ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ : 23000000-3656

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายเอกวัฒน์ ลี้เทียน โทร. 0 2246 8079

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ด้านการส่งเสริมกีฬาเป็นหน้าที่หนึ่งซึ่งระบุไว้ตามกฎหมายดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ดังกล่าวมีสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ โดยมีกองการกีฬา ส่วนราชการรับผิดชอบ ทำหน้าที่การส่งเสริมกีฬา ทั้งในส่วนของการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านการกีฬาของกรุงเทพมหานคร จัดให้มีและบำรุงรักษาสนามกีฬา ลานกีฬาและการจัดสรรงบประมาณและการบริหารงบประมาณด้านการกีฬาของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการบริหารงานบุคคลด้านการกีฬา ซึ่งรวมถึงการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา เช่น ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน เป็นต้น ตลอดจนการแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทางด้านการกีฬาและที่สำคัญที่สุดคือการจัดให้บริการด้านการกีฬาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนของกรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นให้กลุ่มบุคคลซึ่งมีความสามารถทางการกีฬาสูง และฝึกซ้อมเป็นพิเศษเพื่อเป็นนักกีฬาได้มีโอกาสฝึกซ้อมอยู่เป็นประจำ และได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ และสร้างประสบการณ์จากการแข่งขันสามารถพัฒนาให้นักกีฬามีขีดความสามารถทางการกีฬาที่สูงขึ้นและสามารถประสบความสำเร็จจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ โดยมุ่งหวังให้บุคคลเหล่านี้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ สร้างความภาคภูมิใจและเป็นแรงจูงใจให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปสนใจฝึกฝนและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอจนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

23050000/23050000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้นักกีฬาของกรุงเทพมหานครได้มีโอกาสเก็บตัวฝึกซ้อมและมีประสบการณ์การแข่งขันมากเพียงพอให้เกิดความสามารถสูงสุดทางการกีฬา 2. เพื่อให้นักกีฬาของกรุงเทพมหานครได้พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาและประเมินศักยภาพของนักกีฬาเทียบกับนักกีฬาจากสังกัดอื่นในระดับชาติ รักษาและพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาให้คงความเป็นผู้นำด้านการกีฬาในระดับประเทศ และเป็นกำลังที่มีความสามารถยิ่งขึ้นของประเทศ ในการแข่งขันระดับนานาชาติ 3. เพื่อสร้างภาพลักษณ์วีรบุรุษให้นักกีฬาที่ประสบความสำเร็จจากการแข่งขันเป็นส่วนสำคัญที่ชักจูงใจให้เด็กและเยาวชนสนใจร่วมการเล่นกีฬาและออกกำลังอย่างสม่ำเสมอ

เป้าหมายของโครงการ

จัดส่งนักกีฬาของกรุงเทพมหานครทั้งในระดับเยาวชนและระดับประชาชนที่มีศักยภาพทางด้านการกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทั้งในระดับเมือง ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ดังนี้ ระดับชาติ 1.ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ระดับภาค 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ระดับภาค 3. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 4. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระดับภาค 5. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระดับชาติ 6. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 7. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ระดับภาค 8. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ระดับชาติ 9. ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ แหงประเทศไทย ประจำปี 2563 ระดับนานาชาติ 10. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายุวชนโลก ครั้งที่ 54 11. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบ รายการ Top of The Gulf Regatta 2020 12. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Asia Junior Sports Exchange Game 2020 ครั้งที่ 14 ศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน 13. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน ประจำปี 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-22)

100.00

22/9/2563 : : ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อย โดยกิจกรรมที่ดำเนินมีดังนี้ ระดับชาติ 1. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ระดับภาค จัดกิจกรรมวันที่ 1-10 ก.ค. 63 จ.ปราจีนบุรี ผลการดำเนินงาน ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด จ.ปราจีนบุรีมีหนังสือขอเลื่อนการแข่งขันออกไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของ โควิด-19 จะเข้าสู่ภาวะปกติแต่ไม่เกินวันที่ 30 ก.ย. 63 2. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ระดับภาค จัดกิจกรรมวันที่ 17-21 ส.ค. 63 จ. ปราจีนบุรี ผลการดำเนินงาน ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด จ.ปราจีนบุรีมีหนังสือขอเลื่อนการแข่งขันออกไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของ โควิด-19 จะเข้าสู่ภาวะปกติแต่ไม่เกินวันที่ 30 ก.ย. 63 3. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ดำเนินการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่ 22-30 ม.ค. 63 จ. อุดรธานี ประกอบด้วยนักกีฬาชาย 369 คน นักกีฬาหญิง 332 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 156 คน รวมทั้งสิ้น 857 คน ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 35 ชนิดกีฬา ผลการแข่งขัน กรุงเทพมหานครได้อันดับที่ 1 โดยได้รับเหรียญดังนี้ เหรียญทอง 105 เหรียญ , เหรียญเงิน 84 เหรียญ , เหรียญทองแดง 81 เหรียญ รวมทั้งสิ้น 270 เหรียญ *** โดยในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 กรุงเทพมหานครได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 20-30 มกราคม 2564 โดยใช้ชื่อการแข่งขัน “กรุงเทพเกมส์” สัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน “ น้องไทรย้อย”*** เบิกจ่ายเสร็จสิ้น 15,287934.16.- บาท 4. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระดับภาค จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 4-14 พ.ย. 62 จ.ตราด กทม. ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 47 ชนิดกีฬา จำนวนนักกีฬาที่ส่งเข้าแข่งขัน นักกีฬาชาย 605 คน นักกีฬาหญิง 556 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 227 คน รวมทั้งสิ้น 1,388 คน ผลการแข่งขัน กรุงเทพมหานครได้สิทธิ์ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระดับชาติ ณ จังหวัดตราด จำนวน 1221 คน ประกอบด้วยนักกีฬาชาย 517 น หญิง 482 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 222 คน ใน 39 ชนิดกีฬา เบิกจ่ายเสร็จสิ้น 14,540,068.22.- บาท 5. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระดับชาติ จัดกิจกรรม 19-29 มี.ค. 63 จ.ตราด ผลการดำเนินงาน อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติคำสั่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติงาน และฝึกซ้อมนักกีฬา เลื่อนกำหนดการแข่งขันเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 จัดกิจกรรม 18 - 28 เม.ย.64 เบิกจ่าย 9,333,260.- บาท 6. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 จัดกิจกรรม 1-10 ส.ค. 63 จ.สุพรรณบุรี เลื่อนการจัดการแข่งขันเนื่องสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ขออนุมัติโอนเข้างบกลางแล้วตามหนังสือ ที่ กท 1205/1496 ลงวันที่ 9 มิ.ย.63 7. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ระดับภาค ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเมื่อวันที่ 8-14 ธ.ค. 62 จ.ตราด กรุงเทพมหานครส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 14 ชนิดกีฬา ประกอบด้วยนักกีฬาชาย 221 คน นักกีฬาหญิง 102 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 52 คน รวม 375 คน ผลการแข่งขัน ส่งนักกีฬาชายเข้าร่วมการแข่งขัน 221 คน ผ่านการคัดเลือก 165 คน คิดเป็นร้อยละ 74.66 ส่งนักกีฬาหญิงเข้าร่วมการแข่งขัน 102 คน ผ่านการคัดเลือก 86 คน คิดเป็นร้อยละ 84.31 8. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ระดับชาติ จัดกิจกรรม 24-30 เม.ย. 63 จ. ตราด ผลการดำเนินงาน ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด เลื่อนการจัดการแข่งขันเนื่องจากไวรัสโควิด-19 จัดกิจกรรม 5 - 11 พ.ค.64 เบิกจ่าย 1,270,500.- บาท 9. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 จัดกิจกรรม 13-16 ก.ค. 63 จ. นครศรีธรรมราช ผลการดำเนินงาน ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด เลื่อนการจัดการแข่งขันเนื่องจากไวรัสโควิด-19 ขออนุมัติโอนเข้างบกลางแล้วตามหนังสือ ที่ กท 1205/1496 ลงวันที่ 9 มิ.ย.63 10. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายุวชนโลก ครั้งที่ 54 จัดกิจกรรม 28 มิ.ย. - 6 ก.ค. 63 ณ สาธารณรัฐฮังการี ผลการดำเนินงาน อนุมัติเงินประงวดแล้ว ยกเลิกการจัดการแข่งขันเนื่องจากไวรัสโควิด-19 ขออนุมัติโอนเข้างบกลางแล้วตามหนังสือ ที่ กท 1205/1496 ลงวันที่ 9 มิ.ย.63 เบิกจ่าย 287,685.- บาท 11. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบ รายการ Top of The Gulf Regatta 2020 จัดกิจกรรมเดือน เม.ย. - พ.ค. 63 ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด เลื่อนจัดกิจกรรมจัดปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 จัดกิจกรรม 30 เม.ย. - 5 พ.ค.64 ขออนุมัติโอนเข้างบกลางแล้วตามหนังสือ ที่ กท 1205/1496 ลงวันที่ 9 มิ.ย.63 12. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Asia Junior Sports Exchange Games 2020 ครั้งที่ 14 จัดกิจกรรม ส.ค. 63 ประเทศญี่ปุ่น ผลการดำเนินงาน ยกเลิกการจัดการแข่งขันเนื่องจากไวรัสโควิด-19 ขออนุมัติโอนเข้างบกลางแล้วตามหนังสือ ที่ กท 1205/1496 ลงวันที่ 9 มิ.ย.63 13. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน ประจำปี 2563 เบิกจ่าย 1,582,820.- บาท 13.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ เบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน 13.2 ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด สำหรับค่าใช้จ่าย เดือน กุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563 ยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของวัส โควิด-19 13.3 ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์คู่มือศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน ยกเลิกตามหนังสือที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการให้ชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ฯและหมวดรายจ่ายอื่น ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่กท 1902/00555 ลว. 23 มี.ค. 63 - อนุมัติโอนเข้างบกลางแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-09-18)

98.00

18/9/2563 :1. โครงการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ระดับชาติ 1.1 การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ระดับภาค จัดกิจกรรมวันที่ 1-10 ก.ค. 63 จ.ปราจีนบุรี ผลการดำเนินงาน ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด จ.ปราจีนบุรีมีหนังสือขอเลื่อนการแข่งขันออกไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของ โควิด-19 จะเข้าสู่ภาวะปกติแต่ไม่เกินวันที่ 30 ก.ย. 63 1.2 การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ระดับภาค จัดกิจกรรมวันที่ 17-21 ส.ค. 63 จ. ปราจีนบุรี ผลการดำเนินงาน ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด จ.ปราจีนบุรีมีหนังสือขอเลื่อนการแข่งขันออกไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของ โควิด-19 จะเข้าสู่ภาวะปกติแต่ไม่เกินวันที่ 30 ก.ย. 63 1.3 การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ดำเนินการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่ 22-30 ม.ค. 63 จ. อุดรธานี ประกอบด้วยนักกีฬาชาย 369 คน นักกีฬาหญิง 332 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 156 คน รวมทั้งสิ้น 857 คน ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 35 ชนิดกีฬา ผลการแข่งขัน กรุงเทพมหานครได้อันดับที่ 1 โดยได้รับเหรียญดังนี้ เหรียญทอง 105 เหรียญ , เหรียญเงิน 84 เหรียญ, เหรียญทองแดง 81 เหรียญ รวมทั้งสิ้น 270 เหรียญ *** โดยในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 กรุงเทพมหานครได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 20-30 มกราคม 2564 โดยใช้ชื่อการแข่งขัน “กรุงเทพเกมส์” สัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน “ น้องไทรย้อย”*** 1.4 การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระดับภาค จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 4-14 พ.ย. 62 จ.ตราด กทม. ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 47 ชนิดกีฬา จำนวนนักกีฬาที่ส่งเข้าแข่งขัน นักกีฬาชาย 605 คน นักกีฬาหญิง 556 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 227 คน รวมทั้งสิ้น 1,388 คน ผลการแข่งขัน กรุงเทพมหานครได้สิทธิ์ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระดับชาติ ณ จังหวัดตราด จำนวน 1,221 คน ประกอบด้วยนักกีฬาชาย 517 น หญิง 482 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 222 คน ใน 39 ชนิดกีฬา 1.5 การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระดับชาติ จัดกิจกรรม 19-29 มี.ค. 63 จ.ตราด ผลการดำเนินงาน อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติคำสั่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติงาน และฝึกซ้อมนักกีฬา เลื่อนกำหนดการแข่งขันเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 จัดกิจกรรม 18 - 28 เม.ย.64 1.6 การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 จัดกิจกรรม 1-10 ส.ค. 63 จ.สุพรรณบุรี เลื่อนการจัดการแข่งขันเนื่องสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ขออนุมัติโอนเข้างบกลางแล้วตามหนังสือ ที่ กท 1205/1496 ลงวันที่ 9 มิ.ย.63 1.7 การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ระดับภาค ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเมื่อวันที่ 8-14 ธ.ค. 62 จ.ตราด กรุงเทพมหานครส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 14 ชนิดกีฬา ประกอบด้วยนักกีฬาชาย 221 คน นักกีฬาหญิง 102 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 52 คน รวม 375 คน ผลการแข่งขัน นักกีฬาชาย 221 คน ผ่านการคัดเลือก 165 คน คิดเป็นร้อยละ 74.66 นักกีฬาหญิง 102 คน ผ่านการคัดเลือก 86 คิดเป็นร้อยละ 84.31 1.8 การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ระดับชาติ จัดกิจกรรม 24-30 เม.ย. 63 จ. ตราด ผลการดำเนินงาน ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด เลื่อนการจัดการแข่งขันเนื่องจากไวรัสโควิด-19 จัดกิจกรรม 5 - 11 พ.ค.64 1.9 การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 จัดกิจกรรม 13-16 ก.ค. 63 จ. นครศรีธรรมราช ผลการดำเนินงาน ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด เลื่อนการจัดการแข่งขันเนื่องจากไวรัสโควิด-19 ขออนุมัติโอนเข้างบกลางแล้วตามหนังสือ ที่ กท 1205/1496 ลงวันที่ 9 มิ.ย.63 ระดับนานาชาติ 1.10 การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายุวชนโลก ครั้งที่ 54 จัดกิจกรรม 28 มิ.ย. - 6 ก.ค. 63 ณ สาธารณรัฐฮังการี ผลการดำเนินงาน อนุมัติเงินประงวดแล้ว ยกเลิกการจัดการแข่งขันเนื่องจากไวรัสโควิด-19 ขออนุมัติโอนเข้างบกลางแล้วตามหนังสือ ที่ กท 1205/1496 ลงวันที่ 9 มิ.ย.63 1.11 การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบ รายการ Top of The Gulf Regatta 2020 จัดกิจกรรมเดือน เม.ย. - พ.ค. 63 ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด เลื่อนจัดกิจกรรมจัดปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 จัดกิจกรรม 30 เม.ย. - 5 พ.ค.64 ขออนุมัติโอนเข้างบกลางแล้วตามหนังสือ ที่ กท 1205/1496 ลงวันที่ 9 มิ.ย.63 1.12 การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Asia Junior Sports Exchange Games 2020 ครั้งที่ 14 จัดกิจกรรม ส.ค. 63 ประเทศญี่ปุ่น ผลการดำเนินงาน ยกเลิกการจัดการแข่งขันเนื่องจากไวรัสโควิด-19 ขออนุมัติโอนเข้างบกลางแล้วตามหนังสือ ที่ กท 1205/1496 ลงวันที่ 9 มิ.ย.63 1.13 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน ประจำปี 2563 13.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ เบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน 13.2 ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด สำหรับค่าใช้จ่าย เดือน กุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563 ยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของวัส โควิด-19 13.3 ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์คู่มือศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน ยกเลิกตามหนังสือที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการให้ชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ฯและหมวดรายจ่ายอื่น ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่กท 1902/00555 ลว. 23 มี.ค. 63 – อนุมัติโอนเข้างบกลางแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :คณะกรรมการจัดการแข่งขัน แจ้งเลื่อนกิจกรรม และยกเลิกการจัดการแข่งขัน เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :คณะกรรมการจัดการแข่งขัน แจ้งเลื่อนกิจกรรม และยกเลิกการจัดการแข่งขัน เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-27)

95.00

27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...: ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อย อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ โดยกิจกรรมที่ดำเนินมีดังนี้ ระดับชาติ 1. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ระดับภาค จัดกิจกรรมวันที่ 1-10 ก.ค. 63 จ.ปราจีนบุรี ผลการดำเนินงาน ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด จ.ปราจีนบุรีมีหนังสือขอเลื่อนการแข่งขันออกไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของ โควิด-19 จะเข้าสู่ภาวะปกติแต่ไม่เกินวันที่ 30 ก.ย. 63 2. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ระดับภาค จัดกิจกรรมวันที่ 17-21 ส.ค. 63 จ. ปราจีนบุรี ผลการดำเนินงาน ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด จ.ปราจีนบุรีมีหนังสือขอเลื่อนการแข่งขันออกไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของ โควิด-19 จะเข้าสู่ภาวะปกติแต่ไม่เกินวันที่ 30 ก.ย. 63 3. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ดำเนินการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่ 22-30 ม.ค. 63 จ. อุดรธานี ประกอบด้วยนักกีฬาชาย 369 คน นักกีฬาหญิง 332 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 156 คน รวมทั้งสิ้น 857 คน ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 35 ชนิดกีฬา ผลการแข่งขัน กรุงเทพมหานครได้อันดับที่ 1 โดยได้รับเหรียญดังนี้ เหรียญทอง 105 เหรียญ , เหรียญเงิน 84 เหรียญ , เหรียญทองแดง 81 เหรียญ รวมทั้งสิ้น 270 เหรียญ *** โดยในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 กรุงเทพมหานครได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 20-30 มกราคม 2564 โดยใช้ชื่อการแข่งขัน “กรุงเทพเกมส์” สัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน “ น้องไทรย้อย”*** 4. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระดับภาค จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 4-14 พ.ย. 62 จ.ตราด กทม. ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 47 ชนิดกีฬา จำนวนนักกีฬาที่ส่งเข้าแข่งขัน นักกีฬาชาย 605 คน นักกีฬาหญิง 556 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 227 คน รวมทั้งสิ้น 1,388 คน ผลการแข่งขัน กรุงเทพมหานครได้สิทธิ์ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระดับชาติ ณ จังหวัดตราด จำนวน 1221 คน ประกอบด้วยนักกีฬาชาย 517 น หญิง 482 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 222 คน ใน 39 ชนิดกีฬk 5. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระดับชาติ จัดกิจกรรม 19-29 มี.ค. 63 จ.ตราด ผลการดำเนินงาน อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติคำสั่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติงาน และฝึกซ้อมนักกีฬา เลื่อนกำหนดการแข่งขันเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 จัดกิจกรรม 18 - 28 เม.ย.64 6. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 จัดกิจกรรม 1-10 ส.ค. 63 จ.สุพรรณบุรี เลื่อนการจัดการแข่งขันเนื่องสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ขออนุมัติโอนเข้างบกลางแล้วตามหนังสือ ที่ กท 1205/1496 ลงวันที่ 9 มิ.ย.63 7. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ระดับภาค ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเมื่อวันที่ 8-14 ธ.ค. 62 จ.ตราด กรุงเทพมหานครส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 14 ชนิดกีฬา ประกอบด้วยนักกีฬาชาย 221 คน นักกีฬาหญิง 102 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 52 คน รวม 375 คน ผลการแข่งขัน ส่งนักกีฬาชายเข้าร่วมการแข่งขัน 221 คน ผ่านการคัดเลือก 165 คน คิดเป็นร้อยละ 8. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ระดับชาติ จัดกิจกรรม 24-30 เม.ย. 63 จ. ตราด ผลการดำเนินงาน ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด เลื่อนการจัดการแข่งขันเนื่องจากไวรัสโควิด-19 จัดกิจกรรม 5 - 11 พ.ค.64 9. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 จัดกิจกรรม 13-16 ก.ค. 63 จ. นครศรีธรรมราช ผลการดำเนินงาน ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด เลื่อนการจัดการแข่งขันเนื่องจากไวรัสโควิด-19 ขออนุมัติโอนเข้างบกลางแล้วตามหนังสือ ที่ กท 1205/1496 ลงวันที่ 9 มิ.ย.63 10. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายุวชนโลก ครั้งที่ 54 จัดกิจกรรม 28 มิ.ย. - 6 ก.ค. 63 ณ สาธารณรัฐฮังการี ผลการดำเนินงาน อนุมัติเงินประงวดแล้ว ยกเลิกการจัดการแข่งขันเนื่องจากไวรัสโควิด-19 ขออนุมัติโอนเข้างบกลางแล้วตามหนังสือ ที่ กท 1205/1496 ลงวันที่ 9 มิ.ย.63 11. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบ รายการ Top of The Gulf Regatta 2020 จัดกิจกรรมเดือน เม.ย. - พ.ค. 63 ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด เลื่อนจัดกิจกรรมจัดปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 จัดกิจกรรม 30 เม.ย. - 5 พ.ค.64 ขออนุมัติโอนเข้างบกลางแล้วตามหนังสือ ที่ กท 1205/1496 ลงวันที่ 9 มิ.ย.63 12. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Asia Junior Sports Exchange Games 2020 ครั้งที่ 14 จัดกิจกรรม ส.ค. 63 ประเทศญี่ปุ่น ผลการดำเนินงาน ยกเลิกการจัดการแข่งขันเนื่องจากไวรัสโควิด-19 ขออนุมัติโอนเข้างบกลางแล้วตามหนังสือ ที่ กท 1205/1496 ลงวันที่ 9 มิ.ย.63 13. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน ประจำปี 2563 13.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ เบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน 13.2 ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด สำหรับค่าใช้จ่าย เดือน กุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563 ยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของวัส โควิด-19 13.3 ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์คู่มือศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน ยกเลิกตามหนังสือที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการให้ชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ฯและหมวดรายจ่ายอื่น ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่กท 1902/00555 ลว. 23 มี.ค. 63 - อนุมัติโอนเข้างบกลางแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์โควิด - 19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมบางรายการได้ เนื่องจากต้องเลื่อน หรือทำการยกเลิก

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-29)

90.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อย อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ โดยกิจกรรมที่ดำเนินมีดังนี้ ระดับชาติ 1. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ระดับภาค จัดกิจกรรมวันที่ 1-10 ก.ค. 63 จ.ปราจีนบุรี ผลการดำเนินงาน ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด จ.ปราจีนบุรีมีหนังสือขอเลื่อนการแข่งขันออกไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของ โควิด-19 จะเข้าสู่ภาวะปกติแต่ไม่เกินวันที่ 30 ก.ย. 63 2. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ระดับภาค จัดกิจกรรมวันที่ 17-21 ส.ค. 63 จ. ปราจีนบุรี ผลการดำเนินงาน ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด จ.ปราจีนบุรีมีหนังสือขอเลื่อนการแข่งขันออกไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของ โควิด-19 จะเข้าสู่ภาวะปกติแต่ไม่เกินวันที่ 30 ก.ย. 63 3. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ดำเนินการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่ 22-30 ม.ค. 63 จ. อุดรธานี ประกอบด้วยนักกีฬาชาย 369 คน นักกีฬาหญิง 332 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 156 คน รวมทั้งสิ้น 857 คน ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 35 ชนิดกีฬา ผลการแข่งขัน กรุงเทพมหานครได้อันดับที่ 1 โดยได้รับเหรียญดังนี้ เหรียญทอง 105 เหรียญ , เหรียญเงิน 84 เหรียญ , เหรียญทองแดง 81 เหรียญ รวมทั้งสิ้น 270 เหรียญ *** โดยในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 กรุงเทพมหานครได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 20-30 มกราคม 2564 โดยใช้ชื่อการแข่งขัน “กรุงเทพเกมส์” สัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน “ น้องไทรย้อย”*** 4. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระดับภาค จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 4-14 พ.ย. 62 จ.ตราด กทม. ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 47 ชนิดกีฬา จำนวนนักกีฬาที่ส่งเข้าแข่งขัน นักกีฬาชาย 605 คน นักกีฬาหญิง 556 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 227 คน รวมทั้งสิ้น 1,388 คน ผลการแข่งขัน กรุงเทพมหานครได้สิทธิ์ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระดับชาติ ณ จังหวัดตราด จำนวน 1221 คน ประกอบด้วยนักกีฬาชาย 517 น หญิง 482 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 222 คน ใน 39 ชนิดกีฬา 5. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระดับชาติ จัดกิจกรรม 19-29 มี.ค. 63 จ.ตราด ผลการดำเนินงาน อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติคำสั่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติงาน และฝึกซ้อมนักกีฬา เลื่อนกำหนดการแข่งขันเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19จัดกิจกรรม 18 - 28 เม.ย.64 6. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 จัดกิจกรรม 1-10 ส.ค. 63 จ.สุพรรณบุรี เลื่อนการจัดการแข่งขันเนื่องสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ขออนุมัติโอนเข้างบกลางแล้วตามหนังสือ ที่ กท 1205/1496 ลงวันที่ 9 มิ.ย.63 7. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ระดับภาค ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเมื่อวันที่ 8-14 ธ.ค. 62 จ.ตราด กรุงเทพมหานครส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 14 ชนิดกีฬา ประกอบด้วยนักกีฬาชาย 221 คน นักกีฬาหญิง 102 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 52 คน รวม 375 คน ผลการแข่งขัน ส่งนักกีฬาชายเข้าร่วมการแข่งขัน 221 คน ผ่านการคัดเลือก 165 คน คิดเป็นร้อยละ 8. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ระดับชาติ จัดกิจกรรม 24-30 เม.ย. 63 จ. ตราด ผลการดำเนินงาน ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด เลื่อนการจัดการแข่งขันเนื่องจากไวรัสโควิด-19 จัดกิจกรรม 5 - 11 พ.ค.64 9. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 จัดกิจกรรม 13-16 ก.ค. 63 จ. นครศรีธรรมราช ผลการดำเนินงาน ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด เลื่อนการจัดการแข่งขันเนื่องจากไวรัสโควิด-19 ขออนุมัติโอนเข้างบกลางแล้วตามหนังสือ ที่ กท 1205/1496 ลงวันที่ 9 มิ.ย.63 10. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายุวชนโลก ครั้งที่ 54 จัดกิจกรรม 28 มิ.ย. - 6 ก.ค. 63 ณ สาธารณรัฐฮังการี ผลการดำเนินงาน อนุมัติเงินประงวดแล้ว ยกเลิกการจัดการแข่งขันเนื่องจากไวรัสโควิด-19 ขออนุมัติโอนเข้างบกลางแล้วตามหนังสือ ที่ กท 1205/1496 ลงวันที่ 9 มิ.ย.63 11. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบ รายการ Top of The Gulf Regatta 2020 จัดกิจกรรมเดือน เม.ย. - พ.ค. 63 ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด เลื่อนจัดกิจกรรมจัดปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 จัดกิจกรรม 30 เม.ย. - 5 พ.ค.64 ขออนุมัติโอนเข้างบกลางแล้วตามหนังสือ ที่ กท 1205/1496 ลงวันที่ 9 มิ.ย.63 12. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Asia Junior Sports Exchange Games 2020 ครั้งที่ 14 จัดกิจกรรม ส.ค. 63 ประเทศญี่ปุ่น ผลการดำเนินงาน ยกเลิกการจัดการแข่งขันเนื่องจากไวรัสโควิด-19 ขออนุมัติโอนเข้างบกลางแล้วตามหนังสือ ที่ กท 1205/1496 ลงวันที่ 9 มิ.ย.63 13. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน ประจำปี 2563 13.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ เบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน 13.2 ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด สำหรับค่าใช้จ่าย เดือน กุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563 ยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 13.3 ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์คู่มือศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน ยกเลิกเนื่องจากหาตัวผู้รับจ้างไม่ได้

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โควิด - 19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมบางรายการได้ เนื่องจากต้องเลื่อน หรือทำการยกเลิก

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-29)

80.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อย อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ โดยกิจกรรมที่ดำเนินมีดังนี้ ระดับชาติ 1. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ระดับภาค จัดกิจกรรมวันที่ 1-10 ก.ค. 63 จ.ปราจีนบุรี ผลการดำเนินงาน ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด จ.ปราจีนบุรีมีหนังสือขอเลื่อนการแข่งขันออกไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของ โควิด-19 จะเข้าสู่ภาวะปกติแต่ไม่เกินวันที่ 30 ก.ย. 63 2. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ระดับภาค จัดกิจกรรมวันที่ 17-21 ส.ค. 63 จ. ปราจีนบุรี ผลการดำเนินงาน ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด จ.ปราจีนบุรีมีหนังสือขอเลื่อนการแข่งขันออกไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของ โควิด-19 จะเข้าสู่ภาวะปกติแต่ไม่เกินวันที่ 30 ก.ย. 63 3. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ดำเนินการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่ 22-30 ม.ค. 63 จ. อุดรธานี ประกอบด้วยนักกีฬาชาย 369 คน นักกีฬาหญิง 332 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 156 คน รวมทั้งสิ้น 857 คน ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 35 ชนิดกีฬา ผลการแข่งขัน กรุงเทพมหานครได้อันดับที่ 1 โดยได้รับเหรียญดังนี้ เหรียญทอง 105 เหรียญ , เหรียญเงิน 84 เหรียญ , เหรียญทองแดง 81 เหรียญ รวมทั้งสิ้น 270 เหรียญ *** โดยในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 กรุงเทพมหานครได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 20-30 มกราคม 2564 โดยใช้ชื่อการแข่งขัน “กรุงเทพเกมส์” สัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน “ น้องไทรย้อย”*** 4. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระดับภาค จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 4-14 พ.ย. 62 จ.ตราด กทม. ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 47 ชนิดกีฬา จำนวนนักกีฬาที่ส่งเข้าแข่งขัน นักกีฬาชาย 605 คน นักกีฬาหญิง 556 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 227 คน รวมทั้งสิ้น 1,388 คน ผลการแข่งขัน กรุงเทพมหานครได้สิทธิ์ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระดับชาติ ณ จังหวัดตราด จำนวน 1221 คน ประกอบด้วยนักกีฬาชาย 517 น หญิง 482 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 222 คน ใน 39 ชนิดกีฬา 5. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระดับชาติ จัดกิจกรรม 19-29 มี.ค. 63 จ.ตราด ผลการดำเนินงาน อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติคำสั่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติงาน และฝึกซ้อมนักกีฬา เลื่อนการจัดการแข่งขันเนื่องสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 6. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 จัดกิจกรรม 1-10 ส.ค. 63 จ.สุพรรณบุรี เลื่อนการจัดการแข่งขันเนื่องสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ขออนุมัติโอนเข้างบกลางแล้วตามหนังสือ ที่ กท 1205/1496 ลงวันที่ 9 มิ.ย.63 7. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ระดับภาค ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเมื่อวันที่ 8-14 ธ.ค. 62 จ.ตราด กรุงเทพมหานครส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 14 ชนิดกีฬา ประกอบด้วยนักกีฬาชาย 221 คน นักกีฬาหญิง 102 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 52 คน รวม 375 คน ผลการแข่งขัน ส่งนักกีฬาชายเข้าร่วมการแข่งขัน 221 คน ผ่านการคัดเลือก 165 คน คิดเป็นร้อยละ 8. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ระดับชาติ จัดกิจกรรม 24-30 เม.ย. 63 จ. ตราด ผลการดำเนินงาน ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด เลื่อนการจัดการแข่งขันเนื่องจากไวรัสโควิด-19 9. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 จัดกิจกรรม 13-16 ก.ค. 63 จ. นครศรีธรรมราช ผลการดำเนินงาน ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด เลื่อนการจัดการแข่งขันเนื่องจากไวรัสโควิด-19 ขออนุมัติโอนเข้างบกลางแล้วตามหนังสือ ที่ กท 1205/1496 ลงวันที่ 9 มิ.ย.63 10. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายุวชนโลก ครั้งที่ 54 จัดกิจกรรม 28 มิ.ย. - 6 ก.ค. 63 ณ สาธารณรัฐฮังการี ผลการดำเนินงาน อนุมัติเงินประงวดแล้ว ยกเลิกการจัดการแข่งขันเนื่องจากไวรัสโควิด-19 ขออนุมัติโอนเข้างบกลางแล้วตามหนังสือ ที่ กท 1205/1496 ลงวันที่ 9 มิ.ย.63 11. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบ รายการ Top of The Gulf Regatta 2020 จัดกิจกรรมเดือน เม.ย. - พ.ค. 63 ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด เลื่อนจัดกิจกรรมจัดปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 จัดกิจกรรม 30 เม.ย. - 5 พ.ค.64 ขออนุมัติโอนเข้างบกลางแล้วตามหนังสือ ที่ กท 1205/1496 ลงวันที่ 9 มิ.ย.63 12. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Asia Junior Sports Exchange Games 2020 ครั้งที่ 14 จัดกิจกรรม ส.ค. 63 ประเทศญี่ปุ่น ผลการดำเนินงาน ยกเลิกการจัดการแข่งขันเนื่องจากไวรัสโควิด-19 ขออนุมัติโอนเข้างบกลางแล้วตามหนังสือ ที่ กท 1205/1496 ลงวันที่ 9 มิ.ย.63 13. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน ประจำปี 2563 13.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ เบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน 13.2 ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด สำหรับค่าใช้จ่าย เดือน กุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563 ยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของวัส โควิด-19 13.3 ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์คู่มือศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน อยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบ อนุมัติเงินประจำงวดแล้วอยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-26)

60.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อย อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ โดยกิจกรรมที่ดำเนินมีดังนี้ ระดับชาติ 1. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ระดับภาค จัดกิจกรรมวันที่ 1-10 ก.ค. 63 จ.ปราจีนบุรี ผลการดำเนินงาน ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด จ.ปราจีนบุรีมีหนังสือขอเลื่อนการแข่งขันออกไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของ โควิด-19 จะเข้าสู่ภาวะปกติแต่ไม่เกินวันที่ 30 ก.ย. 63 2. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ระดับภาค จัดกิจกรรมวันที่ 17-21 ส.ค. 63 จ. ปราจีนบุรี ผลการดำเนินงาน ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด จ.ปราจีนบุรีมีหนังสือขอเลื่อนการแข่งขันออกไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของ โควิด-19 จะเข้าสู่ภาวะปกติแต่ไม่เกินวันที่ 30 ก.ย. 63 3. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ดำเนินการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่ 22-30 ม.ค. 63 จ. อุดรธานี ประกอบด้วยนักกีฬาชาย 369 คน นักกีฬาหญิง 332 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 156 คน รวมทั้งสิ้น 857 คน ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 35 ชนิดกีฬา ผลการแข่งขัน กรุงเทพมหานครได้อันดับที่ 1 โดยได้รับเหรียญดังนี้ เหรียญทอง 105 เหรียญ , เหรียญเงิน 84 เหรียญ , เหรียญทองแดง 81 เหรียญ รวมทั้งสิ้น 270 เหรียญ *** โดยในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 กรุงเทพมหานครได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 20-30 มกราคม 2564 โดยใช้ชื่อการแข่งขัน “กรุงเทพเกมส์” สัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน “ น้องไทรย้อย”*** 4. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระดับภาค จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 4-14 พ.ย. 62 จ.ตราด กทม. ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 47 ชนิดกีฬา จำนวนนักกีฬาที่ส่งเข้าแข่งขัน นักกีฬาชาย 605 คน นักกีฬาหญิง 556 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 227 คน รวมทั้งสิ้น 1,388 คน ผลการแข่งขัน กรุงเทพมหานครได้สิทธิ์ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระดับชาติ ณ จังหวัดตราด จำนวน 1221 คน ประกอบด้วยนักกีฬาชาย 517 น หญิง 482 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 222 คน ใน 39 ชนิดกีฬา 5. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระดับชาติ จัดกิจกรรม 19-29 มี.ค. 63 จ.ตราด ผลการดำเนินงาน อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติคำสั่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติงาน และฝึกซ้อมนักกีฬา เลื่อนการจัดการแข่งขันเนื่องสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 6. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 จัดกิจกรรม 1-10 ส.ค. 63 จ.สุพรรณบุรี เลื่อนการจัดการแข่งขันเนื่องสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 7. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ระดับภาค ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเมื่อวันที่ 8-14 ธ.ค. 62 จ.ตราด กรุงเทพมหานครส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 14 ชนิดกีฬา ประกอบด้วยนักกีฬาชาย 221 คน นักกีฬาหญิง 102 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 52 คน รวม 375 คน ผลการแข่งขัน ส่งนักกีฬาชายเข้าร่วมการแข่งขัน 221 คน ผ่านการคัดเลือก 165 คน คิดเป็นร้อยละ 8. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ระดับชาติ จัดกิจกรรม 24-30 เม.ย. 63 จ. ตราด ผลการดำเนินงาน ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด เลื่อนการจัดการแข่งขันเนื่องจากไวรัสโควิด-19 9. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 จัดกิจกรรม 13-16 ก.ค. 63 จ. นครศรีธรรมราช ผลการดำเนินงาน ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด เลื่อนการจัดการแข่งขันเนื่องจากไวรัสโควิด-19 10. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายุวชนโลก ครั้งที่ 54 จัดกิจกรรม 28 มิ.ย. - 6 ก.ค. 63 ณ สาธารณรัฐฮังการี ผลการดำเนินงาน อนุมัติเงินประงวดแล้ว ยกเลิกการจัดการแข่งขันเนื่องจากไวรัสโควิด-19 11. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบ รายการ Top of The Gulf Regatta 2020 จัดกิจกรรมเดือน เม.ย. - พ.ค. 63 ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด เลื่อนจัดกิจกรรมจัดปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 จัดกิจกรรม 30 เม.ย. - 5 พ.ค.64 12. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Asia Junior Sports Exchange Games 2020 ครั้งที่ 14 จัดกิจกรรม ส.ค. 63 ประเทศญี่ปุ่น ผลการดำเนินงาน ยกเลิกการจัดการแข่งขันเนื่องจากไวรัสโควิด-19 13. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน ประจำปี 2563 13.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ เบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน 13.2 ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด สำหรับค่าใช้จ่าย เดือน กุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563 ยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของวัส โควิด-19 13.3 ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์คู่มือศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน อยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบ อนุมัติเงินประจำงวดแล้วอยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบ

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โควิด - 19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมบางรายการได้ เนื่องจากต้องเลื่อน หรือทำการยกเลิก

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-28)

55.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อย อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ โดยกิจกรรมที่ดำเนินมีดังนี้ ระดับชาติ 1. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ระดับภาค จัดกิจกรรมวันที่ 1-10 ก.ค. 63 จ.ปราจีนบุรี ผลการดำเนินงาน ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด อยู่ระหว่างเตรียมนักกีฬา 2. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ระดับภาค จัดกิจกรรมวันที่ 17-21 ส.ค. 63 จ. ปราจีนบุรี ผลการดำเนินงาน ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด 3. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ดำเนินการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่ 22-30 ม.ค. 63 จ. อุดรธานี ประกอบด้วยนักกีฬาชาย 369 คน นักกีฬาหญิง 332 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 156 คน รวมทั้งสิ้น 857 คน ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 35 ชนิดกีฬา ผลการแข่งขัน กรุงเทพมหานครได้อันดับที่ 1 โดยได้รับเหรียญดังนี้ เหรียญทอง 105 เหรียญ , เหรียญเงิน 84 เหรียญ , เหรียญทองแดง 81 เหรียญ รวมทั้งสิ้น 270 เหรียญ *** โดยในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 กรุงเทพมหานครได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 20-30 มกราคม 2564 โดยใช้ชื่อการแข่งขัน “กรุงเทพเกมส์” สัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน “ น้องไทรย้อย”*** 4. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระดับภาค จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 4-14 พ.ย. 62 จ.ตราด กทม. ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 47 ชนิดกีฬา จำนวนนักกีฬาที่ส่งเข้าแข่งขัน นักกีฬาชาย 605 คน นักกีฬาหญิง 556 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 227 คน รวมทั้งสิ้น 1,388 คน ผลการแข่งขัน กรุงเทพมหานครได้สิทธิ์ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระดับชาติ ณ จังหวัดตราด จำนวน 1221 คน ประกอบด้วยนักกีฬาชาย 517 น หญิง 482 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 222 คน ใน 39 ชนิดกีฬา 5. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระดับชาติ จัดกิจกรรม 19-29 มี.ค. 63 จ.ตราด ผลการดำเนินงาน อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติคำสั่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติงาน และฝึกซ้อมนักกีฬา เลื่อนการจัดการแข่งขันเนื่องสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 6. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 จัดกิจกรรม 1-10 ส.ค. 63 จ.สุพรรณบุรี 7. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ระดับภาค ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเมื่อวันที่ 8-14 ธ.ค. 62 จ.ตราด กรุงเทพมหานครส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 14 ชนิดกีฬา ประกอบด้วยนักกีฬาชาย 221 คน นักกีฬาหญิง 102 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 52 คน รวม 375 คน ผลการแข่งขัน ส่งนักกีฬาชายเข้าร่วมการแข่งขัน 221 คน ผ่านการคัดเลือก 165 คน คิดเป็นร้อยละ 8. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ระดับชาติ จัดกิจกรรม 24-30 เม.ย. 63 จ. ตราด ผลการดำเนินงาน ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด เลื่อนการจัดการแข่งขันเนื่องจากไวรัสโควิด-19 9. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 จัดกิจกรรม 13-16 ก.ค. 63 จ. นครศรีธรรมราช ผลการดำเนินงาน ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด 10. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายุวชนโลก ครั้งที่ 54 จัดกิจกรรม 28 มิ.ย. - 6 ก.ค. 63 ณ สาธารณรัฐฮังการี ผลการดำเนินงาน อนุมัติเงินประงวดแล้ว และอยู่ระหว่างคัดเลือกนักกีฬา 11. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบ รายการ Top of The Gulf Regatta 2020 จัดกิจกรรมเดือน เม.ย. - พ.ค. 63 ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด เลื่อนจัดกิจกรรมจัดปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 จัดกิจกรรม 30 เม.ย. - 5 พ.ค.64 12. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Asia Junior Sports Exchange Games 2020 ครั้งที่ 14 จัดกิจกรรม ส.ค. 63 ประเทศญี่ปุ่น ผลการดำเนินงาน งดจัดกิจกรรมเนื่องจากประเทศญี่ปุ่นมีการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิค 13. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน ประจำปี 2563 13.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ เบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน 13.2 ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด สำหรับค่าใช้จ่าย เดือน กุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563 13.3 ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์คู่มือศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน อยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบ อนุมัติเงินประจำงวดแล้วอยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบ

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โควิด - 19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมบางรายการได้ เนื่องจากต้องเลื่อน หรือทำการยกเลิก

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-25)

50.00

25/3/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อย มีการดำเนินกิจกรรม ดังนี้ ระดับชาติ 1. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ระดับภาค กำหนดจัดกิจกรรมวันที่ 1-10 ก.ค. 63 จ.ปราจีนบุรี ผลการดำเนินงาน ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อประกาศรายชื่อ จัดส่งข้อมูลนักกีฬาในระบบสมัครออนไลน์ 2. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ระดับภาค กำหนดจัดกิจกรรมวันที่ 17-21 ส.ค. 63 จ. ปราจีนบุรี ผลการดำเนินงาน อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างประกาศรับสมัคร 3. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ดำเนินการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่ 22-30 ม.ค. 63 จ. อุดรธานี ประกอบด้วยนักกีฬาชาย 369 คน นักกีฬาหญิง 332 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 156 คน รวมทั้งสิ้น 857 คน ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 35 ชนิดกีฬา ผลการแข่งขัน กรุงเทพมหานครได้อันดับที่ 1 โดยได้รับเหรียญดังนี้ เหรียญทอง 105 เหรียญ , เหรียญเงิน 84 เหรียญ , เหรียญทองแดง 81 เหรียญ รวมทั้งสิ้น 270 เหรียญ *** โดยในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 กรุงเทพมหานครได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 20-30 มกราคม 2564 โดยใช้ชื่อการแข่งขัน “กรุงเทพเกมส์” สัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน “น้องไทรย้อย”*** 4. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระดับภาค จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 4-14 พ.ย. 62 จ.ตราด กทม. ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 47 ชนิดกีฬา จำนวนนักกีฬาที่ส่งเข้าแข่งขัน นักกีฬาชาย 605 คน นักกีฬาหญิง 556 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 227 คน รวมทั้งสิ้น 1,388 คน ผลการแข่งขัน กรุงเทพมหานครได้สิทธิ์ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระดับชาติ ณ จังหวัดตราด จำนวน 1221 คน ประกอบด้วยนักกีฬาชาย 517 น หญิง 482 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 222 คน ใน 39 ชนิดกีฬา 5. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระดับชาติ จัดกิจกรรม 19-29 มี.ค. 63 จ.ตราด ผลการดำเนินงาน อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างการรอเข้าร่วมการแข่งขัน (การกีฬาแห่งประเทศไทยประกาศเลื่อนการแข่งขัน) 6. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 กำหนดจัดกิจกรรม 1-10 ส.ค. 63 จ.สุพรรณบุรี ศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนรับผิดชอบดำเนินการ 7. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ระดับภาค ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่ 8-14 ธ.ค. 62 จ.ตราด กรุงเทพมหานครส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 14 ชนิดกีฬา ประกอบด้วยนักกีฬาชาย 221 คน นักกีฬาหญิง 102 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 52 คน รวม 375 คน ผลการแข่งขัน ส่งนักกีฬาชายเข้าร่วมการแข่งขัน 221 คน ผ่านการคัดเลือก 165 คน คิดเป็นร้อยละ 74.66 ส่งนักกีฬาหญิง 102 ผ่านการคัดเลือก 86 คิดเป็นร้อยละ 84.31 8. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ระดับชาติ กำหนดจัดกิจกรรม 24-30 เม.ย. 63 จ. ตราด ผลการดำเนินงาน อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว (การกีฬาแห่งประเทศไทยประกาศเลื่อนการแข่งขัน) 9. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 กำหนดจัดกิจกรรม 13-16 ก.ค. 63 จ. นครศรีธรรมราช ผลการดำเนินงาน อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างประกาศรับสมัคร ระดับนานาชาติ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด 10. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายุวชนโลก ครั้งที่ 54 กำหนดจัดกิจกรรม 28 มิ.ย. - 6 ก.ค. 63 ณ สาธารณรัฐฮังการี ผลการดำเนินงาน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน แจ้งยกเลิกจัดการแข่งขันทาง E-mail 11. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบ รายการ Top of The Gulf Regatta 2020 กำหนดจัดกิจกรรมเดือน เม.ย. - พ.ค. 63 ผลการดำเนินงาน อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว 12. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Asia Junior Sports Exchange Games 2020 ครั้งที่ 14 กำหนดจัดกิจกรรม ส.ค. 63 ประเทศญี่ปุ่น ผลการดำเนินงาน เจ้าภาพงดจัดกิจกรรมเนื่องจากจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 13. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน ประจำปี 2563 13.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ เบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน 13.2 ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด สำหรับค่าใช้จ่าย เดือน กุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563 13.3 ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์คู่มือศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน อยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบ อนุมัติเงินประจำงวดแล้วอยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบ

** ปัญหาของโครงการ :- คณะกรรมการจัดการแข่งขัน แจ้งเลื่อนกิจกรรม และยกเลิกการจัดการแข่งขัน เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-26)

45.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อย อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ โดยกิจกรรมที่ดำเนินมีดังนี้ ระดับชาติ 1. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ระดับภาค จัดกิจกรรมวันที่ 1-10 ก.ค. 63 จ.ปราจีนบุรี ผลการดำเนินงาน ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด อยู่ระหว่างเตรียมนักกีฬา 2. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ระดับภาค จัดกิจกรรมวันที่ 17-21 ส.ค. 63 จ. ปราจีนบุรี ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด 3. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ดำเนินการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่ 22-30 ม.ค. 63 จ. อุดรธานี ประกอบด้วยนักกีฬาชาย 369 คน นักกีฬาหญิง 332 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 156 คน รวมทั้งสิ้น 857 คน ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 35 ชนิดกีฬา ผลการแข่งขัน กรุงเทพมหานครได้อันดับที่ 1 โดยได้รับเหรียญดังนี้ เหรียญทอง 105 เหรียญ , เหรียญเงิน 84 เหรียญ , เหรียญทองแดง 81 เหรียญ รวมทั้งสิ้น 270 เหรียญ *** โดยในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 กรุงเทพมหานครได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 20-30 มกราคม 2564 โดยใช้ชื่อการแข่งขัน “กรุงเทพเกมส์” สัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน “ น้องไทรย้อย”*** 4. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระดับภาค จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 4-14 พ.ย. 62 จ.ตราด กทม. ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 47 ชนิดกีฬา จำนวนนักกีฬาที่ส่งเข้าแข่งขัน นักกีฬาชาย 605 คน นักกีฬาหญิง 556 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 227 คน รวมทั้งสิ้น 1,388 คน ผลการแข่งขัน กรุงเทพมหานครได้สิทธิ์ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระดับชาติ ณ จังหวัดตราด จำนวน 1221 คน ประกอบด้วยนักกีฬาชาย 517 น หญิง 482 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 222 คน ใน 39 ชนิดกีฬา 5. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระดับชาติ จัดกิจกรรม 19-29 มี.ค. 63 จ.ตราด ผลการดำเนินงาน อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติคำสั่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติงาน และฝึกซ้อมนักกีฬา 6. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 จัดกิจกรรม 1-10 ส.ค. 63 จ.สุพรรณบุรี 7. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ระดับภาค ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเมื่อวันที่ 8-14 ธ.ค. 62 จ.ตราด กรุงเทพมหานครส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 14 ชนิดกีฬา ประกอบด้วยนักกีฬาชาย 221 คน นักกีฬาหญิง 102 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 52 คน รวม 375 คน ผลการแข่งขัน ส่งนักกีฬาชายเข้าร่วมการแข่งขัน 221 คน ผ่านการคัดเลือก 165 คน คิดเป็นร้อยละ 8. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ระดับชาติ จัดกิจกรรม 24-30 เม.ย. 63 จ. ตราด ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด 9. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 จัดกิจกรรม 13-16 ก.ค. 63 จ. นครศรีธรรมราช ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด 10. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายุวชนโลก ครั้งที่ 54 จัดกิจกรรม 28 มิ.ย. - 6 ก.ค. 63 ณ สาธารณรัฐฮังการี ผลการดำเนินงาน อนุมัติเงินประงวดแล้ว และอยู่ระหว่างคัดเลือกนักกีฬา 11. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบ รายการ Top of The Gulf Regatta 2020 จัดกิจกรรมเดือน เม.ย. - พ.ค. 63 ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด 12. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Asia Junior Sports Exchange Games 2020 ครั้งที่ 14 จัดกิจกรรม ส.ค. 63 ประเทศญี่ปุ่น ผลการดำเนินงาน งดจัดกิจกรรมเนื่องจากประเทศญี่ปุ่นมีการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิค 13. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน ประจำปี 2563 13.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ เบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน 13.2 ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด สำหรับค่าใช้จ่าย เดือน กุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563 13.3 ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์คู่มือศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน อยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบ อนุมัติเงินประจำงวดแล้วอยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-29)

35.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อย อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ โดยกิจกรรมที่ดำเนินมีดังนี้ ระดับชาติ 1. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ระดับภาค จัดกิจกรรมวันที่ 1-10 ก.ค. 63 จ.ปราจีนบุรี อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมนักกีฬา 2. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ระดับภาค จัดกิจกรรมวันที่ 17-21 ส.ค. 63 จ. ปราจีนบุรี อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด 3. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 จัดกิจกรรม 22-30 ม.ค. 63 จ. อุดรธานี อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 4. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระดับภาค จัดกิจกรรม 4-14 พ.ย. 62 จ.ตราด อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ผลการดำเนินงาน กทม. ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 47 ชนิดกีฬา จำนวนนักกีฬาที่ส่งเข้าแข่งขัน นักกีฬาชาย 605 คน นักกีฬาหญิง 556 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 227 คน รวมทั้งสิ้น 1388 คน ผลการแข่งขัน กรุงเทพมหานครได้สิทธิ์ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระดับชาติ ณ จังหวัดตราด จำนวน 1221 คน ประกอบด้วยนักกีฬาชาย 517 น หญิง 482 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 222 คน ใน 39 ชนิดกีฬา 5. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระดับชาติ จัดกิจกรรม 19-29 มี.ค. 63 จ.ตราด อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติคำสั่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติงาน และฝึกซ้อมนักกีฬา 6. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 จัดกิจกรรม 1-10 ส.ค. 63 7. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ระดับภาค จัดกิจกรรม 8-14 ธ.ค. 62 จ.ตราด อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ผลการดำเนินงาน กรุงเทพมหานคร ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 14 ชนิดกีฬา ประกอบด้วยนักกีฬาชาย 221 คน นักกีฬาหญิง 102 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 52 คน รวม 375 คน 8. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ระดับชาติ จัดกิจกรรม 24-30 เม.ย. 63 จ. ตราด อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด 9. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 จัดกิจกรรม 13-16 ก.ค. 63 จ. นครศรีธรรมราช อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด 10. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายุวชนโลก ครั้งที่ 54 จัดกิจกรรม 28 มิ.ย. - 6 ก.ค. 63 ณ สาธารณรัฐฮังการี อนุมัติเงินประงวดแล้ว 11. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบ รายการ Top of The Gulf Regatta 2020 จัดกิจกรรมเดือน เม.ย. - พ.ค. 63 อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด 12. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Asia Junior Sports Exchange Games 2020 ครั้งที่ 14 จัดกิจกรรม ส.ค. 63 ประเทศญี่ปุ่น 13. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน ประจำปี 2563 13.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ เบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน 13.2 ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 13.3 ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์คู่มือศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน อยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบ อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-25)

25.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อย อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ โดยกิจกรรมที่ดำเนินมีดังนี้ ระดับชาติ 1. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ระดับภาค จัดกิจกรรมเดือน เม.ย. -ส.ค. 63 อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว 2. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ระดับภาค จัดกิจกรรมเดือน มิ.ย. - ส.ค. 63 3. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 จัดกิจกรรม 22-30 ม.ค. 63 จ. อุดรธานี อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างและขออนุมัติคำสั่ง 4. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระดับภาค จัดกิจกรรม 4-14 พ.ย. 62 จ.ตราด อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ผลการดำเนินงาน กทม. ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 47 ชนิดกีฬา จำนวนนักกีฬาที่ส่งเข้าแข่งขัน นักกีฬาชาย 605 คน นักกีฬาหญิง 556 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 227 คน รวมทั้งสิ้น 1388 คน ผลการแข่งขัน กรุงเทพมหานครได้สิทธิ์ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระดับชาติ ณ จังหวัดตราด จำนวน 1221 คน ประกอบด้วยนักกีฬาชาย 517 น หญิง 482 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 222 คน ใน 39 ชนิดกีฬา 5. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระดับชาติ จัดกิจกรรม 19-29 มี.ค. 63 จ.ตราด อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว 6. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 จัดกิจกรรม ก.ค. -ส.ค. 63 7. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ระดับภาค จัดกิจกรรม 8-14 ธ.ค. 62 จ.ตราด อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ผลการดำเนินงาน กรุงเทพมหานคร ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 14 ชนิดกีฬา ประกอบด้วยนักกีฬาชาย 221 คน นักกีฬาหญิง 102 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 52 คน รวม 375 คน 8. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ระดับชาติ จัดกิจกรรมเดือนเม.ย. - มิ.ย. 63 9. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 จัดกิจกรรมเดือน ก.พ. - ก.ย. 63 10. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายุวชนโลก ครั้งที่ 54 จัดกิจกรรม พ.ค. - ส.ค. 63 ณ สาธารณรัฐฮังการี อนุมัติเงินประงวดแล้ว 11. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบ รายการ Top of The Gulf Regatta 2020 จัดกิจกรรมเดือน เม.ย. - พ.ค. 63 12. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Asia Junior Sports Exchange Games 2020 ครั้งที่ 14 จัดกิจกรรม ส.ค. 63 13. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน ประจำปี 2563 13.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ เบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน 13.2 ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 13.3 ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์คู่มือศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน อยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบ อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-27)

15.00

27/11/2562 : ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อย อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ โดยกิจกรรมที่ดำเนินมีดังนี้ ระดับชาติ 1. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ระดับภาค จัดกิจกรรมเดือน เม.ย. -ส.ค. 63 อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว 2. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ระดับภาค จัดกิจกรรมเดือน มิ.ย. - ส.ค. 63 3. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 จัดกิจกรรม 22-30 ม.ค. 63 จ. อุดรธานี อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว 4. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระดับภาค จัดกิจกรรม 4-14 พ.ย. 62 จ.ตราด อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ผลการดำเนินงาน กทม. ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 47 ชนิดกีฬา จำนวนนักกีฬาที่ส่งเข้าแข่งขัน นักกีฬาชาย 605 คน นักกีฬาหญิง 556 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 227 คน รวมทั้งสิ้น 1388 คน ผลการแข่งขันอยู่ระหว่างรวบรวม 5. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระดับชาติ จัดกิจกรรม 19-29 มี.ค. 63 จ.ตราด อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว 6. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 จัดกิจกรรม ก.ค. -ส.ค. 63 7. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ระดับภาค จัดกิจกรรม 8-14 ธ.ค. 62 จ.ตราด อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว 8. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ระดับชาติ จัดกิจกรรมเดือนเม.ย. - มิ.ย. 63 9. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 จัดกิจกรรมเดือน ก.พ. - ก.ย. 63 10. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายุวชนโลก ครั้งที่ 54 จัดกิจกรรม พ.ค. - ส.ค. 63 ณ สาธารณรัฐฮังการี อนุมัติเงินประงวดแล้ว 11. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบ รายการ Top of The Gulf Regatta 2020 จัดกิจกรรมเดือน เม.ย. - พ.ค. 63 12. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Asia Junior Sports Exchange Games 2020 ครั้งที่ 14 จัดกิจกรรม ส.ค. 63 13. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน ประจำปี 2563 13.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ 13.2 ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 13.3 ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์คู่มือศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน อยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบ อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อย อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ โดยกิจกรรมที่ดำเนินมีดังนี้ ระดับชาติ 1. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ระดับภาค 2. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ระดับภาค 3. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 4. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระดับภาค 5. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระดับชาติ 6. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 7. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ระดับภาค 8. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ระดับชาติ 9. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 10. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายุวชนโลก ครั้งที่ 54 11. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบ รายการ Top of The Gulf Regatta 2020 12. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Asia Junior Sports Exchange Games 2020 ครั้งที่ 14 13. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน ประจำปื 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติจัดกิจกรรมและประมาณการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:คัดเลือกนักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประกาศรายชื่อนักกีฬา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:จัดซื้อจัดจ้าง
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ดำเนินกิจกรรม 13 กิจกรรม
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:เบิกจ่ายและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3656

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3656

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-0841

ตัวชี้วัด : 09. จำนวนครั้งในการจัดการแข่งขันกีฬาหรือส่งนักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและ/หรืออาชีพต่อปี

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 17.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 5.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **