ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการด้านกีฬาของกทม.ที่ออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง : 23000000-3634

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวอัญชลี ศรวิเศษ 0891435847

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

- การออกกำลังกาย หมายถึง การกระทำใดๆ ที่มีการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายเพื่อสุขภาพหรือความสนุกสนานและเพื่อสังคม โดยใช้กิจกรรมง่ายๆ เช่น วิ่ง กระโดดเชือก การบริหารร่างกาย การยกน้ำหนัก แอโรบิกด๊านซ์ ว่ายน้ำ ขี่จักรยาน เกมส์ และการละเล่นพื้นเมือง เป็นต้น รวมทั้งการออกกำลังกายในการประกอบอาชีพและการออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน - การเล่นกีฬา หมายถึง การกระทำใดๆ ที่ทำให้มีการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายโดยใช้ทักษะกีฬาพื้นฐานและมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อความสนุกสนาน เพื่อสังคม เพื่อการแข่งขัน โดยจะเคร่งครัดต่อกฎกติกา ของการแข่งขันหรือไม่เคร่งครัดก็ได้ - หลักเกณฑ์การออกกำลังกายและเล่นกีฬาของ WHO องค์การอนามัยโลก ได้แนะนำระดับการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ 1. สำหรับเด็ก (อายุ 6-17 ปี) อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน สำหรับกิจกรรม ทางกายระดับปานกลาง/หนัก และมีการออกแรงเพื่อสร้างเสริมกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อต่อด้วย 2. สำหรับประชากรวัยผู้ใหญ่ (อายุ 18-64 ปี) อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์ สำหรับกิจกรรมทางกายระดับปานกลาง และ/หรือ อย่างน้อย 75 นาทีต่อสัปดาห์ สำหรับกิจกรรมทางกายระดับหนัก โดยให้มีกิจกรรมทางกายอย่างต่อเนื่องในแต่ละครั้ง มากกว่า 10 นาทีขึ้นไป และมีการออกแรงเพื่อสร้างเสริมกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อต่อ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้งด้วย 3. สำหรับประชากรวัยสูงอายุ (อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป) มีข้อแนะนำเช่นเดียวกับประชากรวัยผู้ใหญ่ แต่ให้เพิ่มเติมการฝึกการทรงตัว เพื่อป้องกันการล้ม อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้งด้วย โดยการเคลื่อนไหวระดับปานกลาง เป็นการเคลื่อนไหวจนรู้สึกเหนื่อย และสามารถ พูดคุยได้จบประโยค หรือมีอัตราการเต้น ของหัวใจอยู่ที่ ระดับ ร้อยละ 65-69 ของ อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด (220-อายุ) การเคลื่อนไหวระดับหนักเป็นการเคลื่อนไหวจนรู้สึกเหนื่อยจนถึงหอบ และพูดไม่จบประโยค หรือมีอัตราการเต้นของหัวใจอยู่ที่ระดับ ร้อยละ 70-85 ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด (220-อายุ)

23020000/23020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อหาค่าร้อยละของชาว กทม. ออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรงจากการทอดแบบสอบถาม 2. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายอย่างถูกต้อง พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำในการออกกำลังกายผ่านการจัดกิจกรรม

เป้าหมายของโครงการ

1. ทอดแบบสอบถาม/แบบสอบถามออนไลน์แก่ผู้ที่มาใช้บริการของศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน ปีละ 3 ครั้ง 2. จัดมหกรรมงานให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายอย่างถูกต้อง พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำในการออกกำลังกาย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๑ สนับสนุนให้คนกรุงเทพฯ มีความตื่นตัวและกระตือรือร้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-24)

100.00

24/09/2563 : จากการดำเนินการสำรวจพฤติกรรมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของประชาชนกรุงเทพมหานคร โดยสำรวจจากผู้ใช้บริการในศูนย์บริการสังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จำนวน 48 แห่ง (ศูนย์เยาวชน 36 แห่ง ศูนย์กีฬา 12 แห่ง) จำนวน 4,030 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.19 และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 42.61 มีอายุระหว่าง 18 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.32 รองลงมาคือ มีอายุระหว่าง 41 - 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.57 และอายุต่ำกว่า 18 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.48 โดยมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์ปกติ คิดเป็นร้อยละ 41.39 รองลงมาคือ มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในภาวะอ้วนระดับ 2 คิดเป็นร้อยละ 18.61 ภาวะอ้วนระดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 18.16 น้ำหนักน้อย คิดเป็นร้อยละ 11.49 และภาวะอ้วนระดับ 3 คิดเป็นร้อยละ 4.39 ตามลำดับ ส่วนใหญ่มีการออกกำลังกาย/เล่นกีฬา คิดเป็นร้อยละ 91.24 และไม่ออกกำลังกาย/เล่นกีฬา คิดเป็นร้อยละ 8.76 โดยผู้ที่ไม่ออกกำลังกายส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าไม่มีเวลา คิดเป็นร้อยละ 31.57 รองลงมาคือ ขี้เกียจ คิดเป็นร้อยละ 20.80 สภาพร่างกายไม่พร้อม คิดเป็นร้อยละ 16.42 ขาดแรงจูงใจ คิดเป็นร้อยละ 11.31 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาถึงการออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรงในภาพรวม มีผู้ที่ออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์การออกกำลังกายและเล่นกีฬาของ WHO องค์การอนามัยโลก ได้แนะนำระดับการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอสำหรับประชาชนในแต่ละช่วงวัยในภาพรวม มีผู้ที่ออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง จำนวน 2,896 คน จากผู้ที่ตอบแบบสอบถาม จำนวน 3,749 คน คิดเป็นร้อยละ 77.25 โดยหลักเกณฑ์การออกกำลังกายและเล่นกีฬาของ WHO องค์การอนามัยโลก ได้แนะนำระดับการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอสำหรับผู้ที่อายุน้อยกว่า 18 ปี ควรมีกิจกรรมทางกาย อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน โดยผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี มีผู้ที่ออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง คิดเป็นร้อยละ 76.76 สำหรับประชากรวัยผู้ใหญ่ (อายุ 18-64 ปี) ควรมีกิจกรรมทางกายอย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์ สำหรับกิจกรรมทางกายระดับปานกลาง และ/หรือ อย่างน้อย 75 นาทีต่อสัปดาห์ โดยมีผู้ที่ออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง คิดเป็นร้อยละ 77.98 และสำหรับประชากรวัยสูงอายุ (อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป) มีข้อแนะนำเช่นเดียวกับประชากรวัยผู้ใหญ่ สัปดาห์ โดยมีผู้ที่ออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง คิดเป็นร้อยละ 74.13 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ออกกำลังกาย/เล่นกีฬาโดยการเดิน คิดเป็นร้อยละ 15.77 รองลงมาคือ วิ่ง คิดเป็นร้อยละ 15.14 ฟิตเนส/เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย คิดเป็นร้อยละ 11.04 แอโรบิค คิดเป็นร้อยละ 8.01 ว่ายน้ำ คิดเป็นร้อยละ 6.19 โยคะ คิดเป็นร้อยละ 6.17 ลีลาศ เต้น แจ๊สแดนซ์ ซุมบ้า คิดเป็นร้อยละ 5.53 แบดมินตัน คิดเป็นร้อยละ 4.60 ฟุตบอล คิดเป็นร้อยละ 4.38 และจักรยาน คิดเป็นร้อยละ 4.29 ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่ออกกำลังกาย/เล่นกีฬาในช่วงเวลาเย็น คิดเป็นร้อยละ 52.88 รองลงมาคือ ออกกำลังกาย/เล่นกีฬาในช่วงเวลาเช้า คิดเป็นร้อยละ 16.49 ว่างจากภารกิจ คิดเป็นร้อยละ 12.35 ช่วงเวลากลางวัน คิดเป็นร้อยละ 12.16 และในช่วงเวลากลางคืน คิดเป็นร้อยละ 6.12 สำหรับสถานที่ที่ใช้ในการออกกำลังกาย/เล่นกีฬาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ออกกำลังกาย/เล่นกีฬาที่สนามกีฬา ศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน คิดเป็นร้อยละ 45.02 รองลงมาคือ ที่สวนสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 17.53 ที่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 13.03 ลานออกกำลังกาย/ลานกีฬา คิดเป็นร้อยละ 11.88 ฟิตเนส/ยิมส์ คิดเป็นร้อยละ 9.79 ที่ทำงาน คิดเป็นร้อยละ 2.15 โรงเรียน/มหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 0.4 ในหมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 0.16 และสนามกอล์ฟ คิดเป็นร้อยละ 0.03 ตามลำดับ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-09-15)

80.00

15/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการด้านกีฬาของกทม.ที่ออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง โดยทำการสำรวจโดยการสุ่มตัวอย่างจากผู้ใช้บริการในศูนย์กีฬา 12 แห่ง และศูนย์เยาวชน 36 แห่ง ดังนี้ 1. ทอดแบบสอบถามแก่ผู้ที่มาใช้บริการ จำนวน 1 ครั้ง โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 3,836 คน 2. เก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามออนไลน์ มีผู้ตอบจำนวน 194 คน รวมผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 4,030 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการประมวลและสรุปผล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-08-21)

60.00

21/08/2563 : ดำเนินการลงรหัสข้อมูลแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการประมวลผลข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 38.00 (2020-07-22)

38.00

22/07/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการลงรหัสแบบสำรวจ เพื่อดำเนินการประมวลผลต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2020-06-16)

37.00

16/06/2563 : ดำเนินการลงรหัสข้อมูลแบบสำรวจพฤติกรรมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของประชาชน จำนวน 1 แห่ง คือ ศูนย์กีฬาอ่อนนุช

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2020-05-28)

36.00

28/5/2563 : ดำเนินการลงรหัสข้อมูลแบบสำรวจพฤติกรรมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของประชาชน จำนวน 1 แห่ง คือ ศูนย์เยาวชนวัดฉัตรแก้วจงกลณี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2020-05-20)

36.00

20/05/2563 : .อยู่ระหว่างดำเนินการลงรหัสแบบสำรวจ เพื่อดำเนินการประมวลผลต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-16)

35.00

16/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการลงรหัสแบบสำรวจ เพื่อดำเนินการประมวลผลต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-16)

30.00

16/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสำรวจพฤติกรรมการออกกำลังกายฯ ของผู้ใช้บริการในศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา และศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว โดยทำการสำรวจพฤติกรรมการออกกำลังกายฯ จากผู้ใช้บริการ รวมทั้งสิ้น 3,944 คน จำแนกเป็น ดังนี้ 1. ผู้ใช้บริการในศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) จำนวน 126 คน 2. ผู้ใช้บริการในศูนย์เยาวชน สังกัดสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ 35 แห่ง จำนวน 2,987 คน 3. ผู้ใช้บริการในศูนย์กีฬา 12 แห่ง จำนวน 831 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการลงรหัสแบบสำรวจ เพื่อดำเนินการประมวลผลต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-17)

20.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ดำเนินการปรับแก้ไขและแบบสอบถามเพื่อจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจพฤติกรรมการออกกำลังกายฯ ของผู้ใช้บริการในศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา และศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ครั้งที่ 1 และจัดทำ QR Code สำหรับให้ผู้ใช้บริการสามารถตอบแบบสอบถามออนไลน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-01-09)

16.00

9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการปรับแก้ไขแบบสอบถามเพื่อจัดเก็บข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-23)

15.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการจัดทำแบบสอบถามเพื่อจัดเก็บข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-07)

15.00

7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการจัดทำแบบสอบถามเพื่อจัดเก็บข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างการจัดทำแบบสอบถาม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแบบสอบถาม
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 2
:ทอดแบบสอบถาม
:35%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 3
:ลงรหัสและประมวลผลข้อมูล
:35%
เริ่มต้น :2020-02-03
สิ้นสุด :2020-02-03
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการสำรวจ
:20%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3634

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3634

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-0834

ตัวชี้วัด : 02. ร้อยละของชาว กทม. ออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 76.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 77.2500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 50
4
77.25

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **