน เพื่อให้เด็ก และเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง เกิดแรงบันดาลใจและแนวคิดใหม่ที่จะพัฒนาตนเองและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เกิดทักษะทางความคิดที่สามารถนำไปต่อยอด สร้างคุณค่าและประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว ภายใต้แนวคิด “พลังเมล็ดพันธุ์ สรรสร้างความคิด ปลุกชีวิตเมืองสีเขียว” ภายในงาน เด็กได้เรียนรู้เรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว เด็กเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ ที่จะต้องถูกบ่มเพาะ ปลูกฝัง พัฒนาทางความคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บ้านและชุมชนกลายเป็นเมืองสีเขียวที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน ด้วยพลังจากสองมือเล็ก ๆ ของ “เมล็ดพันธุ์” กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมการแสดงความสามารถของเด็กๆ กิจกรรมการแสดง Puppet Show & Junk Stomp กิจกรรมทอล์คโชว์ “เด็กยุคดิจิตัล” กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์กับอาจารย์วิทยา” กิจกรรมสอยดาว กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล กิจกรรม Lucky draw และกิจกรรมจากหน่วยงานต่าง ๆ กิจกรรมตามโซนของพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) 17 โซน ได้แก่ โซนครัวไทยวัยจิ๋ว โซนวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ โซนนักสืบไดโนเสาร์ โซน Art Studio โซนโลกทั้งผองพี่น้องกัน โซนอัศจรรย์ตัวฉันเอง โซนมุมมองพิศวง โซนสโมสรนักประดิษฐ์ โซนละครโรงเล็ก โซนสร้างเมืองของเรา โซนสิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์ โซนสวนหลังบ้าน โซนห้องสมุดสร้างสรรค์ โซนเมืองสายรุ้ง โซนหอผจญภัยในป่า โซนสวนน้ำ และอาคารจักรวาล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 8,716 คน - ตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 4. กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ - กำหนดจัดกิจกรรมเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563 (ยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจากพิพิธภัณฑ์เด็กฯ ปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จะดีขึ้น) 5. จำนวนผู้ใช้บริการ เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 32,917 คน เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 24,674 คน เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 24,079 คน เดือนมกราคม 2563 จำนวน 31,334 คน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 15,279 คน เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 2,651 คน เดือนเมษายน 2563 ไม่มีผู้ใช้บริการ เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 1,280 คน หมายเหตุ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) งดให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่อง งดกิจกรรมการให้บริการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) และพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เรื่อง เปิดให้บริการศูนย์เยาวชน พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร พิพิธภัณฑ์ และศูนย์กีฬา เฉพาะกิจกรรมและกีฬาบางประเภท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-13)

60.00

13/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับฐานการเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - ตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 2. วิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ - แต่งตั้งวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ จำนวน 10 คน ตามคำสั่งสวท.ที่ 262/2562 ลว.30 ก.ย. 2562 - ไม่ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือนเมษายน 2563 - ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน 2563 (ไม่มีกิจกรรมการเรียนการสอน เนื่องจากพิพิธภัณฑ์เด็กฯ ปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จะดีขึ้น) 3. กิจกรรมวันเด็ก - ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับเด็ก และเยาวชน เพื่อให้เด็ก และเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง เกิดแรงบันดาลใจและแนวคิดใหม่ที่จะพัฒนาตนเองและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เกิดทักษะทางความคิดที่สามารถนำไปต่อยอด สร้างคุณค่าและประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว ภายใต้แนวคิด “พลังเมล็ดพันธุ์ สรรสร้างความคิด ปลุกชีวิตเมืองสีเขียว” ภายในงาน เด็กได้เรียนรู้เรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว เด็กเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ ที่จะต้องถูกบ่มเพาะ ปลูกฝัง พัฒนาทางความคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บ้านและชุมชนกลายเป็นเมืองสีเขียวที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน ด้วยพลังจากสองมือเล็ก ๆ ของ “เมล็ดพันธุ์” กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมการแสดงความสามารถของเด็กๆ กิจกรรมการแสดง Puppet Show & Junk Stomp กิจกรรมทอล์คโชว์ “เด็กยุคดิจิตัล” กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์กับอาจารย์วิทยา” กิจกรรมสอยดาว กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล กิจกรรม Lucky draw และกิจกรรมจากหน่วยงานต่าง ๆ กิจกรรมตามโซนของพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) 17 โซน ได้แก่ โซนครัวไทยวัยจิ๋ว โซนวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ โซนนักสืบไดโนเสาร์ โซน Art Studio โซนโลกทั้งผองพี่น้องกัน โซนอัศจรรย์ตัวฉันเอง โซนมุมมองพิศวง โซนสโมสรนักประดิษฐ์ โซนละครโรงเล็ก โซนสร้างเมืองของเรา โซนสิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์ โซนสวนหลังบ้าน โซนห้องสมุดสร้างสรรค์ โซนเมืองสายรุ้ง โซนหอผจญภัยในป่า โซนสวนน้ำ และอาคารจักรวาล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 8,716 คน - ตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 4. กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ - กำหนดจัดกิจกรรมเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563 (ยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจากพิพิธภัณฑ์เด็กฯ ปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จะดีขึ้น) 5. จำนวนผู้ใช้บริการ เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 32,917 คน เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 24,674 คน เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 24,079 คน เดือนมกราคม 2563 จำนวน 31,334 คน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 15,279 คน เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 2,651 คน หมายเหตุ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) งดให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่อง งดกิจกรรมการให้บริการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) และพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

** ปัญหาของโครงการ :พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) งดให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่อง งดกิจกรรมการให้บริการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) และพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) งดให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่อง งดกิจกรรมการให้บริการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) และพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-16)

50.00

16/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับฐานการเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน 2. วิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ - แต่งตั้งวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ จำนวน 10 คน ตามคำสั่งสวท.ที่ 262/2562 ลว.30 ก.ย. 2562 - เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนมีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 162,000.-บาท - ผลการดำเนินงานเดือนมีนาคม 2563 1. นายกัญจน์ มารัตนเกียรติ วิทยากรกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรม Fantasy cat ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซน Art Studio 2. นายพิษณุ ไชยชมพู วิทยากรกิจกรรมครัวไทยวัยจิ๋ว ดำเนินการสอนกิจกรรมคุกกี้กราโนล่า ในวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. และกิจกรรมการเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ครัว การถนอมอาหาร และพืชผักผลไม้ ในวันอังคาร – วันศุกร์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนครัวไทยวัยจิ๋ว 3. นายวิทยา เอมาวัฒน์ วิทยากรกิจกรรมลานสร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรมวาดภาพลายเส้นการ์ตูน และกิจกรรมการประดิษฐ์อักษรไทยอาลักษณ์ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนลานสร้างสรรค์ 4. นางสาวพิริยาภรณ์ วงค์วิเศษ วิทยากรกิจกรรมวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรมผีเสื้อแสนสวย ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ 5. นางสาววรางคณา บุญเม่น วิทยากรกิจกรรมสโมสรนักประดิษฐ์ ดำเนินการสอนกิจกรรมว่าวนก ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนสโมสรนักประดิษฐ์ 6. นายทิชากร จะมะรี วิทยากรกิจกรรมวัฒนธรรมอาเซียน ดำเนินการสอนกิจกรรมโมบายรังผึ้ง ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนโลกทั้งผองพี่น้องกัน 7. นางสาวขวัญชนก หนูทอง วิทยากรกิจกรรมละครโรงเล็ก ดำเนินการสอนกิจกรรมการเล่นบทบาทสมมุติ นิทานเรื่อง ปิ๊ดปี๋มีน้ำใจ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนละครโรงเล็ก 8. นางสาวธนัชพร จึงแย้มปิ่น วิทยากรกิจกรรมห้องสมุดสร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรมเรียนรู้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนสวนหลังบ้าน (เนื่องจากโซนห้องสมุดสร้างสรรค์ได้ปิดปรับปรุงชั่วคราว) 9. นายภาคภูมิ ศรีงามผ่อง วิทยากรกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ดำเนินการสอนกิจกรรมทดสอบความสนใจทางอาชีพ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนเมืองสายรุ้ง 10. นางสาววรางคณา พรหมประดิษฐ วิทยากรกิจกรรม DIY Space ดำเนินการสอนกิจกรรม Monster Bookmarks ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซน DIY Space 3. กิจกรรมวันเด็ก - ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับเด็ก และเยาวชน เพื่อให้เด็ก และเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง เกิดแรงบันดาลใจและแนวคิดใหม่ที่จะพัฒนาตนเองและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เกิดทักษะทางความคิดที่สามารถนำไปต่อยอด สร้างคุณค่าและประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว ภายใต้แนวคิด “พลังเมล็ดพันธุ์ สรรสร้างความคิด ปลุกชีวิตเมืองสีเขียว” ภายในงาน เด็กได้เรียนรู้เรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว เด็กเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ ที่จะต้องถูกบ่มเพาะ ปลูกฝัง พัฒนาทางความคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บ้านและชุมชนกลายเป็นเมืองสีเขียวที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน ด้วยพลังจากสองมือเล็ก ๆ ของ “เมล็ดพันธุ์” กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมการแสดงความสามารถของเด็กๆ กิจกรรมการแสดง Puppet Show & Junk Stomp กิจกรรมทอล์คโชว์ “เด็กยุคดิจิตัล” กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์กับอาจารย์วิทยา” กิจกรรมสอยดาว กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล กิจกรรม Lucky draw และกิจกรรมจากหน่วยงานต่าง ๆ กิจกรรมตามโซนของพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) 17 โซน ได้แก่ โซนครัวไทยวัยจิ๋ว โซนวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ โซนนักสืบไดโนเสาร์ โซน Art Studio โซนโลกทั้งผองพี่น้องกัน โซนอัศจรรย์ตัวฉันเอง โซนมุมมองพิศวง โซนสโมสรนักประดิษฐ์ โซนละครโรงเล็ก โซนสร้างเมืองของเรา โซนสิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์ โซนสวนหลังบ้าน โซนห้องสมุดสร้างสรรค์ โซนเมืองสายรุ้ง โซนหอผจญภัยในป่า โซนสวนน้ำ และอาคารจักรวาล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 8,716 คน - ตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 4. กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ - กำหนดจัดกิจกรรมเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563 (ยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจากพิพิธภัณฑ์เด็กฯ ปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จะดีขึ้น) 5. จำนวนผู้ใช้บริการ เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 32,917 คน เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 24,674 คน เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 24,079 คน เดือนมกราคม 2563 จำนวน 31,334 คน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 15,279 คน เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 2,651 คน หมายเหตุ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) งดให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่อง งดกิจกรรมการให้บริการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) และพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) งดให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่อง งดกิจกรรมการให้บริการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) และพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) งดให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่อง งดกิจกรรมการให้บริการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) และพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-03)

45.00

3/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดซื้อวัสดุุและอุปกรณ์สำหรับฐานการเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน 2. วิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ - แต่งตั้งวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้เรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่งสวท.ที่ 262/2562 ลว.30 ก.ย. 2562 - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - เบิกจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 270,000.-บาท - อยู่ระหว่าง วิทยากรดำเนินงานตามคำสั่งแต่งตั้ง 3. กิจกรรมวันเด็ก - ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 8,716 คน - อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน 4. กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ - กำหนดจัดกิจกรรมเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563 5. จำนวนผู้ใช้บริการ เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 32,917 คน เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 24,674 คน เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 24,079 คน เดือนมกราคม 2563 จำนวน 31,334 คน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 15,279 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-27)

40.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดซื้อวัสดุุและอุปกรณ์สำหรับฐานการเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน 2. วิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ - แต่งตั้งวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้เรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่งสวท.ที่ 262/2562 ลว.30 ก.ย. 2562 - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - เบิกจ่ายเดือนมกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 280,800.-บาท - อยู่ระหว่าง วิทยากรดำเนินงานตามคำสั่งแต่งตั้ง 3. กิจกรรมวันเด็ก - ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 8,716 คน - อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน 4. กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ - กำหนดจัดกิจกรรมเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563 5. จำนวนผู้ใช้บริการ เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 32,917 คน เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 24,674 คน เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 24,079 คน เดือนมกราคม 2563 จำนวน 31,334 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-28)

30.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดซื้อวัสดุุและอุปกรณ์สำหรับฐานการเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน 2. วิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ - แต่งตั้งวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้เรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่งสวท.ที่ 262/2562 ลว.30 ก.ย. 2562 - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - เบิกจ่ายเดือนธันวาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 248,400.-บาท - อยู่ระหว่าง วิทยากรดำเนินงานตามคำสั่งแต่งตั้ง 3. กิจกรรมวันเด็ก - ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 8,716 คน 4. กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ - กำหนดจัดกิจกรรมเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563 5. จำนวนผู้ใช้บริการ เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 32,917 คน เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 24,674 คน เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 24,079 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-20)

25.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดซื้อวัสดุุและอุปกรณ์สำหรับฐานการเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน 2. วิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ - แต่งตั้งวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้เรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่งสวท.ที่ 262/2562 ลว.30 ก.ย. 2562 - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - เบิกจ่ายเดือนพฤศจิกายน 2562 เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่าง วิทยากรดำเนินงานตามคำสั่งแต่งตั้ง 3. กิจกรรมวันเด็ก - ได้รับอนุมัติประมาณการค่าใช้จ่ายและอนุมัติจัดกิจกรรม วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อวัสดุและของขวัญของรางวัล 4. กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ - กำหนดจัดกิจกรรมเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563 5. จำนวนผู้ใช้บริการ เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 32,917 คน เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 24,674 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-21)

20.00

21/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดซื้อวัสดุุและอุปกรณ์สำหรับฐานการเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างขอเห็นชอบจัดซื้อ 2. วิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ - แต่งตั้งวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้เรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่งสวท.ที่ 262/2562 ลว.30 ก.ย. 2562 - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรเดือนตุลาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่าง วิทยากรดำเนินงานตามคำสั่งแต่งตั้ง 3. กิจกรรมวันเด็ก - ได้รับอนุมัติประมาณการค่าใช้จ่ายและอนุมัติจัดกิจกรรม วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง 4. กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ - กำหนดจัดกิจกรรมเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563 5. จำนวนผู้ใช้บริการ เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 32,917 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-30)

15.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดซื้อวัสดุุและอุปกรณ์สำหรับฐานการเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างขอเห็นชอบจัดซื้อ 2. วิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ - แต่งตั้งวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้เรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่งสวท.ที่ 262/2562 ลว.30 ก.ย. 2562 - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - อยู่ระหว่าง วิทยากรดำเนินงานตามคำสั่งแต่งตั้ง 3. กิจกรรมวันเด็ก - ได้รับอนุมัติประมาณการค่าใช้จ่ายและอนุมัติจัดกิจกรรม วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - อยู่ระหว่างแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 4. กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ - กำหนดจัดกิจกรรมเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการปฏิบัติงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับฐาน การเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ และอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จ้างวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็ก
:20%
เริ่มต้น :2020-01-02
สิ้นสุด :2020-01-02
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการจัดกิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์
:10%
เริ่มต้น :2020-03-02
สิ้นสุด :2020-03-02
ขั้นตอน 7
:ประเมินผลและสรุปการจัดโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01
ขั้นตอน 8
:รายงานผลการจัดโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3626

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3626

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-0831

ตัวชี้วัด : 12. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม : 3.0000

ผลงานที่ทำได้ โครงการ/กิจกรรม : 5.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(โครงการ/กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
5.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **