ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว : 23000000-3651

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2563)

35.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 35.00

นายองอาจ สุวรรณเมศ โทร. 022453360 ต่อ 134

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓ สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้รับนโยบายที่ผู้บริหารของกรุงเทพมหานครจากที่ประชุมคณะกรรมการเจรจาตกลงตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีมติกำหนดให้หน่วยงานดำเนินการ จัดทำมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปการประเมินมาตรฐานแหล่งเที่ยวของกรุงเทพมหานคร โดยให้หน่วยงานสร้างกิจกรรมสร้างโครงการที่ช่วยการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครให้ได้มาตรฐาน โดยไม่ได้รับงบประมาณในการดำเนินการ แต่ให้ใช้ทรัพยากรของหน่วยงานและการประสานงานแหล่งท่องเที่ยวกับสำนักงานเขตพื้นที่ กลุ่ม คณะทำงาน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว ย่านท่องเที่ยว ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าว

23070000/23070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑ เพื่อสนับสนุนการสร้างศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ๒ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยววิถีถิ่นสู่การจัดการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ๓ เพื่อสร้างกิจกรรมและการบริการการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ ๔ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ท่องเที่ยวให้ร่วมกันพัฒนาแหล่งให้มีมาตรฐาน

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร และตรวจประเมิน ให้ได้มาตรฐาน จำนวน ๔ แหล่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
มิติที่ ๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
เป้าหมายที่ ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก%
เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.๕ แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครได้รับ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-05-26)

35.00

26/5/2563 : เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

** อุปสรรคของโครงการ :การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-27)

35.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท ๐๕๐๒/๖๒๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ การดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งกลุ่มงานพัฒนาฯ ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำคำชี้แจงข้อเสนอแนะ ตามแบบสำรวจตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังกล่าว โดยประสานกับกองนโยบายและแผนงาน สวท.

** ปัญหาของโครงการ :การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2020-03-25)

28.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กลุ่มงานพัฒนาการท่องเที่ยว ได้ประชุมในกลุ่มงานฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เพื่อทดแทนแหล่งท่องเที่ยวที่ซ้ำกับสำนักงานเขตพิจารณาคัดเลือก โดยเบื้องต้นได้พิจารณา แหล่งท่องเที่ยว จำนวน 4 แห่งใหม่ ได้แก่ 1 ตลาดมดตะนอย เขตบางมด 2 พิพิธภัณฑ์โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ หรือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน 3. สวนลิ้นจี่ (เอกชน) เขตจอมทอง 4. ตลาดน้ำสองคลอง (วัดตลิ่งชัน) เขตตลิ่งชัน ทั้งนี้ จะดำเนินการลงพื้นที่เพื่อหารือแหล่งท่องเที่ยว และชุมชนที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือและขอให้ชุมชนพิจารณา ดำเนินการร่วมกับ สวท. ในการพัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวให้ได้มาตรฐานต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-24)

25.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนพิจารณาเปลี่ยนแปลงแหล่งท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร ที่จะดำเนินการ เนื่องจากสำนักงานเขต คัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่จะดำเนินการจัดทำมาตรฐาน ตรงกันกับของ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จำนวน 4 แหล่ง ได้แก่ สำนักงานเขตบางรัก สำนักงานเขตธนบุรี สำนักงานเขตตลิ่งชัน สำนักงานเขตภาษีเจริญ โดยอยู่ระหว่างการหารือ และประสานงานแหล่งท่องเที่ยวอื่นที่จะดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-22)

20.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเลือกพิจารณาคัดสรรแหล่งท่องเที่ยว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-18)

15.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอใช้สถานที่เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-18)

10.00

18/11/2562 : โครงการได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวเป้นที่เรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2019-10-25)

4.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะทำงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:พิจารณาคัดเลือกแหล่ง
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:จัดประชุมกลุ่มย่อยและส่งหนังสือประสานงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 5
:จัดกิจกรรมสนับสนุนมาตรฐาน
:40%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 6
:เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
:5%
เริ่มต้น :2020-03-02
สิ้นสุด :2020-03-02
ขั้นตอน 7
:เตรียมเอกสารการประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:จัดทำการประเมิน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:แจ้งผลการประเมินและรายงานผล
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3651

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3651

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-0816

ตัวชี้วัด : 21.จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาให้ได้มาตรฐาน (ตัวชี้วัดเจรจาตกลง)

ค่าเป้าหมาย แหล่ง : 4.0000

ผลงานที่ทำได้ แหล่ง : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(แหล่ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **