รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

09. จำนวนครั้งในการจัดการแข่งขันกีฬาหรือส่งนักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและ/หรืออาชีพต่อปี : 2300-0841

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 17.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 2.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00
0.0000
0 / 0
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กิจกรรมที่ 4 การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระดับภาค จัดกิจกรรม 4-14 พ.ย. 62 จ.ตราด ผลการดำเนินงาน กทม. ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 47 ชนิดกีฬา จำนวนนักกีฬาที่ส่งเข้าแข่งขัน นักกีฬาชาย 605 คน นักกีฬาหญิง 556 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 227 คน รวมทั้งสิ้น 1,388 คน ผลการแข่งขัน กรุงเทพมหานครได้สิทธิ์ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระดับชาติ ณ จังหวัดตราด จำนวน 1,221 คน ประกอบด้วยนักกีฬาชาย 517 น หญิง 482 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 222 คน ใน 39 ชนิดกีฬา กิจกรรมที่ 7 การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ระดับภาค จัดกิจกรรม 8-14 ธ.ค. 62 จ.ตราด ผลการดำเนินงาน กรุงเทพมหานคร ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 14 ชนิดกีฬา ประกอบด้วยนักกีฬาชาย 221 คน นักกีฬาหญิง 102 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 52 คน รวม 375 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- การจัดการแข่งขันกีฬาหรือส่งนักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานคร หมายถึง การจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ในระดับกทม. ระดับชาติ และระดับนานาชาติที่จัดขึ้นโดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว / กรุงเทพมหานคร / หน่วยงานต่างๆ - เพื่อความเป็นเลิศและหรืออาชีพ หมายถึง การแข่งขันที่มีรางวัล/เหรียญ/เงินรางวัล/โล่รางวัล/ประกาศนียบัตร/เกียรติบัตรให้แก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจากจำนวนครั้งในการจัดการแข่งขันกีฬา การเข้าร่วมแข่งขันกีฬา หรือส่งนักกีฬาตัวแทนกทม. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับ กทม. ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เก็บจากผลการดำเนินงานในการจัดการแข่งขันกีฬา การเข้าร่วมแข่งขันกีฬา หรือส่งนักกีฬาตัวแทนกทม. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับ กทม. ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด