ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

งานก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ : 23000000-3674

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวเกษรา ทิพจักราธิวงศ์ โทร. 0 2246 0327

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากสระว่ายน้ำของศูนย์เยาวชนมิติใหม่ ไม่มีหลังคาคลุมสระ ทำให้ในช่วงเวลากลางวันซึ่งมีแดดร้อน ผู้ใช้บริการไม่สามารถลงสระได้ จึงเห็นควรให้มีการติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ เพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการ

23040000/23040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ

เป้าหมายของโครงการ

1. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนคลองสามวา 2. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนจตุจักร 3. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนดอนเมือง 4. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนบางแค (เรืองสอน) 5. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนสะพานสูง 6. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนหนองจอก 7. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา 8. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนลุมพินี 9. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนบางกะปิ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๒ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน ลานกีฬา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : 1. ศูนย์เยาวชนคลองสามวา / ดำเนินการประกวดราคาใหม่ อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลฯ 2. ศูนย์เยาวชนจตุจักร / ดำเนินการประกวดราคาใหม่ ประกาศผู้ชนะ วันที่ 17 ก.ย. 2563 3. ศูนย์เยาวชนดอนเมือง / ดำเนินการประกวดราคาใหม่ ประกาศผู้ชนะ วันที่ 17 ก.ย. 2563 4. ศูนย์เยาวชนบางแค (เรืองสอน) / ลงนามในสัญญา 30 กันยายน 2563 5. ศูนย์เยาวชนสะพานสูง / ลงนามในสัญญา 30 กันยายน 2563 6. ศูนย์เยาวชนหนองจอก / ลงนามในสัญญา 30 กันยายน 2563 7. ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา / ลงนามในสัญญา 30 กันยายน 2563 8. ศูนย์เยาวชนลุมพินี / ลงนามในสัญญา 30 กันยายน 2563 9. ศูนย์เยาวชนบางกะปิ / ลงนามในสัญญา 30 กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-09-18)

55.00

18/9/2563 : งานก่อสร้างหลังคาคุลมสระว่ายน้ำ 1. ศูนย์เยาวชนคลองสามวา / ดำเนินการประกวดราคาใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอจ้าง พร้อมเอกสารประกวดราคาจ้าง 2. ศูนย์เยาวชนจตุจักร / ดำเนินการประกวดราคาใหม่ ประกาศวันที่ 25 ส.ค. - 1 ก.ย. 2563 ยื่นเสนอราคาวันที่ 2 ก.ย. 2563 3. ศูนย์เยาวชนดอนเมือง / ดำเนินการประกวดราคาใหม่ ประกาศวันที่ 25 ส.ค. - 1 ก.ย. 2563 ยื่นเสนอราคาวันที่ 2 ก.ย. 2563 4. ศูนย์เยาวชนบางแค (เรืองสอน) / ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,552,000.- รอเงินประจำงวด 5. ศูนย์เยาวชนสะพานสูง / ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,619,000.-บาท รอเงินประจำงวด 6. ศูนย์เยาวชนหนองจอก / ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,825,000.-บาท รอเงินประจำงวด 7. ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา / ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,717,000.-บาท รอเงินประจำงวด 8. ศูนย์เยาวชนลุมพินี / ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,630,000.-บาท รอเงินประจำงวด 9. ศูนย์เยาวชนบางกะปิ / ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,644,000.-บาท รอเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-08-26)

55.00

26/08/2563 : งานก่อสร้างหลังคาคุลมสระว่ายน้ำ 1. ศูนย์เยาวชนคลองสามวา / ดำเนินการประกวดราคาใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอจ้าง พร้อมเอกสารประกวดราคาจ้าง 2. ศูนย์เยาวชนจตุจักร / ดำเนินการประกวดราคาใหม่ ประกาศวันที่ 25 ส.ค. - 1 ก.ย. 2563 ยื่นเสนอราคาวันที่ 2 ก.ย. 2563 3. ศูนย์เยาวชนดอนเมือง / ดำเนินการประกวดราคาใหม่ ประกาศวันที่ 25 ส.ค. - 1 ก.ย. 2563 ยื่นเสนอราคาวันที่ 2 ก.ย. 2563 4. ศูนย์เยาวชนบางแค (เรืองสอน) / ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,552,000.- รอเงินประจำงวด 5. ศูนย์เยาวชนสะพานสูง / ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,619,000.-บาท รอเงินประจำงวด 6. ศูนย์เยาวชนหนองจอก / ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,825,000.-บาท รอเงินประจำงวด 7. ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา / ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,717,000.-บาท รอเงินประจำงวด 8. ศูนย์เยาวชนลุมพินี / ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,630,000.-บาท รอเงินประจำงวด 9. ศูนย์เยาวชนบางกะปิ / ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,644,000.-บาท รอเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.00 (2020-07-29)

54.00

1. ศูนย์เยาวชนคลองสามวา / ดำเนินการประกวดราคาใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่าง คกก. คำนวณราคากลาง 2. ศูนย์เยาวชนจตุจักร / ดำเนินการประกวดราคาใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่าง คกก. คำนวณราคากลาง 3. ศูนย์เยาวชนดอนเมือง / ดำเนินการประกวดราคาใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่าง คกก. คำนวณราคากลาง 4. ศูนย์เยาวชนบางแค (เรืองสอน) / ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,552,000.-บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด 5. ศูนย์เยาวชนสะพานสูง / ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,619,000.-บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด 6. ศูนย์เยาวชนหนองจอก / ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,825,000.-บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด 7. ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา / ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,717,000.-บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด 8. ศูนย์เยาวชนลุมพินี / ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,630,000.-บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด 9. ศูนย์เยาวชนบางกะปิ / ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,644,000.-บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2020-06-29)

53.00

29/06/2563 : 1. ศูนย์เยาวชนคลองสามวา / ยกเลิกประกวดราคาฯ เนื่องจากมีผู้เสนอราคาถูกต้องเพียงรายเดียว เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2563 2. ศูนย์เยาวชนจตุจักร / ยกเลิกประกวดราคาฯ เนื่องจากมีผู้เสนอราคาถูกต้องเพียงรายเดียว เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2563 3. ศูนย์เยาวชนดอนเมือง / ยกเลิกประกวดราคาฯ เนื่องจากมีผู้เสนอราคาถูกต้องเพียงรายเดียว เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2563 4. ศูนย์เยาวชนบางแค (เรืองสอน) / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,552,000.-บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างอุทธรณ์ 5. ศูนย์เยาวชนสะพานสูง / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,619,000.-บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างอุทธรณ์ 6. ศูนย์เยาวชนหนองจอก / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,825,000.-บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างอุทธรณ์ 7. ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,717,000.-บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างอุทธรณ์ 8. ศูนย์เยาวชนลุมพินี / บมจ. ล็อกเลย์ เป็นผู้ชนะการเสนอราคา เป็นเงิน 2,630ฐ000.-บาท คณะกรรมการรายงานผลแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งจ้าง 9. ศูนย์เยาวชนบางกะปิ / บจก. บลูเคอร์ เป็นผู้ชนะการเสนอราคา เป็นเงิน 2,644,000.-บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างช่างดำเนินการแบ่งงวดงานงวดเงิน เพื่อจัดทำร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-29)

50.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ศูนย์เยาวชนคลองสามวา / ประกาศประกวดราคา 7 -15 พ.ค. 2563 (5 วันทำการ) กำหนดเสนอราคาวันที่ 18 พ.ค. 63 กำหนดพิจารณาผล 15 วัน 2. ศูนย์เยาวชนจตุจักร / ประกาศประกวดราคา 7 -15 พ.ค. 2563 (5 วันทำการ) กำหนดเสนอราคาวันที่ 18 พ.ค. 63 กำหนดพิจารณาผล 15 วัน 3. ศูนย์เยาวชนดอนเมือง / ประกาศประกวดราคา 7 -15 พ.ค. 2563 (5 วันทำการ) กำหนดเสนอราคาวันที่ 18 พ.ค. 63 กำหนดพิจารณาผล 15 วัน 4. ศูนย์เยาวชนบางแค (เรืองสอน) / ประกาศประกวดราคา 13 -20 พ.ค. 2563 (5 วันทำการ) กำหนดเสนอราคาวันที่ 21 พ.ค. 63 กำหนดพิจารณาผล 15 วัน 5. ศูนย์เยาวชนสะพานสูง / ประกาศประกวดราคา 12 -19 พ.ค. 2563 (5 วันทำการ) กำหนดเสนอราคาวันที่ 20 พ.ค. 63 กำหนดพิจารณาผล 15 วัน 6. ศูนย์เยาวชนหนองจอก / ประกาศประกวดราคา 21 -28 พ.ค. 2563 (5 วันทำการ) กำหนดเสนอราคาวันที่ 29 พ.ค. 63 กำหนดพิจารณาผล 15 วัน 7. ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา / ผอ.สนส. เห็นชอบและเปิดเผยราคากลาง เมื่อวันที่ 15 พ.ค 2563 อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกวดราคาฯ 8. ศูนย์เยาวชนลุมพินี /ผอ.สนส. เห็นชอบและเปิดเผยราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พ.ค 2563 อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกวดราคาฯ 9. ศูนย์เยาวชนบางกะปิ / ประกาศประกวดราคาฯ วันที่ 22 พ.ค. 2563 กำหนดเสนอราคา วันที่ 1 มิ.ย. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2020-04-27)

17.00

27/4/2563 : 1. ศูนย์เยาวชนคลองสามวา / คกก. คำนวณราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนอขอความเห็นชอบราคากลางเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 63 2. ศูนย์เยาวชนจตุจักร / คกก. คำนวณราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นชอบราคากลางเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 63 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างเอกสารประกวดราคาฯ 3. ศูนย์เยาวชนดอนเมือง / คกก. คำนวณราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นชอบราคากลางเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 63 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างเอกสารประกวดราคาฯ 4. ศูนย์เยาวชนบางแค (เรืองสอน) / คกก. คำนวณราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นชอบราคากลางเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 63 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างเอกสารประกวดราคาฯ 5. ศูนย์เยาวชนสะพานสูง / คกก. คำนวณราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นชอบราคากลางเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 63 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างเอกสารประกวดราคาฯ 6. ศูนย์เยาวชนหนองจอก / คกก. คำนวณราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นชอบราคากลางเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 63 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างเอกสารประกวดราคาฯ 7. ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา / คกก. คำนวณราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้อง 8. ศูนย์เยาวชนลุมพินี /คกก. คำนวณราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้อง 9. ศูนย์เยาวชนบางกะปิ /คกก. คำนวณราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2020-03-24)

14.00

24/3/2563 : 1. ศูนย์เยาวชนคลองสามวา / อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูป 2. ศูนย์เยาวชนจตุจักร /อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูป 3. ศูนย์เยาวชนดอนเมือง /อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูป 4. ศูนย์เยาวชนบางแค (เรืองสอน) /อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูป 5. ศูนย์เยาวชนสะพานสูง /อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูป 6. ศูนย์เยาวชนหนองจอก /อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูป 7. ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา / อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูป 8. ศูนย์เยาวชนลุมพินี /อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูป 9. ศูนย์เยาวชนบางกะปิ /อยู่ระหว่างกลุ่มงานออกแบบตรวจสอบเนื้องาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-02-27)

12.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนคลองสามวา / อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูป 2. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนจตุจักร /อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูป 3. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนดอนเมือง /อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูป 4. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนบางแค (เรืองสอน) /อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูป 5. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนสะพานสูง /อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูป 6. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนหนองจอก /อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูป 7. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา / อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูป 8. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนลุมพินี /อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูป 9. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนบางกะปิ /อยู่ระหว่างกลุ่มงานออกบบตรวจสอบเนื้องาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-01-27)

12.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนคลองสามวา / อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูป 2. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนจตุจักร /อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูป 3. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนดอนเมือง /อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูป 4. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนบางแค (เรืองสอน) /อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูป 5. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนสะพานสูง /อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูป 6. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนหนองจอก /อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูป 7. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา / อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูป 8. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนลุมพินี /อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูป 9. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนบางกะปิ /อยู่ระหว่างกลุ่มงานออกบบตรวจสอบเนื้องาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2019-12-26)

11.00

26/12/2562 : 1. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนคลองสามวา /ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูป 2. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนจตุจักร /ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูป 3. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนดอนเมือง /ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูป 4. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนบางแค (เรืองสอน) /ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูป 5. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนสะพานสูง /ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูป 6. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนหนองจอก /ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูป 7. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา /ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูป 8. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนลุมพินี /ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูป 9. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนบางกะปิ /ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2019-11-28)

11.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนคลองสามวา /ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูป 2. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนจตุจักร /ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูป 3. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนดอนเมือง /ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูป 4. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนบางแค (เรืองสอน) /ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูป 5. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนสะพานสูง /ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูป 6. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนหนองจอก /ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูป 7. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา /ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูป 8. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนลุมพินี /ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูป 9. ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนบางกะปิ /ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขอรายชื่อคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ, คณะกรรมการพิจารณาฯ , คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง/ขอความเห็นชอบราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR)
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เสนอขอความเห็นชอบร่าง TOR /เอกสารเชิญชวนต่อหัวหน้าหน่วยงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 6
:ขอความเห็นชอบขอซื้อขอจ้าง
:15%
เริ่มต้น :2020-02-03
สิ้นสุด :2020-02-03
ขั้นตอน 7
:เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา รับเอกสารการประมูล
:10%
เริ่มต้น :2020-03-02
สิ้นสุด :2020-03-02
ขั้นตอน 8
:แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้น/ประมูล
:10%
เริ่มต้น :2020-03-02
สิ้นสุด :2020-03-02
ขั้นตอน 9
:ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
:15%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 10
:ตรวจร่างสัญญา/ขอหลักค้ำประกันสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 11
:ลงนามในสัญญา
:5%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3674

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3674

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-0837

ตัวชี้วัด : 05. ร้อยละของความสำเร็จเฉลี่ยในการก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานบริการกีฬาและนันทนาการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 80.5900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
18.00

100 / 100
2
18.00

100 / 100
3
57.22

100 / 100
4
80.59

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **