ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมในศูนย์เยาวชน : 23000000-3653

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวดวงใจ แท่งสุวรรณ์ โทร. 0 2246 5753

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมอย่างรวดเร็ว ยิ่งมีความเจริญมากเพียงใดก็จำเป็นต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ มีวิจารณญาณ ในการปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ มีความรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีจิตสำนึกและภาคภูมิใจในการธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชากรในวัยเด็กและเยาวชน เป็นช่วงที่เหมาะสมกับการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน กองนันทนาการ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการทางด้านนันทนาการ ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กิจกรรมทางเลือกที่มีอยู่ในศูนย์เยาวชนเป็นสื่อในการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาและสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561 – 2565) และแผนปฏิบัติราชการของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประจำปี พ.ศ. 2561 ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย มิติ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย โดยสนับสนุนการทำกิจกรรมที่มีประโยชน์และส่งเสริมคุณภาพให้คนกรุงเทพมหานครแข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์เยาวชน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

23040000/23040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย กระทำกิจกรรมในเวลาว่างที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ แสวงหาข้อมูลในการตัดสินใจด้วยตนเอง มีทักษะในการดำเนินชีวิตจากการกระทำกิจกรรมต่างๆ รู้จักคิด รู้จักเลือกสารสนเทศที่ดีเหมาะกับการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 3. เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้นำ มีความเชื่อมั่นในตนเอง รักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการใช้เหตุผลและเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต

เป้าหมายของโครงการ

เชิงปริมาณ 1. ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และผู้ด้อยโอกาส มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญ ของการใช้เวลาว่างที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์อย่างมีคุณค่า กระทำกิจกรรมนันทนาการเป็นประจำจนเป็นวิถีชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อตนเองและครอบครัวในศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร 35 แห่ง ดังนี้ ศูนย์เยาวชนมิติใหม่ ประกอบด้วย ศูนย์เยาวชนบางกะปิ ศูนย์เยาวชนสะพานสูง ศูนย์เยาวชนหนองจอก ศูนย์เยาวชนจตุจักร ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา ศูนย์เยาวชนดอนเมือง ศูนย์เยาวชนลุมพินี ศูนย์เยาวชนบางแค (เรืองสอน) ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน และศูนย์เยาวชนคลองสามวา ศูนย์เยาวชนระดับ A ประกอบด้วย ศูนย์เยาวชนวัดชัยพฤกษมาลา ศูนย์เยาวชนจอมทอง ศูนย์เยาวชนทุ่งครุ ศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม ศูนย์เยาวชนบ่อนไก่ ศูนย์เยาวชนคลองเตย ศูนย์เยาวชนบางนา ศูนย์เยาวชนลาดกระบัง ศูนย์เยาวชนมีนบุรี ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 9 ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 8 ศูนย์เยาวชนวชิรเบญจทัศ ศูนย์เยาวชนหลักสี่ ศูนย์เยาวชนเกียกกาย และศูนย์เยาวชนบางกอกใหญ่ ศูนย์เยาวชนระดับ B ประกอบด้วย ศูนย์เยาวชนวัดโสมนัส ศูนย์เยาวชนเทเวศร์ ศูนย์เยาวชนสวนอ้อย ศูนย์เยาวชนบางเขน ศูนย์เยาวชนเตชะวณิช ศูนย์เยาวชนวัดฉัตรแก้วจงกลณี ศูนย์เยาวชนวัดเวฬุราชิณ ศูนย์เยาวชนอัมพวา ศูนย์เยาวชนวัดธาตุทอง และศูนย์เยาวชนวัดดอกไม้ 2. กิจกรรมพื้นฐาน 4 ด้าน 2.1 ด้านศิลปะการแสดง 2.2 ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี 2.3 ด้านกีฬาและนันทนาการ 2.4 ด้านช่างฝีมือ 3. กิจกรรมพิเศษ ได้แก่ วันเด็กแห่งชาติ พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ ปิดเทอมเติมประสบการณ์ ทัศนศึกษา ค่ายพักแรม ลานนันทนาการเพื่อความสุข ฯลฯ 4. ศูนย์เยาวชน 35 แห่ง ในสังกัดกองนันทนาการเป็นแหล่งการเรียนรู้และกระทำกิจกรรมนันทนาการ สามารถจัดกิจกรรมขั้นพื้นฐานและกิจกรรมพิเศษแก่สมาชิก เชิงคุณภาพ 1. ศูนย์เยาวชนสามารถจัดกิจกรรมสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างหลากหลาย ตามความสนใจและพัฒนาการตามวัยที่เหมาะสม 2. เด็ก เยาวชน ประชาชน และผู้ด้อยโอกาสได้กระทำกิจกรรมนันทนาการ ในเวลาว่าง ทำให้เกิดพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ส่งผลให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๑ สนับสนุนให้คนกรุงเทพฯ มีความตื่นตัวและกระตือรือร้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-24)

100.00

2020-9-24 : โครงการส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมในศูนย์เยาวชน ประกอบด้วย 1. กิจกรรมขั้นพื้นฐาน 1.1) ด้านกีฬาและนันทนาการ (ขั้นพื้นฐานและพัฒนาทักษะ) ได้แก่ ว่ายน้ำ ฟุตซอล แบดมินตัน บาสเกตบอล โยคะ ห้องฟิตเนส เทเบิลเทนนิส เปตอง เทนนิส แอโรบิคเพื่อสุขภาพ ลีลาศ เพื่อสุขภาพ เคนโด้ โยคะเพื่อสุขภาพ ไท้เก็ก ไม้พลองเพื่อสุขภาพ เทควันโด มวยไทย-สากล ประกวดแข่งขัน สังคมสงเคราะห์ ภาษาอังกฤษ 1.2) ด้านศิลปะการแสดง ได้แก่ นาฏศิลป์ไทย-สากล โขน ดนตรีไทย-สากล เปียโน-คีย์บอร์ด กีต้าร์โปร่ง แจ๊สแดนซ์ ขับร้องเพลง ฝึกสอนรวมวงดนตรีสากลแนวสตริง 1.3) ด้านช่างฝีมือ ได้แก่ ศิลปะ หัตถกรรม งานประดิษฐ์ ทำอาหาร-ขนม 1.4) ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี จัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมวันลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน 2562 กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหา- ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมอำลาปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กิจกรรมวันมาฆบูชา 2. กิจกรรมพิเศษ 2.1) กิจกรรมนันทนาการสร้างสุข 2.1.1) กีฬาและนันทนาการ ได้แก่ แอโรบิกในน้ำ โยคะผู้สูงอายุ โยคะในน้ำ ไม้พลอง กิจกรรมเข้าจังหวะ เปตอง ไลน์แดนซ์ กายภาพบำบัด ลีลาศ ขับร้องเพลง นาฏศิลป์ รำวงย้อนยุค รำมวยไทย รำมวยจีน เต้นซูมบ้า แจ๊สแดนซ์ สอนขิม สอนนวดเพื่อสุขภาพ ดนตรีพื้นบ้าน คหกรรม ศิลปะ นันทนาการ ธรรมมะผู้สูงอายุ ธรรมมะบำบัด สวดมนต์ ฝึกสมาธิ คอมพิวเตอร์ 2.1.2) กิจกรรมฝึกสอนภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 3. งดการจัดกิจกรรมตามโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมในศูนย์เยาวชน ทุกกิจกรรมเนื่องจากปิดการให้บริการภายในศูนย์เยาวชนทุกแห่ง ในสังกัดสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ 4. เริ่มเปิดศูนย์เยาวชนเพื่อให้บริการกิจกรรมตามมาตรการผ่อนปรน ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทำให้ต้องรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อ โดยยกเว้นการดำเนินกิจกรรมบางประเภท และเปิดบริการทุกกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ กิจกรรมที่ยกเลิก และคืนเงินเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ - กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ - กิจกรรมบันเทิงเริงลีลาศ - กิจกรรมทัศนศึกษา - กิจกรรมวันแสดงผลงานศูนย์เยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2563 - กิจกรรมพิเศษวันสำคัญ ได้แก่ วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา วันแม่

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โควิด - 19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้

** อุปสรรคของโครงการ :1. โรคระบาด ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ได้แพร่อย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็น จำนวนมาก และคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติประกาศให้โรคดังกล่าว เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 14 ประกอบกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2563 ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 วรรคที่ 2 แห่งระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการดำเนินงานของศูนย์เยาวชน และศูนย์ส่งเสริมกีฬา พ.ศ. 2530 จึงปิดการให้บริการภายในศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาทุกแห่งในสังกัด สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) และกองการกึฬา ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ปิดให้บริการภายในศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาในสังกัดส่วนราชการของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 ทำให้ปิดการให้บริการภายในศูนย์เยาวชนทุกแห่งในสังกัดสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2563 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 และผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคของทางราชการ ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬาจึงเปิดให้บริการได้ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 11) 2. พฤติกรรมการออกกำลังกายและการทำกิจกรรมนันทนาการของคนเปลี่ยนไป เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ยังมีการเฝ้าระวังการติดต่อของโรคระบาด จึงระมัดระวังในการทำกิจกรรมนอกบ้านมากขึ้น หลีกเลี่ยงการอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม โดยหันมาออกกำลังกาย และเปลี่ยนการดำเนินกิจกรรมนันทนาการที่สามารถปฏิบัติได้ในที่อยู่อาศัยแทนการออกมาใช้บริการตามสถานที่ต่างๆ เช่น ออกกำลังกายที่บ้าน ฟังเพลง วาดรูป ทำอาหาร ซึ่งในปัจจุบันการออกกำลังกายและการสอนทำอาหารเป็นสิ่งที่สะดวกและง่ายขึ้น เนื่องจากผู้คนรู้จักการใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เนต และสังคมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายโดยเปิดคลิปสอนออกกำลังกาย หรือการสอนทำอาหารผ่านทาง youtube facebook ที่มีให้เลือกติดตามอย่างมากมาย และยังใช้สื่อออนไลน์เพื่อความบันเทิงมากขึ้น อาทิ การ download application เพื่อการเต้น เล่นเกม สร้างคลิปเพื่อความบันเทิง เหตุผลต่างๆ เหล่านี้ ส่งผลให้มีผู้มาใช้บริการที่ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬาน้อยลง 3. การยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) หน่วยงานจึงต้องยกเลิกกิจกรรมและโอนเงินเข้างบกลาง จำนวน 5 กิจกรรม ในโครงการค่าใช้จ่าย ในการส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมในศูนย์เยาวชน ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมนันทนาการให้ประชาชนได้ ได้แก่ 1) กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ จำนวน 35 ศูนย์ 2) กิจกรรมวันสงกรานต์ 3) กิจกรรมวันแสดงผลงานศูนย์เยาวชน ประจำปี 2563 4) กิจกรรมบันเทิงเริงลีลาศเพื่อประชาชน ประจำปี 2563 5) กิจกรรมทัศนศึกษาสมาชิกศูนย์เยาวชน กทม. ประจำปี 2563 4. ปัจจัยภายนอก ที่ทำให้ศูนย์เยาวชน/ศูนย์กีฬายังเปิดดำเนินการได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม แม้จะมีประชาชนบางส่วนที่ยังมาใช้บริการที่ศูนย์เยาวชน/ศูนย์กีฬา แต่ยังต้องคงมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม การเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ก่อนให้บริการ รวมทั้งระหว่างและภายหลังการให้บริการ รวมถึงการจำกัดจำนวนและการลงทะเบียนผู้เข้าใช้บริการ ทำให้ดำเนินกิจกรรมได้ไม่เต็มที่ รองรับผู้มาใช้บริการได้จำนวนน้อยเช่นกัน

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-09-18)

90.00

18/9/2563 : โครงการส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมในศูนย์เยาวชน ประกอบด้วย 1. กิจกรรมขั้นพื้นฐาน 1.1) ด้านกีฬาและนันทนาการ (ขั้นพื้นฐานและพัฒนาทักษะ) ได้แก่ ว่ายน้ำ ฟุตซอล แบดมินตัน บาสเกตบอล โยคะ ห้องฟิตเนส เทเบิลเทนนิส เปตอง เทนนิส แอโรบิคเพื่อสุขภาพ ลีลาศ เพื่อสุขภาพ เคนโด้ โยคะเพื่อสุขภาพ ไท้เก็ก ไม้พลองเพื่อสุขภาพ เทควันโด มวยไทย-สากล ประกวดแข่งขัน สังคมสงเคราะห์ ภาษาอังกฤษ 1.2) ด้านศิลปะการแสดง ได้แก่ นาฏศิลป์ไทย-สากล โขน ดนตรีไทย-สากล เปียโน-คีย์บอร์ด กีต้าร์โปร่ง แจ๊สแดนซ์ ขับร้องเพลง ฝึกสอนรวมวงดนตรีสากลแนวสตริง 1.3) ด้านช่างฝีมือ ได้แก่ ศิลปะ หัตถกรรม งานประดิษฐ์ ทำอาหาร-ขนม 1.4) ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี จัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมวันลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน 2562 กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหา- ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมอำลาปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กิจกรรมวันมาฆบูชา 2. กิจกรรมพิเศษ 2.1) กิจกรรมนันทนาการสร้างสุข 2.1.1) กีฬาและนันทนาการ ได้แก่ แอโรบิกในน้ำ โยคะผู้สูงอายุ โยคะในน้ำ ไม้พลอง กิจกรรมเข้าจังหวะ เปตอง ไลน์แดนซ์ กายภาพบำบัด ลีลาศ ขับร้องเพลง นาฏศิลป์ รำวงย้อนยุค รำมวยไทย รำมวยจีน เต้นซูมบ้า แจ๊สแดนซ์ สอนขิม สอนนวดเพื่อสุขภาพ ดนตรีพื้นบ้าน คหกรรม ศิลปะ นันทนาการ ธรรมมะผู้สูงอายุ ธรรมมะบำบัด สวดมนต์ ฝึกสมาธิ คอมพิวเตอร์ 2.1.2) กิจกรรมฝึกสอนภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน จัดกิจกรรม 3. งดการจัดกิจกรรมตามโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมในศูนย์เยาวชน ทุกกิจกรรมเนื่องจากปิดการให้บริการภายในศูนย์เยาวชนทุกแห่ง ในสังกัดสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ 4. เริ่มเปิดศูนย์เยาวชนเพื่อให้บริการกิจกรรมตามมาตรการผ่อนปรน ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทำให้ต้องรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อ โดยยกเว้นการดำเนินกิจกรรมบางประเภท และเปิดบริการทุกกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ กิจกรรมที่ยกเลิก และคืนเงินเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ - กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ - กิจกรรมบันเทิงเริงลีลาศ - กิจกรรมทัศนศึกษา - กิจกรรมวันแสดงผลงานศูนย์เยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2563 - กิจกรรมพิเศษวันสำคัญ ได้แก่ วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา วันแม่

** ปัญหาของโครงการ :1. โรคระบาด ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ได้แพร่อย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก และคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติประกาศให้โรคดังกล่าว เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 14 ประกอบกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2563 ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 วรรคที่ 2 แห่งระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการดำเนินงานของศูนย์เยาวชน และศูนย์ส่งเสริมกีฬา พ.ศ. 2530 จึงปิดการให้บริการภายในศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาทุกแห่งในสังกัด สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) และกองการกึฬา ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ปิดให้บริการภายในศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาในสังกัดส่วนราชการของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 ทำให้ปิดการให้บริการภายในศูนย์เยาวชนทุกแห่งในสังกัดสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2563 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 และผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคของทางราชการ ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬาจึงเปิดให้บริการได้ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 11) 2. พฤติกรรมการออกกำลังกายและการทำกิจกรรมนันทนาการของคนเปลี่ยนไป เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ยังมีการเฝ้าระวังการติดต่อของโรคระบาด จึงระมัดระวังในการทำกิจกรรมนอกบ้านมากขึ้น หลีกเลี่ยงการอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม โดยหันมาออกกำลังกาย และเปลี่ยนการดำเนินกิจกรรมนันทนาการที่สามารถปฏิบัติได้ในที่อยู่อาศัยแทนการออกมาใช้บริการตามสถานที่ต่างๆ เช่น ออกกำลังกายที่บ้าน ฟังเพลง วาดรูป ทำอาหาร ซึ่งในปัจจุบันการออกกำลังกายและการสอนทำอาหารเป็นสิ่งที่สะดวกและง่ายขึ้น เนื่องจากผู้คนรู้จักการใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เนต และสังคมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายโดยเปิดคลิปสอนออกกำลังกาย หรือการสอนทำอาหารผ่านทาง youtube facebook ที่มีให้เลือกติดตามอย่างมากมาย และยังใช้สื่อออนไลน์เพื่อความบันเทิงมากขึ้น อาทิ การ download application เพื่อการเต้น เล่นเกม สร้างคลิปเพื่อความบันเทิง เหตุผลต่างๆ เหล่านี้ ส่งผลให้มีผู้มาใช้บริการที่ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬาน้อยลง 3. การยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) หน่วยงานจึงต้องยกเลิกกิจกรรมและโอนเงินเข้างบกลาง จำนวน 5 กิจกรรม ในโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมในศูนย์เยาวชน ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมนันทนาการให้ประชาชนได้ ได้แก่ 1) กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ จำนวน 35 ศูนย์ 2) กิจกรรมวันสงกรานต์ 3) กิจกรรมวันแสดงผลงานศูนย์เยาวชน ประจำปี 2563 4) กิจกรรมบันเทิงเริงลีลาศเพื่อประชาชน ประจำปี 2563 5) กิจกรรมทัศนศึกษาสมาชิกศูนย์เยาวชน กทม. ประจำปี 2563

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-29)

80.00

29/8/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ ครั้งที่ 33 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยมีปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โควิด - 19 ทำให้ต้องงดจัดกิจกรรมบางรายการ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-30)

70.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมขั้นพื้นฐาน พัฒนาทักษะ ให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป และผู้สูงอายุ ที่มาใช้บริการในศูนย์เยาวชนทั้ 35 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โควิด - 19 ทำให้ต้องงดจัดกิจกรรมบางรายการ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-15)

60.00

15/06/2563 : เปิดให้บริการกิจกรรมตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 4 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 11)

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โควิด - 19 ทำให้ต้องงดจัดกิจกรรมบางรายการ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-22)

50.00

22/5/2563 : อยู่ระหว่างศูนย์เยาวชนเริ่มเปิดให้บริการบางกิจกรรม ภายหลังผ่อนปรนระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โควิด - 19 ทำให้ต้องงดจัดกิจกรรมบางรายการ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-08)

45.00

8/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขณะนี้งดการจัดกิจกรรมตามโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมในศูนย์เยาวชน ทุกกิจกรรมเนื่องจากปิดการให้บริการภายในศูนย์เยาวชนทุกแห่งในสังกัดสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ขณะนี้งดการจัดกิจกรรมตามโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมในศูนย์เยาวชน ทุกกิจกรรมเนื่องจากปิดการให้บริการภายในศูนย์เยาวชนทุกแห่งในสังกัดสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ

** อุปสรรคของโครงการ :ขณะนี้งดการจัดกิจกรรมตามโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมในศูนย์เยาวชน ทุกกิจกรรมเนื่องจากปิดการให้บริการภายในศูนย์เยาวชนทุกแห่งในสังกัดสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-09)

45.00

อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขณะนี้งดการจัดกิจกรรมตามโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมในศูนย์เยาวชน ทุกกิจกรรมเนื่องจากปิดการให้บริการภายในศูนย์เยาวชนทุกแห่งในสังกัดสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โควิด - 19 ทำให้ต้องงดจัดกิจกรรมบางรายการ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-20)

45.00

20/3/2563 : การจัดกิจกรรมตามโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมในศูนย์เยาวชน จำนวน 35 แห่ง ประกอบด้วย 1. กิจกรรมขั้นพื้นฐาน 1.1) ด้านกีฬาและนันทนาการ (ขั้นพื้นฐานและพัฒนาทักษะ) ได้แก่ ว่ายน้ำ ฟุตซอล แบดมินตัน บาสเกตบอล โยคะ ห้องฟิตเนส เทเบิลเทนนิส เปตอง เทนนิส แอโรบิคเพื่อสุขภาพ ลีลาศเพื่อสุขภาพ เคนโด้ โยคะเพื่อสุขภาพ ไท้เก็ก ไม้พลองเพื่อสุขภาพ เทควันโด มวยไทย-สากล ประกวดแข่งขัน สังคมสงเคราะห์ ภาษาอังกฤษ 1.2) ด้านศิลปะการแสดง ได้แก่ นาฏศิลป์ไทย-สากล โขน ดนตรีไทย-สากล เปียโน-คีย์บอร์ด กีต้าร์โปร่ง แจ๊สแดนซ์ ขับร้องเพลง ฝึกสอนรวมวงดนตรีสากลแนวสตริง 1.3) ด้านช่างฝีมือ ได้แก่ ศิลปะ หัตถกรรม งานประดิษฐ์ ทำอาหาร-ขนม 1.4) ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี จัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมวันลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน 2562 กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมอำลาปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เดือนธันวาคม 2562 กิจกรรมวันมาฆบูชา เดือนกุมภาพันธ์ 2563 2. กิจกรรมพิเศษ 2.1) กิจกรรมนันทนาการสร้างสุข 2.1.1) กีฬาและนันทนาการ ได้แก่ แอโรบิกในน้ำ โยคะผู้สูงอายุ โยคะในน้ำ ไม้พลอง กิจกรรมเข้าจังหวะ เปตอง ไลน์แดนซ์ กายภาพบำบัด ลีลาศ ขับร้องเพลง นาฏศิลป์ รำวงย้อนยุค รำมวยไทย รำมวยจีน เต้นซูมบ้า แจ๊สแดนซ์ สอนขิม สอนนวดเพื่อสุขภาพ ดนตรีพื้นบ้าน คหกรรม ศิลปะ นันทนาการ ธรรมมะผู้สูงอายุ ธรรมมะบำบัด สวดมนต์ ฝึกสมาธิ คอมพิวเตอร์ 2.1.2) กิจกรรมฝึกสอนภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน จัดกิจกรรมระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 3. ขณะนี้งดการจัดกิจกรรมตามโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมในศูนย์เยาวชน ทุกกิจกรรมเนื่องจากปิดการให้บริการภายในศูนย์เยาวชนทุกแห่งในสังกัดสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ขณะนี้ ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ได้แพร่อย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก มีผู้ติดเชื่อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก และคณะกรรมกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติประกาศให้โรคดังกล่าว เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 14 ประกอบกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2563 ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 วรรคที่ 2 แห่งระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการดำเนินงานของศูนย์เยาวชน และศูนย์ส่งเสริมกีฬา พ.ศ. 2530 จึงปิดการให้บริการภายในศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาทุกแห่งในสังกัด สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) และกองการกึฬา ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ปิดให้บริการภายในศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาในสังกัดส่วนราชการของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-03)

45.00

3/3/2563 : อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ ณ ศูนย์เยาวชนของกรุงเทพมหานคร ทั้ง 35 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โควิด - 19 ทำให้ต้องงดจัดกิจกรรมบางรายการ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-17)

40.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝึกสอนกิจกรรมขั้นพื้นฐานและพัฒนาทักษะ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-15)

30.00

15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดกิจกรรมการสอนขั้นพื้นฐาน พัฒนาทักษะ ในศูนย์เยาวชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมอำลาปีเก่าต้อนรับปีใหม่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-13)

15.00

13/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมลอยกระทง ณ ศูนย์เยาวชนบางนา บางขุนเทียน บางกอกใหญ่ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งจ้างและแต่งตั้งวิทยากรและอาสาสมัคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งจ้างและแต่งตั้งอาสาสมัคร/วิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 3
:รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ปฐมนิเทศ
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดกิจกรรมขั้นพื้นฐาน/พัฒนาทักษะ/กิจกรรมพิเศษต่างๆ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3653

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3653

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-0835

ตัวชี้วัด : 03. จำนวนของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของ กทม.เพิ่มขึ้นต่อปี

ค่าเป้าหมาย ล้านคน : 17.2000

ผลงานที่ทำได้ ล้านคน : 7.3000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ล้านคน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
6.00

100 / 100
4
7.30

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **