ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเผยแพร่บทเพลงคลาสสิกและเพลงไทยในรูปแบบวงดนตรีเชมเบอร์ผ่านสื่อออนไลน์ : 23000000-3632

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสาธิต ชมเชี่ยวชาญ 0816898151

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการ ด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล ดุริยางค์ซิมโฟนี และในงานพิธีการของกรุงเทพมหานคร การอนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่ดนตรีไทย พัฒนาดนตรีสากล การจัดการแข่งขันทางด้านดนตรีและการขับร้อง และการจัดการฝึกอบรมทางด้านดนตรีแก่กลุ่มเป้าหมาย ได้จัดทำกิจกรรมเผยแพร่บทเพลงคลาสสิกและเพลงไทยในรูปแบบวงดนตรีเชมเบอร์ผ่านสื่อออนไลน์ โดยรวบรวมและคัดเลือกบทคลาสสิกและเพลงไทยที่มีคุณค่าและควรค่าแก่การเรียนรู้ เผยแพร่สู่สาธารณะโดยใช้เทคโนโลยีบนอินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์เป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินงาน

23060000/23060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเผยแพร่บทเพลงคลาสสิกและเพลงไทยในรูปแบบวงดนตรีเชมเบอร์สู่สาธารณะ 2.เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้ทางด้านเพลงคลาสสิกและเพลงไทยในรูปแบบวงดนตรีเชมเบอร์ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางสื่อออนไลน์

เป้าหมายของโครงการ

เผยแพร่บันทึกการบรรเลงเพลงคลาสสิกและเพลงไทยในรูปแบบวงดนตรีเชมเบอร์ผ่านสื่อออนไลน์จำนวน 5 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ %
เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๔ รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-19)

100.00

19/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สรุปกิจกรรมเผยแพร่บทเพลงคลาสสิกและเพลงไทยในรูปแบบวงดนตรีเชมเบอร์ผ่านสื่อออนไลน์(ไม่ใช้งบประมาณ)เพื่อเผยแพร่บทเพลงคลาสสิกและเพลงไทยในรูปแบบวงดนตรีเชมเบอร์สู่สาธารณะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้ทางด้านเพลงคลาสสิกและเพลงไทยในรูปแบบวงดนตรีเชมเบอร์ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางสื่อออนไลน์ได้ดำเนินการคัดเลือกบทเพลงเพื่อบันทึกวิดีโอและบันทึกเสียง เผยแพร่ผ่านช่องทาง YOUTUBE และ Facebook กลุ่มงานดุริยางค์ซิมโฟนี กรุงเทพมหานครจำนวน 5 บทเพลง 1. เพลง ตุ้กตาขวัญใจเจ้าทุย เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 63 2. เพลง Quodlibet for Woodwind Quintet เผยแพร่เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 63 3. เพลง มาลัย เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 63ห 4. เพลง Love Theme from Cinema Paradiso เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 63 5. เพลง "Intrada" from "Early Hungarian Dances" from the 17th Century เผยแพร่เมื่อวันที่ 8ก.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-09)

95.00

09/07/2563 : ได้ดำเนินการเผยแพร่บทเพลง "Intrada" from "Early Hungarian Dances" from the 17th Century ประพันธ์โดย Ferenc Farkas ซึ่งเป็นบทเพลงสำหรับวง Bangkok Woodwind Quintet ผ่านทางช่องทาง YOUTUBE และ Facebook กลุ่มงานดุริยางค์ซิมโฟนี กรุงเทพมหานคร เป็นที่เรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-12)

90.00

12/06/2563 : ได้ดำเนินการเผยแพร่บทเพลงLove Theme from Cinema Paradiso ประพันธ์โดย Ennio Morricone & Andrea Morricone เรียบเรียงเสียงประสานโดย John Williams & Itzhak Perlmanบรรเลงโดยวง String Chember ผ่านทางช่องทาง YOUTUBE และ Facebook กลุ่มงานดุริยางค์ซิมโฟนี กรุงเทพมหานคร เป็นที่เรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-12)

80.00

12/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการเผยแพร่บทเพลงสำหรับวง Woodwind Quintet ผ่านทางช่องทาง YOUTUBE และ Facebook กลุ่มงานดุริยางค์ซิมโฟนี กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 บทเพลง ดังนี้ 1. เพลง มาลัย ประพันธ์โดย : ดร.วานิช โปรตะวนิช เรียบเรียงเสียงประสานโดย : ดร.คมสันต์ ดิลคคุณานันท์ 2. เพลง Quodlibet for Woodwind Quintet ประพันธ์โดย : Arne Running 3. เพลง ตุ้กตาขวัญใจเจ้าทุย ประพันธ์โดย : คุณหญิง พวงร้อย อภัยวงศ์ เรียบเรียงเสียงประสานโดย : วิจิตร จิตรรังสรรค์ สำหรับวงString Chember อยู่ในขั้นตอนการฝึกซ้อมและบันทึกเสียง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-13)

50.00

13/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การบันทึกเสียงบันทึกภาพ เพลง Love Theme from Cinema Paradiso ประพันธ์โดย Ennio Morricone & Andrea Morricone เรียบเรียงเสียงประสานโดย John Williams & Itzhak Perlmanเรียบเรียงสำหรับวง String Chember

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-13)

45.00

13/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการบันทึกเสียงและบันทึกวิดีโอเป็นที่เรียบร้อยสำหรับวง Woodwind Quintet ตามรายการเพลง ดังนี้ 1.เพลง มาลัย ประพันธ์โดย : ดร.วานิช โปรตะวณิช เรียบเรียงเสียงประสานโดย : ดร.คมสันต์ ดิลคคุณานันท์ 2. เพลง Quodlibet for Woodwind Quintet ประพันธ์โดย : Arne Running 3. เพลง ตุ้กตาขวัญใจเจ้าทุย ประพันธ์โดย : คุณหญิง พวงร้อย อภัยวงศ์ เรียบเรียงเสียงประสานโดย : วิจิตร จิตรรังสรรค์ 4. เพลง Antiche Danze ungheres : INTRADA ประพันธ์โดย : Ferkas Ference สำหรับวง String Quartet, String Quintet และ Brass Quintet อยู่ในขั้นตอนการคัดเลือกบทเพลงและฝึกซ้อม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-14)

40.00

14/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน… การคัดเลือกบทเพลงและฝึกซ้อม วง String Quartet, String Quintet, Woodwind Quintet และ Brass Quintet เพื่อบันทึกคลิปวิดีโอเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-15)

35.00

15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การคัดเลือกบทเพลงและฝึกซ้อม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-17)

30.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน…การฝึกซ้อมบทเพลงเพื่อใช้ในการบันทึกวิดีโอและเผยแพร่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-19)

20.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมและคัดเลือกบทคลาสสิคและเพลงไทย เพื่อใช้ในการบันทึกวิดีโอและเผยแพร่

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ไม่มีงบประมาณจึงประสบปัญหาในเรื่องการจัดหาโน้ตเพลงซึ่งบางเพลงอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการเรียบเรียงเสียงประสาน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติกิจกรรมเรียบร้อยตามหนังสือกองการสังคีตที่ กท 1206/1647 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:รวบรวมและคัดเลือกบทคลาสสิคและเพลงไทย
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการฝึกซ้อม บันทึกและเผยแพร่
:50%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:สรุปผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3632

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3632

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-0829

ตัวชี้วัด : 16. จำนวนช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าด้านพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครอย่างหลากหลายช่องทาง

ค่าเป้าหมาย ช่องทาง : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ช่องทาง : 5.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ช่องทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
4.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **