ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 : 23000000-3654

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวดวงใจ แท่งสุวรรณ์ โทร. 0 2246 5753

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ตามที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดกิจกรรมสำหรับเด็ก เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของประเทศชาติ ในการที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง เด็กทุกคนควรได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยผ่านการเรียนรู้ทั้งในระบบและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความรับผิดชอบยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักคนเสียสละ รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ รักษาระเบียบวินัย สามัคคี มีคุณธรรม และกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมแก่วัย อันจะเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาและสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข กองนันทนาการพิจารณาแล้ว จึงจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้กระทำกิจกรรมอย่างหลากหลายและแสดงออกตามความสามารถอย่างสร้างสรรค์ เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ อีกทั้งยังได้รับความสุข ความสนุก เพลิดเพลิน และสามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม

23040000/23040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และครอบครัวได้มีโอกาสกระทำกิจกรรมร่วมกันอย่างหลากหลายเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว 2. เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ พัฒนาศักยภาพในการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงความรู้ สู่การนำไปใช้ตามความเหมาะสมแก่วัยในการดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุข 3. เพื่อให้ผู้ใหญ่ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ อบรม สั่งสอน ดูแลเลี้ยงดูเด็ก ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เด็ก

เป้าหมายของโครงการ

เด็ก เยาวชน และครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 50,000 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๑ สนับสนุนให้คนกรุงเทพฯ มีความตื่นตัวและกระตือรือร้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-03)

100.00

3/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-02-27)

98.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.การดำเนินการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดเมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมที่จัดเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด วันเด็ก ปลอดขยะ โดยจัดโซนกิจกรรมเป็น 3 โซน ดังนี้ โซน เด็ก กทม. เป็นเลิศ โซนเด็ก กทม. มีสุข โซน เด็ก กทม. รักษ์โลก มีผู้เข้าร่วม จำนวน 22,825 คน 2. การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดจัด ณ ศูนย์เยาวชนของกรุงเทพมหานคร ทั้ง 35 แห่ง ระหว่างวันที่ 10-19 มกราคม 2563 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 35,268 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-02-17)

95.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำเอกสารเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-15)

50.00

15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-23)

30.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมีรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายพิชญา นาควัชระ) เป็นประธานการประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-13)

25.00

13/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะทำงานการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 63 ณ ห้องประชุมชั้น 16 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-29)

20.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 2.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 3.จัดทำรายละเอียดข้อกำหนด (TOR) จ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการและขออนุมัติดำเนินการจัดทำแผน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:แต่งตั้งคณะกรรมการและกำหนดขอบข่ายการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษ (TOR)
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:แต่งตั้่งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานและเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประชุมคณธกรรมการดำเนินการจัดงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการจัดกิจกรรม
:50%
เริ่มต้น :2020-01-10
สิ้นสุด :2020-01-10
ขั้นตอน 7
:ประเมินผลการดำเนินงาน เสนอต่อผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3654

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3654

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-0835

ตัวชี้วัด : 03. จำนวนของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของ กทม.เพิ่มขึ้นต่อปี

ค่าเป้าหมาย ล้านคน : 17.2000

ผลงานที่ทำได้ ล้านคน : 7.3000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ล้านคน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
6.00

100 / 100
4
7.30

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **