ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ : 23000000-3638

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2563)

55.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 55.00

นายเอกวัฒน์ ลี้เทียน โทร. 0 2246 8079

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

การจัดการกีฬาเพื่อสุขภาพซึ่งมุ่งให้ประชาชนทุกคนได้มีโอกาสเล่นกีฬา และออกกำลังกายโดยการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของผลการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย และเล่นกีฬาได้อย่างต่อเนื่องเป็นภารกิจที่สำคัญที่สุดทางการกีฬาของกรุงเทพมหานคร เพราะกิจกรรมที่มุ่งตรงไปที่ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเป้าหมายสำคัญจึงต้องสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา เช่น ลานกีฬา สนามกีฬา อุปกรณ์กีฬาให้มีมาตรฐานและทันสมัยตลอดจนการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ การจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนสนใจ เช่น ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้เมื่อประกอบกันแล้วจะรวมกันเป็นแรงผลักดันให้ประชาชนสนใจหันมาออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ จนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงตามต้องการ

23050000/23050000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อประชาชนกรุงเทพมหานครได้มีโอกาสเล่นกีฬา และชมการแข่งขันกีฬาทั้งในกีฬาสากล และกีฬาท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ 2.เพื่อให้กิจกรรมด้านการกีฬาทั้งการร่วมเล่นกีฬา และการเข้าชมการแข่งขันกีฬาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตของชาวกรุงเทพมหานคร จนเป็นวัฒนธรรมของท้องถิ่น 3. เพื่อให้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อกลางเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในท้องถิ่น 4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการกรุงเทพมหานคร และส่งเสริมให้ข้าราชการ มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรงพร้อมสำหรับการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 5. เพื่อให้เด็กและเยาวชนของกรุงเทพมหานครมีโอกาสได้เล่นกีฬาและกิจกรรมการละเล่นต่างๆในวันเด็กแห่งชาติ

เป้าหมายของโครงการ

1. การจัดการแข่งขัน BMA FUSAL 2020 2. การจัดงานวันเด็ก ประจำ 2563 3. กิจกรรมกีฬาข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 4. การจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๑ สนับสนุนให้คนกรุงเทพฯ มีความตื่นตัวและกระตือรือร้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-26)

55.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อย อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดกิจกรรมตามแผนงานการดำเนินงาน กิจกรรมที่ดำเนินการมีดังนี้ 1. การจัดการแข่งขัน BMA FUTSAL 2020 จัดกิจกรรม ก.ค. 63 อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว สำหรับงบประมาณที่โอนให้สำนักงานเขต โอนเงินให้สำนักงานเขตแล้ว ปลัดกทม. อนุมัติโอนเมื่อวันที่ 18 พ.ย.62 อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดส่วนที่เหลือ จัดการแข่งขันทั้งหมด 5 รุ่น คือ รุ่น 12 ปี , 15 ปี , 18 ปี , ประชาชนทั่วไป ชาย และ รุ่น 18 ปี หญิง อยู่ระหว่างรับสมัครการแข่งขันรอบระดับกรุงเทพมหานคร จนถึงวันที่ 12 มิ.ย. 63 กำหนดการแข่งขันรอบระดับกรุงเทพมหานคร วันที่ 18 ก.ค. - 31 ส.ค. 63 2. การจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2562 จัดกิจกรรม เดือน ม.ค. 63 อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว จัดกิจกรรมเสร็จสิ้น เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 โดยดำเนินการจัดกิจกรรม ณ ศูนย์กีฬา 3 ศูนย์ ดังนี้ 2.1 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมการแสดงดนตรี กิจกรรมสนุกสนานรื่นเริงสำหรับเด็ก อยู่ระหว่างรวรวมเอกสารเบิกจ่าย 2.2 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จัดกิจกรรมการแสดงดนตรี กิจกรรมสนุกสนานรื่นเริงสำหรับเด็ก อยู่ระหว่างรวรวมเอกสารเบิกจ่าย 2.3 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) จัดกิจกรรมการแสดงดนตรี กิจกรรมสนุกสนานรื่นเริงสำหรับเด็ก อยู่ระหว่างรวรวมเอกสารเบิกจ่าย 3. การจัดการแข่งขันกีฬาข้าราชการและลูกจ้าง กทม. ประจำปี 2563 จัดกิจกรรม ธ.ค. 62 อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว โอนเงินให้สำนักงานเขตและสำนักแล้ว ปลัด กทม.อนุมัติโอนเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 62 ดำเนินการแข่งขันเสร็จสิ้น จัดการแข่งขันทั้งสิ้น 12 ชนิดกีฬา ดังนี้ ฟุตบอล , ฟุตซอล , แชร์บอล , แบดมินตัน , เปตอง , บาสเกตบอล , เทเบิลเทนนิส , เซปักตระกร้อ , กรีฑา , เทนนิส , หมากรุก , วู้ดบอล และมอบรางวัลเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ผลการแข่งขันสามารถดูได้ที FaceBook กองการกีฬาขณะนี้ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 4. การจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 จัดกิจกรรมก.ค. - ส.ค. 63 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) อยู่ระหว่างรอจัดประชุมเพื่อสรุปว่ายังสามารถจัดการแข่งขันได้หรือหรือไม่ ซึ่งกำหนดการประชุมต้องรอจนกว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัสจะดีขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :กิจกรรมมีการชะลอเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส โควิด19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-26)

45.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อย อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดกิจกรรมตามแผนงานการดำเนินงาน กิจกรรมที่ดำเนินการมีดังนี้ 1. การจัดการแข่งขัน BMA FUTSAL 2020 จัดกิจกรรม ก.ค. 63 อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว สำหรับงบประมาณที่โอนให้สำนักงานเขต โอนเงินให้สำนักงานเขตแล้ว ปลัดกทม. อนุมัติโอนเมื่อวันที่ 18 พ.ย.62 อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดส่วนที่เหลือ 2. การจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2562 จัดกิจกรรม เดือน ม.ค. 63 อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว จัดกิจกรรมเสร็จสิ้น เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย 3. การจัดการแข่งขันกีฬาข้าราชการและลูกจ้าง กทม. ประจำปี 2563 จัดกิจกรรม ธ.ค. 62 อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว โอนเงินให้สำนักงานเขตและสำนักแล้ว ปลัด กทม.อนุมัติโอนเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 62 ดำเนินการแข่งขันเสร็จสิ้น จัดกิจกรรม มอบรางวัลเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 4. การจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 จัดกิจกรรมก.ค. - ส.ค. 63 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-29)

40.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อย อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดกิจกรรมตามแผนงานการดำเนินงาน กิจกรรมที่ดำเนินการมีดังนี้ 1. การจัดการแข่งขัน BMA FUTSAL 2020 จัดกิจกรรม ก.ค. 63 อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว สำหรับงบประมาณที่โอนให้สำนักงานเขต โอนเงินให้สำนักงานเขตแล้ว ปลัดกทม. อนุมัติโอนเมื่อวันที่ 18 พ.ย.62 อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดส่วนที่เหลือ 2. การจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2562 จัดกิจกรรม เดือน ม.ค. 63 อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว จัดกิจกรรมเสร็จสิ้น เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย 3. การจัดการแข่งขันกีฬาข้าราชการและลูกจ้าง กทม. ประจำปี 2563 จัดกิจกรรม ธ.ค. 62 อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว โอนเงินให้สำนักงานเขตและสำนักแล้ว ปลัด กทม.อนุมัติโอนเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 62 ดำเนินการแข่งขันเสร็จสิ้น จัดกิจกรรม มอบรางวัลเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 4. การจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 จัดกิจกรรม ส.ค. 63 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-25)

25.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อย อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดกิจกรรมตามแผนงานการดำเนินงาน กิจกรรมที่ดำเนินการมีดังนี้ 1. การจัดการแข่งขัน BMA FUTSAL 2020 จัดกิจกรรม ก.ค. 63 อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว สำหรับงบประมาณที่โอนให้สำนักงานเขต โอนเงินให้สำนักงานเขตแล้ว ปลัดกทม. อนุมัติโอนเมื่อวันที่ 18 พ.ย.62 2. การจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2562 จัดกิจกรรม เดือน ม.ค. 63 อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างยืมเงินเพื่อจัดกิจกรรม 3. การจัดการแข่งขันกีฬาข้าราชการและลูกจ้าง กทม. ประจำปี 2563 จัดกิจกรรม ธ.ค. 62 อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว โอนเงินให้สำนักงานเขตและสำนักแล้ว ปลัด กทม.อนุมัติโอนเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 62 ดำเนินการแข่งขันเสร็จสิ้น จัดกิจกรรม มอบรางวัลเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 4. การจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 จัดกิจกรรม ส.ค. 63 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-27)

15.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อย อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดกิจกรรมตามแผนงานการดำเนินงาน กิจกรรมที่ดำเนินการมีดังนี้ 1. การจัดการแข่งขัน BMA FUTSAL 2020 จัดกิจกรรม ก.ค. 63 อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว สำหรับงบประมาณที่โอนให้สำนักงานเขต โอนเงินให้สำนักงานเขตแล้ว ปลัดกทม. อนุมัติโอนเมื่อวันที่ 18 พ.ย.62 2. การจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2562 จัดกิจกรรม เดือน ม.ค. 63 อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว 3. การจัดการแข่งขันกีฬาข้าราชการและลูกจ้าง กทม. ประจำปี 2563 จัดกิจกรรม ธ.ค. 62 อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว โอนเงินให้สำนักงานเขตและสำนักแล้ว ปลัด กทม.อนุมัติโอนเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 62 อยู่ระหว่างดำเนินการแข่งขัน 4. การจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 จัดกิจกรรม ส.ค. 63 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อย อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดกิจกรรมตามแผนงานการดำเนินงาน กิจกรรมที่ดำเนินการมีดังนี้ 1. การจัดการแข่งขัน BMA FUTSAL 2020 จัดกิจกรรม ก.พ. 63- ก.ค. 63 2. การจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2562 จัดกิจกรรม เดือน ม.ค. 63 3. การจัดการแข่งขันกีฬาข้าราชการและลูกจ้าง กทม. ประจำปี 2563 จัดกิจกรรม ต.ค. 62 - ม.ค. 63 4. การจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 จัดกิจกรรม มี.ค. 63 - ส.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติจัดกิจกรรมและประมาณการ
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/11/2019
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :31/03/2020
ขั้นตอน 3
:แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่
:10%
เริ่มต้น :01/11/2019
สิ้นสุด :30/11/2019
ขั้นตอน 4
:แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่
:10%
เริ่มต้น :01/11/2019
สิ้นสุด :30/11/2019
ขั้นตอน 5
:จัดซื้อจัดจ้าง
:20%
เริ่มต้น :01/12/2019
สิ้นสุด :31/05/2020
ขั้นตอน 6
:ดำเนินกิจกรรม
:30%
เริ่มต้น :01/11/2019
สิ้นสุด :31/07/2020
ขั้นตอน 7
:เบิกจ่ายและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :01/03/2020
สิ้นสุด :30/09/2020

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3638

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3638

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-0834

ตัวชี้วัด : 02. ร้อยละของชาว กทม. ออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 76.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **