รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

05. ร้อยละของความสำเร็จเฉลี่ยในการก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานบริการกีฬาและนันทนาการ : 2300-0837

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 80.59

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
18.00
100
100 / 100
2
18.00
100
100 / 100
3
57.22
100
100 / 100
4
80.59
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง คิดเป็นร้อยละ 15 2. ปรับปรุงศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง คิดเป็นร้อยละ 15 3. ปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง คิดเป็นร้อยละ 15 4. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนวัดธาตุทอง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการ คิดเป็นร้อยละ 15 5. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนคลองเตย อยู่ระหว่างรอรายชื่อคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ คิดเป็นร้อยละ 15 6. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน อยู่ระหว่างรอรายชื่อคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ คิดเป็นร้อยละ 15 7. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนลาดกระบัง อยู่ระหว่างรอรายชื่อคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ คิดเป็นร้อยละ 15 8. งานก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนคลองสามวา ศูนย์เยาวชน ศูนย์เยาวชนดอนเมือง ศูนย์เยาวชนบางแค (เรืองสอน) ศูนย์เยาวชนสะพานสูง ศูนย์เยาวชนหนอง ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา ศูนย์เยาวชนลุมพินี ศูนย์เยาวชนบางกะปิ อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูป คิดเป็นร้อยละ 15 9. โครงการก่อสร้างศูนย์เยาวชนวัดดอกไม้ กลุ่มงานออกแบบ สก.สวท. ดำเนินการจัดทำสรุปปรับเพิ่ม-ลดปริมาณงาน เพื่อดำเนินการขอเสนอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 0 10. งานปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนยื่นเสนอราคา ระหว่างวันที่ 18 ธ.ค. 62 – 10 ม.ค. 63 คิดเป็นร้อยละ 60 เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 18

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) อยู่ระหว่างคณะกรรมการราคากลางกำหนดราคากลาง คาดว่าจะก่อหนี้เดือน พ.ค. 63 คิดเป็นร้อยละ 15 2. ปรับปรุงศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ อยู่ระหว่างขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงเนื้องาน (อำนาจ ผว.กทม.) คิดเป็นร้อยละ 15 3. ปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน วันที่ 11-28 ก.พ. 63 ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 2 มี.ค. 63 อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารผู้ยื่นเสนอราคา คิดเป็นร้อยละ 15 4. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนวัดธาตุทอง คณะกรรมการคำนวณราคากลางจัดทำราคากลางแล้ว เจ้าหน้าที่ฯ ตรวจสอบแล้วมีรายการที่ต้องแก้ไข ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งเอกสารให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการแก้ไข คิดเป็นร้อยละ 15 5. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนคลองเตย อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบ คิดเป็นร้อยละ 15 6. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน จัดทำแบบรูปรายการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบ คิดเป็นร้อยละ 15 7. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนลาดกระบัง จัดทำแบบรูปรายการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบ คิดเป็นร้อยละ 15 8. งานก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ - ศูนย์เยาวชนคลองสามวา/ ศูนย์เยาวชนจตุจักร / ศูนย์เยาวชนดอนเมือง/ ศูนย์เยาวชนบางแค (เรืองสอน) / ศูนย์เยาวชนสะพานสูง / ศูนย์เยาวชนหนองจอก / ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา / ศูนย์เยาวชนลุมพินี อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูป - ศูนย์เยาวชนบางกะปิ อยู่ระหว่างกลุ่มงานออกแบบตรวจสอบเนื้องาน คิดเป็นร้อยละ 15 9. โครงการก่อสร้างศูนย์เยาวชนวัดดอกไม้ อยู่ระหว่างกลุ่มงานออกแบบ สก.สวท. ดำเนินการจัดทำสรุปปรับเพิ่ม-ลดปริมาณงาน เพื่อดำเนินการขอเสนอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 0 10. งานปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) - ได้รับราคากลางใหม่ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 จัดทำรายงานการประกวดราคาจ้าง เพื่อเผยแพร่ร่างประกาศ ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ได้แก่ บริษัทสหคิมมอเตอร์ จำกัด อยู่ระหว่างขอหลักประกันสัญญา คิดเป็นร้อยละ 60 เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 18

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) อยู่ระหว่างคณะกรรมการ กำหนดแบบรูปรายการ คิดเป็นร้อยละ 15 2. ปรับปรุงศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ อยู่ระหว่าง ผว.กทม. อนุมัติเปลี่ยนแปลงเนื้องานแล้ว เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 63 วงเงินงบประมาณใหม่ 29,800,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 15 3. ปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา อยู่ระหว่างยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 2 มี.ค. 63 บริษัท สยามไพศาลกิจ (1995) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 10,980,000 บาท อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด คิดเป็นร้อยละ 95 4. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนวัดธาตุทอง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างสัญญา คิดเป็นร้อยละ 85 5. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนคลองเตย กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 30 มิ.ย. 63 คิดเป็นร้อยละ 60 6. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน ประกาศผลผู้ชนะ เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2563 บมจ. ล็อกซเลย์ เป็นผู้ชนะการเสนอราคา เป็นเงิน 4,941,170.-บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างอุทธรณ์ คิดเป็นร้อยละ 70 7. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนลาดกระบัง ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บมจ. มานะพระ คอนสตรัคชั่น เป็นเงิน 1,740,000.-บาท คิดเป็นร้อยละ 70 8. งานก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ - ศูนย์เยาวชนคลองสามวา / ศูนย์เยาวชนจตุจักร / ศูนย์เยาวชนดอนเมือง ยกเลิกประกวดราคาฯ เนื่องจากมีผู้เสนอราคาถูกต้องเพียงรายเดียว เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2563 (ร้อยละ 35) - ศูนย์เยาวชนบางแค (เรืองสอน) / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,552,000.-บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างอุทธรณ์ (ร้อยละ 70) - ศูนย์เยาวชนสะพานสูง / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,619,000.-บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างอุทธรณ์ (ร้อยละ 70) - ศูนย์เยาวชนหนองจอก / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,825,000.-บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างอุทธรณ์ (ร้อยละ 70) - ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,717,000.-บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างอุทธรณ์ (ร้อยละ 70) - ศูนย์เยาวชนลุมพินี / บมจ. ล็อกเลย์ เป็นผู้ชนะการเสนอราคา เป็นเงิน 2,630,000.-บาท คณะกรรมการรายงานผลแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งจ้าง (ร้อยละ 70) - ศูนย์เยาวชนบางกะปิ / บจก. บลูเคอร์ เป็นผู้ชนะการเสนอราคา เป็นเงิน 2,644,000.-บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างช่างดำเนินการแบ่งงวดงานงวดเงิน เพื่อจัดทำร่างสัญญา (ร้อยละ 70) 9. โครงการก่อสร้างศูนย์เยาวชนวัดดอกไม้ สนส. ส่งหนังสือที่ กท 1204/857 ลว. 28 ก.พ. 2563 ถึงกลุ่มงานออกแบบ ให้เร่งรัดติดตามงานโครงการก่อสร้าง และมีหนังสือเร่งรัดติดตามงาน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2563 คิดเป็นร้อยละ 0 10. งานปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดไปยังสำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 95 เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 57.22

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ศูนย์เยาวชนวัดดอกไม้ สนส. มีหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเนื้องานและปรับลดวงเงิน ถึง ผอ.สวท. อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณ พิจารณาเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเนื้องานและปรับลดวงเงิน เสนอผู้มีอำนาจพิจารณา ร้อยละ 10 2. ศูนย์เยาวชนวัดธาตุทอง รอเงินประจำงวด เพื่อลงนามสัญญา ร้อยละ 90 3. ศูนย์เยาวชนคลองเตย อยุ่ระหว่างตรวจร่างสัญญา และดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวด ร้อยละ 90 4. ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว หจก. เฉลิมภานุ คอนสตรัคชั่น เป็นผู้รับจ้าง วงเงิน 2,683,320.-บาท สัญญาเลขที่ สนส.113/2563 วันที่ 24 ก.ค. 2563 เริ่มสัญญาวันที่ 25 ก.ค. 2563 สิ้นสุดสัญญา 22 ต.ค. 2563 (90 วัน) ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา (2 งวดงาน) ร้อยละ 90 5. ศูนย์เยาวชนลาดกระบัง อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา และขออนุมัติเงินประจำงวด ร้อยละ 90 6. งานก่อสร้างหลังคาคุลมสระว่ายน้ำ 6.1 ศูนย์เยาวชนคลองสามวา ดำเนินการประกวดราคาใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอจ้าง พร้อมเอกสารประกวดราคาจ้าง ร้อยละ 60 6.2 ศูนย์เยาวชนจตุจักร ดำเนินการประกวดราคาใหม่ ประกาศวันที่ 25 ส.ค. - 1 ก.ย. 2563 ยื่นเสนอราคาวันที่ 2 ก.ย. 2563 ร้อยละ 60 6.3 ศูนย์เยาวชนดอนเมือง ดำเนินการประกวดราคาใหม่ ประกาศวันที่ 25 ส.ค. - 1 ก.ย. 2563 ยื่นเสนอราคาวันที่ 2 ก.ย. 2563 ร้อยละ 60 6.4 ศูนย์เยาวชนบางแค (เรืองสอน) ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,552,000.- รอเงินประจำงวด ร้อยละ 90 6.5 ศูนย์เยาวชนสะพานสูง ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,619,000.-บาท รอเงินประจำงวด ร้อยละ 90 6.6 ศูนย์เยาวชนหนองจอก ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,825,000.-บาท รอเงินประจำงวด ร้อยละ 90 6.7 ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,717,000.-บาท รอเงินประจำงวด ร้อยละ 90 6.8 ศูนย์เยาวชนลุมพินี ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,630,000.-บาท รอเงินประจำงวด ร้อยละ 90 6.9 ศูนย์เยาวชนบางกะปิ ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บ7. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ตรวจร่างสัญญาเรียบร้อย และขอกันเงินแบบไม่มีหนี้ ร้อยละ 95 8. ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ ผว.กทม. อนุมัติเปลี่ยนแปลงเนื้องานแล้ว เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 63 วงเงินงบประมาณใหม่ 29,800,000.- บาท อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (คืนเงินเข้างบกลาง) 9. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา อยู่ระหว่างยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 2 มี.ค. 63 บริษัท สยามไพศาลกิจ (1995) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 10,980,000 บาท อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดตามหนังสือ ที่ กท 1205/1329 ลว. 12 พ.ค. 63 เพื่อดำเนินการตรวจร่างสัญญาต่อไป ร้อยละ 90 10. ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) แบบสัญญาเงินยืมสะสม ที่ กท 1203/855 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 เพื่อที่จะลงนามในสัญญาต่อไป ร้อยละ 95

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความสำเร็จเฉลี่ยในการก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานบริการกีฬาและนันทนาการ หมายถึง ได้แก่ ความสำเร็จเฉลี่ยในการก่อสร้าง/ปรับปรุงศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา โดยกำหนดร้อยละของความสำเร็จของเนื้องานตามขั้นตอนต่างๆ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

- วัดจากร้อยละความสำเร็จในการก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานบริการกีฬาและนันทนาการ ได้แก่ ศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา โดยวัดจากร้อยละของความสำเร็จของเนื้องานตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ กรณีที่ 1 ประกาศเชิญชวนทั่วไป [ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] กรณี e-bidding ครั้งเดียวได้ผู้รับจ้าง 1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละ 10 2. แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง/ขอความเห็นชอบราคากลาง ร้อยละ 15 3. แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร้อยละ 20 4. เสนอขอความเห็นชอบร่าง TOR /เอกสารเชิญชวนต่อหัวหน้าหน่วยงาน ร้อยละ 30 5. เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา ร้อยละ 35 6. ขอความเห็นชอบขอซื้อขอจ้าง ร้อยละ 50 7. เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา รับเอกสารการประมูล ร้อยละ 60 8. แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้น/ประมูล ร้อยละ 70 9. ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ร้อยละ 85 10. ตรวจร่างสัญญา/ขอหลักค้ำประกันสัญญา ร้อยละ 95 11. ลงนามในสัญญา ร้อยละ 100 กรณีที่ 2 ประกาศเชิญชวนทั่วไป [ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] กรณี e-bidding ครั้งแรกไม่ได้ผู้รับจ้างจึงต้องเปลี่ยนวิธีการมาใช้วิธีการคัดเลือก 1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละ 10 2. แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง/ขอความเห็นชอบราคากลาง ร้อยละ 15 3. แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร้อยละ 20 4. ขอความเห็นชอบขอซื้อขอจ้าง ร้อยละ 50 5. เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา รับเอกสารการประมูล /จัดทำหนังสือเชิญชวนให้ผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอ ร้อยละ 60 6. แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้น/ประมูล ร้อยละ 70 7. ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ร้อยละ 85 8. ตรวจร่างสัญญา/ขอหลักค้ำประกันสัญญา ร้อยละ 95 9. ลงนามในสัญญา ร้อยละ 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เก็บจากผลการดำเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
:๑.๖.๖.๒ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน ลานกีฬา

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0199 : ข้อมูลเด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและนอกสังกัด)

ตาราง : จำนวนนักเรียนทุกระดับชั้นของโรงเรียน กทม.

หน่วยงาน : สำนักการศึกษา

คำอธิบายตาราง :

idacademicyearschooliddistrictschoolnamea1a2totap1p2p3p4p5p6totpm1m2m3m4m5m6totmtotaladddateupdatedate
125623110014401คลองสามวากลางคลองสอง (พร ดีเจริญ)40387853556357566334700000004252020-05-292020-05-29
225623110012210ธนบุรีกันตทาราราม25154027232915201913300000001732020-05-292020-05-29
325623110023905หลักสี่การเคหะท่าทราย8610919511111911410711113970180668700023311292020-05-292020-05-29
425623110020901ราชเทวีกิ่งเพชร2635614850485446613074944310001244922020-05-292020-05-29
525623110011502ประเวศแก่นทองอุปถัมภ์353065363035382442205108113786649274417112020-05-292020-05-29
625623110012506บางขุนเทียนแก้วขำทับอุปถัมภ์78151715101118158600000001012020-05-292020-05-29
725623110013215ลาดกระบังขุมทอง(เพชรทองคำอุปถัมภ์)1492361712151511760000000992020-05-292020-05-29
825623110011901บางกะปิไขศรีปราโมชอนุสรณ์35478254545947555132000000004022020-05-292020-05-29
925623110014809บางบอนคงโครัดอุทิศ88771651121148888765453200000006972020-05-292020-05-29
1025623110011513ประเวศคชเผือกอนุสรณ์36437936644351564929900000003782020-05-292020-05-29
1125623110013706สวนหลวงคลองกลันตัน636713084836781839048800000006182020-05-292020-05-29
1225623110011906บางกะปิคลองกะจะ41387960725453655335700000004362020-05-292020-05-29
1325623110022106บึงกุ่มคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์)12212925116616615815517617699713014310300037616242020-05-292020-05-29
1425623110014901ทวีวัฒนาคลองต้นไทร (สุขล้อมอุทิศ)28285650423134272621000000002662020-05-292020-05-29
1525623110012006ลาดพร้าวคลองทรงกระเทียม747114591907173627746400000006092020-05-292020-05-29
1625623110014902ทวีวัฒนาคลองทวีวัฒนา (ทองน่วมอนุสรณ์)9784181140141129103161158832000000010132020-05-292020-05-29
1725623110014903ทวีวัฒนาคลองบางพรหม28305848474148384426600000003242020-05-292020-05-29
1825623110021511ประเวศคลองปักหลัก1428122315214414114212015885716115912000044015202020-05-292020-05-29
1925623110012507บางขุนเทียนคลองพิทยาลงกรณ์40347449534853557933700000004112020-05-292020-05-29
2025623110014904ทวีวัฒนาคลองมหาสวัสดิ์30407041394645415226400000003342020-05-292020-05-29
2125623110011504ประเวศคลองมะขามเทศ19153423322927373818600000002202020-05-292020-05-29
2225623110015007ทุ่งครุคลองรางจาก51823131117178117700000001002020-05-292020-05-29
2325623110012103บึงกุ่มคลองลำเจียก44469077785463667341100000005012020-05-292020-05-29
2425623110013330หนองจอกคลองสอง24224611201717201610100000001472020-05-292020-05-29
2525623110013101มีนบุรีคลองสองต้นนุ่น49459456546352594332700000004212020-05-292020-05-29
2625623110013102มีนบุรีคลองสาม36326853574946515230800000003762020-05-292020-05-29
2725623110024603บางแคคลองหนองใหญ่901051951381441221281501298111201318000033113372020-05-292020-05-29
2825623110014202คันนายาวคันนายาว749116515014513511412010576900000009342020-05-292020-05-29
2925623110013331หนองจอกคารีอุปถัมภ์1892715271418182311500000001422020-05-292020-05-29
3025623110013220ลาดกระบังเคหะชุมชนลาดกระบัง1401102503403373513383142941974000000022242020-05-292020-05-29
3125623110023903หลักสี่เคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1609215211910110810912913470063635800018410362020-05-292020-05-29
3225623110013904หลักสี่เคหะทุ่งสองห้องวิทยา 24551966050704452553314446400001305572020-05-292020-05-29
3325623110011512ประเวศงามมานะ (แผน-ทับอุทิศ)24244862625349634933800000003862020-05-292020-05-29
3425623110014201คันนายาวจินดาบำรุง9096186153148142162150159914000000011002020-05-292020-05-29
3525623110014507วัฒนาแจ่มจันทร์43337644504242433625700000003332020-05-292020-05-29
3625623110022904ตลิ่งชันฉิมพลี4249914989878679894796069640001937632020-05-292020-05-29
3725623110021404คลองเตยชุมชนหมู่บ้านพัฒนา00050605567565634412161480002305742020-05-292020-05-29
3825623110012903ตลิ่งชันชุมทางตลิ่งชัน12263823352636444420800000002462020-05-292020-05-29
3925623110015008ทุ่งครุชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์8669155101947779638950300000006582020-05-292020-05-29
4025623110014009สายไหมซอยแอนเนกซ์ (กาญจนาภิเษก2)104102206146134127130123135795000000010012020-05-292020-05-29
4125623110013219ลาดกระบังแดงเป้า (สิงสุขบูรณะ)18173523292718181813300000001682020-05-292020-05-29
4225623110014906ทวีวัฒนาตั้งพิรุฬห์ธรรม10010320319619618921219120011841071109300031016972020-05-292020-05-29
4325623110013214ลาดกระบังตำบลขุมทอง (ประชาอุทิศ)10313685793380000000512020-05-292020-05-29
4425623110023902หลักสี่ทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ)4439835847494560603196352640001795812020-05-292020-05-29
4525623110012003ลาดพร้าวเทพวิทยา11412624013412311810910910870100000009412020-05-292020-05-29
4625623110021601บางเขนไทยนิยมสงเคราะห์154172326314287272307298308178624324825800074928612020-05-292020-05-29
4725623110013702สวนหลวงนาคนาวาอุปถัมภ์861131991591871691681741621019000000012182020-05-292020-05-29
4825623110015001ทุ่งครุนาหลวง165178343211226208221225233132429828427318216981128729542020-05-292020-05-29
4925623110013310หนองจอกนีลราษฎร์อุปถัมภ์11263710222322262713000000001672020-05-292020-05-29
5025623110012516บางขุนเทียนบางขุนเทียนศึกษา1771843613723813563553573462167000000025282020-05-292020-05-29
5125623110013906หลักสี่บางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์)3239715265515670513454942390001305462020-05-292020-05-29
5225623110014601บางแคบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)597012977908284989652700000006562020-05-292020-05-29
5325623110014609บางแคบางแคเหนือ3352857468807467854488054360001707032020-05-292020-05-29
5425623110011301พระโขนงบางจาก (โกมลประเสริฐอุทิศ)39367541544551606031100000003862020-05-292020-05-29
5525623110012413ภาษีเจริญบางจาก (นาคเผื่อนอุปถัมภ์)21224324282729262315700000002002020-05-292020-05-29
5625623110024402คลองสามวาบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)165183348289283314311303329182931333332500097131482020-05-292020-05-29
5725623110014607บางแคบางเชือกหนัง213152344141445136247294030000993982020-05-292020-05-29
5825623110014606บางแคบางไผ่ (บ้านนายพันแก้วขาว)20234313162223231911600000001592020-05-292020-05-29
5925623110015003ทุ่งครุบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร)685812677727779898948300000006092020-05-292020-05-29
6025623110022811บางพลัดบางยี่ขันวิทยาคม1315282334242531301674740310001183132020-05-292020-05-29
6125623110023104มีนบุรีบ้านเกาะ3339725249614449362915359750001875502020-05-292020-05-29
6225623110023504หนองแขมบ้านขุนประเทศ6997166224182199158185179112712211411900035516482020-05-292020-05-29
6325623110011602บางเขนบ้านคลองบัว2051473521982142081891941651168000000015202020-05-292020-05-29
6425623110013311หนองจอกบ้านเจียรดับ71701411211158711410411065100000007922020-05-292020-05-29
6525623110014802บางบอนบ้านนายผล486711577698274667644400000005592020-05-292020-05-29
6625623110014803บางบอนบ้านนายสี525210470817568686342500000005292020-05-292020-05-29
6725623110024801บางบอนบ้านนายเหรียญ605611695818758638847210369820002548422020-05-292020-05-29
6825623110011603บางเขนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)60369675656864675439300000004892020-05-292020-05-29
6925623110011909บางกะปิบ้านบางกะปิ2562635194404324024134464492582000000031012020-05-292020-05-29
7025623110014403คลองสามวาบ้านแบนชะโด (เสียง วิฑูรชาติ อุปถัมภ์)17133022153019162712900000001592020-05-292020-05-29
7125623110011803จตุจักรบ้านลาดพร้าว (สาทร-สุ่น พานิชเฮง)42418358545155574331800000004012020-05-292020-05-29
7225623110013316หนองจอกบ้านลำต้นกล้วย4637835448414949432846046510001575242020-05-292020-05-29
7325623110014404คลองสามวาบ้านหนองระแหง (ชมแสงประชานุกูล)32286045464344453926200000003222020-05-292020-05-29
7425623110021706ดอนเมืองบำรุงรวิวรรณวิทยา (ทุ่งสีกัน)8310318611815312012411812675951704800016911142020-05-292020-05-29
7525623110013105มีนบุรีบึงขวาง (มหาดไทยอุปถัมภ์)11182919253327262915900000001882020-05-292020-05-29
7625623110011806จตุจักรประชานิเวศน์1061132192742782562602732701611000000018302020-05-292020-05-29
7725623110014006สายไหมประชานุกูล2525502736563447492495557430001554542020-05-292020-05-29
7825623110013503หนองแขมประชาบำรุง9110519613712413211214213277995817800025412292020-05-292020-05-29
7925623110011604บางเขนประชาภิบาล595211187819175857849700000006082020-05-292020-05-29
8025623110023601ห้วยขวางประชาราษฎร์บำเพ็ญ126160286178206193205188189115912211711300035217972020-05-292020-05-29
8125623110014405คลองสามวาประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา1211572781801881691611931851076000000013542020-05-292020-05-29
8225623110021704ดอนเมืองประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์)157198355338325294302321337191787726900022825002020-05-292020-05-29
8325623110012102บึงกุ่มประภาสวิทยา263359868186101737249900000005582020-05-292020-05-29
8425623110013208ลาดกระบังประสานสามัคคี (บ้านทับยาว)2315381716101810188900000001272020-05-292020-05-29
8525623110010309ปทุมวันปลูกจิต607213295768382839551400000006462020-05-292020-05-29
8625623110011705ดอนเมืองเปรมประชา (สายหยุด-เกษมสงเคราะห์)436510869617571968245400000005622020-05-292020-05-29
8725623110013328หนองจอกผลลีรุ่งเรือง671391016111012680000000812020-05-292020-05-29
8825623110014703บางนาผ่องพลอยอนุสรณ์134128262166206157169136154988000000012502020-05-292020-05-29
8925623110014007สายไหมพรพระร่วงประสิทธิ์16143053605033372425700000002872020-05-292020-05-29
9025623110014805บางบอนพรหมราษฎร์รังสรรค์596912877877387758448300000006112020-05-292020-05-29
9125623110024808บางบอนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์249242491426327339344366316211813614410900038929982020-05-292020-05-29
9225623110013602ห้วยขวางพระราม ๙ กาญจนาภิเษก7692168153142131145142149862000000010302020-05-292020-05-29
9325623110011702ดอนเมืองพหลโยธิน (พ่วงเจริญอุปถัมภ์ ) 7077147991128695979458300000007302020-05-292020-05-29
9425623110012107บึงกุ่มพิชัยพัฒนา80711518992878910410556600000007172020-05-292020-05-29
9525623110021303พระโขนงพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์)2329522831344034452126147450001534172020-05-292020-05-29
9625623110014604บางแคเพชรเกษม (จตุรงค์สงครามอนุสรณ์)5073123816264817310346400000005872020-05-292020-05-29
9725623110012005ลาดพร้าวเพชรถนอม (คลองเสือน้อย)1461663122042201972022082121243000000015552020-05-292020-05-29
9825623110024707บางนาเพี้ยนพินอนุสรณ์51691201008596938676536101108960003059612020-05-292020-05-29
9925623110013505หนองแขมมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์262551373336392634205313036000973532020-05-292020-05-29
10025623110023708สวนหลวงมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์0000000000189251234111128110102310232020-05-292020-05-29
10125623110021911บางกะปิมัธยมบ้านบางกะปิ0000000000445456370239204139185318532020-05-292020-05-29
10225623110021807จตุจักรมัธยมประชานิเวศน์0000000000371321301222221187162316232020-05-292020-05-29
10325623110024907ทวีวัฒนามัธยมปุรณาวาส000000000033732423619913392132113212020-05-292020-05-29
10425623110022308คลองสานมัธยมวัดสุทธาราม0000000000243205221160129103106110612020-05-292020-05-29
10525623110021516ประเวศมัธยมสุวิทย์เสรีย์อนุสรณ์0000000000345353297187137114143314332020-05-292020-05-29
10625623110013106มีนบุรีมีนบุรี1681783463182993083483683391980000000023262020-05-292020-05-29
10725623110012108บึงกุ่มแย้มจาดวิชชานุสรณ์918017119922520121722421312791181196400030117512020-05-292020-05-29
10825623110011804จตุจักรรัตนโกสินทร์สมโภช (ราชทัณฑ์อุปถัมภ์)687514311410912411812313071800000008612020-05-292020-05-29
10925623110023402ราษฎร์บูรณะรัตนจีนะอุทิศ687113968808810378774949179950002658982020-05-292020-05-29
11025623110015005ทุ่งครุรางราชพฤกษ์ (นุชมีอุทิศ)1713301112131214127400000001042020-05-292020-05-29
11125623110010108พระนครราชบพิธ26305638524057355427600000003322020-05-292020-05-29
11225623110012503บางขุนเทียนราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล)679716413315212512412414580314713814700043213992020-05-292020-05-29
11325623110015004ทุ่งครุราษฎร์บูรณะ (มูฮำหมัดอุทิศ)98109207181161142144134166928000000011352020-05-292020-05-29
11425623110024704บางนารุ่งเรืองอุปถัมภ์67371046368668168804268282680002327622020-05-292020-05-29
11525623110014005สายไหมฤทธิยะวรรณาลัย1411132547977117007406837224353000000046072020-05-292020-05-29
11625623110012001ลาดพร้าวลอยสายอนุสรณ์5136874647494457593027570710002166052020-05-292020-05-29
11725623110013322หนองจอกลำเจดีย์14142816242114191210600000001342020-05-292020-05-29
11825623110013304หนองจอกลำบุหรี่พวง6111717111113108700000000872020-05-292020-05-29
11925623110013337หนองจอกลำผักชี29305921352940302918400000002432020-05-292020-05-29
12025623110013211ลาดกระบังลำพะอง838917211512212512513812174600000009182020-05-292020-05-29
12125623110011905บางกะปิลำสาลี (ราษฎร์บำรุง)555611182826655686742000000005312020-05-292020-05-29
12225623110013103มีนบุรีวังเล็กวิทยานุสรณ์ (คลองสี่)27194637363339444022900000002752020-05-292020-05-29
12325623110022513บางขุนเทียนวัดกก4547925669695668603789359800002327022020-05-292020-05-29
12425623110012213ธนบุรีวัดกระจับพินิจ557412983839696949054200000006712020-05-292020-05-29
12525623110012913ตลิ่งชันวัดกระโจมทอง121527121617121888300000001102020-05-292020-05-29
12625623110011503ประเวศวัดกระทุ่มเสือปลา98134232156151142164169166948000000011802020-05-292020-05-29
12725623110012205ธนบุรีวัดกัลยาณมิตร5111648910109500000000662020-05-292020-05-29
12825623110012409ภาษีเจริญวัดกำแพง29316030373536333120200000002622020-05-292020-05-29
12925623110022509บางขุนเทียนวัดกำแพง566011689848566768848811095960003019052020-05-292020-05-29
13025623110012911ตลิ่งชันวัดเกาะ66129479913510000000632020-05-292020-05-29
13125623110014002สายไหมวัดเกาะสุวรรณาราม10412723116015214114916113990216915212700044815812020-05-292020-05-29
13225623110010505บางรักวัดแก้วแจ่มฟ้า1013231618111015168600000001092020-05-292020-05-29
13325623110012901ตลิ่งชันวัดไก่เตี้ย (สวัสดิ์ประชานุกูล)35865911107480000000562020-05-292020-05-29
13425623110012202ธนบุรีวัดขุนจันทร์1414281910131920159600000001242020-05-292020-05-29
13525623110013213ลาดกระบังวัดขุมทอง158231019101511137800000001012020-05-292020-05-29
13625623110010203ป้อมปราบศัตรูพ่ายวัดคณิกาผล18133118322822222214400000001752020-05-292020-05-29
13725623110012808บางพลัดวัดคฤหบดี71017581061210510000000682020-05-292020-05-29
13825623110011402คลองเตยวัดคลองเตย18234151383438372922700000002682020-05-292020-05-29
13925623110011006ยานนาวาวัดคลองภูมิ8111919251830262214000000001592020-05-292020-05-29
14025623110011005ยานนาวาวัดคลองใหม่12152722301315303514500000001722020-05-292020-05-29
14125623110024406คลองสามวาวัดคู้บอน (วัฒนานันท์อุทิศ)113123236204176152195156174105711812410400034616392020-05-292020-05-29
14225623110012405ภาษีเจริญวัดโคนอน82230212314161912105281912000591942020-05-292020-05-29
14325623110010401สัมพันธวงศ์วัดจักรวรรดิ์712191219131511178700000001062020-05-292020-05-29
14425623110011205บางคอแหลมวัดจันทร์นอก161430191622132099900000001292020-05-292020-05-29
14525623110011207บางคอแหลมวัดจันทร์ใน43398262445451525231500000003972020-05-292020-05-29
14625623110012402ภาษีเจริญวัดจันทร์ประดิษฐาราม1341472812032161952192342431310103786200024318342020-05-292020-05-29
14725623110010608ดุสิตวัดจันทรสโมสร50267646555653554531000000003862020-05-292020-05-29
14825623110012703บางกอกน้อยวัดเจ้าอาม616221411151917199500000001172020-05-292020-05-29
14925623110013404ราษฎร์บูรณะวัดแจงร้อน26447053454145374927000000003402020-05-292020-05-29
15025623110012805บางพลัดวัดฉัตรแก้วจงกลณี9112017141815132510200000001222020-05-292020-05-29
15125623110011003ยานนาวาวัดช่องนนทรี598013991102102106838156500000007042020-05-292020-05-29
15225623110011002ยานนาวาวัดช่องลม3450848711675828710555200000006362020-05-292020-05-29
15325623110012404ภาษีเจริญวัดชัยฉิมพลี46418762585656666536300000004502020-05-292020-05-29
15425623110012902ตลิ่งชันวัดชัยพฤกษมาลา35367141515556526832300000003942020-05-292020-05-29
15525623110020302ปทุมวันวัดชัยมงคล1210221961622151795213226000791962020-05-292020-05-29
15625623110012916ตลิ่งชันวัดช่างเหล็ก614201615201313189500000001152020-05-292020-05-29
15725623110012711บางกอกน้อยวัดดงมูลเหล็ก791696715108550000000712020-05-292020-05-29
15825623110010308ปทุมวันวัดดวงแข35417640523344333523700000003132020-05-292020-05-29
15925623110011001ยานนาวาวัดดอกไม้56801368997951018910357400000007102020-05-292020-05-29
16025623110011101สาทรวัดดอน665311974554945615834200000004612020-05-292020-05-29
16125623110011701ดอนเมืองวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ)1251582832332362072132332071329000000016122020-05-292020-05-29
16225623110012204ธนบุรีวัดดาวคนอง1217291971130292311900000001482020-05-292020-05-29
16325623110010902ราชเทวีวัดดิสหงสาราม27214864554780616537200000004202020-05-292020-05-29
16425623110010204ป้อมปราบศัตรูพ่ายวัดดิสานุการาม1014241316991810750000000992020-05-292020-05-29
16525623110013005บางกอกใหญ่วัดดีดวด1312251781214914740000000992020-05-292020-05-29
16625623110012714บางกอกน้อยวัดดุสิตาราม50499961483345437930900000004082020-05-292020-05-29
16725623110010102พระนครวัดตรีทศเทพ141630181671313127900000001092020-05-292020-05-29
16825623110012915ตลิ่งชันวัดตลิ่งชัน11213218213919273015400000001862020-05-292020-05-29
16925623110011501ประเวศวัดตะกล่ำ91961871831901851741471691048000000012352020-05-292020-05-29
17025623110012408ภาษีเจริญวัดตะล่อม25174224232022263615100000001932020-05-292020-05-29
17125623110012407ภาษีเจริญวัดโตนด1312251914131120159200000001172020-05-292020-05-29
17225623110013701สวนหลวงวัดใต้ (ราษฎรนิรมิต)282957343742443539231383025000933812020-05-292020-05-29
17325623110011605บางเขนวัดไตรรัตนาราม668014688819995657850600000006522020-05-292020-05-29
17425623110013312หนองจอกวัดทรัพย์สโมสร8210919112811111812310310769000000008812020-05-292020-05-29
17525623110012905ตลิ่งชันวัดทอง (อุดมศิลปวิทยาคาร)6511951381010550000000662020-05-292020-05-29
17625623110012304คลองสานวัดทองธรรมชาติ1012222691581578000000001022020-05-292020-05-29
17725623110012305คลองสานวัดทองนพคุณ591471720121211790000000932020-05-292020-05-29
17825623110013707สวนหลวงวัดทองใน11203116251614171510300000001342020-05-292020-05-29
17925623110022303คลองสานวัดทองเพลง3938775743404260452874036460001224862020-05-292020-05-29
18025623110012410ภาษีเจริญวัดทองศาลางาม282351282830283045189243339000963362020-05-292020-05-29
18125623110023107มีนบุรีวัดทองสัมฤทธิ์2626523527343625321899859770002344752020-05-292020-05-29
18225623110010704บางซื่อวัดทองสุทธาราม33346758595958614834300000004102020-05-292020-05-29
18325623110010904ราชเทวีวัดทัศนารุณสุนทริการาม22375958453155485929600000003552020-05-292020-05-29
18425623110012511บางขุนเทียนวัดท่าข้าม117111228143160109131138115796000000010242020-05-292020-05-29
18525623110013002บางกอกใหญ่วัดท่าพระ525410687776255687041900000005252020-05-292020-05-29
18625623110013210ลาดกระบังวัดทิพพาวาส69701397771607556784177569830002277832020-05-292020-05-29
18725623110015006ทุ่งครุวัดทุ่งครุ183182365221222231225248225137216716715300048722242020-05-292020-05-29
18825623110011903บางกะปิวัดเทพลีลา1381492872352202131952061861255000000015422020-05-292020-05-29
18925623110012804บางพลัดวัดเทพากร (เลี่ยมมาตุทิศ)88167919151118790000000952020-05-292020-05-29
19025623110010604ดุสิตวัดเทวราชกุญชร22153718232023222813400000001712020-05-292020-05-29
19125623110011802จตุจักรวัดเทวสุนทร712191610131321199200000001112020-05-292020-05-29
19225623110011204บางคอแหลมวัดไทร836715099887988688851000000006602020-05-292020-05-29
19325623110022611จอมทองวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล)9711721415814413814416417292017416413000046816022020-05-292020-05-29
19425623110011304พระโขนงวัดธรรมมงคล (หลวงพ่อวิริยังค์อุปถัมภ์)00083816663568443300000004332020-05-292020-05-29
19525623110010609ดุสิตวัดธรรมาภิรตาราม546511980717458627141600000005352020-05-292020-05-29
19625623110014501วัฒนาวัดธาตุทอง5358111169159152137137144898000000010092020-05-292020-05-29
19725623110012104บึงกุ่มวัดนวลจันทร์324476112899610810410161000000006862020-05-292020-05-29
19825623110013006บางกอกใหญ่วัดนาคกลาง5275756210350000000422020-05-292020-05-29
19925623110012608จอมทองวัดนาคนิมิตร (สว่างนพราษฎร์วิทยา)9612622213012011410410213470400000009262020-05-292020-05-29
20025623110012602จอมทองวัดนางนอง (พิพัฒน์)536011387799884749751900000006322020-05-292020-05-29
20125623110014807บางบอนวัดนินสุขาราม32447638292931293218800000002642020-05-292020-05-29
20225623110012401ภาษีเจริญวัดนิมมานรดี107146253198180202188227216121115914210200040318672020-05-292020-05-29
20325623110010301ปทุมวันวัดบรมนิวาส1721382419221592411300000001512020-05-292020-05-29
20425623110014407คลองสามวาวัดบัวแก้ว768516110811710314011412070200000008632020-05-292020-05-29
20525623110012512บางขุนเทียนวัดบัวผัน14122610915101514730000000992020-05-292020-05-29
20625623110022508บางขุนเทียนวัดบางกระดี่708615612010911510612410267611211312400034911812020-05-292020-05-29
20725623110012609จอมทองวัดบางขุนเทียนนอก (ศิลปเดชศึกษาคาร)566912567889170736745600000005812020-05-292020-05-29
20825623110012701บางกอกน้อยวัดบางขุนนนท์91120171014141310780000000982020-05-292020-05-29
20925623110011206บางคอแหลมวัดบางโคล่นอก5386761134370000000452020-05-292020-05-29
21025623110012101บึงกุ่มวัดบางเตย57771342002142112142182141271000000014052020-05-292020-05-29
21125623110014702บางนาวัดบางนานอก25335843454049526429300000003512020-05-292020-05-29
21225623110014701บางนาวัดบางนาใน413576594751485953317100120780002986912020-05-292020-05-29
21325623110012217ธนบุรีวัดบางน้ำชน97166594710410000000572020-05-292020-05-29
21425623110014804บางบอนวัดบางบอน (พิมพ์ จันแต้อุปถัมภ์)120128248161130136120119118784000000010322020-05-292020-05-29
21525623110012606จอมทองวัดบางประทุนนอก32296143384040505626700000003282020-05-292020-05-29
21625623110023401ราษฎร์บูรณะวัดบางปะกอก115147262258281233250285269157620518816900056224002020-05-292020-05-29
21725623110012807บางพลัดวัดบางพลัด (ป.สุวณฺโณ)51469760637569717140900000005062020-05-292020-05-29
21825623110010702บางซื่อวัดบางโพโอมาวาส386510359686287817943600000005392020-05-292020-05-29
21925623110012215ธนบุรีวัดบางสะแกนอก87152112109118710000000862020-05-292020-05-29
22025623110012208ธนบุรีวัดบางสะแกใน5470124757482100849751200000006362020-05-292020-05-29
22125623110012707บางกอกน้อยวัดบางเสาธง5182313513111410660000000892020-05-292020-05-29
22225623110013108มีนบุรีวัดบำเพ็ญเหนือ546511912110111112511412469600000008152020-05-292020-05-29
22325623110013204ลาดกระบังวัดบำรุงรื่น79851648011411211211311965000000008142020-05-292020-05-29
22425623110011910บางกะปิวัดบึงทองหลาง2642525163072571813252713281669000000021852020-05-292020-05-29
22525623110013209ลาดกระบังวัดบึงบัว46539975655590668443500000005342020-05-292020-05-29
22625623110012203ธนบุรีวัดบุคคโล15183317232620212413100000001642020-05-292020-05-29
22725623110024602บางแควัดบุณยประดิษฐ์65651308086999685965426870650002038752020-05-292020-05-29
22825623110010606ดุสิตวัดเบญจมบพิตร59911501021151141231109866200000008122020-05-292020-05-29
22925623110012715บางกอกน้อยวัดปฐมบุตรอิศราราม11112221221715242011900000001412020-05-292020-05-29
23025623110010402สัมพันธวงศ์วัดปทุมคงคา11152622201813161710600000001322020-05-292020-05-29
23125623110020303ปทุมวันวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี42611036371585365713814659500001556392020-05-292020-05-29
23225623110012514บางขุนเทียนวัดประชาบำรุง43398254576160615534800000004302020-05-292020-05-29
23325623110010601ดุสิตวัดประชาระบือธรรม676212966697565907544000000005692020-05-292020-05-29
23425623110010707บางซื่อวัดประชาศรัทธาธรรม25234818233035262715900000002072020-05-292020-05-29
23525623110012207ธนบุรีวัดประดิษฐาราม14183224192115212112100000001532020-05-292020-05-29
23625623110013003บางกอกใหญ่วัดประดู่ฉิมพลี18133122173024262814700000001782020-05-292020-05-29
23725623110010701บางซื่อวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์37478449453431362822300000003072020-05-292020-05-29
23825623110012412ภาษีเจริญวัดประดู่บางจาก(พ่วงอุทิศ)19133215161721132410600000001382020-05-292020-05-29
23925623110012201ธนบุรีวัดประยุรวงค์15173219302022312915100000001832020-05-292020-05-29
24025623110012910ตลิ่งชันวัดประสาท1511261713141110127700000001032020-05-292020-05-29
24125623110013403ราษฎร์บูรณะวัดประเสริฐสุทธาวาส14173126221615252312700000001582020-05-292020-05-29
24225623110011004ยานนาวาวัดปริวาศ15163118222228222213400000001652020-05-292020-05-29
24325623110013202ลาดกระบังวัดปลูกศรัทธา889718512712710111211312970989829000026111552020-05-292020-05-29
24425623110012909ตลิ่งชันวัดปากน้ำฝั่งเหนือ18314930453440473322900000002782020-05-292020-05-29
24525623110023703สวนหลวงวัดปากบ่อ625211411410811711214313773115519915300050713522020-05-292020-05-29
24625623110013217ลาดกระบังวัดปากบึง636713013014014313714015784799919200028212592020-05-292020-05-29
24725623110014905ทวีวัฒนาวัดปุรณาวาส1731793522372442042221992021308000000016602020-05-292020-05-29
24825623110012803บางพลัดวัดเปาโรหิตย์29235227253723353318000000002322020-05-292020-05-29
24925623110014408คลองสามวาวัดแป้นทอง (สามวาวิทยา)9298190140142110147122150811000000010012020-05-292020-05-29
25025623110011201บางคอแหลมวัดไผ่เงินโชตนาราม77961731241141031041169665700000008302020-05-292020-05-29
25125623110010801พญาไทวัดไผ่ตัน96100196111106125117868963400000008302020-05-292020-05-29
25225623110014608บางแควัดพรหมสุวรรณสามัคคี32326411112410611810211067100000007352020-05-292020-05-29
25325623110010107พระนครวัดพระเชตุพน69151213412915650000000802020-05-292020-05-29
25425623110010201ป้อมปราบศัตรูพ่ายวัดพระพิเรนทร์10172720191719121610300000001302020-05-292020-05-29
25525623110012709บางกอกน้อยวัดพระยาทำ246454968360000000422020-05-292020-05-29
25625623110013317หนองจอกวัดพระยาปลา59611208080717672734525966330001587302020-05-292020-05-29
25725623110010903ราชเทวีวัดพระยายัง28437141272932314720700000002782020-05-292020-05-29
25825623110012802บางพลัดวัดพระยาศิริไอยสวรรค์101323119151121158200000001052020-05-292020-05-29
25925623110014409คลองสามวาวัดพระยาสุเรนทร์ (บุญมีอนุกูล)6766133929270799180504122102750002999362020-05-292020-05-29
26025623110013205ลาดกระบังวัดพลมานีย์134172306161170136158132138895000000012012020-05-292020-05-29
26125623110012912ตลิ่งชันวัดพิกุล571214101210149690000000812020-05-292020-05-29
26225623110012105บึงกุ่มวัดพิชัย25214637273321302817600000002222020-05-292020-05-29
26325623110012306คลองสานวัดพิชัยญาติ22204224272225202113900000001812020-05-292020-05-29
26425623110012907ตลิ่งชันวัดโพธิ์ (ราษฏร์ผดุงผล)785613488746571666643000000005642020-05-292020-05-29
26525623110012607จอมทองวัดโพธิ์แก้ว (กระวลราษฎร์วิทยา)17183521261719192913100000001662020-05-292020-05-29
26625623110022604จอมทองวัดโพธิ์ทอง94811758691749280785019779650002419172020-05-292020-05-29
26725623110012211ธนบุรีวัดโพธินิมิตร34508458655968546637000000004542020-05-292020-05-29
26825623110012704บางกอกน้อยวัดโพธิ์เรียง10112119201624241912200000001432020-05-292020-05-29
26925623110014506วัฒนาวัดภาษี595111081567455766540700000005172020-05-292020-05-29
27025623110010101พระนครวัดมกุฎกษัตริยาราม42377946516857495432500000004042020-05-292020-05-29
27125623110012601จอมทองวัดมงคลวราราม (สมพรพสกสรรค์)49338260404356494929700000003792020-05-292020-05-29
27225623110014610บางแควัดม่วง819617714113912213811514479900000009762020-05-292020-05-29
27325623110010502บางรักวัดม่วงแค9112091111728480000000682020-05-292020-05-29
27425623110010104พระนครวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี24355929414039292820600000002652020-05-292020-05-29
27525623110010106พระนครวัดมหาธาตุ0661171161410590000000652020-05-292020-05-29
27625623110010503บางรักวัดมหาพฤฒาราม161228822161513259900000001272020-05-292020-05-29
27725623110012906ตลิ่งชันวัดมะกอก (วิสุทธิวิทยาคาร)7121921151618221710900000001282020-05-292020-05-29
27825623110012406ภาษีเจริญวัดมะพร้าวเตี้ย323466475043414650277303126000874302020-05-292020-05-29
27925623110022710บางกอกน้อยวัดมะลิ3636724026343240261984540250001103802020-05-292020-05-29
28025623110020705บางซื่อวัดมัชฌันติการาม3038684439375336502595636310001234502020-05-292020-05-29
28125623110012705บางกอกน้อยวัดยางสุทธาราม544710175766585647844300000005442020-05-292020-05-29
28225623110011102สาทรวัดยานนาวา51227376564748565433700000004102020-05-292020-05-29
28325623110022610จอมทองวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์)56541106753676171824017260710002037142020-05-292020-05-29
28425623110012809บางพลัดวัดรวก29417061615559475834100000004112020-05-292020-05-29
28525623110012914ตลิ่งชันวัดรัชฎาธิฐาน44418548585058706534900000004342020-05-292020-05-29
28625623110023212ลาดกระบังวัดราชโกษา103791821191299510912911869913511310700035512362020-05-292020-05-29
28725623110012206ธนบุรีวัดราชคฤห์12152715151420162110100000001282020-05-292020-05-29
28825623110010103พระนครวัดราชนัดดา96155141112614620000000772020-05-292020-05-29
28925623110010109พระนครวัดราชบูรณะ811191315195715740000000932020-05-292020-05-29
29025623110010603ดุสิตวัดราชผาติการาม613199149161218780000000972020-05-292020-05-29
29125623110012214ธนบุรีวัดราชวรินทร์121426916101416147900000001052020-05-292020-05-29
29225623110011202บางคอแหลมวัดราชสิงขร6095155109101931049411061190896100024010062020-05-292020-05-29
29325623110013001บางกอกใหญ่วัดราชสิทธาราม33306337575256446631200000003752020-05-292020-05-29
29425623110014008สายไหมวัดราษฎร์นิยมธรรม10592197171156138135118159877000000010742020-05-292020-05-29
29525623110013329หนองจอกวัดราษฎร์บำรุง466511166656979678543100000005422020-05-292020-05-29
29625623110024611บางแควัดราษฎร์บำรุง (งามศิริวิทยาคาร)447912310310310611510112064814012511100037611472020-05-292020-05-29
29725623110011302พระโขนงวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม67891568511197911009858200000007382020-05-292020-05-29
29825623110023201ลาดกระบังวัดลาดกระบัง777315091827269929349912712911200036810172020-05-292020-05-29
29925623110011203บางคอแหลมวัดลาดบัวขาว15213636342215263817100000002072020-05-292020-05-29
30025623110014102สะพานสูงวัดลาดบัวขาว606012072585164707138600000005062020-05-292020-05-29
30125623110012004ลาดพร้าววัดลาดปลาเค้า949218611112011914512814977200000009582020-05-292020-05-29
30225623110022002ลาดพร้าววัดลาดพร้าว2454781158879737671502121108840003138932020-05-292020-05-29
30325623110023216ลาดกระบังวัดลานบุญ128136264180170159173168195104516113610800040517142020-05-292020-05-29
30425623110014410คลองสามวาวัดลำกระดาน30386859686270655337700000004452020-05-292020-05-29
30525623110023336หนองจอกวัดลำต้อยติ่ง3933724438494546462684845440001374772020-05-292020-05-29
30625623110012515บางขุนเทียนวัดเลา81117198176151146129148155905000000011032020-05-292020-05-29
30725623110010706บางซื่อวัดเลียบราษฎร์บำรุง27315824272429172414500000002032020-05-292020-05-29
30825623110012411ภาษีเจริญวัดวิจิตรการนิมิตร22214326262639344319400000002372020-05-292020-05-29
30925623110012806บางพลัดวัดวิมุตยาราม26396559534649484830300000003682020-05-292020-05-29
31025623110012702บางกอกน้อยวัดวิเศษการ13203328193223472817700000002102020-05-292020-05-29
31125623110012209ธนบุรีวัดเวฬุราชิณ17324936483438524625400000003032020-05-292020-05-29
31225623110021703ดอนเมืองวัดเวฬุวนาราม (สินทรัพย์อนุสรณ์)69861551812142011851832121176124917600029116222020-05-292020-05-29
31325623110013506หนองแขมวัดศรีนวลธรรมวิมล949819214515111615213311381013411811000036213642020-05-292020-05-29
31425623110011904บางกะปิวัดศรีบุญเรือง59751341111099298869459000000007242020-05-292020-05-29
31525623110014411คลองสามวาวัดศรีสุก (แย้มเยื้อนอุปถัมภ์)23365940434540436427500000003342020-05-292020-05-29
31625623110012706บางกอกน้อยวัดศรีสุดาราม15294429252033182915400000001982020-05-292020-05-29
31725623110012603จอมทองวัดศาลาครืน15203513192924163914000000001752020-05-292020-05-29
31825623110014605บางแควัดศาลาแดง7072142119929598969059000000007322020-05-292020-05-29
31925623110022301คลองสานวัดเศวตฉัตร1926452937344040422224937530001394062020-05-292020-05-29
32025623110013405ราษฎร์บูรณะวัดสน26224831282544302318100000002292020-05-292020-05-29
32125623110010605ดุสิตวัดสมณานัมบริหาร15243935192532172615400000001932020-05-292020-05-29
32225623110010703บางซื่อวัดสร้อยทอง566512167596270706939700000005182020-05-292020-05-29
32325623110010305ปทุมวันวัดสระบัว25244929343723273518500000002342020-05-292020-05-29
32425623110010504บางรักวัดสวนพลู15203527262232282015500000001902020-05-292020-05-29
32525623110010602ดุสิตวัดสวัสดิวารีสีมาราม1311242010191615199900000001232020-05-292020-05-29
32625623110022504บางขุนเทียนวัดสะแกงาม113135248206211192202184205120021818118000057920272020-05-292020-05-29
32725623110011401คลองเตยวัดสะพาน24325653413143394124800000003042020-05-292020-05-29
32825623110023203ลาดกระบังวัดสังฆราชา51651166764554844593377570570002026552020-05-292020-05-29
32925623110010403สัมพันธวงศ์วัดสัมพันธวงศ์1617332015182182110300000001362020-05-292020-05-29
33025623110023320หนองจอกวัดสามง่าม3747845958665468713761391171080003648242020-05-292020-05-29
33125623110014303วังทองหลางวัดสามัคคีธรรม556712285847488738448800000006102020-05-292020-05-29
33225623110012810บางพลัดวัดสามัคคีสุทธาวาส16395534284134393821400000002692020-05-292020-05-29
33325623110013406ราษฎร์บูรณะวัดสารอด60309033244535322419300000002832020-05-292020-05-29
33425623110010202ป้อมปราบศัตรูพ่ายวัดสิตาราม39226139282835332819100000002522020-05-292020-05-29
33525623110013321หนองจอกวัดสีชมพู14223618152521282513200000001682020-05-292020-05-29
33625623110012605จอมทองวัดสีสุก5787144888494949811056800000007122020-05-292020-05-29
33725623110014412คลองสามวาวัดสุขใจ24315521252021242413500000001902020-05-292020-05-29
33825623110013206ลาดกระบังวัดสุทธาโภชน์4647934764566956703627170680002096642020-05-292020-05-29
33925623110022302คลองสานวัดสุทธาราม828917111512011411912012070800000008792020-05-292020-05-29
34025623110014413คลองสามวาวัดสุทธิสะอาด7074144100959911612210663800000007822020-05-292020-05-29
34125623110010105พระนครวัดสุทัศน์2092927232321252514400000001732020-05-292020-05-29
34225623110012307คลองสานวัดสุวรรณ635311687939290838653100000006472020-05-292020-05-29
34325623110012713บางกอกน้อยวัดสุวรรณคีรี14132729352823222215900000001862020-05-292020-05-29
34425623110012708บางกอกน้อยวัดสุวรรณาราม33377053514957406731700000003872020-05-292020-05-29
34525623110011801จตุจักรวัดเสมียนนารี59791389910578100969657400000007122020-05-292020-05-29
34625623110013318หนองจอกวัดแสนเกษม23204329172723202113700000001802020-05-292020-05-29
34725623110013109มีนบุรีวัดแสนสุข5751108851058093889955000000006582020-05-292020-05-29
34825623110022505บางขุนเทียนวัดแสมดำ699015912011310611912011068812312911600036812152020-05-292020-05-29
34925623110013501หนองแขมวัดหนองแขม (สหราษฎร์บูรณะ)1581633212792832322622762631595000000019162020-05-292020-05-29
35025623110013301หนองจอกวัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ)1871813682712722582392332481521000000018892020-05-292020-05-29
35125623110024004สายไหมวัดหนองใหญ่1088719514114212813913614983514717916500049115212020-05-292020-05-29
35225623110013901หลักสี่วัดหลักสี่ (ทองใบ ทิวารี)565310973677671916544300000005522020-05-292020-05-29
35325623110022502บางขุนเทียนวัดหัวกระบือ78821601121169610611110864982807400023610452020-05-292020-05-29
35425623110010501บางรักวัดหัวลำโพง30356545504834424926800000003332020-05-292020-05-29
35525623110012216ธนบุรีวัดใหญ่ศรีสุพรรณ15183329272029222615300000001862020-05-292020-05-29
35625623110013327หนองจอกวัดใหม่กระทุ่มล้ม815232618915242611800000001412020-05-292020-05-29
35725623110013319หนองจอกวัดใหม่เจริญราษฎร์76136128141510650000000782020-05-292020-05-29
35825623110013603ห้วยขวางวัดใหม่ช่องลม23295237432640333121000000002622020-05-292020-05-29
35925623110013004บางกอกใหญ่วัดใหม่พิเรนทร์97161691291513740000000902020-05-292020-05-29
36025623110012212ธนบุรีวัดใหม่ยายนุ้ย991817112218192611300000001312020-05-292020-05-29
36125623110013110มีนบุรีวัดใหม่ลำนกแขวก49551045557386655583293836350001095422020-05-292020-05-29
36225623110010111พระนครวัดใหม่อมตรส10313574121419610000000742020-05-292020-05-29
36325623110012712บางกอกน้อยวัดอัมพวา17183528352722353518200000002172020-05-292020-05-29
36425623110022403ภาษีเจริญวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ)5740977480808785834899389810002638492020-05-292020-05-29
36525623110012801บางพลัดวัดอาวุธวิกสิตาราม1410241115221614169400000001182020-05-292020-05-29
36625623110010110พระนครวัดอินทรวิหาร1318311312111418138100000001122020-05-292020-05-29
36725623110012908ตลิ่งชันวัดอินทราวาส606012049665550585733500000004552020-05-292020-05-29
36825623110023502หนองแขมวัดอุดมรังสี113133246238235247239254250146322023221700066923782020-05-292020-05-29
36925623110013335หนองจอกวัดอู่ตะเภา20254535352841282619300000002382020-05-292020-05-29
37025623110024502วัฒนาวิจิตรวิทยา3632683950405442402657045620001775102020-05-292020-05-29
37125623110013803ดินแดงวิชากร125142267164168138150129127876000000011432020-05-292020-05-29
37225623110023802ดินแดงวิชูทิศ921051971411221001241201377441691721261261059679417352020-05-292020-05-29
37325623110014706บางนาศรีเอี่ยมอนุสรณ์1501593093113182872742772531720000000020292020-05-292020-05-29
37425623110012510บางขุนเทียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา)66114180159130133131139145837000000010172020-05-292020-05-29
37525623110013111มีนบุรีศาลาคู้50479759544348515230700000004042020-05-292020-05-29
37625623110013333หนองจอกศิริวังวิทยาคาร23244733242425252515600000002032020-05-292020-05-29
37725623110011403คลองเตยศูนย์รวมน้ำใจ49368513712012612011510972700000008122020-05-292020-05-29
37825623110014806บางบอนสถานีพรมแดน29316041373637372621400000002742020-05-292020-05-29
37925623110014103สะพานสูงสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี)9181172140162164167148166947000000011192020-05-292020-05-29
38025623110010306ปทุมวันสวนลุมพินี33427589806570747345100000005262020-05-292020-05-29
38125623110014508วัฒนาสวัสดีวิทยา47891361059810098898957900000007152020-05-292020-05-29
38225623110023334หนองจอกสังฆประชานุสสรณ์52459768916774748345710687670002608142020-05-292020-05-29
38325623110024106สะพานสูงสามแยกคลองหลอแหล2434586456474860513264753350001355192020-05-292020-05-29
38425623110013308หนองจอกสามแยกท่าไข่20244426352629272416700000002112020-05-292020-05-29
38525623110023801ดินแดงสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล)260289549391360329350335366213118115911000045031302020-05-292020-05-29
38625623110015002ทุ่งครุสามัคคีบำรุง5955114911049089759154000000006542020-05-292020-05-29
38725623110024001สายไหมสายไหม109110219241249244236252252147416012712600041321062020-05-292020-05-29
38825623110010607ดุสิตสุโขทัย34457948635968746637800000004572020-05-292020-05-29
38925623110011514ประเวศสุวิทย์เสรีอนุสรณ์16591256136124130129137151807000000010632020-05-292020-05-29
39025623110014414คลองสามวาสุเหร่าเกาะขุนเณร17203717261220152611600000001532020-05-292020-05-29
39125623110013323หนองจอกสุเหร่าคลองเก้า23264926362931243317900000002282020-05-292020-05-29
39225623110011902บางกะปิสุเหร่าคลองจั่น40509056515138494328800000003782020-05-292020-05-29
39325623110013324หนองจอกสุเหร่าคลองสิบ1113241212106919680000000922020-05-292020-05-29
39425623110013325หนองจอกสุเหร่าคลองสิบเอ็ด1520351310161413198500000001202020-05-292020-05-29
39525623110014415คลองสามวาสุเหร่าคลองสี่17254225152616162812600000001682020-05-292020-05-29
39625623110014416คลองสามวาสุเหร่าคลองหนึ่ง (มานะราษฎร์บำรุง)12810923713111310212911612972000000009572020-05-292020-05-29
39725623110011505ประเวศสุเหร่าจรเข้ขบ66711378582839976734988050330001637982020-05-292020-05-29
39825623110024104สะพานสูงสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี)363571104868084851115504159460001467672020-05-292020-05-29
39925623110014302วังทองหลางสุเหร่าดอนสะแก45378255623648584730600000003882020-05-292020-05-29
40025623110023113มีนบุรีสุเหร่าทรายกองดิน535110416316717816716116399921417415200054016432020-05-292020-05-29
40125623110011507ประเวศสุเหร่าทับช้าง15223726211826212013200000001692020-05-292020-05-29
40225623110014101สะพานสูงสุเหร่าทับช้างคลองบน20214148613639373926000000003012020-05-292020-05-29
40325623110011506ประเวศสุเหร่าทางควาย33417462585863445133600000004102020-05-292020-05-29
40425623110013313หนองจอกสุเหร่านาตับ24224626182915211011900000001652020-05-292020-05-29
40525623110013112มีนบุรีสุเหร่าบางชัน27366344383631423722800000002912020-05-292020-05-29
40625623110014504วัฒนาสุเหร่าบางมะเขือ (ปรีดี พนมยงค์ อนุสรณ์)38306851505435294025900000003272020-05-292020-05-29
40725623110013303หนองจอกสุเหร่าบ้านเกาะ29346330362932353419600000002592020-05-292020-05-29
40825623110024503วัฒนาสุเหร่าบ้านดอน111122242015262427136161821000552132020-05-292020-05-29
40925623110011510ประเวศสุเหร่าบ้านม้า10172722281915252313200000001592020-05-292020-05-29
41025623110011508ประเวศสุเหร่าบึงหนองบอน42347655545847525932500000004012020-05-292020-05-29
41125623110014105สะพานสูงสุเหร่าลาดบัวขาว42569895687468757945900000005572020-05-292020-05-29
41225623110014301วังทองหลางสุเหร่าลาดพร้าว11172821182118122111100000001392020-05-292020-05-29
41325623110023332หนองจอกสุเหร่าลำแขก50521026950566365633665952400001516192020-05-292020-05-29
41425623110013218ลาดกระบังสุเหร่าลำนายโส18173535323034323820100000002362020-05-292020-05-29
41525623110011907บางกะปิสุเหร่าวังใหญ่12122418272525233014800000001722020-05-292020-05-29
41625623110013306หนองจอกสุเหร่าศาลาแดง28245228352643343119700000002492020-05-292020-05-29
41725623110011509ประเวศสุเหร่าศาลาลอย14152918212323222012700000001562020-05-292020-05-29
41825623110013326หนองจอกสุเหร่าสนามกลางลำ15183323172222191812100000001542020-05-292020-05-29
41925623110014417คลองสามวาสุเหร่าสามวา545811257606262547537000000004822020-05-292020-05-29
42125623110024418คลองสามวาสุเหร่าแสนแสบ4548936160648377824279799970002938132020-05-292020-05-29
42225623110013302หนองจอกสุเหร่าหะยีมินา10595200109114899510210261100000008112020-05-292020-05-29
42325623110011908บางกะปิสุเหร่าหัวหมากน้อย456511072837274646843300000005432020-05-292020-05-29
42425623110013307หนองจอกสุเหร่าใหม่46337954503729425326500000003442020-05-292020-05-29
42525623110013704สวนหลวงสุเหร่าใหม่3852904549415359553025338370001285202020-05-292020-05-29
42625623110013314หนองจอกสุเหร่าอีรั้ว18325027282028313617000000002202020-05-292020-05-29
42725623110021805จตุจักรเสนานิคม726914114112913411410414276412010210500032712322020-05-292020-05-29
42825623110013207ลาดกระบังแสงหิรัญวิทยา758516012810911712411313973011912612500037012602020-05-292020-05-29
42925623110023305หนองจอกหนองจอกพิทยานุสรณ์5993152194197183213191188116631237426700095322712020-05-292020-05-29
43025623110012501บางขุนเทียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์23194236312626293117900000002212020-05-292020-05-29
43125623110014612บางแคหมู่บ้านเศรษฐกิจ7110417518214611812912411781600000009912020-05-292020-05-29
43225623110013309หนองจอกหลวงแพ่ง (บำรุงรัฐกิจ)33245728333329373219200000002492020-05-292020-05-29
43325623110013705สวนหลวงหัวหมาก26325837394438364223600000002942020-05-292020-05-29
43425623110011515ประเวศอยู่เป็นสุขอนุสรณ์6953122921038410310710259100000007132020-05-292020-05-29
43525623110014003สายไหมออเงิน38337171704473596638300000004542020-05-292020-05-29
43625623110014705บางนาอำนวยกนกศิริอนุสรณ์55601156710278701079351700000006322020-05-292020-05-29
43725623110013315หนองจอกอิสลามลำไทร25325737343437402821000000002672020-05-292020-05-29
79125633110014401คลองสามวากลางคลองสอง (พร ดีเจริญ)18426036595263575532200000003822020-09-212020-09-21
79225633110012210ธนบุรีกันตทาราราม21234416251929171812400000001682020-09-212020-09-21
79325633110023905หลักสี่การเคหะท่าทราย61841451279612210810510566380686000020810162020-09-212020-09-21
79425633110020901ราชเทวีกิ่งเพชร2228503641414750412564947390001354412020-09-212020-09-21
79525633110011502ประเวศแก่นทองอุปถัมภ์202040382929364334209112881006559484727212020-09-212020-09-21
79625633110012506บางขุนเทียนแก้วขำทับอุปถัมภ์913221117131212178200000001042020-09-212020-09-21
79725633110013215ลาดกระบังขุมทอง(เพชรทองคำอุปถัมภ์)2193097181216167800000001082020-09-212020-09-21
79825633110011901บางกะปิไขศรีปราโมชอนุสรณ์36336941484253405327700000003462020-09-212020-09-21
79925633110014809บางบอนคงโครัดอุทิศ928818010510811589936957900000007592020-09-212020-09-21
80025633110011513ประเวศคชเผือกอนุสรณ์29336243345137455526500000003272020-09-212020-09-21
80125633110013706สวนหลวงคลองกลันตัน566311969798163847945500000005742020-09-212020-09-21
80225633110011906บางกะปิคลองกะจะ32397158526549526133700000004082020-09-212020-09-21
80325633110022106บึงกุ่มคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์)9612722315916116215615216595511511812900036215402020-09-212020-09-21
80425633110014901ทวีวัฒนาคลองต้นไทร (สุขล้อมอุทิศ)31255626513731322820500000002612020-09-212020-09-21
80525633110012006ลาดพร้าวคลองทรงกระเทียม448012473868863746344700000005712020-09-212020-09-21
80625633110014902ทวีวัฒนาคลองทวีวัฒนา (ทองน่วมอนุสรณ์)85105190121155143138101161819000000010092020-09-212020-09-21
80725633110014903ทวีวัฒนาคลองบางพรหม32296135454648473625700000003182020-09-212020-09-21
80825633110021511ประเวศคลองปักหลัก1039920213214415814014512184016514513700044714892020-09-212020-09-21
80925633110012507บางขุนเทียนคลองพิทยาลงกรณ์43357841515044535829700000003752020-09-212020-09-21
81025633110014904ทวีวัฒนาคลองมหาสวัสดิ์30265647314339434124400000003002020-09-212020-09-21
81125633110011504ประเวศคลองมะขามเทศ22173917223228253115500000001942020-09-212020-09-21
81225633110015007ทุ่งครุคลองรางจาก107172213816157810000000982020-09-212020-09-21
81325633110012103บึงกุ่มคลองลำเจียก42428444727553686237400000004582020-09-212020-09-21
81425633110013330หนองจอกคลองสอง14294319121816181910200000001452020-09-212020-09-21
81525633110013101มีนบุรีคลองสองต้นนุ่น36498557575566525934600000004312020-09-212020-09-21
81625633110013102มีนบุรีคลองสาม44428650496046464729800000003842020-09-212020-09-21
81725633110024603บางแคคลองหนองใหญ่809517512412913412212213676713211210600035012922020-09-212020-09-21
81825633110014202คันนายาวคันนายาว928417613214915113711211980000000009762020-09-212020-09-21
81925633110013331หนองจอกคารีอุปถัมภ์13162913152815191610600000001352020-09-212020-09-21
82025633110013220ลาดกระบังเคหะชุมชนลาดกระบัง1051502553193323553413303121989000000022442020-09-212020-09-21
82125633110023903หลักสี่เคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1676413113811910111611512971869625200018310322020-09-212020-09-21
82225633110013904หลักสี่เคหะทุ่งสองห้องวิทยา 22542674357496743513103437440001154922020-09-212020-09-21
82325633110011512ประเวศงามมานะ (แผน-ทับอุทิศ)19234261486053476233100000003732020-09-212020-09-21
82425633110014201คันนายาวจินดาบำรุง5091141135146148143153147872000000010132020-09-212020-09-21
82525633110014507วัฒนาแจ่มจันทร์37377440505041384025900000003332020-09-212020-09-21
82625633110022904ตลิ่งชันฉิมพลี2154756461978689884857966620002077672020-09-212020-09-21
82725633110021404คลองเตยชุมชนหมู่บ้านพัฒนา00041425053544528510166530002205052020-09-212020-09-21
82825633110012903ตลิ่งชันชุมทางตลิ่งชัน15132830243028354118800000002162020-09-212020-09-21
82925633110015008ทุ่งครุชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์689115976869576746547200000006312020-09-212020-09-21
83025633110014009สายไหมซอยแอนเนกซ์ (กาญจนาภิเษก2)1008218210814812812412812275800000009402020-09-212020-09-21
83125633110013219ลาดกระบังแดงเป้า (สิงสุขบูรณะ)16183422232425191412700000001612020-09-212020-09-21
83225633110014906ทวีวัฒนาตั้งพิรุฬห์ธรรม9611721318620320219422319512031691039700036917852020-09-212020-09-21
83325633110013214ลาดกระบังตำบลขุมทอง (ประชาอุทิศ)11819478577380000000572020-09-212020-09-21
83425633110023902หลักสี่ทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ)3442764561504849573104957450001515372020-09-212020-09-21
83525633110012003ลาดพร้าวเทพวิทยา951252201471251201111059970700000009272020-09-212020-09-21
83625633110021601บางเขนไทยนิยมสงเคราะห์143149292278305287263307306174625121222200068527232020-09-212020-09-21
83725633110013702สวนหลวงนาคนาวาอุปถัมภ์92101193170143177157162167976000000011692020-09-212020-09-21
83825633110015001ทุ่งครุนาหลวง1531713242182102292132292371336272294266182169160134330032020-09-212020-09-21
83925633110013310หนองจอกนีลราษฎร์อุปถัมภ์1611272392124212612400000001512020-09-212020-09-21
84025633110012516บางขุนเทียนบางขุนเทียนศึกษา1761843603873713713653503512195000000025552020-09-212020-09-21
84125633110013906หลักสี่บางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์)2532574042625546673124541380001244932020-09-212020-09-21
84225633110014601บางแคบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)506511588808380779750500000006202020-09-212020-09-21
84325633110014609บางแคบางแคเหนือ4638844867638174674006669510001866702020-09-212020-09-21
84425633110011301พระโขนงบางจาก (โกมลประเสริฐอุทิศ)17223925192824282514900000001882020-09-212020-09-21
84525633110012413ภาษีเจริญบางจาก (นาคเผื่อนอุปถัมภ์)39397839385644545728800000003662020-09-212020-09-21
84625633110024402คลองสามวาบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)146184330275313294326319311183832830230500093531032020-09-212020-09-21
84725633110014607บางแคบางเชือกหนัง252348313136394847232232029000723522020-09-212020-09-21
84825633110014606บางแคบางไผ่ (บ้านนายพันแก้วขาว)14223624181521162211600000001522020-09-212020-09-21
84925633110015003ทุ่งครุบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร)567012660826877798745300000005792020-09-212020-09-21
85025633110022811บางพลัดบางยี่ขันวิทยาคม714211922312828281565031370001182952020-09-212020-09-21
85125633110023104มีนบุรีบ้านเกาะ2937665051485949493063847550001405122020-09-212020-09-21
85225633110023504หนองแขมบ้านขุนประเทศ499314217821617819216418411121461168700034916032020-09-212020-09-21
85325633110011602บางเขนบ้านคลองบัว1361332692262042132101871931233000000015022020-09-212020-09-21
85425633110013311หนองจอกบ้านเจียรดับ63771401051101159111910564500000007852020-09-212020-09-21
85525633110014802บางบอนบ้านนายผล495510468707080726542500000005292020-09-212020-09-21
85625633110014803บางบอนบ้านนายสี664210861627865636139000000004982020-09-212020-09-21
85725633110024801บางบอนบ้านนายเหรียญ55561117089847257604328299620002437862020-09-212020-09-21
85825633110011603บางเขนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)42347672756564636240100000004772020-09-212020-09-21
85925633110011909บางกะปิบ้านบางกะปิ2402665064344484384134264412600000000031062020-09-212020-09-21
86025633110014403คลองสามวาบ้านแบนชะโด (เสียง วิฑูรชาติ อุปถัมภ์)24164015211831191712100000001612020-09-212020-09-21
86125633110011803จตุจักรบ้านลาดพร้าว (สาทร-สุ่น พานิชเฮง)24396346545751505331100000003742020-09-212020-09-21
86225633110013316หนองจอกบ้านลำต้นกล้วย3850884159514351452905547440001465242020-09-212020-09-21
86325633110014404คลองสามวาบ้านหนองระแหง (ชมแสงประชานุกูล)28346227414141464023600000002982020-09-212020-09-21
86425633110021706ดอนเมืองบำรุงรวิวรรณวิทยา (ทุ่งสีกัน)929218412711615012312511475559446400016711062020-09-212020-09-21
86525633110013105มีนบุรีบึงขวาง (มหาดไทยอุปถัมภ์)11112229172733292315800000001802020-09-212020-09-21
86625633110011806จตุจักรประชานิเวศน์901081982642722722602622691599000000017972020-09-212020-09-21
86725633110014006สายไหมประชานุกูล2530552828315137472225146570001544312020-09-212020-09-21
86825633110013503หนองแขมประชาบำรุง8510519012113612412511311573499786700024411682020-09-212020-09-21
86925633110011604บางเขนประชาภิบาล684311181797590748448300000005942020-09-212020-09-21
87025633110023601ห้วยขวางประชาราษฎร์บำเพ็ญ128142270178181197191204190114112611010900034517562020-09-212020-09-21
87125633110014405คลองสามวาประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา1091082171621841841631451871025000000012422020-09-212020-09-21
87225633110021704ดอนเมืองประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์)1681813493203113383013063331909106925700025525132020-09-212020-09-21
87325633110012102บึงกุ่มประภาสวิทยา43317476787890927048400000005582020-09-212020-09-21
87425633110013208ลาดกระบังประสานสามัคคี (บ้านทับยาว)1319321517161018118700000001192020-09-212020-09-21
87525633110010309ปทุมวันปลูกจิต49499871827580717845700000005552020-09-212020-09-21
87625633110011705ดอนเมืองเปรมประชา (สายหยุด-เกษมสงเคราะห์)59379669716677699344500000005412020-09-212020-09-21
87725633110013328หนองจอกผลลีรุ่งเรือง1051581210181010680000000832020-09-212020-09-21
87825633110014703บางนาผ่องพลอยอนุสรณ์124123247157165195152161133963000000012102020-09-212020-09-21
87925633110014007สายไหมพรพระร่วงประสิทธิ์10203046485550354327700000003072020-09-212020-09-21
88025633110014805บางบอนพรหมราษฎร์รังสรรค์516311475708372887946700000005812020-09-212020-09-21
88125633110024808บางบอนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์234272506360421317346342353213915413013400041830632020-09-212020-09-21
88225633110013602ห้วยขวางพระราม ๙ กาญจนาภิเษก767715312615314312614313282300000009762020-09-212020-09-21
88325633110011702ดอนเมืองพหลโยธิน (พ่วงเจริญอุปถัมภ์ ) 4275117959810486869556400000006812020-09-212020-09-21
88425633110012107บึงกุ่มพิชัยพัฒนา64751398210380908110554100000006802020-09-212020-09-21
88525633110021303พระโขนงพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์)2623493622293040351926248480001583992020-09-212020-09-21
88625633110014604บางแคเพชรเกษม (จตุรงค์สงครามอนุสรณ์)43559875795762787142200000005202020-09-212020-09-21
88725633110012005ลาดพร้าวเพชรถนอม (คลองเสือน้อย)1341622961952112092082231891235000000015312020-09-212020-09-21
88825633110024707บางนาเพี้ยนพินอนุสรณ์6360123821029096998355283931050002819562020-09-212020-09-21
88925633110013505หนองแขมมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์182846362726313927186313222000853172020-09-212020-09-21
89025633110023708สวนหลวงมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์0000000000229197236134102125102310232020-09-212020-09-21
89125633110021911บางกะปิมัธยมบ้านบางกะปิ0000000000471421380261227196195619562020-09-212020-09-21
89225633110021807จตุจักรมัธยมประชานิเวศน์0000000000401367314229209212173217322020-09-212020-09-21
89325633110024907ทวีวัฒนามัธยมปุรณาวาส0000000000318307310167179119140014002020-09-212020-09-21
89425633110022308คลองสานมัธยมวัดสุทธาราม0000000000247227199184141121111911192020-09-212020-09-21
89525633110021516ประเวศมัธยมสุวิทย์เสรีย์อนุสรณ์0000000000397334324230167130158215822020-09-212020-09-21
89625633110013106มีนบุรีมีนบุรี1621743363143183063223413531954000000022902020-09-212020-09-21
89725633110012108บึงกุ่มแย้มจาดวิชชานุสรณ์74811551972012191982122151242110918800028916862020-09-212020-09-21
89825633110011804จตุจักรรัตนโกสินทร์สมโภช (ราชทัณฑ์อุปถัมภ์)74801549411210912111112467100000008252020-09-212020-09-21
89925633110023402ราษฎร์บูรณะรัตนจีนะอุทิศ396610570678384105764857694760002468362020-09-212020-09-21
90025633110015005ทุ่งครุรางราชพฤกษ์ (นุชมีอุทิศ)1316291413101311147500000001042020-09-212020-09-21
90125633110010108พระนครราชบพิธ20274736365239563425300000003002020-09-212020-09-21
90225633110012503บางขุนเทียนราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล)618614714411814912812812979619015713100047814212020-09-212020-09-21
90325633110015004ทุ่งครุราษฎร์บูรณะ (มูฮำหมัดอุทิศ)73103176127163145139136127837000000010132020-09-212020-09-21
90425633110024704บางนารุ่งเรืองอุปถัมภ์3556915057716281733947878820002387232020-09-212020-09-21
90525633110014005สายไหมฤทธิยะวรรณาลัย1361402767177907086987406864339000000046152020-09-212020-09-21
90625633110012001ลาดพร้าวลอยสายอนุสรณ์3746832951485043502716079670002065602020-09-212020-09-21
90725633110013322หนองจอกลำเจดีย์23153818182423151811600000001542020-09-212020-09-21
90825633110013304หนองจอกลำบุหรี่พวง751213171212169790000000912020-09-212020-09-21
90925633110013337หนองจอกลำผักชี30275730243630443219600000002532020-09-212020-09-21
91025633110013211ลาดกระบังลำพะอง919218312811311312212813573900000009222020-09-212020-09-21
91125633110011905บางกะปิลำสาลี (ราษฎร์บำรุง)605911961788063566440200000005212020-09-212020-09-21
91225633110013103มีนบุรีวังเล็กวิทยานุสรณ์ (คลองสี่)20335342363938424424100000002942020-09-212020-09-21
91325633110022513บางขุนเทียนวัดกก4447915645634851663297284640002206402020-09-212020-09-21
91425633110012213ธนบุรีวัดกระจับพินิจ5761118828482102929353500000006532020-09-212020-09-21
91525633110012913ตลิ่งชันวัดกระโจมทอง129211614211712179700000001182020-09-212020-09-21
91625633110011503ประเวศวัดกระทุ่มเสือปลา108106214145151152138162157905000000011192020-09-212020-09-21
91725633110012205ธนบุรีวัดกัลยาณมิตร951411610101311610000000752020-09-212020-09-21
91825633110012409ภาษีเจริญวัดกำแพง13334631343235353019700000002432020-09-212020-09-21
91925633110022509บางขุนเทียนวัดกำแพง6156117716486756270428104103900002978422020-09-212020-09-21
92025633110012911ตลิ่งชันวัดเกาะ571261267109500000000622020-09-212020-09-21
92125633110014002สายไหมวัดเกาะสุวรรณาราม10311121414016215114114415589316716412900046015672020-09-212020-09-21
92225633110010505บางรักวัดแก้วแจ่มฟ้า7916181218812168400000001002020-09-212020-09-21
92325633110012901ตลิ่งชันวัดไก่เตี้ย (สวัสดิ์ประชานุกูล)65116978118490000000602020-09-212020-09-21
92425633110012202ธนบุรีวัดขุนจันทร์141226171151513187900000001052020-09-212020-09-21
92525633110013213ลาดกระบังวัดขุมทอง713201391991210720000000922020-09-212020-09-21
92625633110010203ป้อมปราบศัตรูพ่ายวัดคณิกาผล13183113153021231912100000001522020-09-212020-09-21
92725633110012808บางพลัดวัดคฤหบดี681410899713560000000702020-09-212020-09-21
92825633110011402คลองเตยวัดคลองเตย8233147403434333622400000002552020-09-212020-09-21
92925633110011006ยานนาวาวัดคลองภูมิ9112015232316332113100000001512020-09-212020-09-21
93025633110011005ยานนาวาวัดคลองใหม่13142716172613143211800000001452020-09-212020-09-21
93125633110024406คลองสามวาวัดคู้บอน (วัฒนานันท์อุทิศ)104130234181189173151200166106013910911100035916532020-09-212020-09-21
93225633110012405ภาษีเจริญวัดโคนอน10818162321151822115142618000581912020-09-212020-09-21
93325633110010401สัมพันธวงศ์วัดจักรวรรดิ์771415111912148790000000932020-09-212020-09-21
93425633110011205บางคอแหลมวัดจันทร์นอก13183115192024132011100000001422020-09-212020-09-21
93525633110011207บางคอแหลมวัดจันทร์ใน36377348605255505431900000003922020-09-212020-09-21
93625633110012402ภาษีเจริญวัดจันทร์ประดิษฐาราม1381492871902062171952152321255871027000025918012020-09-212020-09-21
93725633110010608ดุสิตวัดจันทรสโมสร47459231415752556430000000003922020-09-212020-09-21
93825633110012703บางกอกน้อยวัดเจ้าอาม1310232013131619169700000001202020-09-212020-09-21
93925633110013404ราษฎร์บูรณะวัดแจงร้อน26184446484537414225900000003032020-09-212020-09-21
94025633110012805บางพลัดวัดฉัตรแก้วจงกลณี1511261318151713138900000001152020-09-212020-09-21
94125633110011003ยานนาวาวัดช่องนนทรี64541189196101951007956200000006802020-09-212020-09-21
94225633110011002ยานนาวาวัดช่องลม453378856910468818349000000005682020-09-212020-09-21
94325633110012404ภาษีเจริญวัดชัยฉิมพลี30407042645453576533500000004052020-09-212020-09-21
94425633110012902ตลิ่งชันวัดชัยพฤกษมาลา21305140444948555228800000003392020-09-212020-09-21
94525633110020302ปทุมวันวัดชัยมงคล813211018620231592252028000731862020-09-212020-09-21
94625633110012916ตลิ่งชันวัดช่างเหล็ก1071717161821151310000000001172020-09-212020-09-21
94725633110012711บางกอกน้อยวัดดงมูลเหล็ก810188783158490000000672020-09-212020-09-21
94825633110010308ปทุมวันวัดดวงแข27366335404934383423000000002932020-09-212020-09-21
94925633110011001ยานนาวาวัดดอกไม้477011792839188978453500000006522020-09-212020-09-21
95025633110011101สาทรวัดดอน53439680544048415431700000004132020-09-212020-09-21
95125633110011701ดอนเมืองวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ)1411302712232262322212062301338000000016092020-09-212020-09-21
95225633110012204ธนบุรีวัดดาวคนอง16153117201011292811500000001462020-09-212020-09-21
95325633110010902ราชเทวีวัดดิสหงสาราม13243743605140756032900000003662020-09-212020-09-21
95425633110010204ป้อมปราบศัตรูพ่ายวัดดิสานุการาม12921161316118178100000001022020-09-212020-09-21
95525633110013005บางกอกใหญ่วัดดีดวด81119912711148610000000802020-09-212020-09-21
95625633110012714บางกอกน้อยวัดดุสิตาราม28396756384737413625500000003222020-09-212020-09-21
95725633110010102พระนครวัดตรีทศเทพ81018191515614138200000001002020-09-212020-09-21
95825633110012915ตลิ่งชันวัดตลิ่งชัน10122229172336192514900000001712020-09-212020-09-21
95925633110011501ประเวศวัดตะกล่ำ751041791921801821841671461051000000012302020-09-212020-09-21
96025633110012408ภาษีเจริญวัดตะล่อม22254721172316192211800000001652020-09-212020-09-21
96125633110012407ภาษีเจริญวัดโตนด101424131811148188200000001062020-09-212020-09-21
96225633110013701สวนหลวงวัดใต้ (ราษฎรนิรมิต)342761282941455027220383325000963772020-09-212020-09-21
96325633110011605บางเขนวัดไตรรัตนาราม7463137100928190936151700000006542020-09-212020-09-21
96425633110013312หนองจอกวัดทรัพย์สโมสร1018118212111910111511910568000000008622020-09-212020-09-21
96525633110012905ตลิ่งชันวัดทอง (อุดมศิลปวิทยาคาร)56118759611460000000572020-09-212020-09-21
96625633110012304คลองสานวัดทองธรรมชาติ48121111911713620000000742020-09-212020-09-21
96725633110012305คลองสานวัดทองนพคุณ1462010101420913760000000962020-09-212020-09-21
96825633110013707สวนหลวงวัดทองใน12122423162214111510100000001252020-09-212020-09-21
96925633110022303คลองสานวัดทองเพลง4142832951434539562633630360001024482020-09-212020-09-21
97025633110012410ภาษีเจริญวัดทองศาลางาม262753302933333032187442034000983382020-09-212020-09-21
97125633110023107มีนบุรีวัดทองสัมฤทธิ์3128592735273435321909598470002404892020-09-212020-09-21
97225633110010704บางซื่อวัดทองสุทธาราม36336933556155616132600000003952020-09-212020-09-21
97325633110010904ราชเทวีวัดทัศนารุณสุนทริการาม34296350384132514025200000003152020-09-212020-09-21
97425633110012511บางขุนเทียนวัดท่าข้าม9713122812413916199123130776000000010042020-09-212020-09-21
97525633110013002บางกอกใหญ่วัดท่าพระ485310156787158497138300000004842020-09-212020-09-21
97625633110013210ลาดกระบังวัดทิพพาวาส53671208277796588614527167590001977692020-09-212020-09-21
97725633110015006ทุ่งครุวัดทุ่งครุ149192341190213221240217238131916815914500047221322020-09-212020-09-21
97825633110011903บางกะปิวัดเทพลีลา1371362732072222182221762041249000000015222020-09-212020-09-21
97925633110012804บางพลัดวัดเทพากร (เลี่ยมมาตุทิศ)81018789201310670000000852020-09-212020-09-21
98025633110010604ดุสิตวัดเทวราชกุญชร16203617182418242212300000001592020-09-212020-09-21
98125633110011802จตุจักรวัดเทวสุนทร45991310121323800000000892020-09-212020-09-21
98225633110011204บางคอแหลมวัดไทร498813773869073846346900000006062020-09-212020-09-21
98325633110022611จอมทองวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล)10110320414114315314015316689620615314900050816082020-09-212020-09-21
98425633110011304พระโขนงวัดธรรมมงคล (หลวงพ่อวิริยังค์อุปถัมภ์)00059857459625839700000003972020-09-212020-09-21
98525633110010609ดุสิตวัดธรรมาภิรตาราม635511875757172576041000000005282020-09-212020-09-21
98625633110014501วัฒนาวัดธาตุทอง445810213416513914913813686100000009632020-09-212020-09-21
98725633110012104บึงกุ่มวัดนวลจันทร์423274101105859210410459100000006652020-09-212020-09-21
98825633110013006บางกอกใหญ่วัดนาคกลาง448357662290000000372020-09-212020-09-21
98925633110012608จอมทองวัดนาคนิมิตร (สว่างนพราษฎร์วิทยา)961011971281251041129910066800000008652020-09-212020-09-21
99025633110012602จอมทองวัดนางนอง (พิพัฒน์)555310870826784797045200000005602020-09-212020-09-21
99125633110014807บางบอนวัดนินสุขาราม19254430262424242215000000001942020-09-212020-09-21
99225633110012401ภาษีเจริญวัดนิมมานรดี119105224169197184199192231117213013612600039217882020-09-212020-09-21
99325633110010301ปทุมวันวัดบรมนิวาส1915342026152112710100000001352020-09-212020-09-21
99425633110014407คลองสามวาวัดบัวแก้ว73691429410811710213510966500000008072020-09-212020-09-21
99525633110012512บางขุนเทียนวัดบัวผัน11122310119141113680000000912020-09-212020-09-21
99625633110022508บางขุนเทียนวัดบางกระดี่8572157971151091221061196689712011600033311582020-09-212020-09-21
99725633110012609จอมทองวัดบางขุนเทียนนอก (ศิลปเดชศึกษาคาร)705212267638084706643000000005522020-09-212020-09-21
99825633110012701บางกอกน้อยวัดบางขุนนนท์2111311187171212770000000902020-09-212020-09-21
99925633110011206บางคอแหลมวัดบางโคล่นอก8715566693350000000502020-09-212020-09-21
100025633110012101บึงกุ่มวัดบางเตย43651081742041991941972111179000000012872020-09-212020-09-21
100125633110014702บางนาวัดบางนานอก16193543394039474525300000002882020-09-212020-09-21
100225633110014701บางนาวัดบางนาใน254368475642494655295102901070002996622020-09-212020-09-21
100325633110012217ธนบุรีวัดบางน้ำชน711181275659440000000622020-09-212020-09-21
100425633110014804บางบอนวัดบางบอน (พิมพ์ จันแต้อุปถัมภ์)102116218152152131131118112796000000010142020-09-212020-09-21
100525633110012606จอมทองวัดบางประทุนนอก17324926393538405022800000002772020-09-212020-09-21
100625633110023401ราษฎร์บูรณะวัดบางปะกอก121127248247256278241261278156119219018000056223712020-09-212020-09-21
100725633110012807บางพลัดวัดบางพลัด (ป.สุวณฺโณ)36538950586069667037300000004622020-09-212020-09-21
100825633110010702บางซื่อวัดบางโพโอมาวาส52389074496963867741800000005082020-09-212020-09-21
100925633110012215ธนบุรีวัดบางสะแกนอก7714719791010620000000762020-09-212020-09-21
101025633110012208ธนบุรีวัดบางสะแกใน575210962606774917542900000005382020-09-212020-09-21
101125633110012707บางกอกน้อยวัดบางเสาธง881615103151112660000000822020-09-212020-09-21
101225633110013108มีนบุรีวัดบำเพ็ญเหนือ51681191031279910412710366300000007822020-09-212020-09-21
101325633110013204ลาดกระบังวัดบำรุงรื่น8173154848411510810010759800000007522020-09-212020-09-21
101425633110011910บางกะปิวัดบึงทองหลาง2662154812873052551873132681615000000020962020-09-212020-09-21
101525633110013209ลาดกระบังวัดบึงบัว51459667757153785940300000004992020-09-212020-09-21
101625633110012203ธนบุรีวัดบุคคโล14183216121826181910900000001412020-09-212020-09-21
101725633110024602บางแควัดบุณยประดิษฐ์48591078175849394795067365610001998122020-09-212020-09-21
101825633110010606ดุสิตวัดเบญจมบพิตร64511151009210610811610562700000007422020-09-212020-09-21
101925633110012715บางกอกน้อยวัดปฐมบุตรอิศราราม14102415232115122310900000001332020-09-212020-09-21
102025633110010402สัมพันธวงศ์วัดปทุมคงคา8101817211722151510700000001252020-09-212020-09-21
102125633110020303ปทุมวันวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี4039797058676056643755047560001536072020-09-212020-09-21
102225633110012514บางขุนเทียนวัดประชาบำรุง544910349485458515931900000004222020-09-212020-09-21
102325633110010601ดุสิตวัดประชาระบือธรรม555210765607074598841600000005232020-09-212020-09-21
102425633110010707บางซื่อวัดประชาศรัทธาธรรม18254328191927322515000000001932020-09-212020-09-21
102525633110012207ธนบุรีวัดประดิษฐาราม20183819222018182111800000001562020-09-212020-09-21
102625633110013003บางกอกใหญ่วัดประดู่ฉิมพลี1719369201929222712600000001622020-09-212020-09-21
102725633110010701บางซื่อวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์36367243393935323822600000002982020-09-212020-09-21
102825633110012412ภาษีเจริญวัดประดู่บางจาก(พ่วงอุทิศ)1713301314161716118700000001172020-09-212020-09-21
102925633110012201ธนบุรีวัดประยุรวงค์716239133020182811800000001412020-09-212020-09-21
103025633110012910ตลิ่งชันวัดประสาท6192514151213108720000000972020-09-212020-09-21
103125633110013403ราษฎร์บูรณะวัดประเสริฐสุทธาวาส16143021212015152111300000001432020-09-212020-09-21
103225633110011004ยานนาวาวัดปริวาศ13152817182522242112700000001552020-09-212020-09-21
103325633110013202ลาดกระบังวัดปลูกศรัทธา85861711001211191011089864794887800026010782020-09-212020-09-21
103425633110012909ตลิ่งชันวัดปากน้ำฝั่งเหนือ28144238354236364723400000002762020-09-212020-09-21
103525633110023703สวนหลวงวัดปากบ่อ535911211310210312510814169220016418300054713512020-09-212020-09-21
103625633110013217ลาดกระบังวัดปากบึง697614596133142145136142794104929200028812272020-09-212020-09-21
103725633110014905ทวีวัฒนาวัดปุรณาวาส1781773552092202432072202011300000000016552020-09-212020-09-21
103825633110012803บางพลัดวัดเปาโรหิตย์15274219242336223415800000002002020-09-212020-09-21
103925633110014408คลองสามวาวัดแป้นทอง (สามวาวิทยา)108111219126145152116147126812000000010312020-09-212020-09-21
104025633110011201บางคอแหลมวัดไผ่เงินโชตนาราม70781481191151031029611364800000007962020-09-212020-09-21
104125633110010801พญาไทวัดไผ่ตัน8794181113108971061126960500000007862020-09-212020-09-21
104225633110014608บางแควัดพรหมสุวรรณสามัคคี3838769111112310810710264200000007182020-09-212020-09-21
104325633110010107พระนครวัดพระเชตุพน177241211124118580000000822020-09-212020-09-21
104425633110010201ป้อมปราบศัตรูพ่ายวัดพระพิเรนทร์1015251713161916109100000001162020-09-212020-09-21
104525633110012709บางกอกน้อยวัดพระยาทำ415445667320000000372020-09-212020-09-21
104625633110013317หนองจอกวัดพระยาปลา61571187072816774674316161610001837322020-09-212020-09-21
104725633110010903ราชเทวีวัดพระยายัง19254438352527282617900000002232020-09-212020-09-21
104825633110012802บางพลัดวัดพระยาศิริไอยสวรรค์810181413916718770000000952020-09-212020-09-21
104925633110014409คลองสามวาวัดพระยาสุเรนทร์ (บุญมีอนุกูล)5361114678787707390474101110870002988862020-09-212020-09-21
105025633110013205ลาดกระบังวัดพลมานีย์119137256178162158135157134924000000011802020-09-212020-09-21
105125633110012912ตลิ่งชันวัดพิกุล63971011121112630000000722020-09-212020-09-21
105225633110012105บึงกุ่มวัดพิชัย18274520312430232515300000001982020-09-212020-09-21
105325633110012306คลองสานวัดพิชัยญาติ21204119282122312414500000001862020-09-212020-09-21
105425633110012907ตลิ่งชันวัดโพธิ์ (ราษฏร์ผดุงผล)597613572737465696441700000005522020-09-212020-09-21
105525633110012607จอมทองวัดโพธิ์แก้ว (กระวลราษฎร์วิทยา)22133521201618171811000000001452020-09-212020-09-21
105625633110022604จอมทองวัดโพธิ์ทอง92631558693928186755138486700002409082020-09-212020-09-21
105725633110012211ธนบุรีวัดโพธินิมิตร27346153586257675134800000004092020-09-212020-09-21
105825633110012704บางกอกน้อยวัดโพธิ์เรียง12102214192116232511800000001402020-09-212020-09-21
105925633110014506วัฒนาวัดภาษี31518262635276486937000000004522020-09-212020-09-21
106025633110010101พระนครวัดมกุฎกษัตริยาราม25457037414962535129300000003632020-09-212020-09-21
106125633110012601จอมทองวัดมงคลวราราม (สมพรพสกสรรค์)26548045514440543827200000003522020-09-212020-09-21
106225633110014610บางแควัดม่วง808716711913814212413511377100000009382020-09-212020-09-21
106325633110010502บางรักวัดม่วงแค8715778962390000000542020-09-212020-09-21
106425633110010104พระนครวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี15264132293837362719900000002402020-09-212020-09-21
106525633110010106พระนครวัดมหาธาตุ71887912513540000000622020-09-212020-09-21
106625633110010503บางรักวัดมหาพฤฒาราม101121138191612128000000001012020-09-212020-09-21
106725633110012906ตลิ่งชันวัดมะกอก (วิสุทธิวิทยาคาร)115161417171316199600000001122020-09-212020-09-21
106825633110012406ภาษีเจริญวัดมะพร้าวเตี้ย232750333539414048236412928000983842020-09-212020-09-21
106925633110022710บางกอกน้อยวัดมะลิ312455362825323137189252530000803242020-09-212020-09-21
107025633110020705บางซื่อวัดมัชฌันติการาม2629553147313647382306831300001294142020-09-212020-09-21
107125633110012705บางกอกน้อยวัดยางสุทธาราม496010965777455886542400000005332020-09-212020-09-21
107225633110011102สาทรวัดยานนาวา34579138695251475631300000004042020-09-212020-09-21
107325633110022610จอมทองวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์)3553885365516361693626468540001866362020-09-212020-09-21
107425633110012809บางพลัดวัดรวก24335747606354534732400000003812020-09-212020-09-21
107525633110012914ตลิ่งชันวัดรัชฎาธิฐาน35407547425953516631800000003932020-09-212020-09-21
107625633110023212ลาดกระบังวัดราชโกษา1009919991120120891091266551201199800033711912020-09-212020-09-21
107725633110012206ธนบุรีวัดราชคฤห์1713301812151215178900000001192020-09-212020-09-21
107825633110010103พระนครวัดราชนัดดา81018671312136570000000752020-09-212020-09-21
107925633110010109พระนครวัดราชบูรณะ812201214111797700000000902020-09-212020-09-21
108025633110010603ดุสิตวัดราชผาติการาม971613101781811770000000932020-09-212020-09-21
108125633110012214ธนบุรีวัดราชวรินทร์111324121015913177600000001002020-09-212020-09-21
108225633110011202บางคอแหลมวัดราชสิงขร52631151171061009898976168479660002299602020-09-212020-09-21
108325633110013001บางกอกใหญ่วัดราชสิทธาราม43347736365848544327500000003522020-09-212020-09-21
108425633110014008สายไหมวัดราษฎร์นิยมธรรม8699185121161152136134117821000000010062020-09-212020-09-21
108525633110013329หนองจอกวัดราษฎร์บำรุง50499970646869776741500000005142020-09-212020-09-21
108625633110024611บางแควัดราษฎร์บำรุง (งามศิริวิทยาคาร)705412410110011111311510864813213411200037811502020-09-212020-09-21
108725633110011302พระโขนงวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม836514811082102101919958500000007332020-09-212020-09-21
108825633110023201ลาดกระบังวัดลาดกระบัง757214787927676788749614113310300037710202020-09-212020-09-21
108925633110011203บางคอแหลมวัดลาดบัวขาว11112224292419142013000000001522020-09-212020-09-21
109025633110014102สะพานสูงวัดลาดบัวขาว547412865735749666837800000005062020-09-212020-09-21
109125633110012004ลาดพร้าววัดลาดปลาเค้า959519011010612312213513573100000009212020-09-212020-09-21
109225633110022002ลาดพร้าววัดลาดพร้าว39