ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) : 23000000-3648

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2563)

55.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 55.00

นายนพินทร์ ไชยทิพย์ โทร. 0 2246 8049

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) เปิดให้บริการแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย มีกิจกรรมกีฬาให้บริการหลากหลาย ทำให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก ประกอบกับอาคารสถานที่บางแห่งมีความชำรุดทรุดโทรม จึงเห็นควรให้มีการพัฒนาปรับปรุงให้มีมาตรฐานสากล พร้อมให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป

23050000/23050000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมให้มีมาตรฐานสากล พร้อมสำหรับให้บริการเยาวชน ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง 2. เพื่อลดปัญหาการบาดเจ็บของเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร วิทยากร และผู้มาใช้บริการอันเกิดจากความทรุดโทรมของสถานที่

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ภายในศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) ให้สวยงามเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการให้มากขึ้น - ปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง จำนวน 1 แห่ง - ปรับปรุงอาคารกีฬาในร่มและสระว่ายน้ำ จำนวน 1 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๒ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน ลานกีฬา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-09-29)

55.00

29/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2563-2564) วงเงินทั้งโครงการ 65,480,000.-บาท ปี 2563 26,192,000.-บาท ปี 2564 39,288,000.-บาท - ประกาศเชิญชวนเมื่อวันที่ 20 - 30 ก.ค.63ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาเมื่อวันที่ 31 ก.ค.63 บริษัท ซีวิล มาสเตอร์ สปอร์ต โปร จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 58,990,000 บาท - อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ตรวจร่างสัญญาเรียบร้อย และขอกันเงินแบบไม่มีหนี้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-09-22)

50.00

22/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2563-2564) วงเงินทั้งโครงการ 65,480,000.-บาท ปี 2563 26,192,000.-บาท ปี 2564 39,288,000.-บาท - ประกาศเชิญชวนเมื่อวันที่ 20 - 30 ก.ค.63ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาเมื่อวันที่ 31 ก.ค.63 บริษัท ซีวิล มาสเตอร์ สปอร์ต โปร จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 58,990,000 บาท - อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-08-27)

45.00

27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง จำนวน 1 แห่ง - ปรับปรุงอาคารกีฬาในร่มและสระว่ายน้ำ จำนวน 1 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2563-2564) วงเงินทั้งโครงการ 65,480,000.-บาท ปี 2563 26,192,000.-บาท ปี 2564 39,288,000.-บาท - ประกาศเชิญชวนวันที่ 20 - 30 ก.ค.63ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาวันที่ 31 ก.ค.63 บริษัท ซีวิล มาสเตอร์ สปอร์ต โปร จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 58,990,000 บาท - อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-07-29)

40.00

29/7/2563 : - ปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง จำนวน 1 แห่ง - ปรับปรุงอาคารกีฬาในร่มและสระว่ายน้ำ จำนวน 1 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2563-2564) วงเงินทั้งโครงการ 65,480,000.-บาท ปี 2563 26,192,000.-บาท ปี 2564 39,288,000.-บาท - ประกาศเชิญชวนวันที่ 20 - 30 ก.ค.63ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาวันที่ 31 ก.ค.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-06-26)

30.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2563-2564) วงเงินทั้งโครงการ 65,480,000.-บาท ปี 2563 26,192,000.-บาท ปี 2564 39,288,000.-บาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการ กำหนดแบบรูปรายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2020-05-26)

24.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างคณะกรรมการ กำหนดแบบรูปรายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2020-04-28)

23.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างคณะกรรมการราคากลางกำหนดราคากลาง คาดว่าจะก่อหนี้เดือน มิ.ย. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2020-03-25)

22.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการราคากลางกำหนดราคากลาง คาดว่าจะก่อหนี้เดือน พ.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-26)

20.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2020-01-29)

18.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-25)

15.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-11-27)

12.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างกำหนดแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดTORแล้วเสร็จ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 1
:กำหนดTORแล้วเสร็จ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 2
:รายงานขอซื้อขอจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 2
:รายงานขอซื้อขอจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 3
:การจัดหา(กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา)
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 3
:การจัดหา(กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา)
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:อนุมัติซื้อ/จ้าง
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 4
:อนุมัติซื้อ/จ้าง
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 6
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 6
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3648

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3648

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-0837

ตัวชี้วัด : 05. ร้อยละของความสำเร็จเฉลี่ยในการก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานบริการกีฬาและนันทนาการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 80.5900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
18.00

100 / 100
2
18.00

100 / 100
3
57.22

100 / 100
4
80.59

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **