ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาการบริหารจัดการกีฬาและการออกกำลังกาย : 23000000-3639

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวพรพิมล ศิริประวัติกุล โทร. 0 2248 4024-5

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กองการกีฬาในฐานะส่วนราชการหนึ่งของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ส่วนหนึ่งในการใช้การกีฬาเป็นสื่อการพัฒนาประชาชน โดยดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2565) และร่างแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564) โดยกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬา ได้แก่ ยุทธศาสตร์พัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์พัฒนากีฬาเพื่อมวลชน ยุทธศาสตร์พัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ยุทธศาสตร์พัฒนากีฬาเพื่อการอาชีพ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการกีฬาและการออกกำลังกาย ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนากีฬาเพื่อมวลชนและการพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานเป็นอันดับแรก เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มของประชากรในกรุงเทพมหานครเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวจำเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา ซึ่งประกอบด้วย นักกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ตัดสินและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา เช่น อาสาสมัครผู้ดำเนินการจัดการแข่งขัน เป็นต้น รวมทั้งต้องมีความรู้ความสามารถทางเทคนิคที่จำเป็นต่อการเล่นกีฬา การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ กติกา ที่มีการปรับปรุงแก้ไขและชนิดกีฬาที่เกิดขึ้นใหม่ ตลอดจนจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์งานด้านการกีฬาและกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้แก่บุคลากรซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการกีฬา และประชาชนทั่วไปได้รับทราบสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ กองการกีฬาจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบริหารจัดการกีฬาและการออกกำลังกาย

23050000/23050000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการกีฬาให้มีความรู้ ความสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและบุคคลกลุ่มพิเศษ เช่น คนด้อยโอกาส คนพิการ เป็นต้น สามารถให้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาได้ ดูกีฬาเป็น โดยมีครู ผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ปฏิบัติงานด้านกีฬา เช่น อาสาสมัครลานกีฬา เป็นต้น เป็นผู้ให้คำแนะนำให้ความรู้ที่ถูกต้องตามหลัก การฝึกสอนและการฝึกกีฬา 3. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของราชการและเอกชนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการกีฬา ได้มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านกีฬาอย่างแท้จริง และเพียงพอต่อความต้องการของท้องถิ่น

เป้าหมายของโครงการ

ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการกีฬาและการออกกำลังกายในศูนย์กีฬา 12 แห่ง สโมสรกีฬากรุงเทพมหานคร สโมสรกีฬาเขต 50 สโมสร ลานกีฬากรุงเทพมหานครใน 50 สำนักงานเขต บุคลากรด้านกีฬา ข้าราชการ ลูกจ้าง อาสาสมัครและประชาชนผู้สนใจ โดยจัดกิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมปฐมนิเทศอาสาสมัครลานกีฬา 2. กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานคณะกรรมการบริหารสโมสรกีฬาสำนักงานเขต 3. กิจกรรมอบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิค ระดับต้นและระดับกลางของกรุงเทพมหานคร 4. กิจกรรมอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลูกจ้างกองการกีฬา 5. กิจกรรมอบรมสัมมนาศึกษาดูงานการพัฒนางานด้านกีฬา 6. กิจกรรมประกวดลานกีฬาดีเด่นของกรุงเทพมหานคร 7. ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๑ สนับสนุนให้คนกรุงเทพฯ มีความตื่นตัวและกระตือรือร้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-18)

100.00

18/9/2563 : 1. กิจกรรมปฐมนิเทศอาสาสมัครลานกีฬา จัดกิจกรรม 27 ธ.ค. 62 จัดกิจกรรม 27 ธ.ค. 62 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ได้รับอนุมัติคำสั่งผู้เช้ารับการปฐมนิเทศ และคำสั่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการเรียบร้อย โดยมีผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศ ทั้งสิ้น 427 คน และเจ้าหน้าที่ 30 คน รวมทั้งสิ้น 457 คน เบิกจ่ายเสร็จสิ้น 2. กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานคณะกรรมการบริหารสโมสรกีฬาสำนักงานเขต จัดกิจกรรม พ.ค. 63 ยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ขออนุมัติโอนเข้างบกลางแล้วตามหนังสือ ที่ กท 1205/1496 ลงวันที่ 9 มิ.ย.63 3. กิจกรรมอบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิค ระดับต้นและระดับกลางของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมเดือน มี.ค. 63 จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-6 มี.ค. 63 รุ่นที่2 ระหว่างวันที่ 9-13 มี.ค 63 ดำเนินการเสร็จสิ้น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-6 มี.ค. 63 มีผู้เข้าร่วมการอบรม 100 คน รุ่นที่2 ระหว่างวันที่ 9-13 มี.ค. 63 มีผู้เข้าร่วมการอบรม 100 คน เบิกจ่ายเสร็จสิ้น 4. กิจกรรมอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลูกจ้างกองการกีฬา จัดกิจกรรม 26-27 กุมภาพันธ์ 2563 อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว เลื่อนการจัดกิจกรรมเป็นวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเอเชีย ได้รับอนุมัติคำสั่งผู้เข้ารับการอบรมเรียบร้อย ดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น ผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 73 คน ประกอบด้วย ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกองการกีฬา และเจ้าหน้าที่ จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 83 คน เบิกจ่ายเสร็จสิ้น 5. กิจกรรมอบรมสัมมนาศึกษาดูงานการพัฒนางานด้านกีฬา จัดกิจกรรม 4-7 กุมภาพันธ์ 2563 จ.ตาก ดำเนินการเสร็จสิ้น กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการสังกัดกองการกีฬา จำนวน 84 คน เจ้าหน้าที่ จำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 99 คน เบิกจ่ายเสร็จสิ้น 6. กิจกรรมประกวดลานกีฬาดีเด่นของกรุงเทพมหานคร กทม. มอบรางวัลลานกีฬาดีเด่นและยอดนักพัฒนาลานกีฬากรุงเทพมหานคร ประจำปี 63 เมื่อวันที่ 17 ก.ย.63 เวลา 14.00 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดลานกีฬาดีเด่นกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 พร้อมยกย่องยอดนักพัฒนาลานกีฬาและอาสาสมัครลานกีฬาเป็นบุคคลตัวอย่างช่วยดูแลลานกีฬาให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมกีฬาชุมชน เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนออกกำลังกายและเล่นกีฬาได้ทุกที่ ตลอดจนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับสำนักงานเขตและบุคลากรที่ทำคุณงามความดีในการส่งเสริมและพัฒนาลานกีฬากรุงเทพมหานคร โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร โดย สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้กับสำนักงานเขตและบุคคลที่ทำคุณงามความดีในการส่งเสริมและพัฒนาลานกีฬากรุงเทพมหานคร ทั้งด้านกายภาพ การบริหารจัดการ การจัดกิจกรรม และสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อพัฒนาลานกีฬาที่มีมาตรฐานสำหรับการออกกําลังกายและเล่นกีฬา ซึ่งลานกีฬานั้นเป็นสถานที่สำคัญในการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพสำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัยในชุมชนที่เข้าถึงความต้องการในการออกกําลังกายและเล่นกีฬาของประชาชนที่กระจายอยู่ทั่วกรุงเทพมหานคร โดยใช้ลานกีฬาเป็นเครื่องมือสร้างความแข็งแรงทางร่างกาย จิตใจ ทำให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ อีกทั้งยังได้ฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม ความมีวินัยต่อตนเอง ความมีน้ำใจนักกีฬา และได้มีโอกาสทางสังคมในการสร้างความสัมพันธ์ การทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เกิดความเอื้ออาทรต่อกัน ซึ่งผู้ได้รับรางวัลทุกท่านมีส่วนในการผลักดันให้ลานกีฬามีการพัฒนาเพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองสุขภาพดีต่อไป สําหรับการประกวดลานกีฬาดีเด่นของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 ได้คัดเลือกลานกีฬาดีเด่นจากคณะกรรมการคัดเลือกลานกีฬาดีเด่นกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งลานกีฬาเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ลานกีฬาโรงเรียน ลานกีฬาชุมชน และลานกีฬาสาธารณะ แบ่งการประกวดเป็น 3 ระดับ คือ ระดับเขต ระดับกลุ่มเขต และระดับกรุงเทพมหานคร ซึ่งลานกีฬาดีเด่นระดับกรุงเทพมหานครจะได้รับเงินรางวัล โล่รางวัล และประกาศนียบัตรจากกรุงเทพมหานคร โดยรางวัลชนะเลิศได้รับเงินรางวัล 120,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 70,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท และรางวัลชมเชยได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท รางวัลยอดนักพัฒนาลานกีฬาจาก 6 กลุ่มเขต ได้รับโล่รางวัล และเงินรางวัล 15,000 บาท และรางวัลอาสาสมัครลานกีฬาดีเด่นจาก 6 กลุ่มเขต ได้รับของที่ระลึกและเงินรางวัล 10,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้แทนลานกีฬา ยอดนักพัฒนาลานกีฬาและอาสาสมัครลานกีฬา รวมถึงนำไปปรับปรุงพัฒนาลานกีฬาให้ได้มาตรฐานและจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้ ลานกีฬาดีเด่นที่ชนะการประกวด และได้รับรางวัลในระดับกรุงเทพมหานคร มีจํานวน 18 แห่ง จากลานกีฬาทั้งหมด 1,090 แห่ง ดังนี้ 1. ประเภทลานกีฬาโรงเรียน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ลานกีฬาโรงเรียนวัดนิมมานรดี รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ลานกีฬาโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ลานกีฬาโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม และรางวัลชมเชย ได้แก่ ลานกีฬาโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม ลานกีฬาโรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล และลานกีฬาโรงเรียนวัดโสมนัส 2. ประเภทลานกีฬาชุมชน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ลานกีฬาหมู่บ้านพระปิ่น 2 บรมราชชนนี 70 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านเสนานิเวศน์ โครงการ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ลานกีฬาชุมชนที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ รางวัลชมเชย ได้แก่ ลานกีฬาชุมชนแฟลตการรถไฟ ลานกีฬาเฟื่องฟ้าวิลเลจ ลานกีฬาคริสตจักรประชาคม ซอยแม่เนี้ยว แยก 3 3. ประเภทลานกีฬาสาธารณะ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ลานกีฬาสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ลานกีฬาสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ลานกีฬาทางแยกต่างระดับถนนกาญจนาภิเษก ถนนเพชรเกษม (สวนเพชรกาญจนารมย์) รางวัลชมเชย ได้แก่ ลานกีฬาสวนรมณีนาถ ลานกีฬาสถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี และลานกีฬาสำนักงานเขตจอมทอง ในส่วนของรางวัลยอดนักพัฒนาลานกีฬา จากกลุ่มเขต 6 กลุ่มเขต มีดังนี้ นายบริบูรณ์ ขุนคงมี (กลุ่มกรุงเทพใต้) สำนักงานเขตสวนหลวง นายวรเมศ จงโอฬารดำรง (กลุ่มกรุงเทพกลาง) สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ นายปกรณ์ เพ็ญสุวรรณ (กลุ่มกรุงเทพตะวันออก) สำนักงานเขตบางกะปิ นายสุพงศ์ โชติพันธุ์ (กลุ่มกรุงธนใต้) สำนักงานเขตบางขุนเทียน นายอาคาร วงษ์อนัน (กลุ่มกรุงเทพเหนือ) สำนักงานเขตบางซื่อ นายมนัส บุญธรรม (กลุ่มกรุงธนเหนือ) สำนักงานเขตบางกอกน้อย รางวัลอาสาสมัครลานกีฬาดีเด่น จาก 6 กลุ่มเขต มีดังนี้ นายพัฒน์ ทองสุขดี (กลุ่มกรุงเทพเหนือ) สำนักงานเขตจตุจักร น.ส.ณัฐวรรณ วิเศษสิงห์ (กลุ่มกรุงธนเหนือ) สำนักงานเขตบางกอกน้อย นางณัฏฐา ชาวบ้านเกาะ (กลุ่มกรุงเทพใต้) สำนักงานเขตสวนหลวง นายฤทธิรงค์ ศิริยา (กลุ่มกรุงเทพตะวันออก) สำนักงานเขตลาดกระบัง นายมนตรี ทองคลอด (กลุ่มกรุงเทพกลาง) สำนักงานเขตดินแดง และนายฐกฤษ์ สะกะอิ (กลุ่มกรุงธนใต้) สำนักงานเขตทุ่งครุ 7. ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา เบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดสำหรับค่าใช้จ่ายเดือน มิ.ย. - ก.ย.63

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โควิด - 19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ครบตามที่กำหนดไว้

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โควิด - 19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ครบตามที่กำหนดไว้

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-27)

95.00

27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...: ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อย อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ โดยจัดกิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมปฐมนิเทศอาสาสมัครลานกีฬา จัดกิจกรรม 27 ธ.ค. 62 จัดกิจกรรม 27 ธ.ค. 62 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ได้รับอนุมัติคำสั่งผู้เช้ารับการปฐมนิเทศ และคำสั่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการเรียบร้อย โดยมีผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศ ทั้งสิ้น 427 คน และเจ้าหน้าที่ 30 คน รวมทั้งสิ้น 457 คน เบิกจ่ายเสร็จสิ้น 2. กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานคณะกรรมการบริหารสโมสรกีฬาสำนักงานเขต จัดกิจกรรม พ.ค. 63 ยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ขออนุมัติโอนเข้างบกลางแล้วตามหนังสือ ที่ กท 1205/1496 ลงวันที่ 9 มิ.ย.63 3. กิจกรรมอบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิค ระดับต้นและระดับกลางของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมเดือน มี.ค. 63 จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-6 มี.ค. 63 รุ่นที่2 ระหว่างวันที่ 9-13 มี.ค 63 ดำเนินการเสร็จสิ้น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-6 มี.ค. 63 มีผู้เข้าร่วมการอบรม 100 คน รุ่นที่2 ระหว่างวันที่ 9-13 มี.ค. 63 มีผู้เข้าร่วมการอบรม 100 คน เบิกจ่ายเสร็จสิ้น 4. กิจกรรมอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลูกจ้างกองการกีฬา จัดกิจกรรม 26-27 กุมภาพันธ์ 2563 อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว เลื่อนการจัดกิจกรรมเป็นวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเอเชีย ได้รับอนุมัติคำสั่งผู้เข้ารับการอบรมเรียบร้อย ดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น ผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 73 คน ประกอบด้วย ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกองการกีฬา และเจ้าหน้าที่ จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 83 คน เบิกจ่ายเสร็จสิ้น 5. กิจกรรมอบรมสัมมนาศึกษาดูงานการพัฒนางานด้านกีฬา จัดกิจกรรม 4-7 กุมภาพันธ์ 2563 จ.ตาก ดำเนินการเสร็จสิ้น กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการสังกัดกองการกีฬา จำนวน 84 คน เจ้าหน้าที่ จำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 99 คน เบิกจ่ายเสร็จสิ้น 6. กิจกรรมประกวดลานกีฬาดีเด่นของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม ม.ค. 63- ส.ค. 63 อยู่ระหว่างสำนักงานเขตดำเนินการประกวดรอบระดับเขตและกลุ่มเขต สำนักงานเขตดำเนินการประกวดในรอบระดับเขตและกลุ่มเขตเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด และอยู่ระหว่างประกวดรอบระดับกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีกำหนดออกตรวจประเมินลานกีฬาในวันที่ 4-6 สิงหาคม 2563 ดำเนินการประกวดรอบระดับกรุงเทพมหานครเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างเสนอเรื่องลงนามในประกาศผลการประกวดลานกีฬาดีเด่น ระดับกรุงเทพมหานคร และกำหนดจัดพิธีมอบรางวัลในวันที่ 17 กันยายน 2563 7. ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา เบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดสำหรับค่าใช้จ่ายเดือน มิ.ย. - ก.ย.63

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-29)

90.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อย อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ โดยจัดกิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมปฐมนิเทศอาสาสมัครลานกีฬา จัดกิจกรรม 27 ธ.ค. 62 จัดกิจกรรม 27 ธ.ค. 62 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ได้รับอนุมัติคำสั่งผู้เช้ารับการปฐมนิเทศ และคำสั่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการเรียบร้อย โดยมีผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศ ทั้งสิ้น 427 คน และเจ้าหน้าที่ 30 คน รวมทั้งสิ้น 457 คน เบิกจ่ายเสร็จสิ้น 2. กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานคณะกรรมการบริหารสโมสรกีฬาสำนักงานเขต จัดกิจกรรม พ.ค. 63 ยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ขออนุมัติโอนเข้างบกลางแล้วตามหนังสือ ที่ กท 1205/1496 ลงวันที่ 9 มิ.ย.63 3. กิจกรรมอบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิค ระดับต้นและระดับกลางของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมเดือน มี.ค. 63 จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-6 มี.ค. 63 รุ่นที่2 ระหว่างวันที่ 9-13 มี.ค 63 ดำเนินการเสร็จสิ้น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-6 มี.ค. 63 มีผู้เข้าร่วมการอบรม 100 คน รุ่นที่2 ระหว่างวันที่ 9-13 มี.ค. 63 มีผู้เข้าร่วมการอบรม 100 คน เบิกจ่ายเสร็จสิ้น 4. กิจกรรมอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลูกจ้างกองการกีฬา จัดกิจกรรม 26-27 กุมภาพันธ์ 2563 อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว เลื่อนการจัดกิจกรรมเป็นวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเอเชีย ได้รับอนุมัติคำสั่งผู้เข้ารับการอบรมเรียบร้อย ดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น ผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 73 คน ประกอบด้วย ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกองการกีฬา และเจ้าหน้าที่ จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 83 คน เบิกจ่ายเสร็จสิ้น 5. กิจกรรมอบรมสัมมนาศึกษาดูงานการพัฒนางานด้านกีฬา จัดกิจกรรม 4-7 กุมภาพันธ์ 2563 จ.ตาก ดำเนินการเสร็จสิ้น กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการสังกัดกองการกีฬา จำนวน 84 คน เจ้าหน้าที่ จำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 99 คน เบิกจ่ายเสร็จสิ้น 6. กิจกรรมประกวดลานกีฬาดีเด่นของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม ม.ค. 63- ส.ค. 63 อยู่ระหว่างสำนักงานเขตดำเนินการประกวดรอบระดับเขตและกลุ่มเขต สำนักงานเขตดำเนินการประกวดในรอบระดับเขตและกลุ่มเขตเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด และอยู่ระหว่างประกวดรอบระดับกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีกำหนดออกตรวจประเมินลานกีฬาในวันที่ 4-6 สิงหาคม 2563 7. ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา เบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดสำหรับค่าใช้จ่ายเดือน มิ.ย. - ก.ย.63

** ปัญหาของโครงการ :การแพร่ระบาดไวรัส-โควิด19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-26)

85.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อย อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ โดยจัดกิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมปฐมนิเทศอาสาสมัครลานกีฬา จัดกิจกรรม 27 ธ.ค. 62 จัดกิจกรรม 27 ธ.ค. 62 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ได้รับอนุมัติคำสั่งผู้เช้ารับการปฐมนิเทศ และคำสั่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการเรียบร้อย โดยมีผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศ ทั้งสิ้น 427 คน และเจ้าหน้าที่ 30 คน รวมทั้งสิ้น 457 คน เบิกจ่ายเสร็จสิ้น 2. กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานคณะกรรมการบริหารสโมสรกีฬาสำนักงานเขต จัดกิจกรรม พ.ค. 63 ยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ขออนุมัติโอนเข้างบกลางแล้วตามหนังสือ ที่ กท 1205/1496 ลงวันที่ 9 มิ.ย.63 3. กิจกรรมอบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิค ระดับต้นและระดับกลางของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมเดือน มี.ค. 63 จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-6 มี.ค. 63 รุ่นที่2 ระหว่างวันที่ 9-13 มี.ค 63 ดำเนินการเสร็จสิ้น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-6 มี.ค. 63 มีผู้เข้าร่วมการอบรม 100 คน รุ่นที่2 ระหว่างวันที่ 9-13 มี.ค. 63 มีผู้เข้าร่วมการอบรม 100 คน เบิกจ่ายเสร็จสิ้น 4. กิจกรรมอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลูกจ้างกองการกีฬา จัดกิจกรรม 26-27 กุมภาพันธ์ 2563 อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว เลื่อนการจัดกิจกรรมเป็นวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเอเชีย ได้รับอนุมัติคำสั่งผู้เข้ารับการอบรมเรียบร้อย ดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น ผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 73 คน ประกอบด้วย ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกองการกีฬา และเจ้าหน้าที่ จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 83 คน เบิกจ่ายเสร็จสิ้น 5. กิจกรรมอบรมสัมมนาศึกษาดูงานการพัฒนางานด้านกีฬา จัดกิจกรรม 4-7 กุมภาพันธ์ 2563 จ.ตาก ดำเนินการเสร็จสิ้น กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการสังกัดกองการกีฬา จำนวน 84 คน เจ้าหน้าที่ จำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 99 คน เบิกจ่ายเสร็จสิ้น 6. กิจกรรมประกวดลานกีฬาดีเด่นของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม ม.ค. 63- ส.ค. 63 อยู่ระหว่างสำนักงานเขตดำเนินการประกวดรอบระดับเขตและกลุ่มเขต สำนักงานเขตดำเนินการประกวดในรอบระดับเขตและกลุ่มเขตเสร็จสิ้น แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด และกำหนดวันประกวดรอบระดับกรุงเทพมหานครใหม่ 7. ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา เบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดสำหรับค่าใช้จ่ายเดือน มิ.ย. - ก.ย.63

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-26)

65.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อย อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ โดยจัดกิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมปฐมนิเทศอาสาสมัครลานกีฬา จัดกิจกรรม 27 ธ.ค. 62 จัดกิจกรรม 27 ธ.ค. 62 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ได้รับอนุมัติคำสั่งผู้เช้ารับการปฐมนิเทศ และคำสั่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการเรียบร้อย โดยมีผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศ ทั้งสิ้น 427 คน และเจ้าหน้าที่ 30 คน รวมทั้งสิ้น 457 คน เบิกจ่ายเสร็จสิ้น 2. กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานคณะกรรมการบริหารสโมสรกีฬาสำนักงานเขต จัดกิจกรรม พ.ค. 63 ยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 3. กิจกรรมอบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิค ระดับต้นและระดับกลางของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมเดือน มี.ค. 63 จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-6 มี.ค. 63 รุ่นที่2 ระหว่างวันที่ 9-13 มี.ค 63 ดำเนินการเสร็จสิ้น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-6 มี.ค. 63 มีผู้เข้าร่วมการอบรม 100 คน รุ่นที่2 ระหว่างวันที่ 9-13 มี.ค. 63 มีผู้เข้าร่วมการอบรม 100 คน เบิกจ่ายเสร็จสิ้น 4. กิจกรรมอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลูกจ้างกองการกีฬา จัดกิจกรรม 26-27 กุมภาพันธ์ 2563 อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว เลื่อนการจัดกิจกรรมเป็นวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเอเชีย ได้รับอนุมัติคำสั่งผู้เข้ารับการอบรมเรียบร้อย ดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น ผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 73 คน ประกอบด้วย ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกองการกีฬา และเจ้าหน้าที่ จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 83 คน เบิกจ่ายเสร็จสิ้น 5. กิจกรรมอบรมสัมมนาศึกษาดูงานการพัฒนางานด้านกีฬา จัดกิจกรรม 4-7 กุมภาพันธ์ 2563 จ.ตาก ดำเนินการเสร็จสิ้น กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการสังกัดกองการกีฬา จำนวน 84 คน เจ้าหน้าที่ จำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 99 คน เบิกจ่ายเสร็จสิ้น 6. กิจกรรมประกวดลานกีฬาดีเด่นของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม ม.ค. 63- ส.ค. 63 อยู่ระหว่างสำนักงานเขตดำเนินการประกวดรอบระดับเขตและกลุ่มเขต สำนักงานเขตดำเนินการประกวดในรอบระดับเขตและกลุ่มเขตเสร็จสิ้น แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ขอเลื่อนการประกวดในรอบระดับกรุงเทพมหานครไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ 7. ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา เบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-28)

60.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อย อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ โดยจัดกิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมปฐมนิเทศอาสาสมัครลานกีฬา จัดกิจกรรม 27 ธ.ค. 62 จัดกิจกรรม 27 ธ.ค. 62 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ได้รับอนุมัติคำสั่งผู้เช้ารับการปฐมนิเทศ และคำสั่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการเรียบร้อย โดยมีผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศ ทั้งสิ้น 427 คน และเจ้าหน้าที่ 30 คน รวมทั้งสิ้น 457 คน 2. กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานคณะกรรมการบริหารสโมสรกีฬาสำนักงานเขต จัดกิจกรรม พ.ค. 63 ยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 3. กิจกรรมอบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิค ระดับต้นและระดับกลางของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมเดือน มี.ค. 63 จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-6 มี.ค. 63 รุ่นที่2 ระหว่างวันที่ 9-13 มี.ค 63 ดำเนินการเสร็จสิ้น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-6 มี.ค. 63 มีผู้เข้าร่วมการอบรม 100 คน รุ่นที่2 ระหว่างวันที่ 9-13 มี.ค. 63 มีผู้เข้าร่วมการอบรม 100 คน อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 4. กิจกรรมอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลูกจ้างกองการกีฬา จัดกิจกรรม 26-27 กุมภาพันธ์ 2563 อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว เลื่อนการจัดกิจกรรมเป็นวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเอเชีย ได้รับอนุมัติคำสั่งผู้เข้ารับการอบรมเรียบร้อย ดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น ผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 73 คน ประกอบด้วย ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกองการกีฬา และเจ้าหน้าที่ จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 83 คน เบิกจ่ายเสร็จสิ้น 5. กิจกรรมอบรมสัมมนาศึกษาดูงานการพัฒนางานด้านกีฬา จัดกิจกรรม 4-7 กุมภาพันธ์ 2563 จ.ตาก ดำเนินการเสร็จสิ้น กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการสังกัดกองการกีฬา จำนวน 84 คน เจ้าหน้าที่ จำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 99 คน อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 6. กิจกรรมประกวดลานกีฬาดีเด่นของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม ม.ค. 63- ส.ค. 63 อยู่ระหว่างสำนักงานเขตดำเนินการประกวดรอบระดับเขตและกลุ่มเขต สำนักงานเขตดำเนินการประกวดในรอบระดับเขตและกลุ่มเขตเสร็จสิ้น แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ขอเลื่อนการประกวดในรอบระดับกรุงเทพมหานครไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ 7. ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา เบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :การระบาดของไวรัสโควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-25)

50.00

25/3/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อย มีการดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมปฐมนิเทศอาสาสมัครลานกีฬา ผลการดำเนินงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 62 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) มีผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศ ทั้งสิ้น 427 คน และเจ้าหน้าที่ 30 คน รวมทั้งสิ้น 457 คน เบิกจ่ายเสร็จสิ้น 2. กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานคณะกรรมการบริหารสโมสรกีฬาสำนักงานเขต กำหนดจัดกิจกรรม พ.ค. 63 ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด 3. กิจกรรมอบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิค ระดับต้นและระดับกลางของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมเดือน มี.ค. 63 จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-6 มี.ค. 63 รุ่นที่2 ระหว่างวันที่ 9-13 มี.ค 63 ผลการดำเนินงาน อนุมัติคำสั่งผู้เข้าร่วมอบรมเรียบร้อย อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินยืมใช้ในราชการ 4. กิจกรรมอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลูกจ้างกองการกีฬา ผลการดำเนินงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2563 (โดยเลื่อนการจัดกิจกรรมจากเดิมวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563) ณ โรงแรมเอเชีย ผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 73 คน ประกอบด้วย ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกองการกีฬา และเจ้าหน้าที่ จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 83 คน 5. กิจกรรมอบรมสัมมนาศึกษาดูงานการพัฒนางานด้านกีฬา ผลการดำเนินงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นระหว่างวันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จ.ตาก กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการสังกัดกองการกีฬา จำนวน 84 คน เจ้าหน้าที่ จำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 99 คน 6. กิจกรรมประกวดลานกีฬาดีเด่นของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม ม.ค. 63- ส.ค. 63 ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างสำนักงานเขตดำเนินการประกวดรอบระดับเขตและกลุ่มเขต 7. ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา เบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-26)

45.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อย อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ โดยจัดกิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมปฐมนิเทศอาสาสมัครลานกีฬา จัดกิจกรรม 27 ธ.ค. 62 จัดกิจกรรม 27 ธ.ค. 62 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ได้รับอนุมัติคำสั่งผู้เช้ารับการปฐมนิเทศ และคำสั่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการเรียบร้อย โดยมีผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศ ทั้งสิ้น 427 คน และเจ้าหน้าที่ 30 คน รวมทั้งสิ้น 457 คน 2. กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานคณะกรรมการบริหารสโมสรกีฬาสำนักงานเขต จัดกิจกรรม พ.ค. 63 อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด 3. กิจกรรมอบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิค ระดับต้นและระดับกลางของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมเดือน มี.ค. 63 จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-6 มี.ค. 63 รุ่นที่2 ระหว่างวันที่ 9-13 มี.ค 63 อนุมัติคำสั่งผู้เข้าร่วมอบรมเรียบร้อย อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินยืมใช้ในราชการ 4. กิจกรรมอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลูกจ้างกองการกีฬา จัดกิจกรรม 26-27 กุมภาพันธ์ 2563 อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว เลื่อนการจัดกิจกรรมเป็นวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเอเชีย ได้รับอนุมัติคำสั่งผู้เข้ารับการอบรมเรียบร้อย ดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น ผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 73 คน ประกอบด้วย ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกองการกีฬา และเจ้าหน้าที่ จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 83 คน 5. กิจกรรมอบรมสัมมนาศึกษาดูงานการพัฒนางานด้านกีฬา จัดกิจกรรม 4-7 กุมภาพันธ์ 2563 จ.ตาก ดำเนินการเสร็จสิ้น กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการสังกัดกองการกีฬา จำนวน 84 คน เจ้าหน้าที่ จำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 99 คน 6. กิจกรรมประกวดลานกีฬาดีเด่นของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม ม.ค. 63- ส.ค. 63 อยู่ระหว่างสำนักงานเขตดำเนินการประกวดรอบระดับเขตและกลุ่มเขต 7. ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา เบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-29)

40.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อย อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ โดยจัดกิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมปฐมนิเทศอาสาสมัครลานกีฬา จัดกิจกรรม 27 ธ.ค. 62 จัดกิจกรรม 27 ธ.ค. 62 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ได้รับอนุมัติคำสั่งผู้เช้ารับการปฐมนิเทศ และคำสั่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการเรียบร้อย โดยมีผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศ ทั้งสิ้น 427 คน และเจ้าหน้าที่ 30 คน รวมทั้งสิ้น 457 คน 2. กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานคณะกรรมการบริหารสโมสรกีฬาสำนักงานเขต จัดกิจกรรม พ.ค. 63 อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด 3. กิจกรรมอบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิค ระดับต้นและระดับกลางของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมเดือน มี.ค. 63 จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-6 มี.ค. 63 รุ่นที่2 ระหว่างวันที่ 9-13 มี.ค 63 อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อเพื่อจัดทำคำสั่ง และขออนุมัติเงินประจำงวด 4. กิจกรรมอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลูกจ้างกองการกีฬา จัดกิจกรรม 26-27 กุมภาพันธ์ 2563 อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว เลื่อนการจัดกิจกรรมเป็นวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเอเชีย ได้รับอนุมัติคำสั่งผู้เข้ารับการอบรมเรียบร้อย อยู่ระหว่างจัดทำเงินยืมใช้ในราชการ 5. กิจกรรมอบรมสัมมนาศึกษาดูงานการพัฒนางานด้านกีฬา จัดกิจกรรม 4-17 กุมภาพันธ์ 2563 จ.ตาก อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลการจัดกิจกรรม ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงกิจกรรมและอนุมัติคำสั่งเข้ารับการอบรมเรียบร้อย อยู่ระหว่างขออนุมัติเงิยืมใช้ในราชการ 6. กิจกรรมประกวดลานกีฬาดีเด่นของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม ม.ค. 63- ส.ค. 63 อยู่ระหว่างสำนักงานเขตดำเนินการประกวดรอบระดับเขตและกลุ่มเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-25)

20.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อย อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ โดยจัดกิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมปฐมนิเทศอาสาสมัครลานกีฬา จัดกิจกรรม 27 ธ.ค. 62 จัดกิจกรรม 27 ธ.ค. 62 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ได้รับอนุมัติคำสั่งผู้เช้ารับการปฐมนิเทศ และคำสั่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการเรียบร้อย อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินยืม 2. กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานคณะกรรมการบริหารสโมสรกีฬาสำนักงานเขต จัดกิจกรรม พ.ค. 63 3. กิจกรรมอบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิค ระดับต้นและระดับกลางของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมเดือน มี.ค. 63 จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-6 มี.ค. 63 รุ่นที่2 ระหว่างวันที่ 9-13 มี.ค 63 อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อเพื่อจัดทำคำสั่ง และขออนุมัติเงินประจำงวด 4. กิจกรรมอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลูกจ้างกองการกีฬา จัดกิจกรรม 26-27 กุมภาพันธ์ 2563 อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อเพื่อจัดทำคำสั่ง 5. กิจกรรมอบรมสัมมนาศึกษาดูงานการพัฒนางานด้านกีฬา จัดกิจกรรม 12-14 กุมภาพันธ์ 2563 จ.ตาก อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลการจัดกิจกรรม 6. กิจกรรมประกวดลานกีฬาดีเด่นของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม ม.ค. 63- ส.ค. 63 อยู่ระหว่างรอลงนามหนังสือเพื่อแจ้งหลักเกณฑ์การประกวดให้สำนักงานเขต 7. ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา เบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-27)

15.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อย อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ โดยจัดกิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมปฐมนิเทศอาสาสมัครลานกีฬา จัดกิจกรรม 27 ธ.ค. 62 จัดกิจกรรม 27 ธ.ค. 62 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติคำสั่งผู้เข้ารับการปฐมนิเทศ 2. กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานคณะกรรมการบริหารสโมสรกีฬาสำนักงานเขต จัดกิจกรรม พ.ค. 63 3. กิจกรรมอบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิค ระดับต้นและระดับกลางของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมเดือน มี.ค. 63 จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-6 มี.ค. 63 รุ่นที่2 ระหว่างวันที่ 9-13 มี.ค 63 4. กิจกรรมอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลูกจ้างกองการกีฬา จัดกิจกรรม 26-27 กุมภาพันธ์ 2563 อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว 5. กิจกรรมอบรมสัมมนาศึกษาดูงานการพัฒนางานด้านกีฬา จัดกิจกรรม 12-14 กุมภาพันธ์ 2563 จ.ตาก อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว 6. กิจกรรมประกวดลานกีฬาดีเด่นของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม ม.ค. 63- ส.ค. 63 7. ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา เบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อย อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ โดยจัดกิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมปฐมนิเทศอาสาสมัครลานกีฬา จัดกิจกรรม 27 ธ.ค. 62 2. กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานคณะกรรมการบริหารสโมสรกีฬาสำนักงานเขต จัดกิจกรรม พ.ค. 63 3. กิจกรรมอบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิค ระดับต้นและระดับกลางของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมเดือน มี.ค. 63 4. กิจกรรมอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลูกจ้างกองการกีฬา จัดกิจกรรม 26-27 กุมภาพันธ์ 2563 5. กิจกรรมอบรมสัมมนาศึกษาดูงานการพัฒนางานด้านกีฬา จัดกิจกรรม 12-14 กุมภาพันธ์ 2563 6. กิจกรรมประกวดลานกีฬาดีเด่นของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม ม.ค. 63- ส.ค. 63 7. ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา เบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขอเห็นชอบจัดกิจกรรมและอนุมัติประมาณการค่าใช้จ่าย
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติเงินยืมใช้ในราชการ
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรม 7 กิจกรรม
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:เบิกจ่ายและสรุปผลการจัดกิจกรรม
:5%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3639

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3639

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-0834

ตัวชี้วัด : 02. ร้อยละของชาว กทม. ออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 76.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 77.2500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 50
4
77.25

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **