ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงศูนย์เยาวชนวัดธาตุทอง : 23000000-3669

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2563)

98.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 98.00

นางสาวเกษรา ทิพจักราธิวงศ์ โทร. 0 2246 0327

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากอาคาร พื้นสนาม มีความชำรุด ส่งผลต่อการให้บริการของประชาชน จึงควรมีการปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการใช้บริการ และรองรับผู้ใช้บริการได้อย่างทั่วถึง

23040000/23040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงอาคาร และพื้นสนามของศูนย์เยาวชนวัดธาตุทอง

เป้าหมายของโครงการ

- ปรับปรุงอาคาร ค.ส.ล. ขนาด 3 ชั้น พร้อมโครงสร้างหลังคา ระบบไฟฟ้า ระบบประปา - สุขาภิบาล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - งานปรับปรุงพื้นสนาม ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำ รั้วตาข่าย และระบบไฟฟ้าส่องสนาม - งานครุภัณฑ์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๒ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน ลานกีฬา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-09-30)

98.00

30/09/2563 : สำนักการคลังอนุมัติเงินยืมสะสม วันที่ 30 ก.ย.2563 เป็นเงิน 12,180,000.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.00 (2020-09-18)

97.00

18/9/2563 : รอเงินประจำงวด เพื่อลงนามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.00 (2020-08-26)

96.00

26/08/2563 : รอเงินประจำงวด เพื่อลงนามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-29)

95.00

29/07/2563 : ตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-29)

90.00

29/06/2563 : ดำเนินการจัดทำร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-29)

40.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผล 30 วัน นัดถัดจากวันเสนอราคา (1 พ.ค. 2563)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-27)

30.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประกาศเชิญชวน ระหว่างวันที่ 1-30 เม.ย. 2563 เสนอราคาวันที่ 1 พ.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-03-24)

20.00

24/3/2563 : คณะกรรมการคำนวณราคากลางจัดทำราคากลางแล้ว เจ้าหน้าที่ฯ ตรวจสอบแล้วมีรายการที่ต้องแก้ไข ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งเอกสารให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการแก้ไข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 19.00 (2020-02-27)

19.00

27/2/2563 : คณะกรรมการคำนวณราคากลางจัดทำราคากลางแล้ว เจ้าหน้าที่ฯ ตรวจสอบแล้วมีรายการที่ต้องแก้ไข ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งเอกสารให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการแก้ไข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2020-01-27)

17.00

27/1/2563 : จัดทำแบบรูปรายการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการคำนวณราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-26)

15.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-28)

15.00

28/11/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูป เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 62 ขณะนี้ คกก. ดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขอรายชื่อคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ, พิจารณาผลฯ , ตรวจรับพัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง/ขอความเห็นชอบราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :2019-11-29
สิ้นสุด :2019-11-29
ขั้นตอน 3
:แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR)
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 4
:เสนอขอความเห็นชอบร่าง TOR /เอกสารเชิญชวนต่อหัวหน้าหน่วยงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-02-03
สิ้นสุด :2020-02-03
ขั้นตอน 5
:เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา
:5%
เริ่มต้น :2020-02-03
สิ้นสุด :2020-02-03
ขั้นตอน 6
:ขอความเห็นชอบขอซื้อขอจ้าง
:15%
เริ่มต้น :2020-02-03
สิ้นสุด :2020-02-03
ขั้นตอน 7
:เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา รับเอกสารการประมูล
:10%
เริ่มต้น :2020-03-02
สิ้นสุด :2020-03-02
ขั้นตอน 8
:แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้น/ประมูล
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 9
:ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
:15%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 10
:ตรวจร่างสัญญา/ขอหลักค้ำประกันสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 11
:ลงนามในสัญญา
:5%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3669

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3669

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-0837

ตัวชี้วัด : 05. ร้อยละของความสำเร็จเฉลี่ยในการก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานบริการกีฬาและนันทนาการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 80.5900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
18.00

100 / 100
2
18.00

100 / 100
3
57.22

100 / 100
4
80.59

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **