ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) : 23000000-3627

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวโศจิรัศมิ์ กุลศิริชัยวัฒน์ โทร. 0 2272 4500

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป จึงจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๒ (ทุ่งครุ) ขึ้น ภายในศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ ภายในพื้นที่ประกอบด้วยอาคารจัดแสดงนิทรรศการ ๒ หลัง และลานอเนกประสงค์ มีพื้นที่ให้บริการรวมทั้งหมด ๑๘,๔๗๓.๐๘ ตารางเมตร เป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับครอบครัว (Bangkok Family Center: BFC) เป็นแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร รองรับการให้บริการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน มีพื้นที่และการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive Learning Through Action) ร่วมกันระหว่างคนในครอบครัว และหมู่คณะ ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้เปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๒ (ทุ่งครุ) เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๒ (ทุ่งครุ) เปิดให้บริการวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. หยุดทุกวันจันทร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๒ (ทุ่งครุ) มีความจำเป็นต้องครอบคลุม ทั้งด้านเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ มีความพร้อมที่จะให้บริการ รวมถึงมีบุคลากรที่สามารถสร้างสรรค์และถ่ายทอดการเรียนรู้ให้กับเด็ก เพื่อเสริมสร้างการคิด เชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมจินตนาการในการเรียนรู้ สามารถต่อยอดตามแนวคิดการเรียนรู้สำหรับครอบครัว (Bangkok Family Center: BFC) ต่อไปได้ สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จึงจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๒ (ทุ่งครุ) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด ศูนย์การเรียนรู้สำหรับครอบครัว (Bangkok Family Center : BFC) ทำให้สามารถเปิดให้บริการและดำเนินการตามวัตถุประสงค์ รองรับการให้บริการแก่เด็ก เยาวชน และครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจุดประกายความสุขให้กับเด็ก เยาวชน และครอบครัว และเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตอบรับกับนโยบายการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้ต่อไป

23040000/23040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพให้พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๒ (ทุ่งครุ) เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยภายใต้แนวคิดศูนย์การเรียนรู้สำหรับครอบครัว (Bangkok Family Center: BFC) มีประสิทธิภาพทันสมัย สอดคล้องกับการเรียนรู้ และความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 2. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive Learning Through Action) ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว

เป้าหมายของโครงการ

เชิงปริมาณ 1. ให้บริการเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐ 2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย จำนวน ๑๐ กิจกรรม/เดือน เชิงคุณภาพ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๒ (ทุ่งครุ) มีความพร้อมด้านสถานที่ การบริหารจัดการชุดนิทรรศการ กระบวนการเรียนรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยแก่เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป ภายใต้แนวคิดศูนย์การเรียนรู้สำหรับครอบครัว (Bangkok Family Center: BFC)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๓.๒ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับฐานการเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - ตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 2. วิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ - แต่งตั้งวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ จำนวน 9 คน ตามคำสั่งสวท.ที่ 260/2562 ลว. 27 ก.ย. 2562 - เบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือนกันยายน 2563 จำนวนเงิน 223,560.-บาท เรียบร้อยแล้ว - ผลการดำเนินงานเดือนกันยายน 2563 1. นางสาวสุกานดา พุฒเสมอ วิทยากรกิจกรรมคหกรรม ดำเนินการสอนกิจกรรม แพนเค้กมินิ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนหน้าประตูทางออกด้านหลังอาคาร 1 ชั้น 1 2. นางสาวปัญจพร เพียงโคกกรวด วิทยากรกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรมฉีกเป็นเรื่อง และกิจกรรมภาพพิมพ์บับเบิ้ล ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนศิลปะ อาคาร 1 ชั้น 2 3. นางสาวโชติรส เมฆพยัพ วิทยากรกิจกรรมห้องสมุด ดำเนินการสอนกิจกรรม ไม้บรรทัด อ่าน อาน อ๊าน ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนห้องสมุด อาคาร 1 ชั้น 1 4. นางเอื้อมพร สุวรรณวัฒน์ วิทยากรกิจกรรมภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทย ดำเนินการสอนกิจกรรมกระปุกหมูออมสิน ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนวิถีชุมชนสวนส้ม อาคาร 2 ชั้น 1 5. นางสาวธารารัตน์ โฆษิตอัมพรพัฒน์ วิทยากรกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ DIY ดำเนินการสอนกิจกรรม นักสำรวจรูปเรขาคณิต ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนรีไซเคิล อาคาร 2 ชั้น 2 6. นายจักรินทร์ กลั่นประดิษฐ์ วิทยากรกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ดำเนินการสอนกิจกรรม จรวดกระดาษ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนไดโนเสาร์ อาคาร 1 ชั้น 3 7. นางสาวปลฉัตร กลิ่นบางพูด วิทยากรกิจกรรมหัตถกรรม ดำเนินการสอนกิจกรรมร้อยเดือนร้อยดาว ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนนิทรรศการ อาคาร 1 ชั้น 1 8. นางสาวอัญชนา บุญฑริกพรพันธุ์ วิทยากรกิจกรรมสันทนาการ ดำเนินการสอนกิจกรรม Music therapy ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนเวทีสันทนาการ อาคาร 1 ชั้น 1 9. นางสาววราภรณ์ สุวรรณวัฒน์ วิทยากรกิจกรรมศิลปะการแสดง ดำเนินการสอนกิจกรรมบีบๆ แปลงร่าง ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนตลาดน้ำสวนส้ม อาคาร 2 ชั้น 1 3. กิจกรรมวันเด็ก - ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับเด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง เกิดแรงบันดาลใจและแนวคิดใหม่ที่จะพัฒนาตนเองและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เกิดทักษะทางความคิดที่สามารถนำไปต่อยอด สร้างคุณค่าและประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมการแสดงความสามารถของเด็กๆ กิจกรรมการผ้าขนหนูแปลงร่าง กิจกรรมลวดลายมหัศจรรย์ กิจกรรมลูกโป่งแฟนซี กิจกรรมสวนโหลแก้ว กิจกรรมวงล้อแสนสนุก กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล เกมส์สร้างสรรค์ และกิจกรรมตามโซนของพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 2,033 คน - ตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 4. กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ - กำหนดจัดกิจกรรมเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563 (ยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจากพิพิธภัณฑ์เด็กฯ ปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จะดีขึ้น) 5. จำนวนผู้ใช้บริการ เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 8,662 คน เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 5,817 คน เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 7,025 คน เดือนมกราคม 2563 จำนวน 9,324 คน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 9,295 คน เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 2,974 คน เดือนเมษายน 2563 ไม่มีผู้ใช้บริการ เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 612 คน เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 4,381 คน เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 4,263 คน เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 7,898 คน เดือนกันยายน 2563 จำนวน 6,334 คน หมายเหตุ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (จตุจักร) งดให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่อง งดกิจกรรมการให้บริการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) และพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เรื่อง เปิดให้บริการศูนย์เยาวชน พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร พิพิธภัณฑ์ และศูนย์กีฬา เฉพาะกิจกรรมและกีฬาบางประเภท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-09-18)

95.00

18/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับฐานการเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - ตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 2. วิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ - แต่งตั้งวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ จำนวน 9 คน ตามคำสั่งสวท.ที่ 260/2562 ลว. 27 ก.ย. 2562 - เบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวนเงิน 225,720.-บาท เรียบร้อยแล้ว - ผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม 2563 1. นางสาวสุกานดา พุฒเสมอ วิทยากรกิจกรรมคหกรรม ดำเนินการสอนกิจกรรม กิ๊บติดผมดอกไม้ และขนมถั่วแปบ ขนมโป๊งเหน่ง ขนมวุ้นแฟนซี ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนหน้าประตูทางออกด้านหลังอาคาร 1 ชั้น 1 2. นางสาวปัญจพร เพียงโคกกรวด วิทยากรกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรมโคโครุ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนศิลปะ อาคาร 1 ชั้น 2 3. นางสาวโชติรส เมฆพยัพ วิทยากรกิจกรรมห้องสมุด ดำเนินการสอนกิจกรรม ที่คั่นหนังสือ และหมากล้อม ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนห้องสมุด อาคาร 1 ชั้น 1 4. นางเอื้อมพร สุวรรณวัฒน์ วิทยากรกิจกรรมภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทย ดำเนินการสอนกิจกรรมมังกรพาเพลิน และหุ่นมือ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนวิถีชุมชนสวนส้ม อาคาร 2 ชั้น 1 5. นางสาวธารารัตน์ โฆษิตอัมพรพัฒน์ วิทยากรกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ DIY ดำเนินการสอนกิจกรรม หมวกจานกระดาษ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนรีไซเคิล อาคาร 2 ชั้น 2 6. นายจักรินทร์ กลั่นประดิษฐ์ วิทยากรกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ดำเนินการสอนกิจกรรม ไอศกรีมพาราฟิน ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนไดโนเสาร์ อาคาร 1 ชั้น 3 7. นางสาวปลฉัตร กลิ่นบางพูด วิทยากรกิจกรรมหัตถกรรม ดำเนินการสอนกิจกรรมสานสร้างสรรค์ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนนิทรรศการ อาคาร 1 ชั้น 1 8. นางสาวอัญชนา บุญฑริกพรพันธุ์ วิทยากรกิจกรรมสันทนาการ ดำเนินการสอนกิจกรรม วันอาสาฬหบูชา และการ์ดถวายพระพร ร.10 ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนเวทีสันทนาการ อาคาร 1 ชั้น 1 9. นางสาววราภรณ์ สุวรรณวัฒน์ วิทยากรกิจกรรมศิลปะการแสดง ดำเนินการสอนกิจกรรมเครื่องดนตรีเจ้าป่า และสอนนาฏศิลป์ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนตลาดน้ำสวนส้ม อาคาร 2 ชั้น 1 3. กิจกรรมวันเด็ก - ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับเด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง เกิดแรงบันดาลใจและแนวคิดใหม่ที่จะพัฒนาตนเองและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เกิดทักษะทางความคิดที่สามารถนำไปต่อยอด สร้างคุณค่าและประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมการแสดงความสามารถของเด็กๆ กิจกรรมการผ้าขนหนูแปลงร่าง กิจกรรมลวดลายมหัศจรรย์ กิจกรรมลูกโป่งแฟนซี กิจกรรมสวนโหลแก้ว กิจกรรมวงล้อแสนสนุก กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล เกมส์สร้างสรรค์ และกิจกรรมตามโซนของพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 2,033 คน - ตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 4. กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ - กำหนดจัดกิจกรรมเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563 (ยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจากพิพิธภัณฑ์เด็กฯ ปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จะดีขึ้น) 5. จำนวนผู้ใช้บริการ เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 8,662 คน เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 5,817 คน เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 7,025 คน เดือนมกราคม 2563 จำนวน 9,324 คน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 9,295 คน เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 2,974 คน เดือนเมษายน 2563 ไม่มีผู้ใช้บริการ เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 612 คน เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 4,381 คน เดือนกรกฏาคม 2563 จำนวน 4,263 คน เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 7,898 คน หมายเหตุ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (จตุจักร) งดให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่อง งดกิจกรรมการให้บริการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) และพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เรื่อง เปิดให้บริการศูนย์เยาวชน พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร พิพิธภัณฑ์ และศูนย์กีฬา เฉพาะกิจกรรมและกีฬาบางประเภท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-30)

90.00

30/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับฐานการเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - ตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 2. วิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ - แต่งตั้งวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ จำนวน 9 คน ตามคำสั่งสวท.ที่ 260/2562 ลว. 27 ก.ย. 2562 - เบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวนเงิน 225,720.-บาท เรียบร้อยแล้ว - ผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม 2563 1. นางสาวสุกานดา พุฒเสมอ วิทยากรกิจกรรมคหกรรม ดำเนินการสอนกิจกรรม กิ๊บติดผมดอกไม้ และขนมถั่วแปบ ขนมโป๊งเหน่ง ขนมวุ้นแฟนซี ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนหน้าประตูทางออกด้านหลังอาคาร 1 ชั้น 1 2. นางสาวปัญจพร เพียงโคกกรวด วิทยากรกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรมโคโครุ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนศิลปะ อาคาร 1 ชั้น 2 3. นางสาวโชติรส เมฆพยัพ วิทยากรกิจกรรมห้องสมุด ดำเนินการสอนกิจกรรม ที่คั่นหนังสือ และหมากล้อม ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนห้องสมุด อาคาร 1 ชั้น 1 4. นางเอื้อมพร สุวรรณวัฒน์ วิทยากรกิจกรรมภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทย ดำเนินการสอนกิจกรรมมังกรพาเพลิน และหุ่นมือ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนวิถีชุมชนสวนส้ม อาคาร 2 ชั้น 1 5. นางสาวธารารัตน์ โฆษิตอัมพรพัฒน์ วิทยากรกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ DIY ดำเนินการสอนกิจกรรม หมวกจานกระดาษ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนรีไซเคิล อาคาร 2 ชั้น 2 6. นายจักรินทร์ กลั่นประดิษฐ์ วิทยากรกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ดำเนินการสอนกิจกรรม ไอศกรีมพาราฟิน ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนไดโนเสาร์ อาคาร 1 ชั้น 3 7. นางสาวปลฉัตร กลิ่นบางพูด วิทยากรกิจกรรมหัตถกรรม ดำเนินการสอนกิจกรรมสานสร้างสรรค์ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนนิทรรศการ อาคาร 1 ชั้น 1 8. นางสาวอัญชนา บุญฑริกพรพันธุ์ วิทยากรกิจกรรมสันทนาการ ดำเนินการสอนกิจกรรม วันอาสาฬหบูชา และการ์ดถวายพระพร ร.10 ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนเวทีสันทนาการ อาคาร 1 ชั้น 1 9. นางสาววราภรณ์ สุวรรณวัฒน์ วิทยากรกิจกรรมศิลปะการแสดง ดำเนินการสอนกิจกรรมเครื่องดนตรีเจ้าป่า และสอนนาฏศิลป์ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนตลาดน้ำสวนส้ม อาคาร 2 ชั้น 1 3. กิจกรรมวันเด็ก - ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับเด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง เกิดแรงบันดาลใจและแนวคิดใหม่ที่จะพัฒนาตนเองและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เกิดทักษะทางความคิดที่สามารถนำไปต่อยอด สร้างคุณค่าและประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมการแสดงความสามารถของเด็กๆ กิจกรรมการผ้าขนหนูแปลงร่าง กิจกรรมลวดลายมหัศจรรย์ กิจกรรมลูกโป่งแฟนซี กิจกรรมสวนโหลแก้ว กิจกรรมวงล้อแสนสนุก กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล เกมส์สร้างสรรค์ และกิจกรรมตามโซนของพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 2,033 คน - ตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 4. กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ - กำหนดจัดกิจกรรมเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563 (ยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจากพิพิธภัณฑ์เด็กฯ ปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จะดีขึ้น) 5. จำนวนผู้ใช้บริการ เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 8,662 คน เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 5,817 คน เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 7,025 คน เดือนมกราคม 2563 จำนวน 9,324 คน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 9,295 คน เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 2,974 คน เดือนเมษายน 2563 ไม่มีผู้ใช้บริการ เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 612 คน เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 4,381 คน เดือนกรกฏาคม 2563 จำนวน 4,263 คน หมายเหตุ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (จตุจักร) งดให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่อง งดกิจกรรมการให้บริการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) และพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เรื่อง เปิดให้บริการศูนย์เยาวชน พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร พิพิธภัณฑ์ และศูนย์กีฬา เฉพาะกิจกรรมและกีฬาบางประเภท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-24)

80.00

24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับฐานการเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - ตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 2. วิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ - แต่งตั้งวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ จำนวน 9 คน ตามคำสั่งสวท.ที่ 260/2562 ลว. 27 ก.ย. 2562 - เบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือนมิถุนายน 2563 จำนวนเงิน 235,440.-บาท เรียบร้อยแล้ว - ผลการดำเนินงานเดือนมิถุนายน 2563 1. นางสาวสุกานดา พุฒเสมอ วิทยากรกิจกรรมคหกรรม ดำเนินการสอนกิจกรรม ถุงผ้าแฮนด์เมด และสบู่ออร์แกนิค ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนหน้าประตูทางออกด้านหลังอาคาร 1 ชั้น 1 2. นางสาวปัญจพร เพียงโคกกรวด วิทยากรกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรมฉีกเส้นเป็นเรื่อง ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนศิลปะ อาคาร 1 ชั้น 2 3. นางสาวโชติรส เมฆพยัพ วิทยากรกิจกรรมห้องสมุด ดำเนินการสอนกิจกรรม ดอกไม้คำศัพท์ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนห้องสมุด อาคาร 1 ชั้น 1 4. นางเอื้อมพร สุวรรณวัฒน์ วิทยากรกิจกรรมภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทย ดำเนินการสอนกิจกรรมคอปเตอร์ไม้ไผ่ และว่าวไทย ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนวิถีชุมชนสวนส้ม อาคาร 2 ชั้น 1 5. นางสาวธารารัตน์ โฆษิตอัมพรพัฒน์ วิทยากรกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ DIY ดำเนินการสอนกิจกรรม กล้องส่องทางไกล และ Gift set box ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนรีไซเคิล อาคาร 2 ชั้น 2 6. นายจักรินทร์ กลั่นประดิษฐ์ วิทยากรกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ดำเนินการสอนกิจกรรม มหาสมุทรในแก้ว และการบูรแฟนซี ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนไดโนเสาร์ อาคาร 1 ชั้น 3 7. นางสาวปลฉัตร กลิ่นบางพูด วิทยากรกิจกรรมหัตถกรรม ดำเนินการสอนกิจกรรมทุงใยแมงมุม ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนนิทรรศการ อาคาร 1 ชั้น 1 8. นางสาวอัญชนา บุญฑริกพรพันธุ์ วิทยากรกิจกรรมสันทนาการ ดำเนินการสอนกิจกรรม Bakery Vocabs ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนเวทีสันทนาการ อาคาร 1 ชั้น 1 9. นางสาววราภรณ์ สุวรรณวัฒน์ วิทยากรกิจกรรมศิลปะการแสดง ดำเนินการสอนกิจกรรมนางรำดุ๊กดิ๊ก และสอนนาฏศิลป์ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนตลาดน้ำสวนส้ม อาคาร 2 ชั้น 1 3. กิจกรรมวันเด็ก - ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับเด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง เกิดแรงบันดาลใจและแนวคิดใหม่ที่จะพัฒนาตนเองและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เกิดทักษะทางความคิดที่สามารถนำไปต่อยอด สร้างคุณค่าและประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมการแสดงความสามารถของเด็กๆ กิจกรรมการผ้าขนหนูแปลงร่าง กิจกรรมลวดลายมหัศจรรย์ กิจกรรมลูกโป่งแฟนซี กิจกรรมสวนโหลแก้ว กิจกรรมวงล้อแสนสนุก กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล เกมส์สร้างสรรค์ และกิจกรรมตามโซนของพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 2,033 คน - ตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 4. กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ - กำหนดจัดกิจกรรมเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563 (ยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจากพิพิธภัณฑ์เด็กฯ ปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จะดีขึ้น) 5. จำนวนผู้ใช้บริการ เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 8,662 คน เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 5,817 คน เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 7,025 คน เดือนมกราคม 2563 จำนวน 9,324 คน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 9,295 คน เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 2,974 คน เดือนเมษายน 2563 ไม่มีผู้ใช้บริการ เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 612 คน เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 4,381 คน หมายเหตุ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (จตุจักร) งดให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่อง งดกิจกรรมการให้บริการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) และพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เรื่อง เปิดให้บริการศูนย์เยาวชน พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร พิพิธภัณฑ์ และศูนย์กีฬา เฉพาะกิจกรรมและกีฬาบางประเภท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-15)

70.00

15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับฐานการเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - ตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 2. วิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ - แต่งตั้งวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ จำนวน 9 คน ตามคำสั่งสวท.ที่ 260/2562 ลว. 27 ก.ย. 2562 - เบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวนเงิน 112,320.-บาท เรียบร้อยแล้ว - ผลการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม 2563 (เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2563) 1. นางสาวสุกานดา พุฒเสมอ วิทยากรกิจกรรมคหกรรม ดำเนินการสอนกิจกรรม ถุงหอมสมุนไพร ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนหน้าประตูทางออกด้านหลังอาคาร 1 ชั้น 1 2. นางสาวปัญจพร เพียงโคกกรวด วิทยากรกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรมฉีกเป็นเรื่อง ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนศิลปะ อาคาร 1 ชั้น 2 3. นางสาวโชติรส เมฆพยัพ วิทยากรกิจกรรมห้องสมุด ดำเนินการสอนกิจกรรม pop up นิทาน ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนห้องสมุด อาคาร 1 ชั้น 1 4. นางเอื้อมพร สุวรรณวัฒน์ วิทยากรกิจกรรมภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทย ดำเนินการสอนกิจกรรมคอปเตอร์ไม้ไผ่ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนวิถีชุมชนสวนส้ม อาคาร 2 ชั้น 1 5. นางสาวธารารัตน์ โฆษิตอัมพรพัฒน์ วิทยากรกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ DIY ดำเนินการสอนกิจกรรม กระเป๋าใส่ทิชชู ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนรีไซเคิล อาคาร 2 ชั้น 2 6. นายจักรินทร์ กลั่นประดิษฐ์ วิทยากรกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ดำเนินการสอนกิจกรรมการบูรหอม ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนไดโนเสาร์ อาคาร 1 ชั้น 3 7. นางสาวปลฉัตร กลิ่นบางพูด วิทยากรกิจกรรมหัตถกรรม ดำเนินการสอนกิจกรรมปลาตะเพียนพวงกุญแจ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนนิทรรศการ อาคาร 1 ชั้น 1 8. นางสาวอัญชนา บุญฑริกพรพันธุ์ วิทยากรกิจกรรมสันทนาการ ดำเนินการสอนกิจกรรมเกมส์จับผิดภาพ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนเวทีสันทนาการ อาคาร 1 ชั้น 1 9. นางสาววราภรณ์ สุวรรณวัฒน์ วิทยากรกิจกรรมศิลปะการแสดง ดำเนินการสอนกิจกรรมนางรำดุ๊กดิ๊ก และสอนนาฏศิลป์ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนตลาดน้ำสวนส้ม อาคาร 2 ชั้น 1 3. กิจกรรมวันเด็ก - ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับเด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง เกิดแรงบันดาลใจและแนวคิดใหม่ที่จะพัฒนาตนเองและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เกิดทักษะทางความคิดที่สามารถนำไปต่อยอด สร้างคุณค่าและประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมการแสดงความสามารถของเด็กๆ กิจกรรมการผ้าขนหนูแปลงร่าง กิจกรรมลวดลายมหัศจรรย์ กิจกรรมลูกโป่งแฟนซี กิจกรรมสวนโหลแก้ว กิจกรรมวงล้อแสนสนุก กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล เกมส์สร้างสรรค์ และกิจกรรมตามโซนของพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 2,033 คน - ตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 4. กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ - กำหนดจัดกิจกรรมเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563 (ยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจากพิพิธภัณฑ์เด็กฯ ปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จะดีขึ้น) 5. จำนวนผู้ใช้บริการ เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 8,662 คน เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 5,817 คน เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 7,025 คน เดือนมกราคม 2563 จำนวน 9,324 คน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 9,295 คน เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 2,974 คน เดือนเมษายน 2563 ไม่มีผู้ใช้บริการ เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 612 คน หมายเหตุ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (จตุจักร) งดให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่อง งดกิจกรรมการให้บริการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) และพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เรื่อง เปิดให้บริการศูนย์เยาวชน พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร พิพิธภัณฑ์ และศูนย์กีฬา เฉพาะกิจกรรมและกีฬาบางประเภท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-13)

60.00

13/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับฐานการเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - ตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 2. วิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ - แต่งตั้งวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ จำนวน 9 คน ตามคำสั่งสวท.ที่ 260/2562 ลว. 27 ก.ย. 2562 - ไม่ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือนเมษายน 2563 - ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน 2563 (ไม่มีกิจกรรมการเรียนการสอน เนื่องจากพิพิธภัณฑ์เด็กฯ ปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จะดีขึ้น) 3. กิจกรรมวันเด็ก - ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับเด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง เกิดแรงบันดาลใจและแนวคิดใหม่ที่จะพัฒนาตนเองและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เกิดทักษะทางความคิดที่สามารถนำไปต่อยอด สร้างคุณค่าและประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมการแสดงความสามารถของเด็กๆ กิจกรรมการผ้าขนหนูแปลงร่าง กิจกรรมลวดลายมหัศจรรย์ กิจกรรมลูกโป่งแฟนซี กิจกรรมสวนโหลแก้ว กิจกรรมวงล้อแสนสนุก กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล เกมส์สร้างสรรค์ และกิจกรรมตามโซนของพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 2,033 คน - ตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 4. กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ - กำหนดจัดกิจกรรมเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563 (ยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจากพิพิธภัณฑ์เด็กฯ ปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จะดีขึ้น) 5. จำนวนผู้ใช้บริการ เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 8,662 คน เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 5,817 คน เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 7,025 คน เดือนมกราคม 2563 จำนวน 9,324 คน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 9,295 คน เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 2,974 คน หมายเหตุ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (จตุจักร) งดให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่อง งดกิจกรรมการให้บริการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) และพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

** ปัญหาของโครงการ :พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) งดให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่อง งดกิจกรรมการให้บริการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) และพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

** อุปสรรคของโครงการ :พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) งดให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่อง งดกิจกรรมการให้บริการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) และพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-20)

50.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับฐานการเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน 2. วิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ - แต่งตั้งวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ จำนวน 9 คน ตามคำสั่งสวท.ที่ 260/2562 ลว. 27 ก.ย. 2562 - เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนมีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 141,480.-บาท - ผลการดำเนินงานเดือนมีนาคม 2563 1. นางสาวสุกานดา พุฒเสมอ วิทยากรกิจกรรมคหกรรม ดำเนินการสอนกิจกรรม ดอกไม้จากผ้าใยบัวและหน้ากากอนามัยแบบผ้าซักได้ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนหน้าประตูทางออกด้านหลังอาคาร 1 ชั้น 1 2. นางสาวปัญจพร เพียงโคกกรวด วิทยากรกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรมพับกระดาษและกิจกรรมขยำ ตัด ปะ ฉีก ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนศิลปะ อาคาร 1 ชั้น 2 3. นางสาวโชติรส เมฆพยัพ วิทยากรกิจกรรมห้องสมุด ดำเนินการสอนกิจกรรมราชาศัพท์โมบาย ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนห้องสมุด อาคาร 1 ชั้น 1 4. นางเอื้อมพร สุวรรณวัฒน์ วิทยากรกิจกรรมภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทย ดำเนินการสอนกิจกรรมเครื่องบินร่อนของเล่นโบราณและกิจกรรมมังกรพาเพลิน ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนวิถีชุมชนสวนส้ม อาคาร 2 ชั้น 1 5. นางสาวธารารัตน์ โฆษิตอัมพรพัฒน์ วิทยากรกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ DIY ดำเนินการสอนกิจกรรม Square box และกล่องใส่ทิชชู ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนรีไซเคิล อาคาร 2 ชั้น 2 6. นายจักรินทร์ กลั่นประดิษฐ์ วิทยากรกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ดำเนินการสอนกิจกรรมรถแข่ง และกิจกรรมป๋องแป๋ง ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนไดโนเสาร์ อาคาร 1 ชั้น 3 7. นางสาวปลฉัตร กลิ่นบางพูด วิทยากรกิจกรรมหัตถกรรม ดำเนินการสอนกิจกรรมที่คั่นหนังสือ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนนิทรรศการ อาคาร 1 ชั้น 1 8. นางสาวอัญชนา บุญฑริกพรพันธุ์ วิทยากรกิจกรรมสันทนาการ ดำเนินการสอนกิจกรรมร่วมใจกันรักษ์โลก และกิจกรรมการประหยัดพลังงาน ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนเวทีสันทนาการ อาคาร 1 ชั้น 9. นางสาววราภรณ์ สุวรรณวัฒน์ วิทยากรกิจกรรมศิลปะการแสดง ดำเนินการสอนกิจกรรมลูกแซกเสียงใน กิจกรรมหุ่นเชิดตัวน้อย และสอนนาฏศิลป์ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนตลาดน้ำสวนส้ม อาคาร 2 ชั้น 1 3. กิจกรรมวันเด็ก - ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับเด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง เกิดแรงบันดาลใจและแนวคิดใหม่ที่จะพัฒนาตนเองและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เกิดทักษะทางความคิดที่สามารถนำไปต่อยอด สร้างคุณค่าและประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมการแสดงความสามารถของเด็กๆ กิจกรรมการผ้าขนหนูแปลงร่าง กิจกรรมลวดลายมหัศจรรย์ กิจกรรมลูกโป่งแฟนซี กิจกรรมสวนโหลแก้ว กิจกรรมวงล้อแสนสนุก กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล เกมส์สร้างสรรค์ และกิจกรรมตามโซนของพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 2,033 คน - ตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 4. กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ - กำหนดจัดกิจกรรมเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563 (ยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจากพิพิธภัณฑ์เด็กฯ ปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จะดีขึ้น) 5. จำนวนผู้ใช้บริการ เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 8,662 คน เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 5,817 คน เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 7,025 คน เดือนมกราคม 2563 จำนวน 9,324 คน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 9,295 คน เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 2,974 คน หมายเหตุ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (จตุจักร) งดให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่อง งดกิจกรรมการให้บริการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) และพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

** ปัญหาของโครงการ :พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) งดให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่อง งดกิจกรรมการให้บริการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) และพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

** อุปสรรคของโครงการ :พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) งดให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่อง งดกิจกรรมการให้บริการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) และพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-03)

45.00

3/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดซื้อวัสดุุและอุปกรณ์สำหรับฐานการเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน 2. วิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ - แต่งตั้งวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้เรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่งสวท.ที่ 260/2562 ลว.27 ก.ย. 2562 - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 234,360.-บาท - อยู่ระหว่าง วิทยากรดำเนินงานตามคำสั่งแต่งตั้ง 3. กิจกรรมวันเด็ก - ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 - อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน 4. กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ - กำหนดจัดกิจกรรมเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563 5. จำนวนผู้ใช้บริการ เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 8,662 คน เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 5,817 คน เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 7,025 คน เดือนมกราคม 2563 จำนวน 9,324 คน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 9,295 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-27)

40.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดซื้อวัสดุุและอุปกรณ์สำหรับฐานการเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน 2. วิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ - แต่งตั้งวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้เรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่งสวท.ที่ 260/2562 ลว.27 ก.ย. 2562 - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรเดือนมกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 244,080.-บาท - อยู่ระหว่าง วิทยากรดำเนินงานตามคำสั่งแต่งตั้ง 3. กิจกรรมวันเด็ก - ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 - อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน 4. กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ - กำหนดจัดกิจกรรมเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563 5. จำนวนผู้ใช้บริการ เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 8,662 คน เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 5,817 คน เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 7,025 คน เดือนมกราคม 2563 จำนวน 9,324 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-28)

30.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดซื้อวัสดุุและอุปกรณ์สำหรับฐานการเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน 2. วิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ - แต่งตั้งวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้เรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่งสวท.ที่ 260/2562 ลว.27 ก.ย. 2562 - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรเดือนธันวาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 216,000.-บาท - อยู่ระหว่าง วิทยากรดำเนินงานตามคำสั่งแต่งตั้ง 3. กิจกรรมวันเด็ก - ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 - อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน 4. กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ - กำหนดจัดกิจกรรมเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563 5. จำนวนผู้ใช้บริการ เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 8,662 คน เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 5,817 คน เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 7,025 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-20)

25.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดซื้อวัสดุุและอุปกรณ์สำหรับฐานการเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน 2. วิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ - แต่งตั้งวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้เรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่งสวท.ที่ 260/2562 ลว.27 ก.ย. 2562 - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรเดือนพฤศจิกายน 2562 เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่าง วิทยากรดำเนินงานตามคำสั่งแต่งตั้ง 3. กิจกรรมวันเด็ก - ได้รับอนุมัติประมาณการค่าใช้จ่ายและอนุมัติจัดกิจกรรม วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อวัสดุและของขวัญของรางวัล 4. กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ - กำหนดจัดกิจกรรมเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563 5. จำนวนผู้ใช้บริการ เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 8,662 คน เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 5,817 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-21)

20.00

21/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดซื้อวัสดุุและอุปกรณ์สำหรับฐานการเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างขอเห็นชอบจัดซื้อ 2. วิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ - แต่งตั้งวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้เรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่งสวท.ที่ 260/2562 ลว.27 ก.ย. 2562 - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรเดือนตุลาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่าง วิทยากรดำเนินงานตามคำสั่งแต่งตั้ง 3. กิจกรรมวันเด็ก - ได้รับอนุมัติประมาณการค่าใช้จ่ายและอนุมัติจัดกิจกรรม วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและราคากลาง 4. กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ - กำหนดจัดกิจกรรมเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563 5. จำนวนผู้ใช้บริการ เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 8,662 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-30)

15.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดซื้อวัสดุุและอุปกรณ์สำหรับฐานการเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างขอเห็นชอบจัดซื้อ 2. วิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ - แต่งตั้งวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้เรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่งสวท.ที่ 260/2562 ลว.27 ก.ย. 2562 - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - อยู่ระหว่าง วิทยากรดำเนินงานตามคำสั่งแต่งตั้ง 3. กิจกรรมวันเด็ก - ได้รับอนุมัติประมาณการค่าใช้จ่ายและอนุมัติจัดกิจกรรม วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - อยู่ระหว่างแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 4. กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ - กำหนดจัดกิจกรรมเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการปฏิบัติงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับฐาน การเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ และอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จ้างวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็ก
:20%
เริ่มต้น :2020-01-02
สิ้นสุด :2020-01-02
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการจัดกิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์
:10%
เริ่มต้น :2020-03-02
สิ้นสุด :2020-03-02
ขั้นตอน 7
:ประเมินผลและสรุปการจัดโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01
ขั้นตอน 8
:รายงานผลการจัดโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3627

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3627

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-0831

ตัวชี้วัด : 12. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม : 3.0000

ผลงานที่ทำได้ โครงการ/กิจกรรม : 5.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(โครงการ/กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
5.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **