ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายโครงการมหกรรมกีฬาและนันทนาการ : 23000000-3642

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

ว่าที่รต.รชฎ สุทธิจิตตกุล 02 245 4743-7

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการส่งเสริมให้ประชาชนได้เล่นกีฬา และออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ ร่างกายและสุขภาพจิตให้แข็งแรงสมบูรณ์ เด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญกลุ่มหนึ่ง เนื่องจากอยู่ในวัยที่กำลังเจริญเติบโตทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญาและลักษณะนิสัย เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน ปลูกฝังการมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีระเบียบวินัย สามัคคี อดทน เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้ฝึกปฏิบัติจริง มีประสบการณ์ตรง โดยผ่านกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ โดยเล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์จากการเข้าร่วม การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในปัจจุบันกีฬาและนันทนาการถือเป็นรากฐานสำคัญ ทั้งด้านสุขภาพและการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด โดยแนวโน้มในปัจจุบันการออกกำลังกายของคนไทยนั้นไม่เพียงพอ จึงเป็นสาเหตุของการเป็นโรคภัยไข้เจ็บ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนรักการออกกำลังกายและเล่นกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬาและ การท่องเที่ยว โดยศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น) จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายโครงการมหกรรมกีฬาและนันทนาการ โดยจัดการแข่งขันกีฬาและประกวดนันทนาการ ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา และห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะในการแข่งขันกีฬาและนันทนาการให้กับเด็กและเยาวชน มีการพัฒนาทางด้านความสามารถสู่การแข่งขันในระดับประเทศอีกทางหนึ่ง

23030200/23030200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดี เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด 2. เพื่อใช้กิจกรรมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ เป็นสื่อกลางให้เด็กและเยาวชน รู้จักระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬา ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม 3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา และห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ในสังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

เป้าหมายของโครงการ

จัดการแข่งขันกีฬาและประกวดกิจกรรมนันทนาการแก่เด็กและเยาวชน ที่เป็นสมาชิกศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา และห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ในสังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จำนวน 2,930 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๑ สนับสนุนให้คนกรุงเทพฯ มีความตื่นตัวและกระตือรือร้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-18)

100.00

2020-3-18 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว - สรุปรายงานการจัดโครงการฯ เสนอผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว - ชดใช้เงินยืมทดรองใช้ในราชการเรียบร้อยแล้ว สรุปผลดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาและประกวดกิจกรรมนันทนาการ โครงการมหกรรมกีฬาและนันทนาการ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาและประกวดกิจกรรมนันทนาการ ได้แก่ การแข่งขันกีฬา 4 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล 7 คน แชร์บอล เปตอง ชักเย่อ และประกวดกิจกรรมนันทนาการ 4 กิจกรรม ได้แก่ ปั้นดินน้ำมัน ศิลปะประดิษฐื เต้นประกอบเพลง Dance Freestyle และเล่านิทาน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยสมาชิกของศูนย์เยาวชน 35 แห่ง ศูนย์กีฬา 12 แห่ง และห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 15 แห่ง รวมผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 2,930 คน 1. ศูนย์เยาวชน ที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้ ศูนย์เยาวชนคลองสามวา ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 8 ศูนย์เยาวชนดอนเมือง ศูนย์เยาวชนสะพานสูง ศูนย์เยาวชนบางกะปิ ศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม ศูนย์เยาวชนบางกอกใหญ่ ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน ศูนย์เยาวชนวัดเวฬุราชิณ ศูนย์เยาวชนสวนอ้อย ศูนย์เยาวชนหลักสี่ ศูนย์เยาวชนจอมทอง ศูนย์เยาวชนวชิรเบญจทัศ ศูนย์เยาวชนเตชะวณิช ศูนย์เยาวชนวัดดอกไม้ ศูนย์เยาวชนทุ่งครุ ศูนย์เยาวชนวัดฉัตรแก้วจงกลณี ศูนย์เยาวชนลุมพินี ศูนย์เยาวชนจตุจักร ศูนย์เยาวชนวัดโสมนัส ศูนย์เยาวชนบ่อนไก่ ศูนย์เยาวชนบางเขน ศูนย์เยาวชนบางนา ศูนย์เยาวชนคลองเตย ศูนย์เยาวชนวัดธาติทอง ศูนย์เยาวชนเทเวศน์ ศูนย์เยาวชนมีนบุรี ศูนย์เยาวชนชัยพฤกษมาลา ศูนย์เยาวชนลาดกระบัง ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) 2. ศูนย์กีฬา ที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้ ศูนย์กีฬาอ่อนนุช ศูนย์กีฬารามอินทรา ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (บางมด) ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน ศูนย์กีฬามิตรไมตรี ศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ 3. ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ลาดกระบัง ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บางซื่อ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้มีนบุรี ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้คลองสามวา ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บางขุนเทียน สรุปคะแนนรวมการแข่งขันกีฬาและประกวดกิจกรรมนันทนาการ โครงการมหกรรมกีฬาและนันทนาการ ประจำปี 2563 ได้แก่ - รางวัลคะแนนรวมด้านนันทนาการ ได้แก่ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ลาดกระบัง - รางวัลคะแนนรวมด้านกีฬา ได้แก่ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) - รางวัลคะแนนรวมสูงสุด ได้แก่ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-11)

50.00

11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - เชิญประชุมจับสลากแบ่งรายการแข่งขัน - ทำโอนกรรมสิทธิ์ชุดกีฬา (เฉพาะเสื้อ) - สรุปจำนวนทีมผู้เข้าร่วม - จัดทำคำสั่งผู้ตัดสิน - จัดทำโปรแกรมการแข่งขัน - จัดสถานที่แต่ละชนิดกีฬาและกิจกรรม - ตรวจสอบหลักฐานนักกีฬา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-14)

35.00

14/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - จัดทำคำสั่งการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ - ขออนุญาตนำลายมือชื่อผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ลงนามในเกียรติบัตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - จัดทำประกาศรับสมัครการแข่งขัน - เชิญบุคคลภายนอกเป็นคณะกรรมการตัดสิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-12)

25.00

12/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ขอเชิญประชุมหัวน้าศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา/ห้องสมุดหรือผู้แทน - จัดทำประกาศรับสมัครการแข่งขัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ขอเชิญประชุมหัวน้าศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา/ห้องสมุดหรือผู้แทน - จัดทำประกาศรับสมัครการแข่งขัน - ประชุมหัวหน้าศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา/ห้องสมุด หรือผู้แทน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-14)

15.00

14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ขอเชิญประชุมหัวน้าศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา/ห้องสมุดหรือผู้แทน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขอออนุมัติดำเนินโครงการฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:วางแผนการดำเนินงานและประสานงานหน่วยงานต่างๆ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประชาสัมพันธ์โครงการฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการ
:50%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 6
:สรุปรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3642

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3642

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-0835

ตัวชี้วัด : 03. จำนวนของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของ กทม.เพิ่มขึ้นต่อปี

ค่าเป้าหมาย ล้านคน : 17.2000

ผลงานที่ทำได้ ล้านคน : 7.3000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ล้านคน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
6.00

100 / 100
4
7.30

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **