ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเผยแพร่ สืบสานเพลงไทยสายกรุงเทพมหานคร : 23000000-3652

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นาย ชัยยันต์ คลังศร๊ 0971087989

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ฆ้องวงใหญ่เป็นเครื่องดนตรีประเภทตีดำเนินทำนองในวงปี่พาทย์ ที่สำคัญที่สุด เพราะคนจะเล่นดนตรีในวงปี่พาทย์ต้องเรียนฆ้องวงใหญ่ก่อน ฆ้องวงใหญ่ทำหน้าที่เดินทำนองหลัก ซึ่งถือเป็นแม่แบบของเพลง วงดนตรีไทยกรุงเทพมหานครมี คีตกวี นักดนตรีที่มีชื่อเสียง ได้รับศิลปินแห่งชาติ 3 ท่าน ได้ประพันธ์เพลงไว้ ทั้งประเภทเพลงโหมโรง เพลงเถา เพลงประกอบการแสดง เพลงเดี่ยวและเพลงเรื่อง ควรค่าแก่การอนุรักษ์ สืบทอดและเรียนรู้ กิจกรรมเผยแพร่ สืบสานเพลงไทยสายกรุงเทพมหานคร ทำเพื่อเผยแพร่ทางฆ้องวงใหญ่ เพลงเถา ให้เป็นความรู้สู่สาธารณชน กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการ ด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล ดุริยางค์ซิมโฟนี และในงานพิธีการของกรุงเทพมหานคร การอนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่ดนตรีไทย พัฒนาดนตรีสากล การจัดการแข่งขันทางด้านดนตรีและการขับร้อง และการจัดการฝึกอบรมทางด้านดนตรีแก่กลุ่มเป้าหมาย ได้จัดทำกิจกรรมการเผยแพร่ สืบสานเพลงไทยสาย กทม.ผ่านสื่อออนไลน์ โดยการบันทึกโน้ตไทย สากลบันทึกเสียงและวีดีทัศน์ทางฆ้องวงใหญ่ เผยแพร่สู่สาธารณะโดยใช้เทคโนโลยีบนอินเทอร์เน็ต และสื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินงาน

23060000/23060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อบันทึกทางฆ้องวงใหญ่ ตามแบบแผนวงดนตรีไทย กทม. และเผยแพร่สู่สาธารณะ 2.2 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้ทางด้านดนตรีไทยที่สามารถเข้าถึงได้ทางอินเตอร์เน็ท

เป้าหมายของโครงการ

ทางฆ้องวงใหญ่เพลงเถา เผยแพร่ จำนวน 10 เพลง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ %
เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๔ รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-06-25)

100.00

25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เผยแพร่เพลงที่ 10 เพลงพันธ์ฝรั่งเถา ผ่านยูทูปเมื่อวันที่ 12 มิ.ย 2563 สรุปกิจกรรมเผยแพร่ สืบสาน เพลงไทยสายกรุงเทพมหานคร (ไม่ใช้งบประมาณ) ดำเนินการคัดเลือกเพลงประเภทเพลง เถา เพื่อบันทึกทางฆ้องวงใหญ่ ตามแบบแผนวงดนตรีไทย กทม. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้ทางด้านดนตรีไทย และเผยแพร่สู่สาธารณะทางสื่อออนไลน์ (ยูทูป) ดังนี้ เพลงที่ 1 เขมรชมดงเถาทางฆ้องวงใหญ่ เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 62 เพลงที่ 2 เป็นเพลงโหมโรงจุฬามณี เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2563 เพลงที่ 3 เพลงพิรุณสร่างฟ้า เผยแพร่เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2563 เพลงที่ 4 เพลงพัฒนาเวียดนาม เผยแพร่เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2563 เพลงที่ 5 เพลงนํ้าลอดใต้ทราย เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2563 เพลงที่ 6 โหมโรงสามสถาบัน เผยแพร่เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 63 เพลงที่ 7 เพลงตามกวางเถา เผยแพร่เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 63 เพลงที่ 8 เพลงเกสรสำอางเถา เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 63 เพลงที่ 9 เพลงเงี้ยวรำลึกเถา เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2563 เพลงที่ 10 เพลงพันธ์ฝรั่งเถา เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 มิ.ย 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-05-25)

85.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..เผยแพร่เพลงที่ 9 เพลงเงี้ยวรำลึกเถา ลงยูทูปเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2563 /การต่อเพลงและฝึกซ้อมเพลง บันทึกและตัดต่อภาพเสียงเพลงที่ 10 เพลงพันธ์ฝรั่งเถา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-04-24)

80.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตัดต่อเพลงที่ 9 เพลงเงี้ยวรำลึกเถา และเผยแพร่เพลงที่ 6 โหมโรงสามสถาบัน ลงยูทูปเมื่อวันที่ 16 มี.ค. 63 /เพลงที่ 7 เพลงตามกวางเถา ลงยูทูปเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 63 / เพลงที่ 8 เพลงเกสรสำอางเถา ลงยูทูปเมื่อวันที่ 18 มี.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-17)

50.00

17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เผยแพร่เพลงที่ 2 เพลงโหมโรงจุฬามณี ลงยูทูปเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2563 / เผยแพร่เพลงที่ 3 เพลงพิรุณสร่างฟ้า ลงยูทูปเมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2563 / เผยแพร่เพลงที่ 4 เพลงพัฒนาเวียดนาม ลงยูทูปเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2563 / เผยแพร่เพลงที่ 5 นํ้าลอดใต้ทราย ลงยูทูปเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-12)

45.00

12/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...บันทึกวีดีโอเพลงที่ 4 เพลงพัฒนาเวียดนาม /เพลงที่ 5 เพลงนํ้าลอดใต้ทราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-26)

35.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แก้ไขเปลี่ยนเพลงที่ 2 เป็นเพลงโหมโรงจุฬามณี บันทึกเพลงที่ 3 เพลงพิรุณสร่างฟ้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-23)

30.00

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...บันทึกวีดีโอตัดต่อเพลงที่ 2 เพลงเงี้ยวรำลึก เถา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-23)

25.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..บันทึกวีดีโอเพลงที่ 1 เขมรชมดงเถาทางฆ้องวงใหญ่ และเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ วันที่ 12 ธ.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-20)

20.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เลือกเพลงประเภทเพลง เถา เตรียมอุปกรณ์เพื่อบันทึกวีดีโอ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ดำเนินการขออนุม้ติกิจกรรมฯเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกองการสังคีตที่ 1206/1646

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติกิจกรรม
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการบันทึกเสียงวีดีทัศน์และเผยแพร่
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3652

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3652

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-0829

ตัวชี้วัด : 16. จำนวนช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าด้านพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครอย่างหลากหลายช่องทาง

ค่าเป้าหมาย ช่องทาง : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ช่องทาง : 5.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ช่องทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
4.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **