รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

21.จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาให้ได้มาตรฐาน (ตัวชี้วัดเจรจาตกลง) : 2300-0816

ค่าเป้าหมาย แหล่ง : 4.0000

ผลงานที่ทำได้ แหล่ง : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(แหล่ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ส่วนที่ ๑ การพัฒนาแหล่งแหล่งท่องเที่ยวตามเป้าหมายของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว โดยกำหนดเป้าหมายแหล่งท่องเที่ยวที่จะพัฒนาฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๔ แหล่ง ได้แก่ ๑) วัดกำแพงบางจาก เขตภาษีเจริญ ๒) ชุมชนเกาะศาลเจ้า เขตตลิ่งชัน ๓) พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก ๔) ชุมชนกุฎีจีน เขตธนบุรี โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ ๑. คัดเลือกแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ๒. กำหนดขอบเขตพื้นที่ในแหล่งท่องเที่ยวที่จะประเมินมาตรฐาน ๓. ลงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ประชุมกลุ่มย่อยกับผู้ที่เกี่ยวข้องในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อทำความเข้าใจในมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว กทม. และขอความร่วมมือ/เชิญเข้าร่วมการตรวจประเมินมาตรฐาน ๔. ส่งหนังสือขอเผยแพร่มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่คัดเลือก ๕. ประชุมกลุ่มย่อยกับผู้ทีเกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่ออธิบายขั้นตอนการดำเนินงาน ๖. กำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่างและการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจก่อนที่จะจัดทำกิจกรรม ๗. สนับสนุนการจัดกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ร่วมกับสำนักงานเขต ๘. จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ หลังดำเนินการกิจกรรม ๙. จัดกิจกรรมการประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร - ประสานผู้ประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว - ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว - สรุปผลการประเมินมาตรฐาน ๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน สรุปผลความพึงพอใจ สรุปผลการประเมินมาตรฐาน - ขณะนี้อยู่ระหว่าง ๑) จัดทำคู่มือมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร เพื่อสรุปแนวทางการดำเนินงานมาตฐานแหล่งท่องเที่ยว ๒) ลงพื้นที่วัดกำแพงบางจาก เขตภาษีเจริญ และชุมชนเกาะศาลเจ้า เขตตลิ่งชัน เพื่อประสานงานเรื่องมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว กทม. ๓) เตรียมจัดประชุมการเผยแพร่มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ส่งให้สำนักงานเขต รับทราบ เพื่อพิจารณาแหล่งท่องเที่ยว ของสำนักงานเขต เพื่อทราบว่าจะซ้ำซ้อนกับแหล่งท่องเที่ยวที่สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ดำเนินการหรือไม่ ส่วนที่ ๒ การส่งเสริมและสนับสนุนสำนักงานเขตดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครเผยแพร่ให้กับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และการกำหนดจัดประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวตามมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ระหว่างสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กับ ๕๐ สำนักงานเขตเพื่อแจ้งเรื่อง มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ให้ทราบ กำหนดประชุมวันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

๑. ผลการดำเนินงานในส่วนของการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานของ สวท. สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงสำรวจพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว และประสานงานกับชุมชน เพื่อตรวจสอบและประเมินความพร้อม และขอความร่วมมือหรือความสมัครใจของแหล่งท่องเที่ยวที่จะดำเนินการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ส่วนการท่องเที่ยว สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้พิจารณาคัดเลือกและกำหนดแหล่งท่องเที่ยวที่จะดำเนินการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาให้ได้มาตรฐาน จำนวน ๔ แหล่ง ได้แก่ ๑) วัดกำแพงบางจาก เขตภาษีเจริญ ๒) ชุมชนเกาะศาลเจ้า เขตตลิ่งชัน ๓) พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก ๔) ชุมชนกุฎีจีน เขตธนบุรี โดยได้เผยแพร่ให้สำนักงานเขต ๕๐ เขต โดยเฉพาะเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยว ๔ แหล่งข้างต้น รับทราบในการประชุมแนวดิ่งเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่ ๓ สำนักงานเขต แจ้งความประสงค์จะดำเนินการในพื้นที่เดียวกับที่สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวคัดเลือกไว้ ได้แก่ สำนักงานเขตภาษีเจริญ สำนักงานเขตบางรัก และสำนักงานเขตธนบุรี นอกจากนี้ เครือข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาชนในชุมชนเกาะศาลเจ้า เขตตลิ่งชัน ประสานแจ้งว่าไม่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวจึงจำเป็นจะต้องพิจารณาคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวและประสานแหล่งท่องเที่ยวหรือชุมชนในพื้นที่ใหม่เพื่อขอความร่วมมือในการเข้าร่วมดำเนินกิจกรรม จำนวน ๔ แหล่ง ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาและประสานงาน ๒. ผลการดำเนินการการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร สวท. นำมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครเผยแพร่ให้กับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และประสานติดตามความคืบหน้าการดำเนินการในการพิจารณาคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่มีประเมินว่ามีศักยภาพจะเข้ามาตรฐานตามองค์ประกอบที่กำหนด โดยส่วนการท่องเที่ยว สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จัดการประชุมร่วมกับ สำนักงานเขต ๕๐ เขต และสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง พร้อมเชิญหน่วยงานร่วมให้ความคิดเห็น ได้แก่ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กองนโยบายและแผนงาน สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว โดยมีผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (นายเกรียงไกร จงเจริญ) เป็นประธานการประชุม เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวตามมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๓ ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ (ดินแดง) ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานสำนักงานเขต เนื่องจากมีบางสำนักงานเขตที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแหล่งท่องเที่ยว และมีบางสำนักงานเขตที่แจ้งชื่อพื้นที่ของแหล่งท่องเที่ยวที่มีขนาดใหญ่ โดยที่ไม่ได้กำหนดกรอบหรือขอบเขตที่ชัดเจนในการดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวกำหนดขั้นตอนการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร โดยมีขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ ๑ คัดเลือกแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ขั้นตอนที่ ๒ กำหนดขอบเขตพื้นที่ในแหล่งท่องเที่ยวที่จะประเมินมาตรฐาน ขั้นตอนที่ ๓ ลงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ประชุมกลุ่มย่อยกับผู้ที่เกี่ยวข้องในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อทำความเข้าใจในมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว กทม. และขอความร่วมมือ/เชิญเข้าร่วมการตรวจประเมินมาตรฐาน ขั้นตอนที่ ๔ ส่งหนังสือขอเผยแพร่มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่คัดเลือก ขั้นตอนที่ ๕ ประชุมกลุ่มย่อยกับผู้ทีเกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่ออธิบายขั้นตอนการดำเนินงาน ขั้นตอนที่ ๖ กำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่างและการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจก่อนที่จะจัดทำกิจกรรม ขั้นตอนที่ ๗ สนับสนุนการจัดกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ร่วมกับสำนักงานเขต ขั้นตอนที่ ๘ จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ หลังดำเนินการกิจกรรม ขั้นตอนที่ ๙ จัดกิจกรรมการประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (ประสานผู้ประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว สรุปผลการประเมินมาตรฐาน) ขั้นตอนที่ ๑๐ สรุปผลการดำเนินงาน สรุปผลความพึงพอใจ สรุปผลการประเมินมาตรฐาน ผลการดำเนินงาน ขั้นตอนที่ ๑ – ๔ - สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงสำรวจพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว และประสานงานกับชุมชน เพื่อตรวจสอบและประเมินความพร้อม และขอความร่วมมือหรือความสมัครใจของแหล่งท่องเที่ยวที่จะดำเนินการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม - ส่วนการท่องเที่ยว สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้พิจารณาคัดเลือกและกำหนดแหล่งท่องเที่ยวที่จะดำเนินการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาให้ได้มาตรฐาน จำนวน ๔ แหล่ง ได้แก่ ๑) ตลาดมดตะนอย เขตบางมด ๒) พิพิธภัณฑ์โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ หรือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ๓) สวนลิ้นจี่ (เอกชน) เขตจอมทอง ๔) ตลาดน้ำสองคลอง (วัดตลิ่งชัน) เขตตลิ่งชัน - ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการขั้นตอนที่ ๕ การทำให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบขั้นตอนการดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- สวท. ได้ยื่นขออุทธรณ์ ขอยกเลิกตัวชี้วัด เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ซึ่งมีการแพร่ระบาดของเชื้อไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยและกรุงเทพมหานคร เมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และรัฐบาลได้ประกาศประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ทำให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยว การปิดสถานที่ท่องเที่ยว การหยุดให้บริการหยุดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อป้องกันความปลอดภัยต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้กลุ่มงานพัฒนาการท่องเที่ยว ผู้รับผิดชอบกิจกรรมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ไม่สามารถลงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่คัดเลือกได้ทั้ง ๔ แหล่ง ได้แก่ ๑) ตลาดมดตะนอย เขตทุ่งครุ ๒) สวนลิ้นจี่โบราณ ภูมิใจการ์เด้นท์ เขตจอมทอง ๓) ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน และ ๔) ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่ง เขตตลิ่งชัน รายละเอียดการดำเนินงาน ๑. กิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (ไม่ใช้งบประมาณ) สวท. พิจารณาเลือกแหล่งท่องเที่ยว จำนวน ๔ แหล่ง ได้แก่ ๑) ตลาดมดตะนอย เขตทุ่งครุ ๒) สวนลิ้นจี่โบราณ ภูมิใจการ์เด้นท์ เขตจอมทอง ๓) ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน และ ๔) ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่ง เขตตลิ่งชัน แต่ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ซึ่งมีการแพร่ระบาดของเชื้อไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยและกรุงเทพมหานคร เมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และรัฐบาลได้ประกาศประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ทำให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยว การปิดสถานที่ท่องเที่ยว การหยุดให้บริการ หยุดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อป้องกันความปลอดภัยต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้กลุ่มงานพัฒนาการท่องเที่ยว ผู้รับผิดชอบกิจกรรมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ไม่สามารถลงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่คัดเลือกได้ตามแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครให้ได้มาตรฐาน ดังนี้ ๑) ไม่สามารถลงพื้นที่ในแหล่งท่องเที่ยว จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ ๑) ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน ๒) ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน ตามแผนและแนวทางที่ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ได้มีการประสานงานผู้แทนแหล่งท่องเที่ยวไว้เบื้องต้น จึงสามารถจัดทำกิจกรรมได้ถึงขั้นตอนการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในแหล่งท่องเที่ยวก่อนดำเนินการกิจกรรมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ๒) กลุ่มงานพัฒนาการท่องเที่ยว ได้ลงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว เพื่อจัดกิจกรรม/โครงการในช่วงระยะเวลาที่จำกัด โดยกลุ่มงานฯ ได้ประสานการลงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว จำนวน ๒ แหล่ง ได้แก่ ๑) ตลาดมดตะนอย เขตทุ่งครุ ๒) สวนลิ้นจี่โบราณ ภูมิใจการ์เด้นท์ เขตจอมทอง โดยสามารถจัดกิจกรรมบางส่วน ดังนี้ ๒.๑) ตลาดมดตะนอย เขตทุ่งครุ กิจกรรมที่ ๑ โครงการ "เปิดบ้านเปิดคลองเปิดวิถีบางมด" ตอนที่ ๑ "เปิดลานจัดสำรับต้นตำรับอาหารฮาลาล" วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมที่ ๒ การร่วมงาน บางมดเฟส ครั้งที่ ๔ ตามโครงการ "เปิดบ้านเปิดคลอง เปิดวิถีบางมด" ตอนที่ ๔ "เปิดตำนานขนมไทย ร่วมร้อยใจพหุวัฒนธรรม" วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กิจกรรมที่ ๓ ผู้แทนตลาดมดตะนอย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยว รุ่นเครือข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาชน ในวันพุธที่ ๒๖กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และวันเสาร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ - วันอาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ๒.๒) สวนลิ้นจี่โบราณ ภูมิใจการ์เด้นท์ เขตจอมทอง กิจกรรมที่ ๑ การสำรวจแหล่งท่องเที่ยว ณ สวนลิ้นจี่โบราณ (ภูมิใจการ์เด้นท์) เขตจอมทอง ในวันเสาร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมที่ ๒ การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ำภายหลังสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ คลี่คลายในวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมที่ ๓ การสำรวจพื้นที่การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ำภายหลังสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ คลี่คลาย ในวันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมที่ ๔ การสนับสนุน/ส่งเสริม/การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยกรุงเทพมหานครสนับสนุนการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่กรุงเทพมหานครวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการในขั้นตอนการประเมินผลระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวได้ เนื่องจากมีระยะเวลาในการดำเนินการที่จำกัด ๒. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (ไม่ใช้งบประมาณ) - ดำเนินการนำมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครเผยแพร่ให้กับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และประสานติดตามความคืบหน้าการดำเนินการในการพิจารณาคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่มีประเมินว่ามีศักยภาพจะเข้ามาตรฐานตามองค์ประกอบที่กำหนด โดยส่วนการท่องเที่ยว สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จัดการประชุมร่วมกับ สำนักงานเขต ๕๐ เขต และสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง พร้อมเชิญหน่วยงานร่วมให้ความคิดเห็น ได้แก่ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กองนโยบายและแผนงาน สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว โดยมีผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (นายเกรียงไกร จงเจริญ) เป็นประธานการประชุม เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวตามมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๓ ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ (ดินแดง) - ดำเนินการประสานและติดตามสำนักงานเขตและสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ส่งรายชื่อแหล่งท่องเที่ยวที่พิจารณาคัดเลือกมาดำเนินการกิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ดังนี้ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ค่าเป้าหมาย ๒ แหล่ง ๑. คลองโอ่งอ่าง (ช่วงสะพานดำรงสถิตย์ ถึงสะพานหัน) ๒. ป้อมพระสุเมรุ สำนักงานเขต ๕๐ เขต ค่าเป้าหมาย ๕๐ แหล่ง (สำนักงานเขตละ ๑ แหล่ง) ๑. สำนักงานเขตคลองเตย ชุมชนเกาะกลาง ๒. สำนักงานเขตคลองสาน ย่านถนนดิลกจันทร์ ๓. สำนักงานเขตคลองสามวา ตลาดน้ำวัดพระยาสุเรนทร์ ๔. สำนักงานเขตคันนายาว วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (บางชัน) ๕. สำนักงานเขตจตุจักร ศูนย์หัตถกรรมเครื่องทองลงหิน ชุมชนประดิษฐ์โทรการ ซ. พหลโยธิน ๔๗ ๖. สำนักงานเขตจอมท่องเที่ยวท่อง ล่องสองฝั่งคลอง สืบสาน ตำนานจอมทอง (วัดหนัง) ๗. สำนักงานเขตดอนเมือง วัดพรหมรังษี (พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง) ๘. สำนักงานเขตดินแดง วัดพรหมวงศาราม ๙. สำนักงานเขตดุสิต วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ๑๐. สำนักงานเขตตลิ่งชัน ตลาดน้ำตลิ่งชัน ๑๑. สำนักงานเขตทวีวัฒนา พิพิธภัณฑ์สุขสะสม ๑๒. สำนักงานเขตทุ่งครุ กัมปงในดงปรือ ๑๓. สำนักงานเขตธนบุรี กุฎีจีน ๑๔. สำนักงานเขตบางกะปิ วัดเทพลีลา ๑๕. สำนักงานเขตบางกอกน้อย ย่านบ้านบุ ๑๖. สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ วัดหงส์รัตนาราม ๑๗. สำนักงานเขตบางขุนเทียน ทะเลบางขุนเทียน ๑๘. สำนักงานเขตบางเขน โครงการทองอุไรงามตา ๑๙. สำนักงานเขตบางคอแหลม ตลาดริมคลองสวนหลวง เจริญกรุง ๑๐๓ ๒๐. สำนักงานเขตบางแค สวนผักชานเมือง ๒๑. สำนักงานเขตบางซื่อ วัดทองสุทธาราม ๒๒. สำนักงานเขตบางนา วัดบางนานอกและย่านท่าน้ำถนนสรรพาวุธ ๒๓. สำนักงานเขตบางบอน วัดบางบอน ๒๔. สำนักงานเขตบางพลัด มัสยิดบางอ้อ ๒๕. สำนักงานเขตบางรักพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก (พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก) ๒๖. สำนักงานเขตบึงกุ่ม สวนเสรีไทยและพิพิธภัณฑ์เสรีไทยนุสรณ์ ๒๗. สำนักงานเขตปทุมวัด วัดปทุมวนาราม ๒๘. สำนักงานเขตประเวศ วัดกระทุ่มเสือปลา ๒๙. สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ชุมชนบ้านบาตร ๓๐. สำนักงานเขตพญาไท วัดไผ่ตัน ๓๑. สำนักงานเขตพระนคร คลองคูเมืองเดิม (สะพานช้างโรงสี-วัดราชบพิธ) ๓๒. สำนักงานเขตพระโขนง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง ๓๓. สำนักงานเขตภาษีเจริญ ตลาดน้ำวัดกำแพง (คลองบางจาก) ๓๔. สำนักงานเขตมีนบุรี ตลาดน้ำขวัญเรียม ๓๕. สำนักงานเขตยานนาวา วัดปริวาส ๓๖. สำนักงานเขตราชเทวี พระราชวังพญาไท ๓๗. สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ ๓๘. สำนักงานเขตลาดกระบัง ตลาดเก่าหัวตะเข้ ๓๙. สำนักงานเขตลาดพร้าว ตำหนักพระแม่กวนอิมโชคชัย ๔ ๔๐. สำนักงานเขตวังทองหลาง วัดสามัคคีธรรม ลาดพร้าว ๘๐ ๔๑. สำนักงานเขตวัฒนา สยามสมาคม ๔๒. สำนักงานเขตสะพานสูง วัดลาดบัวขาว (ราชโยธา) ๔๓. สำนักงานเขตสาทร วัดยานนาวา ๔๔. สำนักงานเขตสายไหม วัดหนองใหญ่ ๔๕. สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ วัดไตรมิตร ๔๖. สำนักงานเขตสวนหลวง วัดมหาบุศย์ ๔๗. สำนักงานเขตหนองแขม โรงพักเก่าหนองแขมและชุมชนตลาดเก่าหนองแขม ๔๘. สำนักงานเขตหนองจอก ล่องเรือคลองแสนแสบ (วัดทรัพย์สโมสรตลาด หนองจอก) ๔๙. สำนักงานเขตหลักสี่ ชุมชนตลาดเก่าบางเขน ๕๐. สำนักงานเขตห้วยขวาง วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก - สวท. ประสานงานสำนักงานเขตสอบถามข้อมูลการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ในช่วงภายหลังเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ๓. โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยว งบประมาณ ๘๓๕,๘๐๐.-บาท (สธท.) (ดำเนินการ) เบิกจ่ายงบประมาณไปทั้งสิ้น ๖๔๑,๒๒๐.-บาท - โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยว มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ ความรู้ ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาทักษะ ประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความสามารถ มีศักยภาพในการดำเนินงาน และบริหารจัดการงานด้านการท่องเที่ยววิถีถิ่นได้อย่างสมดุล รวมถึงสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร นำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน แบ่งกลุ่มเป้าหมายโครงการฯ ออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ ๑) กลุ่มเครือข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาชนและ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ๒) กลุ่มบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครและผู้ที่เกี่ยวข้อง และ ๓) กลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการนักท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครและผู้ที่เกี่ยวข้อง ๓.๑ กลุ่มเครือข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้เข้าอบรม ๗๒ คน เจ้าหน้าที่ ๘ คน รวมทั้งสิ้น ๘๐ คน แบ่งเป็นการอบรมแบบไป-กลับ ณ โรงแรมหรือสถานที่ฝึกอบรมในกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ วัน และศึกษาดูงานแบบพักค้าง ณ จังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๒ วัน ๑ คืน งบประมาณ ๒๘๘,๘๐๐.-บาท (สองแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) เบิกจ่ายงบประมาณไปทั้งสิ้น ๒๕๙,๕๕๐.-บาท (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้ ๑) การฝึกอบรมภาควิชาการแบบไป-กลับ จำนวน ๑ วัน ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมอินทรา รีเจ้นท์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมีหัวข้อการอภิปราย “นวัตกรรมทางความคิดเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” และ “แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” มีผู้เข้าอบรมจำนวน ๖๗ คน ขาดผู้เข้าอบรม ๕ คน ได้แก่ ๑) นางสาวสะมะ หลังสัน ผู้แทนเครือข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาชน เขตคันนายาว ๒) นายสุรพล เครือนาคพันธ์ ผู้แทนเครือข่ายภาคประชาชน เขตราชเทวี ๓) นางฉวีวรรณ นาคศรีสุข ผู้แทนเครือข่ายภาคประชาชน กลุ่มคนรักตลาดวัดทอง เขตบางกอกน้อย ๔) นายสุรนาถ แป้นประเสริฐ ผู้แทนเครือข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาชน กลุ่มบางกอกนี้ดีจัง เขตบางกอกน้อย และ ๕) นายจิรพงษ์ อินกอง ผู้แทนเครือข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาชน กลุ่มบางกอกนี้ดีจัง เขตบางกอกน้อย ๒) การศึกษาดูงานแบบพักค้าง ณ จังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๒ วัน ๑ คืน ระหว่างวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดของสถานที่และหัวข้อการศึกษาดูงาน ดังนี้ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศึกษาดูงาน “การบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบประชารัฐ” กรณีศึกษา : ถนนคนเดินตรอกโรงยา ณ พิพิธภัณฑ์บ้านคุณตาหลวงเพชรสงคราม วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ศึกษาดูงาน “การสร้างความเข้มแข็งชุมชนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ณ ศูนย์การเรียนรู้เพลงพื้นบ้านท่าโพ - มีผู้เข้าอบรมจำนวน ๖๘ คน ขาดผู้เข้าอบรม ๔ คน ได้แก่ ได้แก่ ๑) นายธนัทชาติ บุญประกอบ ผู้แทนเครือข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาชน เขตตลิ่งชัน ๒) นายสุรพล เครือนาคพันธ์ ผู้แทนเครือข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาชน เขตราชเทวี ๓) นางสาววิกานดา สังวรราชทรัพย์ ผู้แทนเครือข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาชน เขตลาดพร้าว และ ๔) นางสาวยุวดี เรืองพานิช ผู้แทนเครือข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาชนวิสาหกิจคลองบางมดสร้างสรรค์ เขตทุ่งครุ สรุปการประเมินผล แบ่งการประเมินผลเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ ๑) การประเมินความรู้ – ผู้เข้าอบรม จำนวน ๖๓ คน ได้รับความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนดผ่านแบบทดสอบประเมินผลวัดความรู้ จำนวน ๑๐ ข้อ จากทั้งหมด ๑๒ ข้อ จากจำนวนผู้เข้าทดสอบความรู้ทั้งหมด ๖๘ คน ดังนั้น จำนวนของผู้เข้าอบรมที่ผ่านเกณฑ์ทดสอบความรู้มากกว่าร้อยละ ๘๐ มีจำนวนทั้งสิ้น ๖๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖ ของจำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย - ผู้เข้าอบรมทำแบบทดสอบความรู้ได้ ๙ ข้อ จำนวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๔ - ผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์ทดสอบความรู้ ๑๐ ข้อ จำนวน ๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๖ - ผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์ทดสอบความรู้ ๑๑ ข้อ จำนวน ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔ - ผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์ทดสอบความรู้ ๑๒ ข้อ จำนวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖ ๒) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม - ด้านวิทยากร อยู่ในระดับมาก - ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร อยู่ในระดับมาก - ด้านความรู้ความเข้าใจ อยู่ในระดับมาก - ด้านการอำนวยความสะดวก อยู่ในระดับมาก - ด้านการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ อยู่ในระดับมาก ๓.๒ กลุ่มบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครและผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้เข้าอบรม ๖๒ คน เจ้าหน้าที่ ๘ คน รวมทั้งสิ้น ๗๐ คน แบ่งเป็นการอบรมแบบไป-กลับ ณ โรงแรมหรือสถานที่ฝึกอบรมในกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ วัน และศึกษาดูงานแบบพักค้าง ณ จังหวัดตราด จำนวน ๓ วัน ๒ คืน งบประมาณ ๓๙๑,๙๐๐.-บาท (สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เบิกจ่ายงบประมาณไปทั้งสิ้น ๓๘๘,๐๕๐.-บาท (สามแสนแปดหมื่นแปดพันห้าสิบบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้ ๑) การฝึกอบรมภาควิชาการแบบไป-กลับ จำนวน ๑ วัน ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมอินทรารีเจ้นท์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมีหัวข้อการอภิปราย “นวัตกรรมทางความคิดเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” และ “แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” - มีผู้เข้าอบรมจำนวน ๖๑ คน ขาดผู้เข้าอบรม ๑ คน ได้แก่ นายฉัตรชัย ศุขโชติ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตพระนคร เนื่องจากเข้าร่วมพิธีรับพระราชทาน ปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีหนังสือจากหน่วยงานชี้แจงเหตุผลความจำเป็นเรียบร้อยแล้ว ๒) การศึกษาดูงานแบบพักค้าง ณ จังหวัดตราด จำนวน ๓ วัน ๒ คืน ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดของสถานที่และหัวข้อการศึกษาดูงาน ดังนี้ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศึกษาดูงาน “การบริหารจัดการชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่น” ณ ชุมชนรักษ์คลองบางพระ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศึกษาดูงาน “การบริหารจัดการชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่น” ณ ชุมชนบ้านแหลมมะขาม และ “การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม” ณ ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศึกษาดูงาน “การบริหารจัดการชุมชนด้วยภาคเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว” ณ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านธรรมชาติล่าง - มีผู้เข้าอบรมจำนวน ๖๑ คน ขาดผู้เข้าอบรม ๑ คน ได้แก่ ได้แก่ นางสาว ณัฐชยาพัชร์ รอดสีเสน เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตราชเทวี เนื่องจากเข้ารับการอบรมหลักสูตรเทคนิคการบริหาร ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ กท ๑๒๐๗/๐๒๕๓ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ โดยมีหนังสือจากหน่วยงานชี้แจงเหตุผลความจำเป็นเรียบร้อยแล้ว สรุปการประเมินผล แบ่งการประเมินผลเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ ๑) การประเมินความรู้ – ผู้เข้าอบรม จำนวน ๖๑ คน ได้รับความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนดผ่านแบบทดสอบประเมินผลวัดความรู้ จำนวน ๑๒ ข้อ จากทั้งหมด ๑๕ ข้อ จากจำนวนผู้เข้าทดสอบความรู้ทั้งหมด ๖๑ คน ดังนั้น จำนวนของผู้เข้าอบรมที่ผ่านเกณฑ์ทดสอบความรู้มากกว่าร้อยละ ๘๐ มีจำนวนทั้งสิ้น ๖๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย - ผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์ทดสอบความรู้ ๑๒ ข้อ จำนวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๖ - ผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์ทดสอบความรู้ ๑๓ ข้อ จำนวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๑ - ผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์ทดสอบความรู้ ๑๔ ข้อ จำนวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๖ - ผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์ทดสอบความรู้ ๑๕ ข้อ จำนวน ๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๗ ๒) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม - ด้านวิทยากร อยู่ในระดับมากที่สุด - ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร อยู่ในระดับมากที่สุด - ด้านความรู้ความเข้าใจ อยู่ในระดับมากที่สุด - ด้านการอำนวยความสะดวก อยู่ในระดับมากที่สุด - ด้านการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ อยู่ในระดับมากที่สุด ๓.๓ กลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการนักท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครและผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้เข้าอบรม ๔๕ คน เจ้าหน้าที่ ๕ คน รวมทั้งสิ้น ๕๐ คน แบ่งเป็นการอบรมแบบไป-กลับ และศึกษาดูงาน ณ โรงแรมหรือสถานที่ฝึกอบรมในกรุงเทพมหานคร จำนวน ๓ วัน งบประมาณ ๑๕๕,๑๐๐.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เบิกจ่ายงบประมาณไปทั้งสิ้น ๑๒๓,๒๒๐.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) สรุปการประเมินผล แบ่งการประเมินผล ออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ ๑) การประเมินความรู้ ตัวชี้วัดความสำเร็จตามโครงการ - ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรได้รับความรู้ตามที่กำหนด (ผลผลิต) วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด – แบบทดสอบความรู้ หลังการอบรม (Post Test) ระยะเวลาอบรม ๓ วัน กำหนดให้ทดสอบความรู้จำนวน ๑๕ ข้อ เกณฑ์การประเมิน - ผู้เข้าอบรมจำนวน ๓๖ คน จากจำนวนทั้งหมด ๔๕ คน ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ จำนวน ๑๒ ข้อ (คิดเป็นร้อยละ ๘๐) สูตรการคำนวณ = จำนวนข้อความรู้ที่ตอบถูก x ๑๐๐/จำนวนข้อความรู้ทั้งหมดที่ทดสอบ ๒) การประเมินผลการดำเนินโครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จตามโครงการ - ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมที่มีต่อเนื้อหาหลักสูตร วิทยากร การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของเนื้อหาหลักสูตรแยกตามรายวิชา และการดำเนินงานในภาพรวม ซึ่งแบ่งเป็นภาควิชาการ ณ โรงแรมโกลด์ ออร์คิด เขตพญาไท ๒ วัน และภาคกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ ณ ชุมชนหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง ๑ วัน (ผลลัพธ์) วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด - แบบประเมินผลการดำเนินงานโครงการ และทำการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล เกณฑ์การประเมิน - การประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมต่อการดำเนินงานโครงการ ได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนและเกณฑ์การวัดตัวแปรในแต่ละตัว ดังนี้ เกณฑ์กำหนดคะแนน / เกณฑ์การเปรียบเทียบการวัดค่าเฉลี่ย มากที่สุด ๕ คะแนน ระดับค่าเฉลี่ย ๔.๕๑ – ๕.๐๐ พึงพอใจในระดับมากที่สุด มาก ๔ คะแนน ระดับค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๔.๕๐ พึงพอใจในระดับมาก ปานกลาง ๓ คะแนน ระดับค่าเฉลี่ย ๒.๕๑ – ๓.๕๐ พึงพอใจในระดับปานกลาง น้อย ๒ คะแนน ระดับค่าเฉลี่ย ๑.๕๑ – ๒.๕๐ พึงพอใจในระดับน้อย น้อยที่สุด ๑ คะแนน ระดับค่าเฉลี่ย ๐.๕๑ – ๑.๕๐ พึงพอใจในระดับน้อยที่สุด ค่า X̄ คือ ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการประเมินความรู้ของผู้เข้าอบรมภายหลังการอบรมแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าอบรมได้รับความรู้จากหลักสูตรที่ฝึกอบรม โดยมีผู้เข้าอบรมผ่านการทดสอบความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน ๔๒ คน จากจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด ๔๔ คน (กลุ่มเป้าหมายตามโครงการฯ จำนวน ๔๕ คน ถึงแก่กรรม ๑ คน คือ นางสาวจิรนุช เลิศสกุลทอง) คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๕ และสอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้เข้าอบรมในการประเมินผลการดำเนินโครงการที่มีความพึงพอใจต่อเนื้อหาหลักสูตร วิทยากร การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของเนื้อหาการอบรมแยกตามรายวิชา (การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน) และการดำเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̄ = ๔.๑๒ , S.D. = ๐.๗๓๙๕) การประเมินผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยว กลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการนักท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครและผู้ที่เกี่ยวข้อง แบ่งการประเมินผลได้ ดังนี้ ๑. ภาคภาควิชาการ ณ ห้องควอตซ์ โรงแรมโกลด์ ออร์คิด เขตพญาไท ได้มีการบรรยายให้ความรู้ รวมถึงการบรรยายเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จากการประเมินผลความพึงพอใจในประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย เนื้อหาการจัดอบรม วิทยากร และการบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ เรียงตามลำดับ ดังนี้ - การบรรยายเชิงปฏิบัติการ (Workshop) หัวข้อ "การพัฒนาบุคลิกภาพและบริการอย่างมืออาชีพ" ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( = ๔.๖๕๗ , S.D. = ๐.๕๕๔) รองลงมา คือ การอภิปราย หัวข้อ "สารพันความรู้เพื่อบริการนักท่องเที่ยว" ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( = ๔.๕๑๖ , S.D. = ๐.๕๗๘) การบรรยายเชิงปฏิบัติการ (Workshop) หัวข้อ "ลดจุดอ่อน สร้างจุดแข็ง พัฒนาคุณภาพการบริการนักท่องเที่ยว ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = ๔.๔๓๒ , S.D. = ๐.๖๑๔) และการบรรยาย หัวข้อ "พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม" ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๘๓๙ , S.D. = ๐.๗๑๙) ตามลำดับ ในส่วนของความพึงพอใจต่อภาพรวมการดำเนินการผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการดำเนินการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๘๙๔ , S.D. = ๐.๙๐๓) ๒. ภาคกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ ณ ชุมชนหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง จากการประเมินผลความพึงพอใจในประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย เนื้อหาการจัดอบรม วิทยากร และการบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ เรียงตามลำดับ ดังนี้ - กิจกรรมศึกษาเรียนรู้ หัวข้อ "การบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน" ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = ๔.๔๒๔ , S.D. = ๐.๖๑๓) และกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ หัวข้อ "แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง" ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = ๔.๔๐๗ , S.D. = ๐.๕๗๔) ตามลำดับ ในส่วนของความพึงพอใจต่อภาพรวมการดำเนินการผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการดำเนินการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๔.๓๔๖ , S.D. = ๐.๕๗๖)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- แหล่งท่องเที่ยว หมายถึง สถานที่ที่มีความสำคัญ มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าน่าสนใจ ดึงดูดให้ผู้คนมาเยี่ยมเยือน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราว สถานที่ วัตถุสิ่งของ ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพฯ และพื้นที่เชื่อมโยง ทั้งที่อยู่ในความรับผิดชอบ และไม่อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร - แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่มีกลุ่ม/องค์กร/ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ซึ่งพร้อมขับเคลื่อนการดำเนินการด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาในแหล่งท่องเที่ยวนั้น - มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร หมายถึง มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพ ข้อจำกัด และบริบทของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และภาคีภาคส่วนกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว กลุ่มวิชาการ และกลุ่มประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยว มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร มีองค์ประกอบ จำนวน ๖ ด้าน ๑. องค์ประกอบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ๑.๑ มีการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรม/เครือข่าย/คณะทำงาน เพื่อร่วมกันทำงานด้านการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว ๑.๒ กลุ่ม/ชมรม/เครือข่าย/คณะทำงาน ที่ร่วมกันทำงานด้านการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวจัดตั้งขึ้นโดยไม่ขัดกับระเบียบ จารีตของพื้นที่ ๑.๓ กลุ่ม/ชมรม/เครือข่าย/คณะทำงาน ทีร่วมกันทำงานด้านการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว สามารถทำงานร่วมกับองค์กรอื่นๆ ได้ ๑.๔ มีแผนงานการบริหารกลุ่ม/ชมรม/เครือข่าย/คณะทำงาน เพื่อร่วมกันทำงานด้านการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว ๑.๕ มีการให้ตัวแทนประชาชน หรือตัวแทนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวได้ ๑.๖ มีการบริหารจัดการรายได้หรือผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวอย่างโปร่งใส ๑.๗ มีการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ๒. องค์ประกอบด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ๒.๑ มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและให้คงความสำคัญของอัตลักษณ์ท้องถิ่น ๒.๒ มีกิจกรรมการท่องเที่ยว เปิดโอกาสส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและท้องถิ่นในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ๒.๓ มีกิจกรรรมการท่องเที่ยวที่สามารถเป็นฐานการเรียนรู้ที่สำคัญ ๒.๔ กรณีมีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีการจัดเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม มีการกำหนด ราคาชัดเจนเหมาะสม ๒.๕ กิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ มีวิทยากรท้องถิ่นหรือวิทยากรที่มีความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ๓. องค์ประกอบด้านสินค้า บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว ๓.๑ มีการบริการแนะนำความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับ ประวัติ ที่มา สถานที่สำคัญของแหล่งท่องเที่ยว ๓.๒ แหล่งท่องเที่ยว มีการบริการด้านที่พักที่สะอาดเหมาะสม (ถ้ามี) ๓.๓ แหล่งท่องเที่ยว มีบริการด้านอาหารและเครื่องดื่มที่สะอาด ปลอดภัย ๓.๔ มีการบริการด้านสินค้าและของที่ระลึก ของชุมชนของแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ (ถ้ามี) ๓.๕ มีบริการห้องน้ำ/สุขาสาธารณะ หรือร้านค้าบริการห้องน้ำ/สุขาที่สะอาด ๓.๖ มีจุดพักผ่อนจุดนั่งพักให้บริการ ๓.๗ มีป้ายสื่อความหมายหรือป้ายแผนที่บอกทางเพื่ออำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว ๓.๘ มีข้อมูลการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ๔. องค์ประกอบด้านความปลอดภัย ๔.๑ ในแหล่งท่องเที่ยว มีป้ายเตือนด้านความปลอดภัยในจุดที่เหมาะสม (ถ้ามี) ๔.๒ มีบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่สามารถดูแล ป้องกัน แจ้งเหตุ กรณีเกิดอุบัติภัยในพื้นที่ได้ทันท่วงที ๔.๓ แหล่งท่องเที่ยวมีจุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น และมีผู้แทนชุมชน ผู้แทนแหล่งท่องเที่ยว หรือบุคคลที่ทำงานท่องเที่ยว รู้จักหมายเลขฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย ๔.๔ จุดสำคัญหรือจุดศูนย์กลางของแหล่งท่องเที่ยว มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่พร้อมใช้งานที่สามารถใช้ได้โดยไม่มีสิ่งของวางเกะกะหรือขวางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ กรณีเกิดเหตุ ๔.๕ มีป้ายเตือนความปลอดภัย หรือแจ้งกำหนดเวลาเปิดปิดในแหล่งท่องเที่ยวชัดเจน โดยขึ้นอยู่กับแหล่งท่องเที่ยว ๔.๖ กรณีเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น ชูชีพ ห่วงยาง เป็นต้น ๕. องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย ด้านการท่องเที่ยว ๕.๑ เปิดโอกาสให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การร่วมดำเนินการ การกำหนดทิศทางด้านท่องเที่ยวในพื้นที่ ของตน ๕.๒ การดำเนินการใดๆ ในแหล่งท่องเที่ยว มีกระบวนการการสร้างความเข้าใจ และการสร้างสัมพันธ์อันดีกับชุมชนในพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ๕.๓ มีแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วม การสร้างความร่วมมือ การสร้างเครือข่าย ด้านการท่องเที่ยว ๕.๔ มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อื่น นอกเหนือจากพื้นที่ของตน ๕.๕ แหล่งท่องเที่ยวมีความพร้อมในการรับรองเครือข่ายนอกพื้นที่ มีการเข้ามาขอดูงานขอเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว ๕.๖ มีการสนับสนุนการทำงานของภาคีเครือข่ายการทำงานร่วมกัน ๔.๕ มีป้ายเตือนความปลอดภัย หรือแจ้งกำหนดเวลาเปิดปิดในแหล่งท่องเที่ยวชัดเจน โดยขึ้นอยู่กับแหล่งท่องเที่ยว ๔.๖ กรณีเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น ชูชีพ ห่วงยาง เป็นต้น ๕. องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย ด้านการท่องเที่ยว ๕.๑ เปิดโอกาสให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การร่วมดำเนินการ การกำหนดทิศทางด้านท่องเที่ยวในพื้นที่ ของตน ๕.๒ การดำเนินการใดๆ ในแหล่งท่องเที่ยว มีกระบวนการการสร้างความเข้าใจ และการสร้างสัมพันธ์อันดีกับชุมชนในพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ๕.๓ มีแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วม การสร้างความร่วมมือ การสร้างเครือข่าย ด้านการท่องเที่ยว ๕.๔ มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อื่น นอกเหนือจากพื้นที่ของตน ๕.๕ แหล่งท่องเที่ยวมีความพร้อมในการรับรองเครือข่ายนอกพื้นที่ มีการเข้ามาขอดูงานขอเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว ๕.๖ มีการสนับสนุนการทำงานของภาคีเครือข่ายการทำงานร่วมกัน ๖. องค์ประกอบการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ๖.๑ มีการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม ๖.๒ แหล่งท่องเที่ยวมีการจัดเตรียมถังหรือภาชนะรองรับการคัดแยกขยะเบื้องต้น ๖.๓ มีแนวทางที่จะกำหนดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่รักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ลดการใช้โฟม ลดพลาสติก หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ที่รักษาสิ่งแวดล้อม อาทิ ผลิตภัณฑ์จากชานอ้อย - การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานกรุงเทพมหานคร หมายถึง ๑. การดำเนินการหรือประสานงานการสร้างกิจกรรมที่นำไปสู่การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดัน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้ได้มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครตามเกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครกำหนด โดยต้องสอดคล้องกับบริบทและความเป็นไปได้ของพื้นที่เป้าหมาย ๒. หากเป็นการร่วมดำเนินการกับภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวจะต้องแสดงถึงการร่วมดำเนินการของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม ๓. ภายหลังจากการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาประชาชนในชุมชนมีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา หมายเหตุ กรณีแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานครไม่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน หัวข้อที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหาร ด้านสินค้าและบริการการท่องเที่ยว ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย ที่ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกหรืองบประมาณในการดำเนินการ ซึ่งหัวข้อดังกล่าวจะไม่นำมาคิดคำนวณการประเมินแหล่งท่องเที่ยวตามหัวข้อมาตรฐานนั้น ๆ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจากจำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาตามกิจกรรมที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานตามที่ กทม. กำหนดและสอดคล้องกับบริบทและความเป็นไปได้ของพื้นที่เป้าหมาย และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนจากการวัดผลความพึงพอใจ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เก็บข้อมูลจากแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาตามกิจกรรมที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานตามที่ กทม. กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
:มิติที่ ๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
:เป้าหมายที่ ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก%
:เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.๕ แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครได้รับ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด