ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร : 23000000-3668

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

ส่วนวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว โทร. 0 2203 2749

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในแต่ละท้องถิ่น และเป็นสถานที่เผยแพร่ข้อมูลด้านวัฒนธรรมให้กับประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งเป็นนโยบายการพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี และมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและเปิดให้บริการรวม ๒5 แห่ง แบ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต จำนวน ๒4 แห่ง ในพื้นที่ ๒3 เขต และอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จำนวน 1 แห่ง

23071020/23071020

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ประวัติศาสตร์ความเป็นมา วิถีชีวิต ภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์วัฒนธรรมของท้องถิ่น และตระหนักถึงคุณค่าที่จะรักษาไว้ให้คงอยู่ 2. เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชน และเป็นคลังปัญญาของคนในท้องถิ่น และผู้สนใจทั่วไป

เป้าหมายของโครงการ

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมีความพร้อมในการรองรับการเข้าเยี่ยมชมของประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้สนใจทั่วไป ทั้งด้านกายภาพและองค์ประกอบด้านความรู้โดยจัดให้มีการบริหารจัดการและดูแลรักษาทางด้านสถานที่ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และจัดกิจกรรมพิเศษ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ %
เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๑ สร้างเนื้อหาความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-17)

100.00

17/9/2563 : สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 1. จำนวนผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านจิรายุ – พูนทรัพย์ เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 122 คน เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 72 คน เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 89 คน เดือนมกราคม 2563 จำนวน 79 คน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 68 คน เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 57 คน เดือนเมษายน 2563 จำนวน 0 คน เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 0 คน เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 49 คน เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 69 คน เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 29 คน 2. งดให้บริการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านจิรายุ – พูนทรัพย์ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. - 18 พ.ค. 2563 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 3. ยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยและโอนงบประมาณเข้างบกลาง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เป็นเงิน 224,226.-บาท 4. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 23,040.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 20,520.-บาท เดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 21,600.-บาท เดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 24,120.-บาท เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 20,520.-บาท เดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 19,080.-บาท เดือนเมษายน 2563 ไม่มีการเบิกจ่ายเนื่องจากปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์บ้านจิรายุ – พูนทรัพย์ เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 22,320.-บาท เดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 21,600.-บาท เดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 24,120.-บาท เดือนสิงหาคม 2563 เป็นเงิน 20,880.-บาท รวมเป็นเงิน 217,800.-บาท 5. นักวิชาการวัฒนธรรม กลุ่มงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้จัดเวรเข้าเยี่ยมและตรวจสอบการดำเนินงานเป็นประจำ เพื่อนำข้อเสนอแนะของผู้มาใช้บริการมาปรับปรุงให้ได้รับการบริการที่ดีขึ้น รวมถึงการตรวจตราความเรียบร้อยของแม่บ้าน รปภ. ความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่ 6. งบประมาณ - ใช้งบประมาณ เป็นเงิน 217,800.-บาท - โอนเงินเข้างบกลาง เป็นเงิน 224,226.-บาท - คงเหลือ เป็นเงิน 78,174.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-30)

95.00

30/08/2563 : 1. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ ประจำเดือนกรกฎาคม เป็นเงิน 24,120.- บาท 2. จำนวนผู้เข้าใช้บริการประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 69 คน 3. ในสถานการณ์ covid 19 ทางพิพิธภัณฑ์บ้านจิรายุ – พูนทรัพย์ ได้มีการจัดเตรียมเจลล้างมือให้กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ และให้ผู้ที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ตลอดการเข้าชม และให้แม่บ้านประจำพิพิธภัณฑ์ฯ ทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์ฯ อย่างสม่ำเสมอ 4. นักวิชาการวัฒนธรรม กลุ่มงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้เข้าเยี่ยมและตรวจสอบการดำเนินงานเป็นประจำ เพื่อนำข้อเสนอแนะของผู้มาใช้บริการมาปรับปรุงให้ได้รับการบริการที่ดีขึ้น รวมถึงการตรวจตราความเรียบร้อยของแม่บ้าน รปภ. ความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-29)

90.00

29/07/2563 : 1. จำนวนผู้เข้าใช้บริการประจำเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 49 คน 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ ประจำเดือนมิถุนายน เป็นเงิน 21,600.- บาท 3. ในสถานการณ์ covid 19 ทางพิพิธภัณฑ์บ้านจิรายุ – พูนทรัพย์ ได้มีการจัดเตรียมเจลล้างมือให้กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ และให้ผู้ที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ตลอดการเข้าชม และให้แม่บ้านประจำพิพิธภัณฑ์ฯ ทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์ฯ อย่างสม่ำเสมอ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-23)

80.00

23/06/2563 : 1. พิพิธภัณฑ์บ้านจิรายุ – พูนทรัพย์ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 และยังไม่มีผู้มาใช้บริการในเดือนพฤษภาคม 2563 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ ประจำเดือนพฤษภาคม เป็นเงิน 22,320.- บาท 3. ระหว่างที่ปิดพิพิธภัณฑ์ฯ มีการทำความสะอาดพื้น เช็ด ถู ตกแต่งต้นไม้บริเวณด้านหน้าอาคารให้สะอาดอยู่เสมอ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-26)

75.00

26/5/2563 : 1. งดให้บริการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านจิรายุ – พูนทรัพย์ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 63 จนกว่าจะมีมาตรการผ่อนคลาย ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 2. ไม่มีการเบิกจ่ายค่าอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ ประจำเดือนเมษายน 2563 เนื่องจากปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์บ้านจิรายุ – พูนทรัพย์ ในเดือนเมษายน 3. อยู่ระหว่างเสนอปลัดกรุงเทพมหานครขอยกเลิกการจัดกิจกรรมและโอนงบประมาณเข้างบกลางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-29)

70.00

29/4/2563 : 1. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ ประจำเดือนมีนาคม เบิกจ่ายเป็นเงิน 19,080.- บาท 2. จำนวนผู้ใช้บริการประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 57 คน 3. เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พิพิธภัณฑ์บ้านจิรายุ – พูนทรัพย์ จึงงดให้บริการเข้าเยี่ยมชมตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 63 จนกว่าจะมีมาตรการผ่อนคลาย ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 4. อยู่ระหว่างเสนอปลัดกรุงเทพมหานครขอยกเลิกการจัดกิจกรรมและโอนงบประมาณเข้างบกลางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทย

** ปัญหาของโครงการ :- เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พิพิธภัณฑ์บ้านจิรายุ – พูนทรัพย์ จึงงดให้บริการเข้าเยี่ยมชมตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 63 จนกว่าจะมีมาตรการผ่อนคลาย ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 - อยู่ระหว่างเสนอปลัดกรุงเทพมหานครขอยกเลิกการจัดกิจกรรมและโอนงบประมาณเข้างบกลางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทย

** อุปสรรคของโครงการ :- เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พิพิธภัณฑ์บ้านจิรายุ – พูนทรัพย์ จึงงดให้บริการเข้าเยี่ยมชมตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 63 จนกว่าจะมีมาตรการผ่อนคลาย ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 - อยู่ระหว่างเสนอปลัดกรุงเทพมหานครขอยกเลิกการจัดกิจกรรมและโอนงบประมาณเข้างบกลางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทย

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-23)

50.00

23/3/2563 : 1. จำนวนผู้ใช้บริการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 68 คน 2. เบิกจ่ายค่าอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์จิรายุ - พูนทรัพย์ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 20,520.- บาท 3. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้จัดเวรเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์จิรายุ - พูนทรัพย์ทุกสัปดาห์ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 สรุปได้ดังนี้ มีการจัดตกแต่งต้นไม้บริเวณด้านหน้าอาคารให้สวยงาม มีการปัด กวาดเช็ด ถู ทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งผู้ที่มาใช้บริการพิพิธภัณฑ์บ้านจิรายุ – พูนทรัพย์ โดยรวมในเดือนกุมภาพันธ์ผู้มาใช้บริการมีความพึงพอใจมาก ถึงมากที่สุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-27)

40.00

27/2/2563 : 1. จำนวนผู้ใช้บริการ ประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 79 คน 2. เบิกจ่ายค่าอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์จิรายุ - พูนทรัพย์ เดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 21,600.-บาท และเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 24,120.-บาท รวมเป็นเงิน 45,720.-บาท 3. ดำเนินการจัดทำตารางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ปฏิบัติงาน ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจิรายุฯ เพื่อให้พิพิธภัณฑ์ฯ มีความพร้อมในการรองรับการเข้าเยี่ยมชมของประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้สนใจทั่วไป ทั้งด้านกายภาพและองค์ประกอบด้านความรู้ รวมถึงการบริหารจัดการและดูแลรักษาทางด้านสถานที่ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-29)

30.00

29/1/2563 : 1. จำนวนผู้ใช้บริการประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 89 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : 1. จำนวนผู้ใช้บริการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 72 คน 2. เบิกจ่ายค่าอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์จิรายุ - พูนทรัพย์ เดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 23,040.-บาท และเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 20,520.-บาท รวมเป็นเงิน 43,560.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : จำนวนผู้ใช้บริการ ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 122 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : ดำเนินการจ้างเหมารักษาความสะอาด และจ้างเหมารักษาความปลอดภัยพิพิธภัณฑ์จิรายุ - พูนทรัพย์ โดยได้ผู้รับจ้างแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ บ้านจิรายุ – พูนทรัพย์
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทย)
:40%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการสรุปงานและรายงานผลการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3668

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3668

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-0827

ตัวชี้วัด : 14. จำนวนชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาและการเผยแพร่ชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมผ่านชุดนิทรรศการที่จัดแสดงในแหล่งเรียนรู้

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 90.7700

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 50
4
90.77

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **