รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

07. ร้อยละของสถานบริการด้านกีฬาและนันทนาการของกทม. อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน : 2300-0839

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
100.0000
100 / 50
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. กิจกรรมการรับรองคุณภาพและมาตรฐานของศูนย์กีฬา อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนการดำเนินกิจกรรมและปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานศูนย์กีฬา 2. กิจกรรมการรับรองคุณภาพและมาตรฐานของศูนย์เยาวชน จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมการรับรองคุณภาพและมาตรฐานศูนย์เยาวชน อยู่ระหว่างประชุมคณะทำงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. กิจกรรมการรับรองคุณภาพและมาตรฐานของศูนย์กีฬา เวียนแจ้งตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการให้ทราบและดำเนินการ อยู่ระหว่างขั้นตอนศูนย์กีฬาดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์กีฬา 2. กิจกรรมการรับรองคุณภาพและมาตรฐานของศูนย์เยาวชน ผู้อำนวยการส่วนนันทนาการ หัวหน้ากลุ่มงานนันทนาการ 1 2 และ 3 ได้ออกตรวจหน่วยบริการที่เสนอขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC พร้อมนี้ได้ให้คำแนะนำในการประเมินมาตรฐานศูนย์เยาวชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. กิจกรรมการรับรองคุณภาพและมาตรฐานของศูนย์กีฬา ศูนย์กีฬาดำเนินการส่งผลการดำเนินงานตามมาตรฐานให้กับคณะกรรมการตรวจประเมินศูนย์กีฬา 2. กิจกรรมการรับรองคุณภาพและมาตรฐานของศูนย์เยาวชน จัดทำตารางตรวจประเมินศูนย์เยาวชน วันที่ 28 พ.ค. 63 ศ.วัดโสมนัส ศ.เทเวศร์ ศ.สวนอ้อย ศ.เตชะวณิช วันที่ 4 มิ.ย. 63 ศ.สะพานพระราม 8 ศ.อัมพวา ศ.วัดเวฬุราชิณ ศ.บางกอกใหญ่ วันที่ 11 มิ.ย. 63 ศ.วชิรเบญจทัศ ศ.วัดฉัตรแก้วจงกลณี ศ.เกียกกาย วันที่ 18 มิ.ย. 63 ศ.สะพานพระราม 9 ศ.ทุ่งครุ ศ.บางขุนเทียน ศ.จอมทอง วันที่ 25 มิ.ย. 63 ศ.บางแค(เรืองสอน) ศ.ทวีวัฒนา ศ.วัดชัยพฤกษมาลา วันที่ 2 ก.ค. 63 ศ.จตุจักร ศ. หลักสี่ ศ.ดอนเมือง ศ.บางเขน วันที่ 9 ก.ค. 63 ศ.บางกะปิ ศ.คลองกุ่ม ศ.สะพานสูง ศ.มีนบุรี วันที่ 16 ก.ค. 63 ศ.ลาดกระบัง ศ.คลองสามวา ศ.หนองจอก วันที่ 23 ก.ค. 63 ศ.ลุมพินี ศ.บ่อนไก่ ศ.คลองเตย วันที่ 30 ก.ค. 63 ศ.บางนา ศ.วัดธาตุทอง ศ.วัดดอกไม้ หมายเหตุ ตารางการตรวจสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบัน คณะกรรมการได้ออกตรวจประเมินศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 8 ศูนย์เยาวชนเทเวศร์ ศูนย์เยาวชนสวนอ้อย เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- สถานบริการด้านกีฬาของกรุงเทพมหานคร หมายถึง ศูนย์กีฬาในสังกัดกองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - สถานบริการด้านนันทนาการของกรุงเทพมหานคร หมายถึง ศูนย์เยาวชน ในสังกัดสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง เกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ประเมินคุณภาพและมาตรฐานของสถานบริการด้านกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานศูนย์กีฬาของกรุงเทพมหานคร และเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เยาวชนของกรุงเทพมหานคร - เกณฑ์มาตรฐานศูนย์กีฬาของกรุงเทพมหานคร หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร จำนวน 10 แห่ง ตามที่กองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวกำหนด ได้แก่ มาตรฐานด้านกายภาพ ด้านบุคลากร ด้านอุปกรณ์ ด้านการบริการ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน สิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการที่สอดคล้องกับความต้องการพิเศษของคนพิการ - เกณฑ์มาตรฐานศูนย์เยาวชนของกรุงเทพมหานคร หมายถึง เกณฑ์การประเมินคุณภาพและมาตรฐานของศูนย์เยาวชน จำนวน 35 แห่ง ตามเกณฑ์ การประเมินศูนย์เยาวชนที่สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวกำหนดขึ้น ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ ด้านการพัฒนาระบบบริการและการจัดกิจกรรม ด้านการจัดการทางกายภาพ ด้านการสนับสนุนมาตรฐานของการเป็นผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ มาตรฐานส้วมของศูนย์เยาวชน กิจกรรมตามมาตรฐานขั้นต่ำของศูนย์สร้างสุข ทุกวัย

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1. สถานบริการด้านกีฬา (ศูนย์กีฬา) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 100 - ศูนย์กีฬาจะต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 ของจำนวนข้อตามเกณฑ์มาตรฐาน - จำนวนของศูนย์กีฬาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพและมาตรฐานศูนย์กีฬาตามเกณฑ์มาตรฐาน คูณ 100 หารด้วยจำนวนของศูนย์กีฬาทั้งหมด 2. สถานบริการด้านนันทนาการ (ศูนย์เยาวชน) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเดิม ร้อยละ 100 - ศูนย์เยาวชนจะต้องผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 100 ของจำนวนข้อตามมาตรฐาน แบ่งเป็น ศูนย์เยาวชนมิติใหม่ 56 ข้อ ต้องผ่าน 56 ข้อ ศูนย์เยาวชนระดับ A 54 ข้อ ต้องผ่าน 54 ข้อ ศูนย์เยาวชนระดับ B 54 ข้อ ต้องผ่าน 54 ข้อ - จำนวนของศูนย์เยาวชนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพและมาตรฐานศูนย์เยาวชน ตามเกณฑ์มาตรฐาน คูณ 100 หารด้วยจำนวนของศูนย์เยาวชนทั้งหมด 3. ผลการดำเนินงานของข้อ 1 + ผลการดำเนินงานของข้อ 2 หารด้วย 2

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เก็บจากผลการประเมินในการตรวจศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชนตามเกณฑ์มาตรฐาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๒ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน ลานกีฬา

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด