รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

05. ร้อยละของความสำเร็จเฉลี่ยในการก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานบริการกีฬาและนันทนาการ : 2300-0837

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 80.5900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
18.00
100.0000
100 / 100
2
18.00
100.0000
100 / 100
3
57.22
100.0000
100 / 100
4
80.59
100.0000
100 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง คิดเป็นร้อยละ 15 2. ปรับปรุงศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง คิดเป็นร้อยละ 15 3. ปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง คิดเป็นร้อยละ 15 4. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนวัดธาตุทอง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการ คิดเป็นร้อยละ 15 5. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนคลองเตย อยู่ระหว่างรอรายชื่อคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ คิดเป็นร้อยละ 15 6. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน อยู่ระหว่างรอรายชื่อคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ คิดเป็นร้อยละ 15 7. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนลาดกระบัง อยู่ระหว่างรอรายชื่อคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ คิดเป็นร้อยละ 15 8. งานก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนคลองสามวา ศูนย์เยาวชน ศูนย์เยาวชนดอนเมือง ศูนย์เยาวชนบางแค (เรืองสอน) ศูนย์เยาวชนสะพานสูง ศูนย์เยาวชนหนอง ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา ศูนย์เยาวชนลุมพินี ศูนย์เยาวชนบางกะปิ อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูป คิดเป็นร้อยละ 15 9. โครงการก่อสร้างศูนย์เยาวชนวัดดอกไม้ กลุ่มงานออกแบบ สก.สวท. ดำเนินการจัดทำสรุปปรับเพิ่ม-ลดปริมาณงาน เพื่อดำเนินการขอเสนอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 0 10. งานปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนยื่นเสนอราคา ระหว่างวันที่ 18 ธ.ค. 62 – 10 ม.ค. 63 คิดเป็นร้อยละ 60 เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 18

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) อยู่ระหว่างคณะกรรมการราคากลางกำหนดราคากลาง คาดว่าจะก่อหนี้เดือน พ.ค. 63 คิดเป็นร้อยละ 15 2. ปรับปรุงศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ อยู่ระหว่างขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงเนื้องาน (อำนาจ ผว.กทม.) คิดเป็นร้อยละ 15 3. ปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน วันที่ 11-28 ก.พ. 63 ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 2 มี.ค. 63 อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารผู้ยื่นเสนอราคา คิดเป็นร้อยละ 15 4. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนวัดธาตุทอง คณะกรรมการคำนวณราคากลางจัดทำราคากลางแล้ว เจ้าหน้าที่ฯ ตรวจสอบแล้วมีรายการที่ต้องแก้ไข ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งเอกสารให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการแก้ไข คิดเป็นร้อยละ 15 5. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนคลองเตย อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบ คิดเป็นร้อยละ 15 6. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน จัดทำแบบรูปรายการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบ คิดเป็นร้อยละ 15 7. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนลาดกระบัง จัดทำแบบรูปรายการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบ คิดเป็นร้อยละ 15 8. งานก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ - ศูนย์เยาวชนคลองสามวา/ ศูนย์เยาวชนจตุจักร / ศูนย์เยาวชนดอนเมือง/ ศูนย์เยาวชนบางแค (เรืองสอน) / ศูนย์เยาวชนสะพานสูง / ศูนย์เยาวชนหนองจอก / ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา / ศูนย์เยาวชนลุมพินี อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูป - ศูนย์เยาวชนบางกะปิ อยู่ระหว่างกลุ่มงานออกแบบตรวจสอบเนื้องาน คิดเป็นร้อยละ 15 9. โครงการก่อสร้างศูนย์เยาวชนวัดดอกไม้ อยู่ระหว่างกลุ่มงานออกแบบ สก.สวท. ดำเนินการจัดทำสรุปปรับเพิ่ม-ลดปริมาณงาน เพื่อดำเนินการขอเสนอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 0 10. งานปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) - ได้รับราคากลางใหม่ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 จัดทำรายงานการประกวดราคาจ้าง เพื่อเผยแพร่ร่างประกาศ ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ได้แก่ บริษัทสหคิมมอเตอร์ จำกัด อยู่ระหว่างขอหลักประกันสัญญา คิดเป็นร้อยละ 60 เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 18

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) อยู่ระหว่างคณะกรรมการ กำหนดแบบรูปรายการ คิดเป็นร้อยละ 15 2. ปรับปรุงศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ อยู่ระหว่าง ผว.กทม. อนุมัติเปลี่ยนแปลงเนื้องานแล้ว เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 63 วงเงินงบประมาณใหม่ 29,800,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 15 3. ปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา อยู่ระหว่างยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 2 มี.ค. 63 บริษัท สยามไพศาลกิจ (1995) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 10,980,000 บาท อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด คิดเป็นร้อยละ 95 4. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนวัดธาตุทอง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างสัญญา คิดเป็นร้อยละ 85 5. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนคลองเตย กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 30 มิ.ย. 63 คิดเป็นร้อยละ 60 6. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน ประกาศผลผู้ชนะ เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2563 บมจ. ล็อกซเลย์ เป็นผู้ชนะการเสนอราคา เป็นเงิน 4,941,170.-บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างอุทธรณ์ คิดเป็นร้อยละ 70 7. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนลาดกระบัง ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บมจ. มานะพระ คอนสตรัคชั่น เป็นเงิน 1,740,000.-บาท คิดเป็นร้อยละ 70 8. งานก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ - ศูนย์เยาวชนคลองสามวา / ศูนย์เยาวชนจตุจักร / ศูนย์เยาวชนดอนเมือง ยกเลิกประกวดราคาฯ เนื่องจากมีผู้เสนอราคาถูกต้องเพียงรายเดียว เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2563 (ร้อยละ 35) - ศูนย์เยาวชนบางแค (เรืองสอน) / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,552,000.-บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างอุทธรณ์ (ร้อยละ 70) - ศูนย์เยาวชนสะพานสูง / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,619,000.-บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างอุทธรณ์ (ร้อยละ 70) - ศูนย์เยาวชนหนองจอก / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,825,000.-บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างอุทธรณ์ (ร้อยละ 70) - ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,717,000.-บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างอุทธรณ์ (ร้อยละ 70) - ศูนย์เยาวชนลุมพินี / บมจ. ล็อกเลย์ เป็นผู้ชนะการเสนอราคา เป็นเงิน 2,630,000.-บาท คณะกรรมการรายงานผลแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งจ้าง (ร้อยละ 70) - ศูนย์เยาวชนบางกะปิ / บจก. บลูเคอร์ เป็นผู้ชนะการเสนอราคา เป็นเงิน 2,644,000.-บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างช่างดำเนินการแบ่งงวดงานงวดเงิน เพื่อจัดทำร่างสัญญา (ร้อยละ 70) 9. โครงการก่อสร้างศูนย์เยาวชนวัดดอกไม้ สนส. ส่งหนังสือที่ กท 1204/857 ลว. 28 ก.พ. 2563 ถึงกลุ่มงานออกแบบ ให้เร่งรัดติดตามงานโครงการก่อสร้าง และมีหนังสือเร่งรัดติดตามงาน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2563 คิดเป็นร้อยละ 0 10. งานปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดไปยังสำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 95 เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 57.22

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ศูนย์เยาวชนวัดดอกไม้ สนส. มีหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเนื้องานและปรับลดวงเงิน ถึง ผอ.สวท. อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณ พิจารณาเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเนื้องานและปรับลดวงเงิน เสนอผู้มีอำนาจพิจารณา ร้อยละ 10 2. ศูนย์เยาวชนวัดธาตุทอง รอเงินประจำงวด เพื่อลงนามสัญญา ร้อยละ 90 3. ศูนย์เยาวชนคลองเตย อยุ่ระหว่างตรวจร่างสัญญา และดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวด ร้อยละ 90 4. ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว หจก. เฉลิมภานุ คอนสตรัคชั่น เป็นผู้รับจ้าง วงเงิน 2,683,320.-บาท สัญญาเลขที่ สนส.113/2563 วันที่ 24 ก.ค. 2563 เริ่มสัญญาวันที่ 25 ก.ค. 2563 สิ้นสุดสัญญา 22 ต.ค. 2563 (90 วัน) ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา (2 งวดงาน) ร้อยละ 90 5. ศูนย์เยาวชนลาดกระบัง อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา และขออนุมัติเงินประจำงวด ร้อยละ 90 6. งานก่อสร้างหลังคาคุลมสระว่ายน้ำ 6.1 ศูนย์เยาวชนคลองสามวา ดำเนินการประกวดราคาใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอจ้าง พร้อมเอกสารประกวดราคาจ้าง ร้อยละ 60 6.2 ศูนย์เยาวชนจตุจักร ดำเนินการประกวดราคาใหม่ ประกาศวันที่ 25 ส.ค. - 1 ก.ย. 2563 ยื่นเสนอราคาวันที่ 2 ก.ย. 2563 ร้อยละ 60 6.3 ศูนย์เยาวชนดอนเมือง ดำเนินการประกวดราคาใหม่ ประกาศวันที่ 25 ส.ค. - 1 ก.ย. 2563 ยื่นเสนอราคาวันที่ 2 ก.ย. 2563 ร้อยละ 60 6.4 ศูนย์เยาวชนบางแค (เรืองสอน) ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,552,000.- รอเงินประจำงวด ร้อยละ 90 6.5 ศูนย์เยาวชนสะพานสูง ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,619,000.-บาท รอเงินประจำงวด ร้อยละ 90 6.6 ศูนย์เยาวชนหนองจอก ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,825,000.-บาท รอเงินประจำงวด ร้อยละ 90 6.7 ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,717,000.-บาท รอเงินประจำงวด ร้อยละ 90 6.8 ศูนย์เยาวชนลุมพินี ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,630,000.-บาท รอเงินประจำงวด ร้อยละ 90 6.9 ศูนย์เยาวชนบางกะปิ ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บ7. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ตรวจร่างสัญญาเรียบร้อย และขอกันเงินแบบไม่มีหนี้ ร้อยละ 95 8. ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ ผว.กทม. อนุมัติเปลี่ยนแปลงเนื้องานแล้ว เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 63 วงเงินงบประมาณใหม่ 29,800,000.- บาท อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (คืนเงินเข้างบกลาง) 9. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา อยู่ระหว่างยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 2 มี.ค. 63 บริษัท สยามไพศาลกิจ (1995) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 10,980,000 บาท อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดตามหนังสือ ที่ กท 1205/1329 ลว. 12 พ.ค. 63 เพื่อดำเนินการตรวจร่างสัญญาต่อไป ร้อยละ 90 10. ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) แบบสัญญาเงินยืมสะสม ที่ กท 1203/855 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 เพื่อที่จะลงนามในสัญญาต่อไป ร้อยละ 95

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความสำเร็จเฉลี่ยในการก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานบริการกีฬาและนันทนาการ หมายถึง ได้แก่ ความสำเร็จเฉลี่ยในการก่อสร้าง/ปรับปรุงศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา โดยกำหนดร้อยละของความสำเร็จของเนื้องานตามขั้นตอนต่างๆ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

- วัดจากร้อยละความสำเร็จในการก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานบริการกีฬาและนันทนาการ ได้แก่ ศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา โดยวัดจากร้อยละของความสำเร็จของเนื้องานตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ กรณีที่ 1 ประกาศเชิญชวนทั่วไป [ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] กรณี e-bidding ครั้งเดียวได้ผู้รับจ้าง 1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละ 10 2. แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง/ขอความเห็นชอบราคากลาง ร้อยละ 15 3. แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร้อยละ 20 4. เสนอขอความเห็นชอบร่าง TOR /เอกสารเชิญชวนต่อหัวหน้าหน่วยงาน ร้อยละ 30 5. เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา ร้อยละ 35 6. ขอความเห็นชอบขอซื้อขอจ้าง ร้อยละ 50 7. เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา รับเอกสารการประมูล ร้อยละ 60 8. แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้น/ประมูล ร้อยละ 70 9. ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ร้อยละ 85 10. ตรวจร่างสัญญา/ขอหลักค้ำประกันสัญญา ร้อยละ 95 11. ลงนามในสัญญา ร้อยละ 100 กรณีที่ 2 ประกาศเชิญชวนทั่วไป [ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] กรณี e-bidding ครั้งแรกไม่ได้ผู้รับจ้างจึงต้องเปลี่ยนวิธีการมาใช้วิธีการคัดเลือก 1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละ 10 2. แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง/ขอความเห็นชอบราคากลาง ร้อยละ 15 3. แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร้อยละ 20 4. ขอความเห็นชอบขอซื้อขอจ้าง ร้อยละ 50 5. เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา รับเอกสารการประมูล /จัดทำหนังสือเชิญชวนให้ผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอ ร้อยละ 60 6. แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้น/ประมูล ร้อยละ 70 7. ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ร้อยละ 85 8. ตรวจร่างสัญญา/ขอหลักค้ำประกันสัญญา ร้อยละ 95 9. ลงนามในสัญญา ร้อยละ 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เก็บจากผลการดำเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๒ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน ลานกีฬา

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด