ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการรับรองคุณภาพและมาตรฐานของศูนย์เยาวชน : 23000000-3676

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายกิตติเชษฐ์ สายปัญญานิธิยศ โทร. 0 2246 5753

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มีศูนย์เยาวชนในสังกัดสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ จำนวน 35 แห่ง ซึ่งเปิดให้บริการแก่เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย รองรับแก่ผู้มาใช้บริการที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี ดังนั้น สภาพทางกายภาพ อุปกรณ์ เครื่องมือ วัสดุ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ จะต้องมีการประเมินคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ ดังนั้น จึงมีการจัดกิจกรรมการรับรองคุณภาพและมาตรฐานของศูนย์เยาวชนขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการประเมินศูนย์เยาวชนให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตลอดจนสามารถตรวจสอบข้อผิดพลาด สภาพทางกายภาพที่ชำรุดทรุดโทรม เพื่อที่จะพัฒนา ปรับปรุง ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐานต่อไป

23040000/23040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อประเมินคุณภาพและมาตรฐานของศูนย์เยาวชนในสังกัดสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ 2. เพื่อเป็นการตรวจสอบสภาพทางกายภาพ และการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ในการปรับปรุงและพัฒนาต่อการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

ศูนย์เยาวชนสังกัดสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๒ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน ลานกีฬา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-18)

100.00

18/9/2563 : ดำเนินการตรวจประเมินศูนย์เยาวชน และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งระดับศูนย์เยาวชน ดังนี้ 1. ศูนย์เยาวชนมิติใหม่ จำนวน 12 ศูนย์ ได้แก่ บางกะปิ สะพานสูง หนองจอก จตุจักร ทวีวัฒนา ดอนเมือง ลุมพินี บางแค (เรืองสอน) บางขุนเทียน คลองสามวา บางกอกใหญ่ เกียกกาย เกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 56 ข้อ ผ่าน 56 ข้อ 12 ศูนย์ คิดเป็น ร้อยละ 100 2. ศูนย์เยาวชน ระดับ A จำนวน 12 ศูนย์ ได้แก่ วัดชัยพฤกษมาลา จอมทอง ทุ่งครุ คลองกุ่ม บ่อนไก่ คลองเตย บางนา ลาดกระบัง มีนบุรี สะพานพระราม 8 สะพานพระราม 9 หลักสี่ เกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 54 ข้อ ผ่าน 54 ข้อ 12 ศูนย์ คิดเป็น ร้อยละ 100 3. ศูนย์เยาวชน ระดับ B จำนวน 11 ศูนย์ ได้แก่ วัดโสมนัส เทเวศร์ สวนอ้อย บางเขน เตชะวณิช วัดฉัตรแก้วจงกลณี วัดเวฬุราชิณ อัมพวา วัดธาตุทอง วัดดอกไม้ วชิรเบญจทัศ เกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 54 ข้อ ผ่าน 54 ข้อ 11 ศูนย์ คิดเป็น ร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-29)

70.00

29/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการดำเนินการออกตรวจศูนย์เยาวชนครบแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมผลการประเมิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-30)

60.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการตรวจประเมิน ดำเนินการออกตรวจศูนย์เยาวชนตามตารางการตรวจประเมิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-15)

50.00

15/06/2563 : คณะกรรมการได้ออกตรวจประเมินศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 8 ศูนย์เยาวชนเทเวศร์ ศูนย์เยาวชนสวนอ้อย เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-22)

50.00

22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำตารางตรวจประเมินศูนย์เยาวชน 1. 28 พ.ค. 63 ศ.วัดโสมนัส ศ.เทเวศร์ ศ.สวนอ้อย ศ.เตชะวณิช 2. 4 มิ.ย. 63 ศ.สะพานพระราม 8 ศ.อัมพวา ศ.วัดเวฬุราชิณ ศ.บางกอกใหญ่ 3. 11 มิ.ย. 63 ศ.วชิรเบญจทัศ ศ.วัดฉัตรแก้วจงกลณี ศ.เกียกกาย 4. 18 มิ.ย. 63 ศ.สะพานพระราม 9 ศ.ทุ่งครุ ศ.บางขุนเทียน ศ.จอมทอง 5. 25 มิ.ย. 63 ศ.บางแค(เรืองสอน) ศ.ทวีวัฒนา ศ.วัดชัยพฤกษมาลา 6. 2 ก.ค. 63 ศ. จตุจักร ศ. หลักสี่ ศ.ดอนเมือง ศ.บางเขน 7. 9 ก.ค. 63 ศ.บางกะปิ ศ.คลองกุ่ม ศ.สะพานสูง ศ.มีนบุรี 8. 16 ก.ค. 63 ศ.ลาดกระบัง ศ.คลองสามวา ศ.หนองจอก 9. 23 ก.ค. 63 ศ.ลุมพินี ศ.บ่อนไก่ ศ.คลองเตย 10. 30 ก.ค. 63 ศ.บางนา ศ.วัดธาตุทอง ศ.วัดดอกไม้ หมายเหตุ ตารางการตรวจสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-08)

45.00

8/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขณะนี้งดการจัดกิจกรรมตามโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมในศูนย์เยาวชน ทุกกิจกรรมเนื่องจากปิดการให้บริการภายในศูนย์เยาวชนทุกแห่งในสังกัดสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ขณะนี้งดการจัดกิจกรรมตามโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมในศูนย์เยาวชน ทุกกิจกรรมเนื่องจากปิดการให้บริการภายในศูนย์เยาวชนทุกแห่งในสังกัดสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ

** อุปสรรคของโครงการ :ขณะนี้งดการจัดกิจกรรมตามโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมในศูนย์เยาวชน ทุกกิจกรรมเนื่องจากปิดการให้บริการภายในศูนย์เยาวชนทุกแห่งในสังกัดสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-29)

45.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขณะนี้งดการจัดกิจกรรมตามโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมในศูนย์เยาวชน ทุกกิจกรรมเนื่องจากปิดการให้บริการภายในศูนย์เยาวชนทุกแห่งในสังกัดสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-31)

40.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...หัวหน้ากลุ่มงานนันทนาการ 1 2 และ 3 ได้ออกตรวจศูนย์เยาวชน เพื่อแนะนำการตรวจเบื้องต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-03)

30.00

3/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้อำนวยการส่วนนันทนาการ หัวหน้ากลุ่มงานนันทนาการ 1 2 และ 3 ได้ออกตรวจหน่วยบริการที่เสนอขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC พร้อมนี้ได้ให้คำแนะนำในการประเมินมาตรฐานศูนย์เยาวชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-27)

25.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้อำนวยการส่วนนันทนาการ หัวหน้ากลุ่มงานนันทนาการ 1 2 และ 3 ออกตรวจเยี่ยมศูนย์เยาวชน เพื่อตรวจความเรียบร้อยในการจัดกิจกรรมและการให้บริการประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-15)

20.00

15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำข้อมูลการตรวจประเมินศูนย์เยาวชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-23)

15.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะทำงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมการรับรองคุณภาพและมาตรฐานศูนย์เยาวชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดหารายชื่อข้าราชการเพื่อจัดทำคำสั่งคณะทำงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แต่งตั้งคณะทำงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินศูนย์เยาวชน
:10%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 3
:ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมิน
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำตารางตรวจประเมิน
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตรวจประเมิน
:50%
เริ่มต้น :2020-02-03
สิ้นสุด :2020-02-03
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการตรวจประเมินศูนย์เยาวชน
:10%
เริ่มต้น :2020-08-03
สิ้นสุด :2020-08-03

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3676

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3676

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-0839

ตัวชี้วัด : 07. ร้อยละของสถานบริการด้านกีฬาและนันทนาการของกทม. อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 50
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **