ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

จัดตั้งเครือข่ายการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกรุงเทพมหานคร : 23000000-3666

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ส่วนวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว โทร. 0 2203 2749

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว โดยส่วนวัฒนธรรม เป็นส่วนราชการที่มีภารกิจในการประสานการดำเนินงานและเชื่อมโยงองค์กรเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ติดต่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย การดำเนินงานและการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ตลอดจนการเข้าร่วมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของภาคเอกชน จึงมีหน้าที่จัดตั้งเครือข่ายการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกรุงเทพมหานคร 9 สาขา อันได้แก่สาขาทัศนศิลป์ สาขาศิลปะการแสดง สาขาวรรณศิลป์ สาขาดนตรีและขับร้อง สาขาสถาปัตยกรรม สาขามัณฑนศิลป์ สาขาเรขศิลป์ สาขาภาพยนตร์ และสาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างเครือข่ายและเปิดโอกาสให้มีการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับทิศทางของศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกรุงเทพมหานครในอนาคตต่อไป

23070000/23070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่กิจการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยทั้ง 9 สาขา ประกอบด้วย ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง วรรณศิลป์ ดนตรีและการขับร้อง สถาปัตยกรรม เรขศิลป์ มัณฑนศิลป์ ภาพยนตร์ การออกแบบเครื่องแต่งกาย 2. เพื่อประสานงานเครือข่ายองค์กรศิลปวัฒนธรรมทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3. เสริมสร้างองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และการประยุกต์ใช้งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 4. เพื่อให้เครือข่ายการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกรุงเทพมหานครได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทักษะ ความรู้และประสบการณ์ด้านวัฒนธรรม

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายในด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 9 สาขา ได้แก่สาขาทัศนศิลป์ สาขาศิลปะการแสดง สาขาวรรณศิลป์ สาขาดนตรีและขับร้อง สาขาสถาปัตยกรรม สาขามัณฑนศิลป์ สาขาเรขศิลป์ สาขาภาพยนตร์ และสาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ%
๓.๔.๑.๓ พัฒนากลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-30)

100.00

30/08/2563 : - สรุปการจัดตั้งเครือข่ายการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกรุงเทพมหานคร ดำเนินการส่งหนังสือแจ้งสมาชิกกรรมการเครือข่ายการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกรุงเทพมหานคร จำนวน 9 สาขา เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 1. สาขาวรรณศิลป์ จำนวน 8 ราย 2. สาขาดนตรีและการขับร้อง จำนวน 4 ราย 3. สาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 ราย 4. สาขาทัศนศิลป์ จำนวน 13 ราย 5. สาขาสถาปัตยกรรม จำนวน 2 ราย 6. สาขาเรขศิลป์ จำนวน 1 ราย 7. สาขามัณฑนศิลป์ จำนวน 2 ราย 8. สาขาศิลปะการแสดง จำนวน 3 ราย 9. สาขาภาพยนตร์ จำนวน 1 ราย ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 จะได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ตามโครงการเสริมสร้างพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกรุงเทพมหานคร และการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆของเครือข่ายในแต่ละสาขาต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-07-29)

20.00

29/07/2563 : อยู่ระหว่างการจัดทำหนังสือเวียนแจ้งถึงบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน แหล่งเรียนรู้ ที่ตอบรับเป็นเครือข่ายการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกรุงเทพมหานคร จำนวน 9 สาขา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-23)

80.00

23/06/2563 : เปลี่ยนแปลงการดำเนินการจากการเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อลงนามคำสั่งแต่งตั้งเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกรุงเทพมหานคร เป็นการดำเนินการจัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกรุงเทพมหานคร และจัดทำหนังสือเวียนแจ้งถึงบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน แหล่งเรียนรู้ที่ตอบรับเป็นเครือข่ายการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกรุงเทพมหานคร จำนวน 9 สาขา เพื่อทราบ และเตรียมการจัดประชุมเพื่อยกร่างคำสั่งแต่งตั้งเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกรุงเทพมหานครต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-26)

75.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งเครือข่าย โดยเสนอไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามคำสั่ง ประกอบด้วยคณะกรรมการด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกรุงเทพมหานคร สาขาต่างๆ จำนวน ๙ สาขา เมื่อดำเนินการจัดตั้งเรียบร้อย จะดำเนินการจัดประชุมเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกรุงเทพมหานครต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-29)

70.00

29/4/2563 : ดำเนินการรวบรวมเครือข่ายการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกรุงเทพมหานคร จำนวน ๙ สาขาเรียบร้อยแล้ว แอยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดลงนามแต่งตั้งเครือข่าย

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 จึงจำเป็นต้องเลื่อนการจัดประชุมเครือข่าย และจะดำเนินการเวียนแจ้งหนังสือให้เครือข่ายทั้ง 9 สาขา รับทราบหลังจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามในคำสั่ง ทั้งนี้ หากสถานการณ์ดีขึ้นจะได้ดำเนินการกำหนดการจัดประชุมอีกครั้งหนึ่ง

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 จึงจำเป็นต้องเลื่อนการจัดประชุมเครือข่าย และจะดำเนินการเวียนแจ้งหนังสือให้เครือข่ายทั้ง 9 สาขา รับทราบหลังจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามในคำสั่ง ทั้งนี้ หากสถานการณ์ดีขึ้นจะได้ดำเนินการกำหนดการจัดประชุมอีกครั้งหนึ่ง

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-23)

60.00

23/3/2563 : ดำเนินการรวบรวมรายชื่อ แบบตอบรับพร้อมแบบกรอกประวัติและผลงานจากกลุ่มเป้าหมาย เพื่อดำเนินการประสานจัดประชุมเครือข่าย และจัดตั้งเครือข่ายการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นลำดับถัดไป และกลุ่มเป้าหมายได้จัดส่งแบบตอบรับโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. สาขาทัศนศิลป์ 1.1. นายจรัญ หนองบัว ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป 1.2. รศ.พีระพงษ์ กุลพิศาล อาจารย์ สาขาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1.3. ผศ.ดร.สุดารัตน์ เทพพิมล อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 1.4. รศ.พิเชษฐ สุนทรโชติ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 1.5. รศ.ดร.เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 1.6. อาจารย์ฆนา วีระเดชะ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 1.7. ผศ.นิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส หัวหน้าภาควิชาศิลปะประจำชาติ วิทยาเพาะช่าง 1.8. ดร.ศิระ สุวรรณศร หัวหน้าสาขาวิชาประติมากรรม ภาควิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง 1.9. ผศ.ดร.นฤมล ศิลปะชัยศรี อาจารย์วิทยาลัยเพาะช่าง 1.10. ผศ.ประสิทธิ์ เอมทิพย์ อาจารย์วิทยาลัยเพาะช่าง 1.11. ผศ.อนันต์ ปรัชญนันทน์ อาจารย์วิทยาลัยเพาะช่าง 1.12. รศ.นพดล เนตรดี อาจารย์วิทยาลัยเพาะช่าง 2. สาขาดนตรีและการขับร้อง 2.1. นายสงวน สันแดง ผู้อำนวยการกองการสังคีต กทม. 2.2. นายอัษฏาวุธสาคริก เลขาธิการมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ 2.3. นายพีระพันธุ์ กาญจนโหติทัศ นักดนตรี 2.4. ผศ.ดร.สุรพงษ์ บ้านไกรทอง อาจารย์ วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 3. สาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย 3.1. นายนิพนธ์ มนูทัศน์ เจ้าของกิจการผ้าไหมบ้านครัว 4. สาขาวรรณศิลป์ 4.1. อาจารย์ชมัยภร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2557 4.2. อาจารย์วโรบล ไทยภักดี กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย โรงเรียนเทพศิรินทร์ 4.3. ดร.เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ ประธานกรรมการสถาบันไทยปัญญ์สุข 5. สาขาสถาปัตยกรรม 5.1. อาจารย์ปองขวัญ ลาซูส อุปนายก สมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม 5.2. ศาสตราจารย์วีระ อินพันทัง อาจารย์คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 5.3. นายอิทธิพล กุสุมอรัญญา หัวหน้ากลุ่มงานฟื้นฟูเมือง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 6. สาขามัณฑนศิลป์ 6.1. ผศ.ดร.ปฤนัต นัจนฤตย์ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 6.2. ครูรัชดาภรณ์ ศรีพฤกษ์ชาติ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเพาะช่าง 7. สาขาเรขศิลป์ 7.1. ผศ.วุฒินันท์ รัตสุข อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 8. สาขาศิลปะการแสดง 8.1. ดร.ธนกร สวรรย์วราภิภู อาจารย์สาขาวิชานาฏยศิลป์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 8.2. ผศ.ดร.ปัทมาวัฒนบุญมา อาจารย์สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 8.3. ผศ.กชกร ชิตท้วม อาจารย์สาขาวิชานาฏยศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ข้อมูลวันที่ 23 มีนาคม 2563)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-27)

40.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างการประสานเข้าพบบุคคล หน่วยงาน องค์กร เพื่อขอเชิญเข้าร่วมเครือข่ายการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 9 สาขา ได้แก่ สาขาทัศนศิลป์ สาขาวรรณศิลป์ สาขาดนตรีและขับร้อง สาขาสถาปัตยกรรม สาขามัณฑนศิลป์ สาขาเรขศิลป์ สาขาออกแบบเครื่องแต่งกาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-29)

30.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างการประสานเข้าพบบุคคล หน่วยงาน องค์กร เพื่อขอเชิญเข้าร่วมเครือข่ายการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 9 สาขา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : 1. อยู่ระหว่างการประสานเข้าพบบุคคล หน่วยงาน องค์กร เพื่อขอเชิญเข้าร่วมเครือข่ายการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 9 สาขา 2. ดำเนินการจัดทำรายงานเสนอผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว รับทราบความคืบหน้าเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : 1. อยู่ระหว่างการประสานเข้าพบบุคคล หน่วยงาน องค์กร เพื่อขอเชิญเข้าร่วมเครือข่ายการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 9 สาขา 2. อยู่ระหว่างจัดทำรายงานเสนอผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว รับทราบความคืบหน้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างการประสานเข้าพบบุคคล หน่วยงาน องค์กร เพื่อขอเชิญเข้าร่วมเครือข่ายการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 9 สาขา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประสานขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรในสังกัดเข้าเป็นเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยขอเวียนแจ้งหนังสือผ่านทางเว็บไซต์ และส่งแบบฟอร์มการตอบรับ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:รวบรวมเครือข่ายการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 9 สาขา
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานการดำเนินงานเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดประชุมเครือข่ายการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายฯ ผ่านทาง Social media
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3666

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3666

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-0828

ตัวชี้วัด : 15. จำนวนเครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรมที่มีในกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย เครือข่าย : 3

ผลงานที่ทำได้ เครือข่าย : 9

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เครือข่าย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
9.00

100 / 100
4
9.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **