ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน : 23000000-3672

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2563)

87.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 87.00

นางสาวเกษรา ทิพจักราธิวงศ์ โทร. 0 2246 0327

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากสระว่ายน้ำ ระบบประปา ระบบไฟส่องสว่าง มีความชำรุดส่งผลต่อการให้บริการของประชาชน จึงควรมีการปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการใช้บริการ และติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ เพื่อความสะดวกและรองรับผู้ใช้บริการได้อย่างทั่วถึง

23040000/23040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงสระว่ายน้ำ ระบบประปาและท่อสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง กำแพงกันตก 2. เพื่อติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ

เป้าหมายของโครงการ

- ปรับปรุงสระว่ายน้ำ 1 รายการ - ซ่อมระบบประปาและท่อสุขาภิบาล 1 รายการ - ซ่อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 1 รายการ - ซ่อมกำแพงกันตก ความยาวประมาณ 50 เมตร - ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๒ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน ลานกีฬา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 87.00 (2020-09-16)

87.00

16/09/2563 : ผู้รับจ้างส่งมอบงาน งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 63 และคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานแล้วเสร็จ วันที่ 15 ก.ย. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-26)

80.00

26/08/2563 : ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญ (2 งวดงาน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-29)

70.00

29/07/2563 : ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว หจก. เฉลิมภานุ คอนสตรัคชั่น เป็นผู้รับจ้าง วงเงิน 2,683,320.-บาท สัญญาเลขที่ สนส.113/2563 วันที่ 24 ก.ค. 2563 เริ่มสัญญาวันที่ 25 ก.ค. 2563 สิ้นสุดสัญญา 22 ต.ค. 2563 (90 วัน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2020-06-29)

53.00

29/06/2563 : ประกาศผลผู้ชนะ เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2563 บมจ. ล็อกซเลย์ เป็นผู้ชนะการเสนอราคา เป็นเงิน 4,941,170.-บาท ขณะนี้อยู่ระหว่าอุทธรณ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-29)

50.00

29/5/2563 : เผยแพร่รับฟังคำวิจารณ์ 21-26 พ.ค. 63 ปรากฎว่าไม่มีผู้เสนอแนะวิจารณ์แต่อย่างใด จึงดำเนินการประกาศประกวดราคาจ้าง ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค. 2563 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 (10 วัน ทำการ) กำหนดเสนอราคาวันที่ 15 มิ.ย. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-04-27)

16.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งราคากลางให้คณะกรรมการทบทวนราคากลาง เนื่องจากมีรายการผิดพลาด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-03-24)

15.00

24/3/2563 : จัดทำแบบรูปรายการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2020-02-27)

14.00

27/2/2563 : จัดทำแบบรูปรายการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-01-27)

12.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแบบรูปรายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2019-12-26)

11.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างรอรายชื่อคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2019-11-28)

11.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างรอรายชื่อคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขอรายชื่อคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ, คณะกรรมการพิจารณาฯ , คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง/ขอความเห็นชอบราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR)
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เสนอขอความเห็นชอบร่าง TOR /เอกสารเชิญชวนต่อหัวหน้าหน่วยงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 6
:ขอความเห็นชอบขอซื้อขอจ้าง
:15%
เริ่มต้น :2020-02-03
สิ้นสุด :2020-02-03
ขั้นตอน 7
:เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา รับเอกสารการประมูล
:10%
เริ่มต้น :2020-03-02
สิ้นสุด :2020-03-02
ขั้นตอน 8
:แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้น/ประมูล
:10%
เริ่มต้น :2020-03-02
สิ้นสุด :2020-03-02
ขั้นตอน 9
:ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
:15%
เริ่มต้น :2020-04-30
สิ้นสุด :2020-04-30
ขั้นตอน 10
:ตรวจร่างสัญญา/ขอหลักค้ำประกันสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 11
:ลงนามในสัญญา
:5%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3672

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3672

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-0837

ตัวชี้วัด : 05. ร้อยละของความสำเร็จเฉลี่ยในการก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานบริการกีฬาและนันทนาการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 57.2200

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
18.00

100 / 100
2
18.00

100 / 100
3
57.22

100 / 100
4
0.00

100 / 50

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **