รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

16. จำนวนช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าด้านพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครอย่างหลากหลายช่องทาง : 2300-0829

ค่าเป้าหมาย ช่องทาง : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ช่องทาง : 2.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ช่องทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00
0.0000
0 / 0
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ความเข้าด้านพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครอย่างหลากหลายช่องทาง ดังนี้ 1. สื่อสิ่งพิมพ์แผ่นพับ หนังสือ 2. เผยแพร่คลิปด้านดนตรีเผยแพร่ออนไลน์ 1. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านวัฒนธรรม(ซ้ำ) (ไม่ใช้งบประมาณ) 1. ร่วมจัดงานประเพณีชักพระวัดนางชี เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดนางชี จำนวนผู้ร่วมงานประมาณ 1,500 คน โดยจัดทำแผ่นพับเพื่อเผยแพร่ความรู้ประเพณีชักพระวัดนางชี นำนิทรรศการประเพณีชักพระวัดนางชี และหนังสือมรดกภูมิปัญญากรุงเทพมหานคร ไปเผยแพร่และแจกให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในงานประเพณีชักพระวัดนางชี 2. จัดส่งข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2560 - 2562 ให้สำนักงานเขตเจ้าของมรดกภูมิปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กองการกีฬา และศูนย์เยาวชนในสังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมด้านการกีฬา ได้แก่ มวยไทย ตระกร้อลอดห่วง กระโดดเชือก 3. เผยแพร่ประกาศรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560 - 2562 ในเฟซบุคส่วนวัฒนธรรม https://www.facebook.com/pg/culturebma/photos/?tab=album&album_id=2428931753900266 2. กิจกรรมสำรวจ และจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ไม่ใช้งบประมาณ) อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลตามแบบจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ตามสาขาของศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จากสำนักงานเขต 50 เขต และจัดทำรายงานเสนอผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว รับทราบความคืบหน้า 3. โครงการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช งบประมาณ 2,000,000.-บาท (ดำเนินการ) อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือไปยังกรมราชเลขานุการในพระองค์ เพื่อขอพระบรมราชานุญาตใช้และเผยแพร่บทเพลงพระราชนิพนธ์และขอพระราชทานถ้วยรางวัล 4. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลความรู้ทางดนตรีผ่านสื่อออนไลน์ (ไม่ใช้งบประมาณ) - ดำเนินการเผยแพร่บทสัมภาษณ์ ผ่านช่องทางเว็บไซต์กองการสังคีต และเฟสบุคศูนย์ฝึกดนตรี กองการสังคีต 1. หัวข้อความรู้ทางดนตรี "การเป่าเฟรนช์ฮอร์นเบื้องต้น" วิทยากร อาจารย์กฤษณ์ วิกรวงษ์วนิช คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2. หัวข้อ การอำนวยเพลงเบื้องต้น วิทยากร ดร.นิพัต กาญจนะหุต อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ในวันที่ 15 ธันวาคม 2562 5. กิจกรรมเผยแพร่ สืบสาน เพลงไทยสายกรุงเทพมหานคร (ไม่ใช้งบประมาณ) อยู่ระหว่างทำการคัดเลือกเพลงประเภทเพลง เถา โดยทำการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ ดังนี้ เพลงที่ 1. เขมรชมดงเถาทางฆ้องวงใหญ่ เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 62 6. กิจกรรมเผยแพร่บทเพลงคลาสสิคและเพลงไทยในรูปแบบวงดนตรีแชมเบอร์ผ่าน สื่อออนไลน์ (ไม่ใช้งบประมาณ) อยู่ระหว่างรวบรวมและคัดเลือกบทคลาสสิคและเพลงไทย การฝึกซ้อมบทเพลงเพื่อใช้ในการบันทึกวิดีโอและเผยแพร่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม/คำอธิบาย - ช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ หมายถึง ช่องทางที่ใช้สำหรับเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมในท้องถิ่นกรุงเทพมหานครที่ทำให้ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่อย่างหลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ สื่อโซเชียล สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ การจัดกิจกรรม การอบรมให้ความรู้ การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การอภิปราย การประชุม การจัดแสดงนิทรรศการ ฯลฯ - ความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานคร หมายถึง ความรู้ด้านวัฒนธรรมที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่/ชุมชน ท้องถิ่น หรือส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร และทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ซึ่งความรู้ด้านวัฒนธรรมดังกล่าวได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงความรู้นั้นๆ ได้อย่างสะดวก หรือเป็นสื่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และเคารพ ในความแต่งต่างซึ่งกันและกันของแต่ละวัฒนธรรม - พหุวัฒนธรรม หมายถึง ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคม เกิดจากการสร้างของวัฒนธรรม โดยมีปัจจัยทางศาสนา เชื้อชาติ อายุ เพศ ชนชั้นทางสังคม และการศึกษา - พหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานคร หมายถึง วัฒนธรรมที่หลากหลายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 50 เขต ของกรุงเทพมหานคร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจากช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมในท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เก็บข้อมูลจากช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมในท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
:เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ %
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๔ รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด