ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

สำรวจ และจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : 23000000-3667

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ส่วนวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว โทร. 0 2203 2749

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว โดยส่วนวัฒนธรรม เป็นส่วนราชการที่มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญา ในการประยุกต์ใช้งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 9 สาขา ได้แก่ ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง วรรณศิลป์ ดนตรีและการขับร้อง สถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ เรขศิลป์ ภาพยนตร์ และการออกแบบเครื่องแต่งกาย และสนับสนุนเผยแพร่กิจการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย การจัดเก็บข้อมูลและพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกรุงเทพมหานครให้เป็นหมวดหมู่มีความสำคัญนำไปสู่การเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจในงานศิลปวัฒนธรรมได้ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล และนำไปปรับใช้ในการสร้างสรรค์งานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยต่อไป

23070000/23070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสำรวจและจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ในสาขาต่างๆ ให้เป็นระบบ 2. นำข้อมูลที่ได้จัดเก็บไปเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการสำรวจ จัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ครบ 9 สาขา เพื่อเป็นฐานข้อมูลเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น วีดีทัศน์ เว็บไซต์ สิ่งพิมพ์ ฯลฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ%
๓.๔.๑.๓ พัฒนากลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-17)

100.00

17/9/2563 :สรุปการดำเนินการโครงการ ดังนี้ 1. รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครจากสำนักงานเขต 50 เขต และจัดทำเป็นฐานข้อมูล จำนวน 42 แหล่ง ได้แก่ 1. สาขาทัศนศิลป์ จำนวน 14 แหล่ง 2. สาขาดนตรีและการขับร้อง จำนวน 7 แหล่ง 3. สาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 แหล่ง 4. สาขาวรรณศิลป์ จำนวน 3 แหล่ง 5. สาขาสถาปัตยกรรม จำนวน 5 แหล่ง 6. สาขามัณฑนศิลป์ จำนวน 1 แหล่ง 7. สาขาเรขศิลป์ จำนวน 3 แหล่ง 8. สาขาศิลปะการแสดง จำนวน 2 แหล่ง 9. สาขาภาพยนตร์ จำนวน 3 แหล่ง 2. นำฐานข้อมูลองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ได้จากการสำรวจทั้ง ๙ สาขา จัดทำในรูปแบบรูปเล่มรายงาน โดยวิธีการสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในรูปแบบเอกสาร เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของสำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยวต่อไป 3. ดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครจากสำนักงานเขต 50 เขต ผ่านเฟซบุคส่วนวัฒนธรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-30)

90.00

30/08/2563 : อยู่ระหว่างวิเคราะห์ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จำนวน ๙ สาขา ที่จัดเก็บมาเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญทำการตรวจสอบข้อมูลก่อนทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์และใช้เป็นฐานข้อมูลของกลุ่มงานฯ ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-29)

85.00

29/07/2563 : 1. ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ๙ สาขา โดยวิธีการสืบค้น ศึกษา และจัดทำข้อมูล ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จำนวน ๙ สาขา เพื่อนำไปรวบรวมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำรวจข้อมูลศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยข้อมูลด้านนิยาม ความหมาย ความเป็นมา ความสำคัญ และองค์ประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามแต่ละสาขา และเผื่อแพร่ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของส่วนวัฒนธรรมต่อไป 2. จัดทำข้อมูลบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงาน ชมรมต่างๆที่ดำเนินการด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 9 สาขา โดยเริ่มจากข้อมูลสาขาทัศนศิลป์ ดนตรีและการขับร้อง วรรณศิลป์ สถาปัตยกรรม ศิลปะการแสดง ภาพยนตร์ เพื่อนำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของส่วนวัฒนธรรมต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-23)

80.00

23/06/2563 : 1. ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 9 สาขา โดยวิธีการสืบค้น ศึกษา และจัดทำข้อมูล ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จำนวน 9 สาขา เพื่อนำไปรวบรวมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำรวจข้อมูลศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยข้อมูลด้านนิยาม ความหมาย ความเป็นมา ความสำคัญ และองค์ประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามแต่ละสาขา และเผื่อแพร่ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของ ส่วนวัฒนธรรมต่อไป 2. จัดทำข้อมูลบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงาน ชมรมต่างๆที่ดำเนินการด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 9 สาขา โดยเริ่มจากข้อมูลสาขาทัศนศิลป์ ดนตรีและการขับร้อง วรรณศิลป์ สถาปัตยกรรม ศิลปะการแสดง ภาพยนตร์ เพื่อนำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ ส่วนวัฒนธรรมต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-26)

75.00

26/5/2563 : ดำเนินการจัดทำข้อมูลบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงาน ชมรมต่างๆที่ดำเนินการด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 9 สาขา โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างจัดทำข้อมูลของสาขาทัศนศิลป์ เพื่อนำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์และเฟสบุคส่วนวัฒนธรรมต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-29)

70.00

29/4/2563 : 1.ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 9 สาขา โดยวิธีการสืบค้น ศึกษา และจัดทำข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จำนวน 9 สาขา เพื่อนำไปรวบรวมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำรวจข้อมูลศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยข้อมูลด้านนิยาม ความหมาย ความเป็นมา ความสำคัญ และองค์ประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามแต่ละสาขา และเผื่อแพร่ประชาสัมพันธ์ในเว็ปไซต์ของส่วนวัฒนธรรมต่อไป 2. สำรวจข้อมูลศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพิ่มเติม - สาขาภาพยนตร์ จำนวน 1 แห่ง คือ วิทยาลัยการภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - สาขาทัศนศิลป์ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ Le Link Gallery เขตปทุมวัน จัดแสดงนิทรรศการและผลงานศิลปะของศิลปินระดับประเทศและต่างประเทศ, หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา เขตพระนคร จัดแสดงนิทรรศการและผลงานศิลปะของศิลปินที่มีชื่อเสียงและศิลปินรุ่นใหม่ และ The Jam Factory เขตคลองสาน จัดแสดงนิทรรศการผลงานศิลปะ รวมทั้งกิจกรรมด้านศิลปะ ร้านหนังสือ และร้านกาแฟ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-23)

50.00

23/3/2563 : ดำเนินการจัดทำบทที่ 1 เพื่ออธิบายถึงที่มาและความสำคัญของการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งวัตถุประสงค์และขั้นตอนการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างการจัดทำบทที่ 2 โดยทบทวนวรรณกรรม ศึกษางานวิจัยและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง และจะดำเนินการจัดทำในบทที่ 3 - 5 ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-27)

40.00

27/2/2563 : ดำเนินการนำข้อมูลการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากสำนักงานเขต จำนวน 21 แห่ง จำนวนรวม 35 เรื่อง มาวิเคราะห์ และจัดทำสรุปข้อมูลการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อการเผยแพร่และประยุกต์ใช้ข้อมูลต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-29)

30.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากสำนักงานเขต 50 เขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากสำนักงานเขต 50 เขต และจัดทำรายงานเสนอผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว รับทราบความคืบหน้าเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากสำนักงานเขต 50 เขต และจัดทำรายงานเสนอผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว รับทราบความคืบหน้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : 1. ดำเนินการจัดทำแบบจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ตามสาขาของศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 2. จัดส่งแบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้สำนักงานเขต 50 เขต ดำเนินการสำรวจข้อมูลในพื้นที่ 3. อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากสำนักงานเขต 50 เขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วิเคราะห์และจัดหมวดหมู่ ข้อมูลองค์ความรู้ตามสาขาของศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดเก็บข้อมูลตามหมวดหมู่ สาขาของศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในแต่ละสาขาโดย ผู้เชี่ยวชาญ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:บันทึกข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในแต่ละสาขา
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในแต่ละสาขาให้เป็นที่รู้จักผ่านทาง website
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้เป็นปัจจุบัน มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงทั้งภายในภายนอกองค์กร
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3667

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3667

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-0828

ตัวชี้วัด : 15. จำนวนเครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรมที่มีในกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย เครือข่าย : 3

ผลงานที่ทำได้ เครือข่าย : 9

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เครือข่าย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
9.00

100 / 100
4
9.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **