ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

งานปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) : 23000000-3680

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2563)

70.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 70.00

นางสุมาลี โพธิ์เจริญ โทร. 0 2245 2749

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากสภาพการใช้งานของสนามน็อคบอร์ด และทางเดิน-วิ่ง รอบศูนย์มีความชำรุด เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ และอาจจะเกิดอุบัติเหตุ หรือความไม่ปลอดภัยให้กับผู้มาใช้บริการ จึงควรมีการปรับปรุงสภาพให้กลับมาใช้งานได้ปกติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้งาน

23030000/23030000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่นป

เป้าหมายของโครงการ

- ปรับปรุงสนามน็อคบอร์ด จำนวน 1 รายการ - ปรับปรุงทางเดิน-วิ่ง รอบศูน์พร้อมรางระบายน้ำ จำนวน 1 รายการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๒ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน ลานกีฬา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-09-30)

70.00

30/09/2563 : ส่งแบบสัญญาเงินยืมสะสม ที่ กท 1203/855 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 เพื่อที่จะลงนามในสัญญาต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โควิต -19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-09-24)

65.00

24/09/2563 : อยุ่ระหว่างรออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนดได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-09-10)

60.00

10/09/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-08-31)

55.00

31/08/2563 : อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินประจำงวดที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-07-30)

50.00

30/07/2563 : อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินประจำงวดที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-06-30)

45.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดไปยังสำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-29)

40.00

29/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยู่ระหว่างชะลอขออนุมัติเงินประจำงวด ตามหนังสือสำนักงบฯ ที่ กท 1902 / 00555 ลว.23 มี.ค.63 ข้อ 2 ให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณ 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินฯ ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-28)

10.00

28/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยู่ระหว่างชะลอขออนุมัติเงินประจำงวด ตามหนังสือสำนักงบฯ ที่ กท 1902 / 00555 ลว.23 มี.ค.63 ข้อ 2 ให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณ 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินฯ ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้ได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-18)

40.00

18/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ได้แก่ บริษัทสหคิมมอเตอร์ จำกัด - อยู่ระหว่างขอหลักประกันสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-11)

35.00

11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ได้รับราคากลางใหม่ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 - อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการประกวดราคาจ้าง เพื่อเผยแพร่ร่างประกาศ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-14)

30.00

14/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ยกเลิกประกาศประกวดราคา เนื่องจากคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 - อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลางใหม่ภายใน 30 วันทำการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-26)

25.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนยื่นเสนอราคา ระหว่างวันที่ 18 ธ.ค. 62 – 10 ม.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-12)

20.00

12/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคาร ระหว่างวันที่ 12 - 17 ธ.ค.62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-15)

15.00

15/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการ สืบราคากลางครุภัณฑ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการ สืบราคากลางครุภัณฑ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้ง คกก.กำหนดราคากลาง และ คกก.จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:แต่งตั้ง คกก. กำหนดราคากลางในระบบ e-GP
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เสนอขอความเห็นชอบร่าง TOR
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 5
:เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาลงเว็บไซต์
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 6
:ขอความเห็นชอบขอซื้อขอจ้าง
:15%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 7
:ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 8
:ขออนุมัติสั้งซื้อสั่งจ้าง
:15%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 9
:ตรวจร่างสัญญา/ขอหลักค้ำประกันสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 10
:ลงนามในสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3680

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3680

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-0837

ตัวชี้วัด : 05. ร้อยละของความสำเร็จเฉลี่ยในการก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานบริการกีฬาและนันทนาการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 80.5900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
18.00

100 / 100
2
18.00

100 / 100
3
57.22

100 / 100
4
80.59

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **