ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร : 23000000-3645

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2563)

40.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40.00

นายนคร รัตนสาคร 0818134543

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงไว้ถึง 48 บทเพลง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สำคัญยิ่งที่ทรงพระราชทานบทเพลง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ให้กำลังใจรวมถึงสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวไทย อีกทั้งยังเสริมด้วยปรัชญาแห่งชีวิตที่มีความหวัง มีศรัทธาที่จะสู้และดำเนินชีวิตต่อไป กองการสังคีต ตระหนักถึงความสำคัญของบทเพลงพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่า จึงมีแนวคิดในการจัดกิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพอันล้ำเลิศของพระองค์ท่าน ในฐานะผู้ทรงเป็นองค์อัครศิลปิน โดยจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเล่าถึงความเป็นมาของบทเพลง พระราชนิพนธ์ ทั้ง 48 บทเพลง และการถ่ายทอดบทเพลงพระราชนิพนธ์ผ่านผู้เข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ฯ ทั้งสิ้นจำนวน 15 บทเพลง ตามที่ได้ขอรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ไปเผยแพร่ และขอพระราชทานถ้วยรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่ผู้ชนะการประกวดฯ

23060000/23060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่า รู้จักและร่วมสืบสานบทเพลงพระราชนิพนธ์อย่างแพร่หลาย พร้อมทั้งแสดงความสามารถของตนเองในทางสร้างสรรค์ 3 เพื่อใช้ดนตรีเป็นสื่อกลางในการสร้างจิตสำนึกที่ดี รักชาติ รักสถาบันให้แก่เยาวชนไทย

เป้าหมายของโครงการ

1 ด้านปริมาณ เยาวชนที่เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาต่าง ๆ ทุกจังหวัดในประเทศไทย เข้าร่วมการประกวดการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรประจำปี พ.ศ. 2563 โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 3 ระดับ คือ - ระดับประถมศึกษา อายุไม่เกิน 13 ปี - ระดับมัธยมศึกษา อายุไม่เกิน 19 ปี - ระดับเยาวชนทั่วไป อายุระหว่าง 19 - 25 ปี 2 ด้านคุณภาพ - ชุดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นำเสนอข้อมูลพระราชประวัติ และพระอัจฉริยภาพ ทางด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้น่าสนใจ - เยาวชนผู้เข้าร่วมประกวดฯ ขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ได้ถูกต้องตามเนื้อร้องและทำนอง ที่ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ โดยร่วมขับร้องกับวงบิ๊กแบนด์กรุงเทพมหานครในรอบชิงชนะเลิศ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ %
เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๔ รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-07-20)

45.00

20/7/2563 : ได้รับอนุมัติยกเลิกการดำเนินการโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตามหนังสือเลขที่ กท1905/00849

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-06-30)

45.00

30/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก... ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 /อยู่ระหว่างเสนอปลัดกรุงเทพมหานครขอยกเลิกการจัดกิจกรรมและโอนงบประมาณเข้างบกลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 /อยู่ระหว่างเสนอปลัดกรุงเทพมหานครขอยกเลิกการจัดกิจกรรมและโอนงบประมาณเข้างบกลาง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 /อยู่ระหว่างเสนอปลัดกรุงเทพมหานครขอยกเลิกการจัดกิจกรรมและโอนงบประมาณเข้างบกลาง

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-29)

45.00

29/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย อยู่ระหว่างเสนอปลัดกรุงเทพมหานครขอยกเลิกการจัดกิจกรรมและโอนงบประมาณเข้างบกลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-29)

45.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขอยกเลิกการประกวดราคาจ่้างค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ระหว่างขอยกเลิกการประกวดราคาจ่้างค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563

** อุปสรรคของโครงการ :อยู่ระหว่างขอยกเลิกการประกวดราคาจ่้างค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-26)

45.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สำหรับใช้ในการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประจำพุทธศักราช 2563 จำนวน 15 เพลง ขอพระราชทานถ้วยรางวัลของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 2 ถ้วย สำหรับผู้ชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ฯ ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ประดิษฐานบนถ้วยรางวัล และขอพระราชทานถ้วยรางวัลของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน 1 ถ้วย สำหรับผู้ชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ฯ ระดับประถมศึกษา และขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. ประดิษฐานบนถ้วยรางวัล

** ปัญหาของโครงการ :-ได้มีการเข้าประชุมเกี่ยวกับการเลื่อนหรือการยกเลิกการจัดการประกวดฯ เนื่องจากมีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย และเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 -ถ้าหากมีการเลื่อนการจัดการประกวด ทำให้ระยะเวลาในดำเนินการขอพระราชทานพระบรม ราชานุญาตเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ และขอถ้วยพระราชทาน ต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก ในการขอพระราชทานดังกล่าว ต้องระบุวันเวลาและสถานที่ ในการจัดการประกวด -สถานที่ในการจัดการประกวด อาจไม่มีความพร้อมและความสะดวก ถ้าหากมีการเลื่อนการจัดการประกวด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-11)

45.00

11/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับการประสานจากกรมราชเลขานุการฯ ในการจัดขอถ้วยพระราชทานให้จัดทำถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับผู้ชนะเลิศการประกวดฯ ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา และจัดทำถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระบรมราชินีสำหรับผู้ชนะเลิศการประกวดฯ ระดับประถมศึกษา และแนะนำให้ปรับเปลี่ยนชื่อโครงการฯ เป็นการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และประสานงานเรื่องทำหนังสือถึงกรมทรัพย์สินทางปัญญาขอลิขสิทธิ์ดนตรี เพื่อขออนุญาติสิทธิ์เผยแพร่ต่อสาธารณชน และจัดทำประกาศเพื่อสรรหาเอกชนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-24)

40.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนจัดกิจกรรมการประกวดฯ โดยวิธี e-bidding เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 และได้ผู้รับจ้าง คือ บริษัท ยามเช้าสมาย จำกัด ในราคา 1,883,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-13)

25.00

13/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่างหนังสือไปยังราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อขอพระบรมราชานุญาตใช้และเผยแพร่บทเพลงพระราชนิพนธ์และขอพระราชทานถ้วยรางวัล และรอการแก้ไขความถูกต้องของหนังงจากกรมราชเลขานุการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-15)

20.00

15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือเพื่อส่งสำนักราชเลขานุการ ขอพระบรมราชานุญาตใช้และเผยแพร่บทเพลงพระราชนิพนธ์ และขอพระราชทานถ้วยรางวัล ขณะนี้หนังสืออยู่ระหว่างการตรวจร่างของสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-13)

15.00

13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือไปยังกรมราชเลขานุการในพระองค์ เพื่อขอพระบรมราชานุญาตใช้และเผยแพร่บทเพลงพระราชนิพนธ์และขอพระราชทานถ้วยรางวัล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายละเอียดข้อกำหนดและประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

2019-10-29 : 1.อยูู่ในระหว่างขออนุมัติโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 2.อยู่ในระหว่างแต่งตั้งคณะทำงาน และคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและประมาณการค้าใช่จ่าย กำหนดแผนและขั้นตอนการดำเนินการ 3.จัดทำรายระเอียดข้อกำหนดและประมาณการจัดกิจกรรมการประกวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะทำงาน และคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและประมาณการค่าใช้จ่าย กำหนดแผนและขั้นตอนการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำรายละเอียดข้อกำหนดและประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำหนังสือไปยังสำนักราชเลขาธิการ เพื่อขอ พระบรม ราชานุญาตใช้ และเผยแพร่บทเพลงพระราชนิพนธ์และขอพระราชทานถ้วยรางวัล และรอหนังสือพระบรมราชานุญาต ตอบกลับจากสำนักราชเลขาธิการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดทำหนังสือติดต่อบริษัทลิขสิทธิ์ดนตรี เพื่อขออนุญาตสิทธิ์เผยแพร่ต่อสาธารณชน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:จัดทำประกาศเพื่อสรรหาเอกชนดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการตามโครงการตามขั้นตอนที่กำหนด
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ประเมินผล สรุปผล และจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3645

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3645

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-0829

ตัวชี้วัด : 16. จำนวนช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าด้านพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครอย่างหลากหลายช่องทาง

ค่าเป้าหมาย ช่องทาง : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ช่องทาง : 5.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ช่องทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
4.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **