ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเผยแพร่บทเพลงคลาสสิคและเพลงไทยในรูปแบบวงดนตรีแชมเบอร์ผ่านสื่อออนไลน์ : 23000000-3632

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว

40.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40.00

นายสาธิต ชมเชี่ยวชาญ 0816898151

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการ ด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล ดุริยางค์ซิมโฟนี และในงานพิธีการของกรุงเทพมหานคร การอนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่ดนตรีไทย พัฒนาดนตรีสากล การจัดการแข่งขันทางด้านดนตรีและการขับร้อง และการจัดการฝึกอบรมทางด้านดนตรีแก่กลุ่มเป้าหมาย ได้จัดทำกิจกรรมกิจกรรมเผยแพร่บทเพลงคลาสสิคและเพลงไทยในรูปแบบวงดนตรีแชมเบอร์ผ่านสื่อออนไลน์ โดยรวบรวมและคัดเลือกบทคลาสสิคและเพลงไทยที่มีคุณค่าและควรค่าแก่การเรียนรู้ เผยแพร่สู่สาธารณะโดยใช้เทคโนโลยีบนอินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์เป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินงาน

23060000/23060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเผยแพร่บทเพลงคลาสสิคและเพลงไทยในรูปแบบวงดนตรีแชมเบอร์สู่สาธารณะ 2.เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้ทางด้านเพลงคลาสสิคและเพลงไทยในรูปแบบวงดนตรีแชมเบอร์ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางสื่อออนไลน์

เป้าหมายของโครงการ

เผยแพร่บันทึกการบรรเลงเพลงคลาสสิคและเพลงไทยในรูปแบบวงดนตรีแชมเบอร์ผ่านสื่อออนไลน์จำนวน 5 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ %
เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๔ รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-14)

40.00

14/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน… การคัดเลือกบทเพลงและฝึกซ้อม วง String Quartet, String Quintet, Woodwind Quintet และ Brass Quintet เพื่อบันทึกคลิปวิดีโอเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-15)

35.00

15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การคัดเลือกบทเพลงและฝึกซ้อม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-17)

30.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน…การฝึกซ้อมบทเพลงเพื่อใช้ในการบันทึกวิดีโอและเผยแพร่

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-19)

20.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมและคัดเลือกบทคลาสสิคและเพลงไทย เพื่อใช้ในการบันทึกวิดีโอและเผยแพร่

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ไม่มีงบประมาณจึงประสบปัญหาในเรื่องการจัดหาโน้ตเพลงซึ่งบางเพลงอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการเรียบเรียงเสียงประสาน

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติกิจกรรมเรียบร้อยตามหนังสือกองการสังคีตที่ กท 1206/1647 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:รวบรวมและคัดเลือกบทคลาสสิคและเพลงไทย
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการฝึกซ้อม บันทึกและเผยแพร่
:50%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:สรุปผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3632

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3632

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-0829

ตัวชี้วัด : 16. จำนวนช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าด้านพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครอย่างหลากหลายช่องทาง

ค่าเป้าหมาย ช่องทาง : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ช่องทาง : 2.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ช่องทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **