ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนานันทนาการเพื่อมวลชน : 23000000-3643

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

ว่าที่รต.วิโรจน์ อ่อนโก้ก 02 245 4743-7

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมอย่างรวดเร็ว ยิ่งมีความเจริญมากเพียงใดก็จำเป็นต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ มีวิจารณญาณในการปรับเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ มีความรัก และหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีจิตสำนึกและภาคภูมิใจในการธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชากรในวัยเด็กและเยาวชน เป็นช่วงปฐมวัยที่มีศักยภาพที่จะได้รับการพัฒนาได้เป็นอย่างดี ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) มีหน้าที่ในการจัดบริการทางด้านนันทนาการและการกีฬาเพื่อสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กิจกรรมทางเลือกที่มีอยู่ในศูนย์เยาวชนเป็นสื่อในการพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้การพัฒนาเด็ก เยาวชนและประชาชน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2565) ด้านที่ 1 มิติที่ 1.6.6.1 สนับสนุนให้คนกรุงเทพฯ มีความตื่นตัวและกระตือรือร้น โดยการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่มีประโยชน์ทุกด้านต่อมวลชน จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนานันทนาการเพื่อมวลชน เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานของศูนย์เยาวชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจยิ่งขึ้น

23030000/23030000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่หลากหลายมากขึ้น 2. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน 3. เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นผ่านกิจกรรมนันทนาการ

เป้าหมายของโครงการ

1. เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ออกกำลังกายเล่นกีฬาและร่วมกิจกรรมนันทนาการที่หลากหลายมากขึ้น 2. จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการให้กับเด็ก เยาวชน สมาชิกศูนย์เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกิจกรรม จำนวน 10,000 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๑ สนับสนุนให้คนกรุงเทพฯ มีความตื่นตัวและกระตือรือร้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-10)

100.00

10/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ด้วยผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงมีความจำเป็นต้องงดการจัดบางกิจกรรม ส่งผลให้จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมลดน้อยลง จึงทำการคืนเงินงบประมาณ เป็นเงิน 409,500.-บาท สรุปผลการดำเนินงานตลอดปีงบประมาณ ดังนี้ 3. โครงการส่งเสริมพัฒนานันทนาการเพื่อมวลชน 3.1 กิจกรรมปฐมนิเทศสมาชิก - ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 776 คน - ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 584 คน - ครั้งที่ 3/2563 ในวันที่ 29 มีนาคม 2563 งดการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) - ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 386 คน 3.2 กิจกรรมลานนันทนาการสร้างสรรค์ในวันว่าง ครั้งที่ 1 จัดกิจกรรมในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 188 คน กิจกรรมประกอบด้วย ศิลปะระบายสี, การให้ความรู้ เรื่อง สุขภาพ, ศิลปะประดิษฐ์, การแสดงความสามารถของสมาชิกชมรมมวยไทย, การแสดงความสามารถของสมาชิกชมรมนาฏศิลป์สากล (ฮิปฮอป), การแสดงความสามารถของสมาชิกชมรมกระบี่กระบองและดาบสากล, สาธิตการเล่นวู้ดบอลจากสมาชิกชมรมวู้ดบอล, การทายปัญหาชิงรางวัลของสมาชิกชมรมห้องสมุด และเกมนันทนาการ ครั้งที่ 2 จัดกิจกรรมในวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 245 คน กิจกรรมประกอบด้วย ศิลปะระบายสี, ศิลปะประดิษฐ์ดินสอหรรษา การแสดงความสามารถของสมาชิกชมรมมวยไทย, การแสดงความสามารถของสมาชิกชมรมนาฏศิลป์สากล (ฮิปฮอป), ชมรมนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์ไทยประยุกต์ การแสดงความสามารถของสมาชิกชมรมกระบี่กระบองและดาบสากล กิจกรรมบันเทิงบนเวที และเกมนันทนาการ ครั้งที่ 3 จัดกิจกรรมในวันที่ 4 มกราคม 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 298 คน กิจกรรมประกอบด้วยศิลปะระบายสี, ศิลปะประดิษฐ์สร้อยข้อมือ กิจกรรมบันเทิงบนเวที การทำขนมวาฟเฟิลจากผู้ปกครองชมรมนาฏศิลป์ การแสดงความสามารถของสมาชิกชมรมนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์ไทยประยุกต์ การแสดงความสามารถของสมาชิกดนตรีสากล (เปียโน ไวโอลิน) และเกมนันทนาการ ครั้งที่ 4 จัดกิจกรรมในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 315 คน กิจกรรมประกอบด้วย ศิลปะระบายสี, ศิลปะประดิษฐ์ดอกไม้วาเลนไทน์ กิจกรรมบันเทิงบนเวที การทำขนมวาฟเฟิลจากผู้ปกครองชมรมนาฏศิลป์ การแสดงความสามารถของสมาชิกชมรมนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์ไทยสากล (ฟรีสไตล์) การแสดงความสามารถของสมาชิกชมรมเทควันโด ชมรมมวยไทย และเกมนันทนาการ ครั้งที่ 5 – ครั้งที่ 10 งดการจัดกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 3.3 กิจกรรมประกวดแข่งขันกีฬาและนันทนาการสำหรับสมาชิกศูนย์เยาวชน เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ธ.ค. 62 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยรองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (นายสมบูรณ์ หอมนาม) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 446 โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬา รวม 4 ชนิด ได้แก่ ฟุตบอล เปตอง วู้ดบอล และแบดมินตัน จัดการประกวดกิจกรรมนันทนาการ รวม 3 ชนิด ได้แก่ เต้นประกอบเพลง ประติมากรรม (ปั้นดินน้ำมัน) และเล่านิทาน 3.4 กิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 - จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 4,545 คน 3.5 กิจกรรมค่ายกลางวันภาคฤดูร้อน กลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกฯ บุตรหลาน ข้าราชการ บุคลากร หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน อายุระหว่าง 7 – 12 ปี จำนวน 50 คน ดำเนินการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) และงดการจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มีกิจกรรมที่ทำการเรียนการสอน ดังนี้ 1. เทควันโดพื้นฐาน 2. ศิลปะะ ร้อง เต้น เล่นละคร 3. กีฬาพื้นฐาน 4. หรรษาภาษานิทาน 5. ผจญภัยในจินตนาการ 3.6 กิจกรรมรวมพลคนจิตอาสา เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ดำเนินการจัดกิจกรรม ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) ถนนมิตรไมตรีบริเวณหน้ากองโรงงานช่างกล – หน้าธนาคารออมสิน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 180 คน โดยมีกิจกรรม ดังนี้ - เก็บขยะ - ทำความสะอาดล้านพื้นถนนมิตรไมตรี บริเวณหน้ากองโรงงานช่างกล – หน้าธนาคารออมสิน - ทาสีประตู 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) 3.7 กิจกรรมการเรียนการสอนกีฬาและนันทนาการขั้นพัฒนาทักษะ จำนวน 2 รุ่น เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) เสร็จเรียบร้อย ทั้ง 2 รุ่น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 105 คน 3.8 กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ 3.9 กิจกรรมสร้างสัมพันธ์สร้างสุขในครอบครัว 3.10 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะเพื่อการพัฒนา 3.11 กิจกรรมสมาชิกศูนย์ไทยห่างไกลยาเสพติด 3.12 กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท - ลำดับที่ 3.8 – 3.12 งดการจัดกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

** ปัญหาของโครงการ :ด้วยผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงมีความจำเป็นต้องงดการจัดบางกิจกรรม ส่งผลให้จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมลดน้อยลง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/8/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกีฬาและนันทนาการขั้นพัฒนาทักษะ จำนวน 2 รุ่น เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-31)

75.00

31/07/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมรวมพลคนจิตอาสา เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-30)

65.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่า 20109 (COVID-19) ศูนย์ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนหลักสูตรต่าง ๆ โดยการจัดทำคลิปวิดีโอหลักสูตรการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน หมุนเวียนลงช่องทางออนไลน์ ได้แก่ ยูทูป เฟชบุ๊ค เว็บไซด์ของศูนย์ฯ กิจกรรมรวมพลคนจิตอาสา -ดำเนินการขออนุมัติเลื่อนจัดกิจกรรม จากวันที่ 25 เมษายน 2563 ไปเป็นวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-29)

60.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่า 20109 (COVID-19) ศูนย์ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนหลักสูตรต่าง ๆ โดยการจัดทำคลิปวิดีโอหลักสูตรการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน หมุนเวียนลงช่องทางออนไลน์ ได้แก่ ยูทูป เฟชบุ๊ค เว็บไซด์ของศูนย์ฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-28)

10.00

28/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมบางกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ทำให้การจัดโครงการ/กิจกรรม ไม่ต่อเนื่อง ไม่เป็นไปตามแผน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-18)

50.00

18/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... กิจกรรมลานนันทนาการสร้างสรรค์ในวันว่าง - งดการจัดกิจกรรมตั้งแต่ครั้งที่ 5 – ครั้งที่ 10 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) กิจกรรมปฐมนิเทศสมาชิก - งดจัดกิจกรรมครั้งที่ 3/2563 ในวันที่ 29 มีนาคม 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) กิจกรรมค่ายกลางวันภาคฤดูร้อน - ดำเนินการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2563 และงดการจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ - งดการจัดกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) กิจกรรมสร้างสัมพันธ์สร้างสุขในครอบครัว - ดำเนินการขอเลื่อนการจัดกิจกรรม จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะเพื่อการพัฒนา - ดำเนินการขอเลื่อนการจัดกิจกรรมตามสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) กิจกรรมสมาชิกศูนย์ไทยห่างไกลยาเสพติด - ดำเนินการขอเลื่อนการจัดกิจกรรมตามสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) กิจกรรมรวมพลคนจิตอาสา - ดำเนินการขอเลื่อนการจัดกิจกรรมตามสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท - ดำเนินการขอเลื่อนการจัดกิจกรรมตามสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

** ปัญหาของโครงการ :ขณะนี้ ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ได้แพร่อย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก มีผู้ติดเชื่อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก และคณะกรรมกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติประกาศให้โรคดังกล่าว เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 14 ประกอบกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2563 ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 วรรคที่ 2 แห่งระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการดำเนินงานของศูนย์เยาวชน และศูนย์ส่งเสริมกีฬา พ.ศ. 2530 จึงปิดการให้บริการภายในศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาทุกแห่งในสังกัด สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) และกองการกึฬา ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ปิดให้บริการภายในศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาในสังกัดส่วนราชการของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-11)

45.00

11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... กิจกรรมลานนันทนาการสร้างสรรค์ในวันว่าง ครั้งที่ 4 จัดกิจกรรมในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 315 คน กิจกรรม ศิลปะระบายสี, ศิลปะประดิษฐ์ดอกไม้วาเลนไทน์ กิจกรรมบันเทิงบนเวที การทำขนมวาฟเฟิลจากผู้ปกครองชมรมนาฏศิลป์ การแสดงความสามารถของสมาชิกชมรมนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์ไทยสากล (ฟรีสไตล์) การแสดงความสามารถของสมาชิกชมรมเทควันโด ชมรมมวยไทย และเกมนันทนาการ กิจกรรมปฐมนิเทศสมาชิก - จัดการปฐมนิเทศสมาชิกศูนย์ฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2563 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 584 คน กิจกรรมค่ายกลางวันภาคฤดูร้อน - อยู่ระหว่างรับสมัครสมาชิกฯ บุตรหลาน ข้าราชการ บุคลากร หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน อายุระหว่าง 7 – 12 ปี จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 หรือมีผู้สมัครครบตามจำนวน กิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 - จัดกิจกรรม ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 4,545 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-14)

40.00

14/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... กิจกรรมลานนันทนาการสร้างสรรค์ในวันว่าง ครั้งที่ 3 จัดกิจกรรมในวันที่ 4 มกราคม 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 298 คน กิจกรรม ศิลปะระบายสี, ศิลปะประดิษฐ์สร้อยข้อมือ กิจกรรมบันเทิงบนเวที การทำขนมวาฟเฟิลจากผู้ปกครองชมรมนาฏศิลป์ การแสดงความสามารถของสมาชิกชมรมนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์ไทยประยุกต์ การแสดงความสามารถของสมาชิกดนตรีสากล (เปียโน ไวโอลิน) และเกมนันทนาการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-12-26)

35.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... กิจกรรมลานนันทนาการสร้างสรรค์ในวันว่าง ณ เวทีกลางแจ้ง ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ครั้งที่ 2 จัดกิจกรรมในวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 245 คน กิจกรรม ศิลปะระบายสี, ศิลปะประดิษฐ์ดินสอหรรษา การแสดงความสามารถของสมาชิกชมรมมวยไทย, การแสดงความสามารถของสมาชิกชมรมนาฏศิลป์สากล (ฮิปฮอป), ชมรมนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์ไทยประยุกต์ การแสดงความสามารถของสมาชิกชมรมกระบี่กระบองและดาบสากล กิจกรรมบันเทิงบนเวที และเกมนันทนาการ กิจกรรมประกวดแข่งขันกีฬาและนันทนาการสำหรับสมาชิกศูนย์เยาวชน ดำเนินการจัดกิจกรรม เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ธ.ค. 62 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยรองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (นายสมบูรณ์ หอมนาม) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 446 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-12)

30.00

12/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... กิจกรรมลานนันทนาการสร้างสรรค์ในวันว่าง ครั้งที่ 1 จัดกิจกรรมในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 188 คน กิจกรรม ศิลปะระบายสี, การให้ความรู้ เรื่อง สุขภาพ, ศิลปะประดิษฐ์, การแสดงความสามารถของสมาชิกชมรมมวยไทย, การแสดงความสามารถของสมาชิกชมรมนาฏศิลป์สากล (ฮิปฮอป), การแสดงความสามารถของสมาชิกชมรมกระบี่กระบองและดาบสากล, สาธิตการเล่นวู้ดบอลจากสมาชิกชมรมวู้ดบอล, การทายปัญหาชิงรางวัลของสมาชิกชมรมห้องสมุด และเกมนันทนาการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-29)

25.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... กิจกรรมลานนันทนาการสร้างสรรค์ในวันว่าง ครั้งที่ 1 จัดกิจกรรมในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 188 คน กิจกรรม ศิลปะระบายสี, การให้ความรู้ เรื่อง สุขภาพ, ศิลปะประดิษฐ์, การแสดงความสามารถของสมาชิกชมรมมวยไทย, การแสดงความสามารถของสมาชิกชมรมนาฏศิลป์สากล (ฮิปฮอป), การแสดงความสามารถของสมาชิกชมรมกระบี่กระบองและดาบสากล, สาธิตการเล่นวู้ดบอลจากสมาชิกชมรมวู้ดบอล, การทายปัญหาชิงรางวัลของสมาชิกชมรมห้องสมุด และเกมนันทนาการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-14)

20.00

14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... กิจกรรมปฐมนิเทศสมาชิก - จัดการปฐมนิเทศสมาชิกศูนย์ฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 776 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:วางแผนการดำเนินงานและประสานงานหน่วยงานต่างๆ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประชาสัมพันธ์โครงการฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรุปรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3643

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3643

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-0834

ตัวชี้วัด : 02. ร้อยละของชาว กทม. ออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 76.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 77.2500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 50
4
77.25

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **