ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างศูนย์เยาวชนวัดดอกไม้ : 23000000-3675

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางสาวเกษรา ทิพจักราธิวงศ์ โทร. 0 2246 0327

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากศูนย์เยาวชนวัดดอกไม้เปิดให้บริการมาเป็นระยะเวลานาน สภาพทางกายภาพมีความชำรุดทรุดโทรม จึงเห็นควรให้มีการก่อสร้างอาคารศูนย์เยาวชนหลังใหม่ เพื่อให้มีความทันสมัย ปลอดภัย สวยงาม สะดวกสบาย รองรับการให้บริการแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย

23040000/23040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์เยาวชนวัดดอกไม้แห่งใหม่ที่มีความทันสมัย ปลอดภัยและสวยงาม 2. เพื่อเพิ่มพื้นที่บริการและอำนวยความสะดวกสบายในการให้บริการแก่ประชาชนทุกวัย

เป้าหมายของโครงการ

- อาคารศูนย์เยาวชนวัดดอกไม้ สำหรับให้บริการกิจกรรมนันทนาการต่างๆ แก่ประชาชนในพื้นที่เขตยานนาวาและพื้นที่ใกล้เคียง - ก่อสร้างอาคารศูนย์เยาวชน 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง - สนามฟุตซอล จำนวน 1 สนาม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๒ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน ลานกีฬา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-09-30)

10.00

30/09/2563 : นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียด และปรับลดวงเงินจากเดิม 33,920,000 บาท เปลี่ยนแปลงเป็น 32,270,000 บาท ลงวันที่ 1 ก.ย.2563 และนายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ลงวันที่ 1 ก.ย.2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-09-18)

10.00

30/9/2563 : นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียด และปรับลดวงเงินจากเดิม 33,920,000 บาท เปลี่ยนแปลงเป็น 32,270,000 บาท ลงวันที่ 1 ก.ย.2563 และนายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ลงวันที่ 1 ก.ย.2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.00 (2020-08-29)

9.00

29/08/2563 : อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณ พิจารณาเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเนื้องานและปรับลดวงเงิน เสนอผู้มีอำนาจพิจารณา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.00 (2020-07-29)

9.00

29/07/2563 : สนส. มีหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเนื้องานและปรับลดวงเงิน ถึง ผอ.สวท. เมื่อวันที่ กท 1204/3065

** ปัญหาของโครงการ :ไม่ม่

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-06-29)

8.00

29/06/2563 : สนส. ส่งหนังสือที่ กท 1204/857 ลว. 28 ก.พ. 2563 ถึงกลุ่มงานออกแบบ ให้เร่งรัดติดตามงานโครงการก่อสร้าง และมีหนังสือเร่งรัดติดตามงาน ครั้งที่ี 2 เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-05-29)

7.00

29/5/2563 : สนส. ส่งหนังสือที่ กท 1204/857 ลว. 28 ก.พ. 2563 ถึงกลุ่มงานออกแบบ ให้เร่งรัดติดตามงานโครงการก่อสร้าง และมีหนังสือเร่งรัดติดตามงาน ครั้งที่ี 2 เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2020-04-27)

6.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างกลุ่มงานออกแบบ สก.สวท. ดำเนินการจัดทำสรุปปรับเพิ่ม-ลดปริมาณงาน เพื่อดำเนินการขอเสนอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สนส. ได้มีหนังสือสอบถามแล้ว)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-03-24)

5.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างกลุ่มงานออกแบบ สก.สวท. ดำเนินการจัดทำสรุปปรับเพิ่ม-ลดปริมาณงาน เพื่อดำเนินการขอเสนอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2020-02-27)

4.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กลุ่มงานออกแบบ สก.สวท. ดำเนินการจัดทำสรุปปรับเพิ่ม-ลดปริมาณงาน เพื่อดำเนินการขอเสนอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2020-01-27)

3.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กลุ่มงานออกแบบ สก.สวท. ดำเนินการจัดทำสรุปปรับเพิ่ม-ลดปริมาณงาน เพื่อดำเนินการขอเสนอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-12-26)

2.00

26/12/2562 : กลุ่มงานออกแบบ สก.สวท. ดำเนินการจัดทำสรุปปรับเพิ่ม-ลดปริมาณงาน เพื่อดำเนินการขอเสนอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2019-11-28)

1.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กลุ่มงานออกแบบ สก.สวท. ดำเนินการจัดทำสรุปปรับเพิ่ม-ลดปริมาณงาน เพื่อดำเนินการขอเสนอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี่

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2019-10-31)

1.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขอรายชื่อคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ, คณะกรรมการพิจารณาฯ , คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง/ขอความเห็นชอบราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR)
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เสนอขอความเห็นชอบร่าง TOR /เอกสารเชิญชวนต่อหัวหน้าหน่วยงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 6
:ขอความเห็นชอบขอซื้อขอจ้าง
:15%
เริ่มต้น :2020-02-03
สิ้นสุด :2020-02-03
ขั้นตอน 7
:เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา รับเอกสารการประมูล
:10%
เริ่มต้น :2020-03-02
สิ้นสุด :2020-03-02
ขั้นตอน 8
:แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้น/ประมูล
:10%
เริ่มต้น :2020-03-02
สิ้นสุด :2020-03-02
ขั้นตอน 9
:ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
:15%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 10
:ตรวจร่างสัญญา/ขอหลักค้ำประกันสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 11
:ลงนามในสัญญา
:5%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3675

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3675

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-0837

ตัวชี้วัด : 05. ร้อยละของความสำเร็จเฉลี่ยในการก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานบริการกีฬาและนันทนาการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 80.5900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
18.00

100 / 100
2
18.00

100 / 100
3
57.22

100 / 100
4
80.59

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **