รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

09. จำนวนครั้งในการจัดการแข่งขันกีฬาหรือส่งนักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและ/หรืออาชีพต่อปี : 2300-0841

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 17.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00
100.0000
100 / 100
2
3.00
100.0000
100 / 100
3
3.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
100.0000
100 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กิจกรรมที่ 4 การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระดับภาค จัดกิจกรรม 4-14 พ.ย. 62 จ.ตราด ผลการดำเนินงาน กทม. ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 47 ชนิดกีฬา จำนวนนักกีฬาที่ส่งเข้าแข่งขัน นักกีฬาชาย 605 คน นักกีฬาหญิง 556 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 227 คน รวมทั้งสิ้น 1,388 คน ผลการแข่งขัน กรุงเทพมหานครได้สิทธิ์ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระดับชาติ ณ จังหวัดตราด จำนวน 1,221 คน ประกอบด้วยนักกีฬาชาย 517 น หญิง 482 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 222 คน ใน 39 ชนิดกีฬา กิจกรรมที่ 7 การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ระดับภาค จัดกิจกรรม 8-14 ธ.ค. 62 จ.ตราด ผลการดำเนินงาน กรุงเทพมหานคร ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 14 ชนิดกีฬา ประกอบด้วยนักกีฬาชาย 221 คน นักกีฬาหญิง 102 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 52 คน รวม 375 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กิจกรรมที่ 3 การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ดำเนินการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่ 22-30 ม.ค. 63 จ. อุดรธานี ประกอบด้วยนักกีฬาชาย 369 คน นักกีฬาหญิง 332 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 156 คน รวมทั้งสิ้น 857 คน ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 35 ชนิดกีฬา ผลการแข่งขัน กรุงเทพมหานครได้อันดับที่ 1 โดยได้รับเหรียญดังนี้ เหรียญทอง 105 เหรียญ , เหรียญเงิน 84 เหรียญ , เหรียญทองแดง 81 เหรียญ รวมทั้งสิ้น 270 เหรียญ *** โดยในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 กรุงเทพมหานครได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 20-30 มกราคม 2564 โดยใช้ชื่อการแข่งขัน “กรุงเทพเกมส์” สัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน “น้องไทรย้อย”***

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (ต.ค.2562 - มิ.ย.2563) โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ดำเนินกิจกรรมไปแล้ว จำนวน 3 ครั้งประกอบด้วยกิจกรรม กิจกรรมที่ ๓ การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ ๔๑ ดำเนินการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่ ๒๒-๓๐ ม.ค. 25๖๓ จ. อุดรธานี กิจกรรมที่ ๔ การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ ระดับภาค จัดกิจกรรม ๔-๑๔ พ.ย. ๒๕๖๒ จ.ตราด กิจกรรมที่ ๗ การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ ระดับภาค จัดกิจกรรม ๘-๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๒ จ.ตราด - โครงการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 ทำให้บางกิจกรรมที่มีกำหนดจัดอยู่ในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 ต้องเลื่อนออกไป และบางกิจกรรมขอยกเลิกและคืนเงินเข้างบกลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- การจัดการแข่งขันกีฬาหรือส่งนักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานคร หมายถึง การจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ในระดับกทม. ระดับชาติ และระดับนานาชาติที่จัดขึ้นโดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว / กรุงเทพมหานคร / หน่วยงานต่างๆ - เพื่อความเป็นเลิศและหรืออาชีพ หมายถึง การแข่งขันที่มีรางวัล/เหรียญ/เงินรางวัล/โล่รางวัล/ประกาศนียบัตร/เกียรติบัตรให้แก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจากจำนวนครั้งในการจัดการแข่งขันกีฬา การเข้าร่วมแข่งขันกีฬา หรือส่งนักกีฬาตัวแทนกทม. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับ กทม. ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เก็บจากผลการดำเนินงานในการจัดการแข่งขันกีฬา การเข้าร่วมแข่งขันกีฬา หรือส่งนักกีฬาตัวแทนกทม. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับ กทม. ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด