ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐาน : 23000000-3637

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2563)

48.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 48.00

นายเอกวัฒน์ ลี้เทียน โทร. 0 2246 8079

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นเป้าหมายสำคัญของผู้บริหารกทม. โดยมีการกีฬาเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในกระบวนการพัฒนาดังกล่าว จำเป็นต้องส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง พลานามัยสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัย มีสุขภาพจิตที่ดี อารมณ์มั่นคง สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม

23050000/23050000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพือให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เรียนรู้ กฎ กติกา มารยาท ในการเล่นกีฬาและได้รับประสบการณ์ในการเล่นกีฬา 2. เพื่อคัดเลือกสมาชิกที่มีความสามารถทางการกีฬา และส่งเสริมให้พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในด้านการบริหารจัดการกีฬา

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดกิจกรรมสร้างประสบการณ์การเป็นนักกีฬา 1.1 จัดการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์กีฬาให้สมาชิกศูนย์กีฬา จำนวน 12 แห่ง 1.2 การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์กีฬา ให้สมาชิกศูนย์กีฬา จำนวน 12 แห่ง 2. จัดกิจกรรมอบรมกีฬาขั้นพื้นฐานภาคฤดูร้อนในศูนย์กีฬา 12 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๑ สนับสนุนให้คนกรุงเทพฯ มีความตื่นตัวและกระตือรือร้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-04-28)

48.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อย กิจกรรมที่ดำเนินการมีดังนี้ 1. กิจกรรมสร้างประสบการณ์การเป็นนักกีฬา 1.1 จัดการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์กีฬา 12 แห่ง จัดกิจกรรม มิ.ย. 63- ส.ค. 63 รอดูสถานการณ์การระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ว่าจะสามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้หรือไม่ 1.1.1 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ จัดการแข่งขัน กีฬาฟุตซอล และกีฬาบาสเกตบอล 1.1.2 ศูนย์กีฬาอ่อนนุช จัดการแข่งขัน กีฬาฟุตซอล ว่ายน้ำ และวู้ดบอล 1.1.3 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จัดการแข่งขัน กีฬา ฟุตซอล วู้ดบอล 1.1.4 ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน จัดการแข่งขันกีฬา ฟุตซอล ฟุตบอล 1.1.5 ศูนย์กีฬารามอินทรา จัดการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ฟุตซอล 1.1.6 ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล เปตอง 1.1.7 ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ว่ายน้ำ 1.1.8 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 1.1.9 ศูนย์กีฬาบางกอกอารีน่า จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 1.1.10 ศูนย์กีฬามิตรไมตรี จัดการแข่งขันกีฬา ยิมนาสติก 1.1.11 ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน จัดการแข่งขันกีฬา เรือใบ เรือคยัค วินเซิร์ฟ 1.1.12 ศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ จัดการแข่งขันกีฬาเปตอง 1.2 การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์กีฬา 12 แห่ง จัดกิจกรรม มิ.ย.63-ส.ค. 63 โดยจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล สำหรับศูนย์กีฬา 12 แห่ง รอดูสถานการณ์การระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ว่าจะสามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้หรือไม่ 2. กิจกรรมอบรมกีฬาขั้นพื้นฐานภาคฤดูร้อน ในศูนย์กีฬา 12 แห่ง จัดกิจกรรม เดือน เม.ย. 63 ยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด -19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-26)

45.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อย กิจกรรมที่ดำเนินการมีดังนี้ 1. กิจกรรมสร้างประสบการณ์การเป็นนักกีฬา 1.1 จัดการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์กีฬา 12 แห่ง จัดกิจกรรม มิ.ย. 63- ส.ค. 63 1.1.1 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ จัดการแข่งขัน กีฬาฟุตซอล และกีฬาบาสเกตบอล 1.1.2 ศูนย์กีฬาอ่อนนุช จัดการแข่งขัน กีฬาฟุตซอล ว่ายน้ำ และวู้ดบอล 1.1.3 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จัดการแข่งขัน กีฬา ฟุตซอล วู้ดบอล 1.1.4 ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน จัดการแข่งขันกีฬา ฟุตซอล ฟุตบอล 1.1.5 ศูนย์กีฬารามอินทรา จัดการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ฟุตซอล 1.1.6 ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล เปตอง 1.1.7 ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ว่ายน้ำ 1.1.8 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 1.1.9 ศูนย์กีฬาบางกอกอารีน่า จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 1.1.10 ศูนย์กีฬามิตรไมตรี จัดการแข่งขันกีฬา ยิมนาสติก 1.1.11 ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน จัดการแข่งขันกีฬา เรือใบ เรือคยัค วินเซิร์ฟ 1.1.12 ศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ จัดการแข่งขันกีฬาเปตอง 1.2 การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์กีฬา 12 แห่ง จัดกิจกรรม มิ.ย.63-ส.ค. 63 โดยจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล สำหรับศูนย์กีฬา 12 แห่ง 2. กิจกรรมอบรมกีฬาขั้นพื้นฐานภาคฤดูร้อน ในศูนย์กีฬา 12 แห่ง จัดกิจกรรม เดือน เม.ย. 63 ยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด -19

** ปัญหาของโครงการ :การดำเนินกิจกรรมมีการยกเลิกและอาจจะมีการเลื่อนเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-26)

30.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อย กิจกรรมที่ดำเนินการมีดังนี้ 1. กิจกรรมสร้างประสบการณ์การเป็นนักกีฬา 1.1 จัดการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์กีฬา 12 แห่ง จัดกิจกรรม มิ.ย. 63- ส.ค. 63 1.2 การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์กีฬา 12 แห่ง จัดกิจกรรม มิ.ย.63-ส.ค. 63 2. กิจกรรมอบรมกีฬาขั้นพื้นฐานภาคฤดูร้อน ในศูนย์กีฬา 12 แห่ง จัดกิจกรรม เดือน เม.ย. 63 อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-29)

25.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อย กิจกรรมที่ดำเนินการมีดังนี้ 1. กิจกรรมสร้างประสบการณ์การเป็นนักกีฬา 1.1 จัดการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์กีฬา 12 แห่ง จัดกิจกรรม มิ.ย. 63- ส.ค. 63 1.2 การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์กีฬา 12 แห่ง จัดกิจกรรม มิ.ย.63-ส.ค. 63 2. กิจกรรมอบรมกีฬาขั้นพื้นฐานภาคฤดูร้อน ในศูนย์กีฬา 12 แห่ง จัดกิจกรรม เดือน เม.ย. 63 อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-25)

20.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อย กิจกรรมที่ดำเนินการมีดังนี้ 1. กิจกรรมสร้างประสบการณ์การเป็นนักกีฬา 1.1 จัดการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์กีฬา 12 แห่ง จัดกิจกรรม มิ.ย. 63- ส.ค. 63 1.2 การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์กีฬา 12 แห่ง จัดกิจกรรม มิ.ย.63-ส.ค. 63 2. กิจกรรมอบรมกีฬาขั้นพื้นฐานภาคฤดูร้อน ในศูนย์กีฬา 12 แห่ง จัดกิจกรรม เดือน เม.ย. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-27)

15.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อย กิจกรรมที่ดำเนินการมีดังนี้ 1. กิจกรรมสร้างประสบการณ์การเป็นนักกีฬา 1.1 จัดการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์กีฬา 12 แห่ง จัดกิจกรรม มิ.ย. 63- ส.ค. 63 1.2 การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์กีฬา 12 แห่ง จัดกิจกรรม มิ.ย.63-ส.ค. 63 2. กิจกรรมอบรมกีฬาขั้นพื้นฐานภาคฤดูร้อน ในศูนย์กีฬา 12 แห่ง จัดกิจกรรม เดือน เม.ย. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อย กิจกรรมที่ดำเนินการมีดังนี้ 1. กิจกรรมสร้างประสบการณ์การเป็นนักกีฬา 1.1 จัดการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์กีฬา 12 แห่ง จัดกิจกรรม เม.ย. 63- ก.ย. 63 1.2 การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์กีฬา 12 แห่ง จัดกิจกรรม เม.ย.63-ก.ย. 63 2. กิจกรรมอบรมกีฬาขั้นพื้นฐานภาคฤดูร้อน ในศูนย์กีฬา 12 แห่ง จัดกิจกรรม ม.ค. 63-พ.ค. 63 อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติจัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติจัดกิจกรรมและประมาณการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติจัดกิจกรรมและประมาณการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:แต่งตั้งกรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:แต่งตั้งกรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 5
:แต่งตั้งวิทยากร
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:แต่งตั้งวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 6
:จัดซื้อจัดจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:จัดซื้อจัดจ้าง
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 7
:ดำเนินกิจกรรม
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ดำเนินกิจกรรม
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:เบิกจ่ายและรายงานผล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:เบิกจ่ายและรายงานผล
:5%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3637

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3637

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-0834

ตัวชี้วัด : 02. ร้อยละของชาว กทม. ออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 76.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **