รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

16. จำนวนช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าด้านพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครอย่างหลากหลายช่องทาง : 2300-0829

ค่าเป้าหมาย ช่องทาง : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ช่องทาง : 4.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ช่องทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00
100.0000
100 / 100
2
4.00
100.0000
100 / 100
3
4.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ความเข้าด้านพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครอย่างหลากหลายช่องทาง ดังนี้ 1. สื่อสิ่งพิมพ์แผ่นพับ หนังสือ 2. เผยแพร่คลิปด้านดนตรีเผยแพร่ออนไลน์ 1. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านวัฒนธรรม(ซ้ำ) (ไม่ใช้งบประมาณ) 1. ร่วมจัดงานประเพณีชักพระวัดนางชี เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดนางชี จำนวนผู้ร่วมงานประมาณ 1,500 คน โดยจัดทำแผ่นพับเพื่อเผยแพร่ความรู้ประเพณีชักพระวัดนางชี นำนิทรรศการประเพณีชักพระวัดนางชี และหนังสือมรดกภูมิปัญญากรุงเทพมหานคร ไปเผยแพร่และแจกให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในงานประเพณีชักพระวัดนางชี 2. จัดส่งข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2560 - 2562 ให้สำนักงานเขตเจ้าของมรดกภูมิปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กองการกีฬา และศูนย์เยาวชนในสังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมด้านการกีฬา ได้แก่ มวยไทย ตระกร้อลอดห่วง กระโดดเชือก 3. เผยแพร่ประกาศรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560 - 2562 ในเฟซบุคส่วนวัฒนธรรม https://www.facebook.com/pg/culturebma/photos/?tab=album&album_id=2428931753900266 2. กิจกรรมสำรวจ และจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ไม่ใช้งบประมาณ) อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลตามแบบจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ตามสาขาของศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จากสำนักงานเขต 50 เขต และจัดทำรายงานเสนอผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว รับทราบความคืบหน้า 3. โครงการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช งบประมาณ 2,000,000.-บาท (ดำเนินการ) อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือไปยังกรมราชเลขานุการในพระองค์ เพื่อขอพระบรมราชานุญาตใช้และเผยแพร่บทเพลงพระราชนิพนธ์และขอพระราชทานถ้วยรางวัล 4. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลความรู้ทางดนตรีผ่านสื่อออนไลน์ (ไม่ใช้งบประมาณ) - ดำเนินการเผยแพร่บทสัมภาษณ์ ผ่านช่องทางเว็บไซต์กองการสังคีต และเฟสบุคศูนย์ฝึกดนตรี กองการสังคีต 1. หัวข้อความรู้ทางดนตรี "การเป่าเฟรนช์ฮอร์นเบื้องต้น" วิทยากร อาจารย์กฤษณ์ วิกรวงษ์วนิช คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2. หัวข้อ การอำนวยเพลงเบื้องต้น วิทยากร ดร.นิพัต กาญจนะหุต อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ในวันที่ 15 ธันวาคม 2562 5. กิจกรรมเผยแพร่ สืบสาน เพลงไทยสายกรุงเทพมหานคร (ไม่ใช้งบประมาณ) อยู่ระหว่างทำการคัดเลือกเพลงประเภทเพลง เถา โดยทำการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ ดังนี้ เพลงที่ 1. เขมรชมดงเถาทางฆ้องวงใหญ่ เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 62 6. กิจกรรมเผยแพร่บทเพลงคลาสสิคและเพลงไทยในรูปแบบวงดนตรีแชมเบอร์ผ่าน สื่อออนไลน์ (ไม่ใช้งบประมาณ) อยู่ระหว่างรวบรวมและคัดเลือกบทคลาสสิคและเพลงไทย การฝึกซ้อมบทเพลงเพื่อใช้ในการบันทึกวิดีโอและเผยแพร่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ความเข้าด้านพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครอย่างหลากหลายช่องทาง ดังนี้ 1. สื่อสิ่งพิมพ์แผ่นพับ หนังสือ 2. เผยแพร่คลิปด้านดนตรีเผยแพร่ผ่านยุทุป 3.จัดแสดงนิทรรศการ 4.เผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านวัฒนธรรม ผ่านเฟซบุคส่วนวัฒนธรรม 1. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านวัฒนธรรม** (ซ้ำ) (ไม่ใช้งบประมาณ) 1. จัดแสดงชุดนิทรรศการเคลื่อนที่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 จำนวน 6 ชุด ดังนี้ 1. ตำนานยักษ์วัดโพธิ์ ยักษ์วัดแจ้ง ท่าเตียน สาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา 2. วงปี่พาทย์พาทยโกศล สาขาศิลปะการแสดง 3. การทำขวัญข้าว เขตลาดกระบัง สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล 4. การกวนกระยาสารท เขตทวีวัฒนา สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 5. สมุดข่อย เขตบางซื่อ สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม 6. มวยไทย สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะต่อสู้ป้องกันตัว ในการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 62 – 1 ม.ค. 63 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2. ดำเนินการมอบหนังสือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครให้แก่ - ผู้อำนวยการสำนัก และผู้อำนวยการเขต หน่วยงาน/ส่วนราชการละ 1 เล่ม - ห้องสมุดกรุงเทพมหานคร 36 แห่งๆ ละ 1 เล่ม และหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 เล่ม เพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการและเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 3. เผยแพร่ข้อมูลความรู้บางกอกบอกเล่าเรื่อง (วัด) ผ่านเฟซบุคส่วนวัฒนธรรม โดยได้ทำการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวัดเป็นตอนๆ ทุกวันธรรมสวนะ ตอนที่ 1 "วัด" หมายถึงอะไรกันนะ, ตอนที่ 2 นิยามพระอารามหลวง, ตอนที่ 3 เรื่อง พระอารามหลวง (ต่อ) และตอนที่ 4 เรื่องวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 2. กิจกรรมสำรวจ และจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ไม่ใช้งบประมาณ) อยู่ระหว่างนำข้อมูลการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากสำนักงานเขต จำนวน 21 แห่ง จำนวนรวม 35 เรื่อง มาวิเคราะห์ และจัดทำสรุปข้อมูลการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อการเผยแพร่และประยุกต์ใช้ข้อมูลต่อไป 3. โครงการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช งบประมาณ 2,000,000.-บาท (ดำเนินการ) - อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือไปยังกรมราชเลขานุการในพระองค์ เพื่อขอพระบรมราชานุญาตใช้และเผยแพร่บทเพลงพระราชนิพนธ์และขอพระราชทานถ้วยรางวัล 4. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลความรู้ทางดนตรีผ่านสื่อออนไลน์ (ไม่ใช้งบประมาณ) - ดำเนินการเผยแพร่บทสัมภาษณ์ ผ่านช่องทางเว็บไซต์กองการสังคีต และเฟสบุคศูนย์ฝึกดนตรี กองการสังคีต 1. หัวข้อ "ดนตรีแจ๊สและการเข้ามาของวงบิ๊กแบนด์ในประเทศไทย (คลิปที่ 3) วิทยากร อาจารย์สันทัด ตัณฑนันทน์ เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 63 2. หัวข้อ "การสอนดนตรีเด็กเบื้องต้น" (คลิปที่ 4) วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 63 3. หัวข้อ "การเป่าคลาริเน็ทเบื้องต้น" (คลิปที่ 5) วิทยากร ดร.ณัฐพล เบญจธรรมนนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นัดบันทึกคลิปการสัมภาษณ์ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 5. กิจกรรมเผยแพร่ สืบสาน เพลงไทยสายกรุงเทพมหานคร (ไม่ใช้งบประมาณ) อยู่ระหว่างทำการคัดเลือกเพลงประเภทเพลง เถา โดยทำการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ ดังนี้ เพลงที่ 1. เขมรชมดงเถาทางฆ้องวงใหญ่ เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 62 6. กิจกรรมเผยแพร่บทเพลงคลาสสิคและเพลงไทยในรูปแบบวงดนตรีแชมเบอร์ผ่าน สื่อออนไลน์ (ไม่ใช้งบประมาณ) ดำเนินการบันทึกเสียงและบันทึกวิดีโอเป็นที่เรียบร้อยสำหรับวง Woodwind Quintet ตามรายการเพลง ดังนี้ 1.เพลง มาลัย ประพันธ์โดย : ดร.วานิช โปรตะวณิช เรียบเรียงเสียงประสานโดย : ดร.คมสันต์ ดิลคคุณานันท์ 2. เพลง Quodlibet for Woodwind Quintet ประพันธ์โดย : Arne Running 3. เพลง ตุ้กตาขวัญใจเจ้าทุย ประพันธ์โดย : คุณหญิง พวงร้อย อภัยวงศ์ เรียบเรียงเสียงประสานโดย : วิจิตร จิตรรังสรรค์ 4. เพลง Antiche Danze ungheres : INTRADA ประพันธ์โดย : Ferkas Ference สำหรับวง String Quartet, String Quintet และ Brass Quintet อยู่ในขั้นตอนการคัดเลือกบทเพลงและฝึกซ้อม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ความเข้าด้านพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครอย่างหลากหลายช่องทาง ดังนี้ 1. สื่อสิ่งพิมพ์แผ่นพับ หนังสือ 2. เผยแพร่คลิปด้านดนตรีเผยแพร่ผ่านยุทุป 3.จัดแสดงนิทรรศการ 4.เผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านวัฒนธรรม ผ่านเฟซบุคส่วนวัฒนธรรม 1. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านวัฒนธรรม** (ซ้ำ) (ไม่ใช้งบประมาณ) 1. จัดแสดงชุดนิทรรศการเคลื่อนที่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 จำนวน 6 ชุด ดังนี้ 1. ตำนานยักษ์วัดโพธิ์ ยักษ์วัดแจ้ง ท่าเตียน สาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา 2. วงปี่พาทย์พาทยโกศล สาขาศิลปะการแสดง 3. การทำขวัญข้าว เขตลาดกระบัง สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล 4. การกวนกระยาสารท เขตทวีวัฒนา สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 5. สมุดข่อย เขตบางซื่อ สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม 6. มวยไทย สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะต่อสู้ป้องกันตัว ในการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 62 – 1 ม.ค. 63 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2. ดำเนินการมอบหนังสือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครให้แก่ - ผู้อำนวยการสำนัก และผู้อำนวยการเขต หน่วยงาน/ส่วนราชการละ 1 เล่ม - ห้องสมุดกรุงเทพมหานคร 36 แห่งๆ ละ 1 เล่ม และหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 เล่ม เพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการและเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 3. เผยแพร่ข้อมูลความรู้บางกอกบอกเล่าเรื่อง (วัด) ผ่านเฟซบุคส่วนวัฒนธรรม โดยได้ทำการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวัดเป็นตอนๆ ทุกวันธรรมสวนะ ตอนที่ 1 "วัด" หมายถึงอะไรกันนะ, ตอนที่ 2 นิยามพระอารามหลวง, ตอนที่ 3 เรื่อง พระอารามหลวง (ต่อ) และตอนที่ 4 เรื่องวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 2. กิจกรรมสำรวจ และจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ไม่ใช้งบประมาณ) 1. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 9 สาขา โดยวิธีการสืบค้น ศึกษา และจัดทำข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จำนวน 9 สาขา ดังนี้ 1. สาขาวรรณศิลป์ 2. สาขาดนตรีและการขับร้อง 3. สาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย 4. สาขาทัศนศิลป์ 5. สาขาสถาปัตยกรรม 6. สาขาเรขศิลป์ 7. สาขามัณฑนศิลป์ 8. สาขาศิลปะการแสดง 9. สาขาภาพยนตร์ ประกอบด้วยข้อมูลด้านนิยาม ความหมาย ความเป็นมา ความสำคัญ และองค์ประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามแต่ละสาขา และเผื่อแพร่ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของส่วนวัฒนธรรมต่อไป 2. จัดทำข้อมูลเครือข่ายศิลปะร่วมสมัย ประกอบด้วย บุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงาน ชมรมต่างๆที่ดำเนินการด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในพื้นที่ เพื่อนำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของส่วนวัฒนธรรมต่อไป 3. โครงการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช * เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส (โควิด-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้/อยู่ระหว่างเสนอปลัดกรุงเทพมหานครขอยกเลิกการจัดกิจกรรมและโอนงบประมาณเข้างบกลาง 4. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลความรู้ทางดนตรีผ่านสื่อออนไลน์ (ไม่ใช้งบประมาณ) - ดำเนินการเผยแพร่บทสัมภาษณ์ ผ่านช่องทางเว็บไซต์กองการสังคีต และเฟสบุคศูนย์ฝึกดนตรี กองการสังคีต คลิปที่ 5 หัวข้อ "การเป่าคลาริเน็ทเบื้องต้น วิทยากร ดร.ณัฐพล เบญจธรรมนนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2563 คลิปที่ 6 หัวข้อ "การเล่นกีตาร์คลาสสิกเบื้องต้น วิทยากร อจ.สรัญ อึงปัญญา วิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการเล่นกีตาร์คลาสสิก เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2563 คลิปที่ 7 หัวข้อ การเล่นเปียโนเบื้องต้น วิทยากร อจ. ไวศิษย์ ศศิบุตร นักเปียโนและวิทยากรด้านการสอนเปียโน เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2563 คลิปที่ 8 หัวข้อ "การฝึกกลองชุดเบื้องต้น" วิทยากร อจ. เอกพงศ์ เชิดธรรม เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2563 5. กิจกรรมเผยแพร่ สืบสาน เพลงไทยสายกรุงเทพมหานคร (ไม่ใช้งบประมาณ) ทำการคัดเลือกเพลงประเภทเพลง เถา โดยทำการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ (ยูทูป) ดังนี้ เพลงที่ 1 เขมรชมดงเถาทางฆ้องวงใหญ่ เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 62 เพลงที่ 2 เป็นเพลงโหมโรงจุฬามณี เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2563 เพลงที่ 3 เพลงพิรุณสร่างฟ้า เผยแพร่เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2563 เพลงที่ 4 เพลงพัฒนาเวียดนาม เผยแพร่เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2563 เพลงที่ 5 เพลงนํ้าลอดใต้ทราย เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2563 เพลงที่ 6 โหมโรงสามสถาบัน เผยแพร่เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 63 เพลงที่ 7 เพลงตามกวางเถา เผยแพร่เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 63 เพลงที่ 8 เพลงเกสรสำอางเถา เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 63 เพลงที่ 9 เพลงเงี้ยวรำลึกเถา เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2563 เพลงที่10 เพลงพันธ์ฝรั่งเถา เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 มิ.ย 2563 6. กิจกรรมเผยแพร่บทเพลงคลาสสิคและเพลงไทยในรูปแบบวงดนตรีแชมเบอร์ผ่าน สื่อออนไลน์ (ไม่ใช้งบประมาณ) ดำเนินการเผยแพร่บทเพลงสำหรับวง Woodwind Quintet ผ่านทางช่องทาง YOUTUBE และ Facebook กลุ่มงานดุริยางค์ซิมโฟนี กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 บทเพลง ดังนี้ 1. เพลง มาลัย ประพันธ์โดย : ดร.วานิช โปรตะวนิช เรียบเรียงเสียงประสานโดย : ดร.คมสันต์ ดิลคคุณานันท์ 2. เพลง Quodlibet for Woodwind Quintet ประพันธ์โดย : Arne Running 3. เพลง ตุ้กตาขวัญใจเจ้าทุย ประพันธ์โดย : คุณหญิง พวงร้อย อภัยวงศ์ เรียบเรียงเสียงประสานโดย : วิจิตร จิตรรังสรรค์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม/คำอธิบาย - ช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ หมายถึง ช่องทางที่ใช้สำหรับเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมในท้องถิ่นกรุงเทพมหานครที่ทำให้ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่อย่างหลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ สื่อโซเชียล สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ การจัดกิจกรรม การอบรมให้ความรู้ การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การอภิปราย การประชุม การจัดแสดงนิทรรศการ ฯลฯ - ความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานคร หมายถึง ความรู้ด้านวัฒนธรรมที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่/ชุมชน ท้องถิ่น หรือส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร และทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ซึ่งความรู้ด้านวัฒนธรรมดังกล่าวได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงความรู้นั้นๆ ได้อย่างสะดวก หรือเป็นสื่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และเคารพ ในความแต่งต่างซึ่งกันและกันของแต่ละวัฒนธรรม - พหุวัฒนธรรม หมายถึง ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคม เกิดจากการสร้างของวัฒนธรรม โดยมีปัจจัยทางศาสนา เชื้อชาติ อายุ เพศ ชนชั้นทางสังคม และการศึกษา - พหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานคร หมายถึง วัฒนธรรมที่หลากหลายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 50 เขต ของกรุงเทพมหานคร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจากช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมในท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เก็บข้อมูลจากช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมในท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
:เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ %
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๔ รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด