ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการ : 23000000-3679

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวกนกรัตน์ ชลาสินธุ์ โทร. 0 2203 2725 หรือโทร. 2556

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านกีฬา นันทนาการ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การสังคีต และมีบริการแก่ประชาชน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง สุขภาพจิตที่ดี ให้ประชาชนได้ใช้นันทนาการเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ดังนั้น เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน จึงควรมีการสำรวจความต้องการในการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องตรงกับความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดความหลากหลายมากขึ้น

23020000/23020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนากิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

จำนวนกิจกรรมที่ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬาจัดขึ้นหลังจากที่ดำเนินการสำรวจความต้องการของประชาชนเรียบร้อยแล้ว 1 กิจกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๓ พัฒนาบริการและจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายและตรงกับความต้องการของประชาชน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬาดำเนินการจัดกิจกรรมแห่งละ 1 กิจกรรมตามผลสำรวจ ซึ่งมีบางแห่งไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มคน เช่น มวย เป็นต้น

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โควิด - 19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมบางอย่างได้

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์โควิด - 19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมบางอย่างได้

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-31)

80.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬาดำเนินการจัดกิจกรรมตามผลการสำรวจความต้องการกิจกรรมของแต่ละศูนย์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-31)

70.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬาดำเนินการจัดกิจกรรมตามผลการสำรวจความต้องการกิจกรรมของแต่ละศูนย์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-26)

60.00

26/06/2563 : อยู่ระหว่างศูนย์เยาวชนดำเนินการจัดกิจกรรมตามผลการสำรวจความต้องการกิจกรรมของแต่ละศูนย์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-06-16)

55.00

16/06/2563 : กองนโยบายและแผนงานสรุปผลการสำรวจความต้องการจัดกิจกรรมในศูนย์กีฬา และศูนย์เยาวชน รวมจำนวน 48 แห่ง เรียบร้อยแล้ว โดยมีสรุปผลการสำรวจความต้องการกิจกรรมที่ต้องการให้ศูนย์จัดเพิ่มเติม ดังนี้ 1. ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) กิจกรรมที่ต้องการเพิ่มเติม คือ กิจกรรมชีวิตและสุขภาพ 2. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (บางมด) กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ โยคะผู้สูงอายุ 3. ศูนย์กีฬารามอินทรา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ มวยเพื่อสุขภาพ 4. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ แชร์บอล 5. ศูนย์กีฬาอ่อนนุช กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ เกทบอล 6. ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ กิจกรรมวาดรูป รองลงมาคือ แบดมินตัน และหมากกระดาน 7. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ โยคะ 8. ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ หมากกระดาน 9. ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ มวย 10. ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ Sup Board (Stand up Paddle Board) 11. ศูนย์กีฬามิตรไมตรี กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ แชร์บอล 12. ศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ โรลเลอร์สเก็ต 13. ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ฟิตเนส 14. ศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ การแต่งหน้า-ทำผมเพื่อการแสดง หรือการฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอล หรือฟุตบอล \ 15. ศูนย์เยาวชนบางกะปิ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ว่ายน้ำ (แบบใช้ฟิน) 16. ศูนย์เยาวชนจอมทอง กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ร้องเพลง 17. ศูนย์เยาวชนเทเวศร์ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ สวดมนต์ฝึกสมาธิ 18. ศูนย์เยาวชนลาดกระบัง กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ กีฬามหาสนุกผู้สูงวัย 19. ศูนย์เยาวชนลุมพินี กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ คีตมวยไทย/มวย/มวยไทย 20. ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ 21. ศูนย์เยาวชนสะพานสูง กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ โยคะสำหรับผู้สูงวัย 22. ศูนย์เยาวชนคลองเตย กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ไลน์แดนซ์ 23. ศูนย์เยาวชนวัดชัยพฤกษมาลา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ อังกะลุง 24. ศูนย์เยาวชนดอนเมือง กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ เปตอง 25. ศูนย์เยาวชนบางแค (เรืองสอน) กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ นาฏศิลป์หุ่นละครเล็ก 26. ศูนย์เยาวชนวัดเวฬุราชิณ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ยูยิตซู 27. ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 8 กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ รำวงผู้สูงอายุ 28. ศูนย์เยาวชนเตชะวณิช กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ไลน์แดนซ์ 29. ศูนย์เยาวชนคลองสามวา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ หิ้วปิ่นมากินกัน 30. ศูนย์เยาวชนทุ่งครุ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์ 31. ศูนย์เยาวชนบ่อนไก่ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ แชร์บอล 32. ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ เกษตรก้าวหน้า 33. ศูนย์เยาวชนหนองจอก กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ การทำอาหารว่าง 34. ศูนย์เยาวชนมีนบุรี กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ยางยืดเพื่อสุขภาพ 35. ศูนย์เยาวชนบางเขน กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ รำพัดจีน 36. ศูนย์เยาวชนวัดดอกไม้ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ การเตะเป้า (มวยไทย) 37. ศูนย์เยาวชนวัดธาตุทอง กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ บาสโลป 38. ศูนย์เยาวชนหลักสี่ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ผ้าบาติก หรือผ้ามัดย้อม 39. ศูนย์เยาวชนจตุจักร กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ E - Sport 40. ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 9 กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ การใช้โทรศัพท์สำหรับผู้สูงอายุ 41. ศูนย์เยาวชนอัมพวา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ฮูลาฮูป 42. ศูนย์เยาวชนสวนอ้อย กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ศิลปะบำบัด 43. ศูนย์เยาวชนวชิรเบญจทัศ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ฮูลาฮูป 44. ศูนย์เยาวชนบางนา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ สอนแต่งหน้า 45. ศูนย์เยาวชนวัดโสมนัส กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ รำพัดจีน 46. ศูนย์เยาวชนวัดฉัตรแก้วจงกลณี กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ปลูกพืชผักสวนครัว 47. ศูนย์เยาวชนบางกอกใหญ่ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 48. ศูนย์เยาวชนเกียกกาย กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ร้องเพลงพื้นบ้าน และกองนโยบายและแผนงาน ได้เวียนผลการสำรวจให้สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้แล้ว เพื่อให้แจ้งไปยังศูนย์เยาวชนในสังกัดจัดกิจกรรมตามผลการสำรวจต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :อาจจะมีบางกิจกรรมไม่สามารถจัดได้ หรือดำเนินการจัดได้ล่าช้า เนื่องจากขณะนี้ ศูนย์เยาวชนยังไม่ได้เปิดให้บริการครบทุกกิจกรรม และถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ดีขึ้น แต่ประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้เดินทางมาใช้บริการที่ศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา เหมือนช่วงก่อนที่จะมีการแพร่ระบาด

** อุปสรรคของโครงการ :ต้องรอดูสถานการณ์จนกว่าสิ้นปีงบประมาณ

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.00 (2020-05-19)

54.00

19/5/2563 : อยู่ระหว่างการประมวลผล แต่ศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬายังไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ปิดให้บริการภายในศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาในสังกัดส่วนราชการของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 / ขณะนี้ยังไม่เปิดให้บริการศูนย์เยาวชนเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19

** ปัญหาของโครงการ :ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ปิดให้บริการภายในศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาในสังกัดส่วนราชการของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 / ขณะนี้ยังไม่เปิดให้บริการศูนย์เยาวชนเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19

** อุปสรรคของโครงการ :ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ปิดให้บริการภายในศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาในสังกัดส่วนราชการของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 / ขณะนี้ยังไม่เปิดให้บริการศูนย์เยาวชนเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.00 (2020-05-18)

54.00

18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประมวลผลแล้วเสร็จ เพิ่มอีกจำนวน 4 แห่ง รวมประมวลผลเรียบร้อยแล้ว จำนวน 36 แห่ง ได้แก่ 1. ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) กิจกรรมที่ต้องการเพิ่มเติม คือ กิจกรรมชีวิตและสุขภาพ 2. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (บางมด) กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ โยคะผู้สูงอายุ 3. ศูนย์กีฬารามอินทรา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ มวยเพื่อสุขภาพ 4. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ แชร์บอล 5. ศูนย์กีฬาอ่อนนุช กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ เกทบอล 6. ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ กิจกรรมวาดรูป รองลงมาคือ แบดมินตัน และหมากกระดาน 7. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ โยคะ 8. ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ หมากกระดาน 9. ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ มวย 10. ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ Sup Board (Stand up Paddle Board) 11. ศูนย์กีฬามิตรไมตรี กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ แชร์บอล 12. ศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ โรลเลอร์สเก็ต 13. ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ฟิตเนส 14. ศูนย์เยาวชนลุมพินี กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ คีตมวยไทย/มวย/มวยไทย 15. ศูนย์เยาวชนสะพานสูง กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ โยคะสำหรับผู้สูงวัย 16. ศูนย์เยาวชนวัดธาตุทอง กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ บาสโลป 17. ศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติมคือ การแต่งหน้า-ทำผมเพื่อการแสดง หรือการฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอล หรือฟุตบอล 18. ศูนย์เยาวชนบางกะปิ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ว่ายน้ำ (แบบใช้ฟิน) 19. ศูนย์เยาวชนจอมทอง กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ร้องเพลง 20. ศูนย์เยาวชนคลองเตย กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ไลน์แดนซ์ 21. ศูนย์เยาวชนเทเวศร์ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ สวดมนต์ฝึกสมาธิ 22. ศูนย์เยาวชนบางกอกใหญ่ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 23. ศูนย์เยาวชนสวนอ้อย กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ศิลปะบำบัด 24. ศูนย์เยาวชนมีนบุรี กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ยางยืดเพื่อสุขภาพ 25. ศูนย์เยาวชนดอนเมือง กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ เปตอง 26. ศูนย์เยาวชนบางแค (เรืองสอน) กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ นาฏศิลป์หุ่นละครเล็ก 27. ศูนย์เยาวชนวัดเวฬุราชิณ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ยูยิตซู 28. ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 8 กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ รำวงผู้สูงอายุ 29. ศูนย์เยาวชนเตชะวณิช กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ไลน์แดนซ์ 30. ศูนย์เยาวชนคลองสามวา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ หิ้วปิ่นมากินกัน 31. ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ เกษตรก้าวหน้า 32. ศูนย์เยาวชนหนองจอก กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ การทำอาหารว่าง 33. ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 9 กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ การใช้โทรศัพท์สำหรับผู้สูงอายุ 34. ศูนย์เยาวชนเกียกกาย กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ร้องเพลงพื้นบ้าน 35. ศูนย์เยาวชนจตุจักร กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ E - Sport 36. ศูนย์เยาวชนบางนา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ สอนแต่งหน้า 37. ศูนย์เยาวชนลาดกระบังกิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ กีฬามหาสนุกผู้สูงวัย 38. ศูนย์เยาวชนวัดชัยพฤกษมาลากิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ อังกะลุง 39. ศูนย์เยาวชนวัดดอกไม้กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ การเตะเป้า (มวยไทย) 40. ศูนย์เยาวชนบ่อนไก่กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ แชร์บอล อยู่ระหว่างการประมวลผลจำนวน 8 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2020-05-12)

52.00

12/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประมวลผลแล้วเสร็จ เพิ่มอีกจำนวน 4 แห่ง รวมประมวลผลเรียบร้อยแล้ว จำนวน 36 แห่ง ได้แก่ 1. ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) กิจกรรมที่ต้องการเพิ่มเติม คือ กิจกรรมชีวิตและสุขภาพ 2. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (บางมด) กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ โยคะผู้สูงอายุ 3. ศูนย์กีฬารามอินทรา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ มวยเพื่อสุขภาพ 4. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ แชร์บอล 5. ศูนย์กีฬาอ่อนนุช กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ เกทบอล 6. ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ กิจกรรมวาดรูป รองลงมาคือ แบดมินตัน และหมากกระดาน 7. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ โยคะ 8. ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ หมากกระดาน 9. ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ มวย 10. ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ Sup Board (Stand up Paddle Board) 11. ศูนย์กีฬามิตรไมตรี กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ แชร์บอล 12. ศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ โรลเลอร์สเก็ต 13. ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ฟิตเนส 14. ศูนย์เยาวชนลุมพินี กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ คีตมวยไทย/มวย/มวยไทย 15. ศูนย์เยาวชนสะพานสูง กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ โยคะสำหรับผู้สูงวัย 16. ศูนย์เยาวชนวัดธาตุทอง กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ บาสโลป 17. ศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติมคือ การแต่งหน้า-ทำผมเพื่อการแสดง หรือการฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอล หรือฟุตบอล 18. ศูนย์เยาวชนบางกะปิ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ว่ายน้ำ (แบบใช้ฟิน) 19. ศูนย์เยาวชนจอมทอง กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ร้องเพลง 20. ศูนย์เยาวชนคลองเตย กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ไลน์แดนซ์ 21. ศูนย์เยาวชนเทเวศร์ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ สวดมนต์ฝึกสมาธิ 22. ศูนย์เยาวชนบางกอกใหญ่ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 23. ศูนย์เยาวชนสวนอ้อย กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ศิลปะบำบัด 24. ศูนย์เยาวชนมีนบุรี กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ยางยืดเพื่อสุขภาพ 25. ศูนย์เยาวชนดอนเมือง กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ เปตอง 26. ศูนย์เยาวชนบางแค (เรืองสอน) กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ นาฏศิลป์หุ่นละครเล็ก 27. ศูนย์เยาวชนวัดเวฬุราชิณ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ยูยิตซู 28. ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 8 กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ รำวงผู้สูงอายุ 29. ศูนย์เยาวชนเตชะวณิช กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ไลน์แดนซ์ 30. ศูนย์เยาวชนคลองสามวา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ หิ้วปิ่นมากินกัน 31. ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ เกษตรก้าวหน้า 32. ศูนย์เยาวชนหนองจอก กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ การทำอาหารว่าง 33. ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 9 กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ การใช้โทรศัพท์สำหรับผู้สูงอายุ 34. ศูนย์เยาวชนเกียกกาย กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ร้องเพลงพื้นบ้าน 35. ศูนย์เยาวชนจตุจักร กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ E - Sport 36. ศูนย์เยาวชนบางนา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ สอนแต่งหน้า อยู่ระหว่างการประมวลผลจำนวน 12 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-07)

50.00

7/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประมวลผลแล้วเสร็จ เพิ่มอีกจำนวน 4 แห่ง รวมประมวลผลเรียบร้อยแล้ว จำนวน 32 แห่ง ได้แก่ 1. ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) กิจกรรมที่ต้องการเพิ่มเติม คือ กิจกรรมชีวิตและสุขภาพ 2. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (บางมด) กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ โยคะผู้สูงอายุ 3. ศูนย์กีฬารามอินทรา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ มวยเพื่อสุขภาพ 4. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ แชร์บอล 5. ศูนย์กีฬาอ่อนนุช กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ เกทบอล 6. ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ กิจกรรมวาดรูป รองลงมาคือ แบดมินตัน และหมากกระดาน 7. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ โยคะ 8. ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ หมากกระดาน 9. ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ มวย 10. ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ Sup Board (Stand up Paddle Board) 11. ศูนย์กีฬามิตรไมตรี กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ แชร์บอล 12. ศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ โรลเลอร์สเก็ต 13. ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ฟิตเนส 14. ศูนย์เยาวชนลุมพินี กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ คีตมวยไทย/มวย/มวยไทย 15. ศูนย์เยาวชนสะพานสูง กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ โยคะสำหรับผู้สูงวัย 16. ศูนย์เยาวชนวัดธาตุทอง กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ บาสโลป 17. ศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติมคือ การแต่งหน้า-ทำผมเพื่อการแสดง หรือการฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอล หรือฟุตบอล 18. ศูนย์เยาวชนบางกะปิ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ว่ายน้ำ (แบบใช้ฟิน) 19. ศูนย์เยาวชนจอมทอง กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ร้องเพลง 20. ศูนย์เยาวชนคลองเตย กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ไลน์แดนซ์ 21. ศูนย์เยาวชนเทเวศร์ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ สวดมนต์ฝึกสมาธิ 22. ศูนย์เยาวชนบางกอกใหญ่ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 23. ศูนย์เยาวชนสวนอ้อย กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ศิลปะบำบัด 24. ศูนย์เยาวชนมีนบุรี กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ยางยืดเพื่อสุขภาพ 25. ศูนย์เยาวชนดอนเมือง กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ เปตอง 26. ศูนย์เยาวชนบางแค (เรืองสอน) กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ นาฏศิลป์หุ่นละครเล็ก 27. ศูนย์เยาวชนวัดเวฬุราชิณ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ยูยิตซู 28. ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 8 กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ รำวงผู้สูงอายุ 29. ศูนย์เยาวชนเตชะวณิช กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ไลน์แดนซ์ 30. ศูนย์เยาวชนคลองสามวา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ หิ้วปิ่นมากินกัน 31. ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ เกษตรก้าวหน้า 32. ศูนย์เยาวชนหนองจอก กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ การทำอาหารว่าง อยู่ระหว่างการประมวลผลจำนวน 16 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-05-01)

48.00

1/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประมวลผลแล้วเสร็จ เพิ่มอีกจำนวน 4 แห่ง รวมประมวลผลเรียบร้อยแล้ว จำนวน 28 แห่ง ได้แก่ 1. ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) กิจกรรมที่ต้องการเพิ่มเติม คือ กิจกรรมชีวิตและสุขภาพ 2. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (บางมด) กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ โยคะผู้สูงอายุ 3. ศูนย์กีฬารามอินทรา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ มวยเพื่อสุขภาพ 4. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ แชร์บอล 5. ศูนย์กีฬาอ่อนนุช กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ เกทบอล 6. ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ กิจกรรมวาดรูป รองลงมาคือ แบดมินตัน และหมากกระดาน 7. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ โยคะ 8. ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ หมากกระดาน 9. ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ มวย 10. ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ Sup Board (Stand up Paddle Board) 11. ศูนย์กีฬามิตรไมตรี กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ แชร์บอล 12. ศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ โรลเลอร์สเก็ต 13. ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ฟิตเนส 14. ศูนย์เยาวชนลุมพินี กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ คีตมวยไทย/มวย/มวยไทย 15. ศูนย์เยาวชนสะพานสูง กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ โยคะสำหรับผู้สูงวัย 16. ศูนย์เยาวชนวัดธาตุทอง กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ บาสโลป 17. ศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติมคือ การแต่งหน้า-ทำผมเพื่อการแสดง หรือการฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอล หรือฟุตบอล 18. ศูนย์เยาวชนบางกะปิ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ว่ายน้ำ (แบบใช้ฟิน) 19. ศูนย์เยาวชนจอมทอง กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ร้องเพลง 20. ศูนย์เยาวชนคลองเตย กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ไลน์แดนซ์ 21. ศูนย์เยาวชนเทเวศร์ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ สวดมนต์ฝึกสมาธิ 22. ศูนย์เยาวชนบางกอกใหญ่ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 23. ศูนย์เยาวชนสวนอ้อย กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ศิลปะบำบัด 24. ศูนย์เยาวชนมีนบุรี กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ยางยืดเพื่อสุขภาพ 25. ศูนย์เยาวชนดอนเมือง กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ เปตอง 26. ศูนย์เยาวชนบางแค (เรืองสอน) กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ นาฏศิลป์หุ่นละครเล็ก 27. ศูนย์เยาวชนวัดเวฬุราชิณ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ยูยิตซู 28. ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 8 กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ รำวงผู้สูงอายุ อยู่ระหว่างการประมวลผลจำนวน 20 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 46.00 (2020-04-29)

46.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประมวลผลแล้วเสร็จ เพิ่มอีกจำนวน 4 แห่ง รวมประมวลผลเรียบร้อยแล้ว จำนวน 24 แห่ง ได้แก่ 1. ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) กิจกรรมที่ต้องการเพิ่มเติม คือ กิจกรรมชีวิตและสุขภาพ 2. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (บางมด) กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ โยคะผู้สูงอายุ 3. ศูนย์กีฬารามอินทรา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ มวยเพื่อสุขภาพ 4. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ แชร์บอล 5. ศูนย์กีฬาอ่อนนุช กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ เกทบอล 6. ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ กิจกรรมวาดรูป รองลงมาคือ แบดมินตัน และหมากกระดาน 7. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ โยคะ 8. ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ หมากกระดาน 9. ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ มวย 10. ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ Sup Board (Stand up Paddle Board) 11. ศูนย์กีฬามิตรไมตรี กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ แชร์บอล 12. ศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ โรลเลอร์สเก็ต 13. ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ฟิตเนส 14. ศูนย์เยาวชนลุมพินี กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ คีตมวยไทย/มวย/มวยไทย 15. ศูนย์เยาวชนสะพานสูง กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ โยคะสำหรับผู้สูงวัย 16. ศูนย์เยาวชนวัดธาตุทอง กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ บาสโลป 17. ศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติมคือ การแต่งหน้า-ทำผมเพื่อการแสดง หรือการฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอล หรือฟุตบอล 18. ศูนย์เยาวชนบางกะปิ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ว่ายน้ำ (แบบใช้ฟิน) 19. ศูนย์เยาวชนจอมทอง กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ร้องเพลง 20. ศูนย์เยาวชนคลองเตย กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ไลน์แดนซ์ 21. ศูนย์เยาวชนเทเวศร์ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ สวดมนต์ฝึกสมาธิ 22. ศูนย์เยาวชนบางกอกใหญ่ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 23. ศูนย์เยาวชนสวนอ้อย กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ศิลปะบำบัด 24. ศูนย์เยาวชนมีนบุรี กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ยางยืดเพื่อสุขภาพ อยู่ระหว่างการประมวลผลจำนวน 24 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.00 (2020-04-28)

44.00

28/4/2563 : ดำเนินการลงรหัสข้อมูลฯ จำนวน 2 แห่ง คือ ศูนย์เยาวชนบางกอกใหญ่ ศูนย์เยาวชนเทเวศร์

** ปัญหาของโครงการ :ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ปิดให้บริการภายในศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาในสังกัดส่วนราชการของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 จึงมีผลทำให้ศูนย์กีฬาและศูนย์เยาวชนไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้

** อุปสรรคของโครงการ :ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ปิดให้บริการภายในศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาในสังกัดส่วนราชการของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 จึงมีผลทำให้ศูนย์กีฬาและศูนย์เยาวชนไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.00 (2020-04-27)

44.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประมวลผลแล้วเสร็จ เพิ่มอีกจำนวน 4 แห่ง รวมประมวลผลเรียบร้อยแล้ว จำนวน 20 แห่ง ได้แก่ 1. ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) กิจกรรมที่ต้องการเพิ่มเติม คือ กิจกรรมชีวิตและสุขภาพ 2. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (บางมด) กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ โยคะผู้สูงอายุ 3. ศูนย์กีฬารามอินทรา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ มวยเพื่อสุขภาพ 4. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ แชร์บอล 5. ศูนย์กีฬาอ่อนนุช กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ เกทบอล 6. ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ กิจกรรมวาดรูป รองลงมาคือ แบดมินตัน และหมากกระดาน 7. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ โยคะ 8. ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ หมากกระดาน 9. ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ มวย 10. ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ Sup Board (Stand up Paddle Board) 11. ศูนย์กีฬามิตรไมตรี กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ แชร์บอล 12. ศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ โรลเลอร์สเก็ต 13. ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ฟิตเนส 14. ศูนย์เยาวชนลุมพินี กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ คีตมวยไทย/มวย/มวยไทย 15. ศูนย์เยาวชนสะพานสูง กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ โยคะสำหรับผู้สูงวัย 16. ศูนย์เยาวชนวัดธาตุทอง กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ บาสโลป 17. ศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติมคือ การแต่งหน้า-ทำผมเพื่อการแสดง หรือการฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอล หรือฟุตบอล 18. ศูนย์เยาวชนบางกะปิ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ว่ายน้ำ (แบบใช้ฟิน) 19. ศูนย์เยาวชนจอมทอง กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ร้องเพลง 20. ศูนย์เยาวชนคลองเตย กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ไลน์แดนซ์ อยู่ระหว่างการประมวลผลจำนวน 28 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2020-04-21)

42.00

21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประมวลผลแล้วเสร็จ เพิ่มอีกจำนวน 3 แห่ง รวมประมวลผลเรียบร้อยแล้ว จำนวน 16 แห่ง ได้แก่ 1. ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) กิจกรรมที่ต้องการเพิ่มเติม คือ กิจกรรมชีวิตและสุขภาพ 2. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (บางมด) กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ โยคะผู้สูงอายุ 3. ศูนย์กีฬารามอินทรา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ มวยเพื่อสุขภาพ 4. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ แชร์บอล 5. ศูนย์กีฬาอ่อนนุช กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ เกทบอล 6. ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ กิจกรรมวาดรูป รองลงมาคือ แบดมินตัน และหมากกระดาน 7. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ โยคะ 8. ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ หมากกระดาน 9. ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ มวย 10. ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ Sup Board (Stand up Paddle Board) 11. ศูนย์กีฬามิตรไมตรี กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ แชร์บอล 12. ศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ โรลเลอร์สเก็ต 13. ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ฟิตเนส 14. ศูนย์เยาวชนลุมพินี กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ คีตมวยไทย/มวย/มวยไทย 15. ศูนย์เยาวชนสะพานสูง กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ โยคะสำหรับผู้สูงวัย 16. ศูนย์เยาวชนวัดธาตุทอง กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ บาสโลป อยู่ระหว่างการประมวลผลจำนวน 32 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-16)

40.00

16/4/2563 :ดำเนินการประมวลผลแล้วเสร็จ เพิ่มอีกจำนวน 1 แห่ง รวมประมวลผลเรียบร้อยแล้ว จำนวน 13 แห่ง ได้แก่ 1. ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) กิจกรรมที่ต้องการเพิ่มเติม คือ กิจกรรมชีวิตและสุขภาพ 2. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (บางมด) กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ โยคะผู้สูงอายุ 3. ศูนย์กีฬารามอินทรา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ มวยเพื่อสุขภาพ 4. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ แชร์บอล 5. ศูนย์กีฬาอ่อนนุช กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ เกทบอล 6. ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ กิจกรรมวาดรูป รองลงมาคือ แบดมินตัน และหมากกระดาน 7. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ โยคะ 8. ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ หมากกระดาน 9. ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ มวย 10. ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ Sup Board (Stand up Paddle Board) 11. ศูนย์กีฬามิตรไมตรี กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ แชร์บอล 12. ศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ โรลเลอร์สเก็ต 13. ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ฟิตเนส ดำเนินการลงรหัสข้อมูลฯ จำนวน 2 แห่ง คือ ศูนย์เยาวชนลาดกระบัง ศูนย์เยาวชนบ่อนไก่ อยู่ระหว่างการประมวลผลจำนวน 35 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ปิดให้บริการภายในศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาในสังกัดส่วนราชการของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 จึงมีผลทำให้ศูนย์กีฬาและศูนย์เยาวชนไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-14)

40.00

14/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประมวลผลแล้วเสร็จ เพิ่มอีกจำนวน 3 แห่ง รวมประมวลผลเรียบร้อยแล้ว จำนวน 12 แห่ง ได้แก่ 1. ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) กิจกรรมที่ต้องการเพิ่มเติม คือ กิจกรรมชีวิตและสุขภาพ 2. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (บางมด) กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ โยคะผู้สูงอายุ 3. ศูนย์กีฬารามอินทรา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ มวยเพื่อสุขภาพ 4. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ แชร์บอล 5. ศูนย์กีฬาอ่อนนุช กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ เกทบอล 6. ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ กิจกรรมวาดรูป รองลงมาคือ แบดมินตัน และหมากกระดาน 7. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ โยคะ 8. ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ หมากกระดาน 9. ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ มวย 10. ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ Sup Board (Stand up Paddle Board) 11. ศูนย์กีฬามิตรไมตรี กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ แชร์บอล 12. ศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ โรลเลอร์สเก็ต และอยู่ระหว่างการประมวลผล จำนวน 36 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 38.00 (2020-04-08)

38.00

8/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประมวลผลแล้วเสร็จ เพิ่มอีกจำนวน 2 แห่ง รวมประมวลผลเรียบร้อยแล้ว จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ 1. ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) กิจกรรมที่ต้องการเพิ่มเติม คือ กิจกรรมชีวิตและสุขภาพ 2. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (บางมด) กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ โยคะผู้สูงอายุ 3. ศูนย์กีฬารามอินทรา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ มวยเพื่อสุขภาพ 4. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ แชร์บอล 5. ศูนย์กีฬาอ่อนนุช กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ เกทบอล 6. ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ กิจกรรมวาดรูป รองลงมาคือ แบดมินตัน และหมากกระดาน 7. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ โยคะ 8. ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ หมากกระดาน 9. ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ มวย และอยู่ระหว่างการประมวลผล จำนวน 39 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2020-04-02)

37.00

2/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการประมวลผลแล้วเสร็จ เพิ่มอีกจำนวน 2 แห่ง รวมประมวลผลเรียบร้อยแล้ว จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ 1. ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) กิจกรรมที่ต้องการเพิ่มเติม คือ กิจกรรมชีวิตและสุขภาพ 2. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (บางมด) กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ โยคะผู้สูงอายุ 3. ศูนย์กีฬารามอินทรา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ มวยเพื่อสุขภาพ 4. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ แชร์บอล 5. ศูนย์กีฬาอ่อนนุช กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ เกทบอล 6. ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ กิจกรรมวาดรูป รองลงมาคือ แบดมินตัน และหมากกระดาน 7. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ โยคะ และอยู่ระหว่างการประมวลผล จำนวน 41 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-16)

35.00

16/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสำรวจกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ในศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ศูนย์เยาวชนในสังกัดสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ และศูนย์กีฬา เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการลงรหัส ประมวลผล และสรุปผลกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม ขณะนี้ ดำเนินการประมวลผลแล้วเสร็จ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 1. ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) กิจกรรมที่ต้องการเพิ่มเติม คือ กิจกรรมชีวิตและสุขภาพ 2. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (บางมด) กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ โยคะผู้สูงอายุ 3. ศูนย์กีฬารามอินทรา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ มวยเพื่อสุขภาพ 4. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ แชร์บอล 5. ศูนย์กีฬาอ่อนนุช กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ เกทบอล และอยู่ระหว่างดำเนินการประมวลผล จำนวน 43 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-26)

30.00

26/2/2563 : กองนโยบายและแผนงานจัดทำแบบสำรวจ ส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา) และส่งแบบสำรวจกลับมาให้กองนโยบายและแผนงาน ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(21) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-30)

20.00

30/1/2563 : กองนโยบายและแผนงาน ทำหนังสือเวียนแจ้งส่วนราชการให้สำรวจกิจกรรมที่สามารถให้บริการเพิ่มเติมจากที่เคยจัดได้ จำนวน 3 กิจกรรม และส่งให้กองนโยบายและแผนงานภายในวันที่ 14 กพ.63 เพื่อจะได้ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจความต้องการกิจกรรมต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(22) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-23)

10.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างแต่ละส่วนราชการวางแผนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(23) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างแต่ละส่วนราชการวางแผนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(24) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : จัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 20 อาคารธานีนพรัตน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดประชุมทำความเข้าใจกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา พิจารณาประเภทกิจกรรมที่สามารถให้บริการเพิ่มเติมได้
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำแบบสำรวจความต้องการกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
:10%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการสำรวจ และวิเคราะห์ผลเพื่อสรุปรายงาน
:25%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:แจ้งผลการสำรวจความต้องการไปยังศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
:10%
เริ่มต้น :2020-02-03
สิ้นสุด :2020-02-03
ขั้นตอน 6
:ศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาดำเนินการจัดกิจกรรม
:35%
เริ่มต้น :2020-03-02
สิ้นสุด :2020-03-02
ขั้นตอน 7
:สรุปผลการจัดกิจกรรม
:5%
เริ่มต้น :2020-09-30
สิ้นสุด :2020-09-30

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3679

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3679

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-0840

ตัวชี้วัด : 08. จำนวนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการเพิ่มขึ้นต่อปี

ค่าเป้าหมาย กิจกรรม : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ กิจกรรม : 1.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 50
4
1.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **