ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การจัดเก็บสถิติจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว : 23000000-3658

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวกนกรัตน์ ชลาสินธุ์ โทร. 089 897 4330

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจการให้บริการเกี่ยวกับด้านกีฬาและนันทนาการ รวมไปถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ดังนั้น จึงมีการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ดังนั้น จึงมีการเก็บสถิติจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ประเมินผลการจัดกิจกรรม และนำไปสู่การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากขึ้น

23020000/23020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อทราบจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 2. เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการกิจกรรมของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

เป้าหมายของโครงการ

จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเพิ่มขึ้น 720,000 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๑ สนับสนุนให้คนกรุงเทพฯ มีความตื่นตัวและกระตือรือร้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : อยู่ระหว่างรอข้อมูลสถิติประจำเดือนกันยายน 2563 จากสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) กองการกีฬา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-09-18)

90.00

18/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานส่วนราชการส่งข้อมูลสถิติเดือนสิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :1. โรคระบาด ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ได้แพร่อย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก และคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติประกาศให้โรคดังกล่าว เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 14 ประกอบกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2563 ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 วรรคที่ 2 แห่งระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการดำเนินงานของศูนย์เยาวชน และศูนย์ส่งเสริมกีฬา พ.ศ. 2530 จึงปิดการให้บริการภายในศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาทุกแห่งในสังกัด สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) และกองการกึฬา ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ปิดให้บริการภายในศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาในสังกัดส่วนราชการของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 ทำให้ปิดการให้บริการภายในศูนย์เยาวชนทุกแห่งในสังกัดสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2563 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 และผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคของทางราชการ ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬาจึงเปิดให้บริการได้ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 11) 2. พฤติกรรมการออกกำลังกายและการทำกิจกรรมนันทนาการของคนเปลี่ยนไป เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ยังมีการเฝ้าระวังการติดต่อของโรคระบาด จึงระมัดระวังในการทำกิจกรรมนอกบ้านมากขึ้น หลีกเลี่ยงการอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม โดยหันมาออกกำลังกาย และเปลี่ยนการดำเนินกิจกรรมนันทนาการที่สามารถปฏิบัติได้ในที่อยู่อาศัยแทนการออกมาใช้บริการตามสถานที่ต่างๆ เช่น ออกกำลังกายที่บ้าน ฟังเพลง วาดรูป ทำอาหาร ซึ่งในปัจจุบันการออกกำลังกายและการสอนทำอาหารเป็นสิ่งที่สะดวกและง่ายขึ้น เนื่องจากผู้คนรู้จักการใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เนต และสังคมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายโดยเปิดคลิปสอนออกกำลังกาย หรือการสอนทำอาหารผ่านทาง youtube facebook ที่มีให้เลือกติดตามอย่างมากมาย และยังใช้สื่อออนไลน์เพื่อความบันเทิงมากขึ้น อาทิ การ download application เพื่อการเต้น เล่นเกม สร้างคลิปเพื่อความบันเทิง เหตุผลต่างๆ เหล่านี้ ส่งผลให้มีผู้มาใช้บริการที่ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬาน้อยลง 3. การยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) หน่วยงานจึงต้องยกเลิกกิจกรรมและโอนเงินเข้างบกลาง จำนวน 5 กิจกรรม ในโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมในศูนย์เยาวชน ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมนันทนาการให้ประชาชนได้ ได้แก่ 1) กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ จำนวน 35 ศูนย์ 2) กิจกรรมวันสงกรานต์ 3) กิจกรรมวันแสดงผลงานศูนย์เยาวชน ประจำปี 2563 4) กิจกรรมบันเทิงเริงลีลาศเพื่อประชาชน ประจำปี 2563 5) กิจกรรมทัศนศึกษาสมาชิกศูนย์เยาวชน กทม. ประจำปี 2563 4. ปัจจัยภายนอก ที่ทำให้ศูนย์เยาวชน/ศูนย์กีฬายังเปิดดำเนินการได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม แม้จะมีประชาชนบางส่วนที่ยังมาใช้บริการที่ศูนย์เยาวชน/ศูนย์กีฬา แต่ยังต้องคงมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม การเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ก่อนให้บริการ รวมทั้งระหว่างและภายหลังการให้บริการ รวมถึงการจำกัดจำนวนและการลงทะเบียนผู้เข้าใช้บริการ ทำให้ดำเนินกิจกรรมได้ไม่เต็มที่ รองรับผู้มาใช้บริการได้จำนวนน้อยเช่นกัน

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์โควิด - 19 ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-31)

80.00

31/8/2563 : ผู้ใช้บริการประจำเดือนก.ค. 63 สนส.143,305 คน ศยช. 1,235,091 คน กกฬ. 122,980 คน

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โควิด - 19 ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์โควิด - 19 ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-31)

70.00

31/7/2563 : ส่วนราชการได้ประสานส่งข้อมูลสถิติประจำเดือนให้กองนโยบายและแผนงาน เดือนพฤษภาคม 2563 แบ่งเป็น ศูนย์เยาวชน สังกัดสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ จำนวน 12,543 คน ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) จำนวน 10,757 คน กองการกีฬา จำนวน 31,376 คน เดือนมิถุนายน 2563 แบ่งเป็น ศูนย์เยาวชน สังกัดสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ จำนวน 96,441 คน ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) จำนวน 24,303 คน กองการกีฬา จำนวน 125,729 คน

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โควิด - 19 ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์โควิด - 19 ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-26)

60.00

26/06/2563 : อยู่ระหว่างรอส่วนราชการส่งข้อมูลสถิติของเดือนพค.63

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โควิด - 19 ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์โควิด - 19 ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-16)

60.00

16/06/2563 : อยู่ระหว่างรอส่วนราชการส่งข้อมูลสถิติของเดือนพค.63

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โควิด - 19 ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์โควิด - 19 ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-28)

55.00

28/5/2563 : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มีประกาศ สวท. เรื่อง เปิดให้บริการศูนย์เยาวชน พิพิธภัณฑ์เด็ก พิพิธภัณฑ์และศูนย์กีฬา เฉพาะกิจกรรมและกีฬาบางประเภท ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ดังนั้น ศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา จึงเริ่มเปิดให้บริการผู้ใช้บริการในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ตามที่สวท. มีประกาศ เรื่อง เปิดให้บริการศูนย์เยาวชน พิพิธภัณฑ์เด็ก พิพิธภัณฑ์และศูนย์กีฬา เฉพาะกิจกรรมและกีฬาบางประเภท ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ดังนั้น ศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา จึงเริ่มเปิดให้บริการผู้ใช้บริการในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ซึ่งยังไม่ได้เปิดให้บริการกิจกรรมทุกประเภท อาจจะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้

** อุปสรรคของโครงการ :ตามที่สวท. มีประกาศ เรื่อง เปิดให้บริการศูนย์เยาวชน พิพิธภัณฑ์เด็ก พิพิธภัณฑ์และศูนย์กีฬา เฉพาะกิจกรรมและกีฬาบางประเภท ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ดังนั้น ศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา จึงเริ่มเปิดให้บริการผู้ใช้บริการในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ซึ่งยังไม่ได้เปิดให้บริการกิจกรรมทุกประเภท อาจจะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-19)

50.00

19/5/2563 : ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ปิดให้บริการภายในศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาในสังกัดส่วนราชการของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 ขณะนี้ยังไม่เปิดให้บริการศูนย์เยาวชนเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19 ดังนั้น จึงไม่มียอดผู้ใช้บริการในเดือนเมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ปิดให้บริการภายในศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาในสังกัดส่วนราชการของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 / ขณะนี้ยังไม่เปิดให้บริการศูนย์เยาวชนเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19

** อุปสรรคของโครงการ :ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ปิดให้บริการภายในศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาในสังกัดส่วนราชการของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 / ขณะนี้ยังไม่เปิดให้บริการศูนย์เยาวชนเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-28)

50.00

28/4/2563 : ส่วนราชการได้ประสานส่งข้อมูลสถิติประจำเดือนมีนาคม 2563 ให้กองนโยบายและแผนงาน แบ่งเป็น ศูนย์เยาวชน สังกัดสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ จำนวน 336,279 คน ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) จำนวน - คน กองการกีฬา จำนวน - คน

** ปัญหาของโครงการ :ขณะนี้ยังไม่เปิดให้บริการศูนย์เยาวชนเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19

** อุปสรรคของโครงการ :ขณะนี้ยังไม่เปิดให้บริการศูนย์เยาวชนเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-16)

50.00

16/4/2563 : ส่วนราชการได้ประสานส่งข้อมูลสถิติประจำเดือนมีนาคม 2563 ให้กองนโยบายและแผนงาน แบ่งเป็น ศูนย์เยาวชน สังกัดสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ จำนวน 336,279 คน ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) จำนวน - คน กองการกีฬา จำนวน - คน

** ปัญหาของโครงการ :ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ได้แพร่อย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก มีผู้ติดเชื่อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก และคณะกรรมกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติประกาศให้โรคดังกล่าว เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 14 ประกอบกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2563 ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 วรรคที่ 2 แห่งระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการดำเนินงานของศูนย์เยาวชน และศูนย์ส่งเสริมกีฬา พ.ศ. 2530 จึงปิดการให้บริการภายในศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาทุกแห่งในสังกัด สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) และกองการกึฬา ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ปิดให้บริการภายในศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาในสังกัดส่วนราชการของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563

** อุปสรรคของโครงการ :ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ได้แพร่อย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก มีผู้ติดเชื่อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก และคณะกรรมกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติประกาศให้โรคดังกล่าว เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 14 ประกอบกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2563 ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 วรรคที่ 2 แห่งระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการดำเนินงานของศูนย์เยาวชน และศูนย์ส่งเสริมกีฬา พ.ศ. 2530 จึงปิดการให้บริการภายในศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาทุกแห่งในสังกัด สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) และกองการกึฬา ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ปิดให้บริการภายในศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาในสังกัดส่วนราชการของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-24)

40.00

24/3/2563 : ส่วนราชการได้ประสานส่งข้อมูลสถิติประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ให้กองนโยบายและแผนงาน แบ่งเป็น ศูนย์เยาวชน สังกัดสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ จำนวน 758,860 คน ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) จำนวน - คน กองการกีฬา จำนวน 173,262 คน

** ปัญหาของโครงการ :ขณะนี้ ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ได้แพร่อย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก มีผู้ติดเชื่อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก และคณะกรรมกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติประกาศให้โรคดังกล่าว เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 14 ประกอบกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2563 ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 วรรคที่ 2 แห่งระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการดำเนินงานของศูนย์เยาวชน และศูนย์ส่งเสริมกีฬา พ.ศ. 2530 จึงปิดการให้บริการภายในศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาทุกแห่งในสังกัด สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) และกองการกึฬา ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ปิดให้บริการภายในศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาในสังกัดส่วนราชการของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-26)

30.00

26/2/2563 : ส่วนราชการได้ประสานส่งข้อมูลสถิติประจำเดือนให้กองนโยบายและแผนงาน แบ่งเป็น ศูนย์เยาวชน สังกัดสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ เดือนมกราคม 2563 จำนวน 745,350 คน ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) จำนวน 214,442 คน กองการกีฬา จำนวน 188,143 คน

** ปัญหาของโครงการ :จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการอาจลดจำนวนลงเรื่องจากปัญหาฝุ่น PM2.5

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-30)

20.00

30/1/2563 : ส่วนราชการได้ประสานส่งข้อมูลสถิติประจำเดือนให้กองนโยบายและแผนงาน แบ่งเป็น ศูนย์เยาวชน สังกัดสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 708,374 คน ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) จำนวน 217,377 คน กองการกีฬา จำนวน 186,798 คน

** ปัญหาของโครงการ :ช่วงนี้สภาพพื้นที่ทั่วไปของกรุงเทพมหานครปกคลุมไปด้วยฝุ่น PM2.5 ทำให้ประชาชนงดการออกกำลังกาย และอยู่ในที่โล่งแจ้ง ประกอบกับไวรัสโคโรน่าที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ ทำให้ส่งผลต่อจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-23)

15.00

23/12/2562 : ส่วนราชการได้ประสานส่งข้อมูลสถิติประจำเดือนให้กองนโยบายและแผนงาน แบ่งเป็น ศูนย์เยาวชน สังกัดสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 731,116 คน ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) จำนวน 217,408 คน กองการกีฬา จำนวน 190,019 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : ส่วนราชการได้ประสานส่งข้อมูลสถิติประจำเดือนให้กองนโยบายและแผนงาน แบ่งเป็น ศูนย์เยาวชน สังกัดสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 703,528 คน ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) จำนวน 217,358 คน กองการกีฬา จำนวน 191,182 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างการประสานศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา ให้มีการจัดเก็บข้อมูลสถิติและรายงานให้กองนโยบายและแผนงานทราบทุกเดือน โดยจัดประชุมไปเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 20 อาคารธานีนพรัตน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประสานศูนย์เยาวชนในการรายงานสถิติจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเดือนละ 1 ครั้ง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:รวบรวมสถิติจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของศูนย์เยาวชนในแต่ละเดือน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปสถิติจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการตลอดทั้งปี
:0%
เริ่มต้น :2020-09-30
สิ้นสุด :2020-09-30

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3658

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3658

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-0835

ตัวชี้วัด : 03. จำนวนของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของ กทม.เพิ่มขึ้นต่อปี

ค่าเป้าหมาย ล้านคน : 17.2000

ผลงานที่ทำได้ ล้านคน : 7.3000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ล้านคน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
6.00

100 / 100
4
7.30

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **