รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

02. ร้อยละของชาว กทม. ออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง : 2300-0834

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 76.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 76.7200

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
100.0000
100 / 50
4
76.72
100.0000
100 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการจัดทำแบบสอบถามเพื่อจัดเก็บข้อมูล และกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการสำรวจพฤติกรรมการออกกำลังกายฯ ของผู้ใช้บริการในศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา และศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว โดยทำการสำรวจพฤติกรรมการออกกำลังกายฯ จากผู้ใช้บริการ รวมทั้งสิ้น 3,944 คน จำแนกเป็น ดังนี้ 1. ผู้ใช้บริการในศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) จำนวน 126 คน 2. ผู้ใช้บริการในศูนย์เยาวชน สังกัดสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ 35 แห่ง จำนวน 2,987 คน 3. ผู้ใช้บริการในศูนย์กีฬา 12 แห่ง จำนวน 831 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการลงรหัสแบบสำรวจ เพื่อดำเนินการประมวลผลต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- อยู่ระหว่างดำเนินการลงรหัสแบบสำรวจ เพื่อดำเนินการประมวลผลต่อไป โดยศูนย์ที่ได้ดำเนินการลงรหัสไปแล้ว จำนวน 14 แห่ง ได้แก่ ศูนย์เยาวชนจอมทอง ศูนย์เยาวชนคลองสามวา ศูนย์เยาวชนบางนา ศูนย์เยาวชนเตชะวณิช ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ศูนย์เยาวชนวัดฉัตรแก้วจงกลณี ศูนย์เยาวชนเกียกกาย ศูนย์เยาวชนชัยพฤกษมาลา ศูนย์กีฬาอารีน่า ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์กีฬาอ่อนนุช ศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการด้านกีฬาของกทม.ที่ออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง โดยทำการสำรวจโดยการสุ่มตัวอย่างจากผู้ใช้บริการในศูนย์กีฬา 12 แห่ง และศูนย์เยาวชน 36 แห่ง ดังนี้ 1. ทอดแบบสอบถามแก่ผู้ที่มาใช้บริการ จำนวน 1 ครั้ง โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 3,836 คน 2. เก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามออนไลน์ มีผู้ตอบจำนวน 194 คน รวมผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 4,030 คน จากการสำรวจพฤติกรรมการออกกำลังกาย/เล่นกีฬาพบว่ามีผู้ใช้บริการศูนย์บริการในสังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ที่ออกกำลังกายเป็นไปตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง จำนวน 3,092 คน คิดเป็นร้อยละ 76.72 และไม่ได้ออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง จำนวน 938 คน คิดเป็นร้อยละ 23.28

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- ชาว กทม. หมายถึง หมายถึง ผู้มาใช้บริการในสถานที่ให้บริการด้านกีฬาและนันทนาการของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - สถานที่ให้บริการด้านกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานคร หมายถึง ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬาในสังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - การออกกำลังกาย หมายถึง การกระทำใดๆ ที่มีการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายเพื่อสุขภาพหรือความสนุกสนานและเพื่อสังคม โดยใช้กิจกรรมง่ายๆ เช่น วิ่ง กระโดดเชือก การบริหารร่างกาย การยกน้ำหนัก แอโรบิกด๊านซ์ ว่ายน้ำ ขี่จักรยาน เกมส์ และการละเล่นพื้นเมือง เป็นต้น รวมทั้งการออกกำลังกายในการประกอบอาชีพและการออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน - การเล่นกีฬา หมายถึง การกระทำใดๆ ที่ทำให้มีการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายโดยใช้ทักษะกีฬาพื้นฐานและมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อความสนุกสนาน เพื่อสังคม เพื่อการแข่งขัน โดยจะเคร่งครัดต่อกฎกติกาของการแข่งขันหรือไม่เคร่งครัดก็ได้ - หลักเกณฑ์การออกกำลังกายและเล่นกีฬาของ WHO องค์การอนามัยโลก ได้แนะนำระดับการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ 1. สำหรับเด็ก (อายุ 6-17 ปี) อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน สำหรับกิจกรรมทางกายระดับปานกลาง/หนัก และมีการออกแรงเพื่อสร้างเสริมกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อต่อด้วย 2. สำหรับประชากรวัยผู้ใหญ่ (อายุ 18-64 ปี) อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์ สำหรับกิจกรรมทางกายระดับปานกลาง และ/หรือ อย่างน้อย 75 นาทีต่อสัปดาห์ สำหรับกิจกรรมทางกายระดับหนัก โดยให้มีกิจกรรมทางกายอย่างต่อเนื่องในแต่ละครั้ง มากกว่า 10 นาทีขึ้นไป และมีการออกแรงเพื่อสร้างเสริมกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อต่อ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้งด้วย 3. สำหรับประชากรวัยสูงอายุ (อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป) มีข้อแนะนำเช่นเดียวกับประชากรวัยผู้ใหญ่ แต่ให้เพิ่มเติมการฝึกการทรงตัว เพื่อป้องกันการล้ม อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้งด้วย โดยการเคลื่อนไหวระดับปานกลาง เป็นการเคลื่อนไหวจนรู้สึกเหนื่อย และสามารถ พูดคุยได้จบประโยค หรือมีอัตราการเต้น ของหัวใจอยู่ที่ ระดับ ร้อยละ 65-69 ของ อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด (220-อายุ) การเคลื่อนไหวระดับหนักเป็นการเคลื่อนไหวจนรู้สึกเหนื่อยจนถึงหอบ และพูดไม่จบประโยค หรือมีอัตราการเต้นของหัวใจอยู่ที่ระดับ ร้อยละ 70-85 ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด (220-อายุ)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1. ทอดแบบสอบถาม/แบบสอบถามออนไลน์แก่ผู้ที่มาใช้บริการของศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน ปีละ 3 ครั้ง 2. จำนวนแบบสอบถามในการจัดเก็บ พิจารณาจากจำนวนผู้ใช้บริการของปีที่ผ่านมาในสถานบริการแต่ละแห่งแล้วมากำหนดขนาดตัวอย่าง โดยใช้หลักสถิติตัวแทนกลุ่มประชากร 3. จัดมหกรรมงานให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายอย่างถูกต้อง พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำในการออกกำลังกาย

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ร้อยละของชาว กทม. ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ = จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม x 100 ÷ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๑ สนับสนุนให้คนกรุงเทพฯ มีความตื่นตัวและกระตือรือร้น

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด