ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) : 23000000-3694

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายธีระชัย สงวนไทร โทร. 0 2426 3623

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป จึงจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) ขึ้น ภายในศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ ภายในพื้นที่ประกอบด้วยอาคารจัดแสดงนิทรรศการ 2 หลัง และลานอเนกประสงค์ มีพื้นที่ให้บริการรวมทั้งหมด 18,473.08 ตารางเมตร เป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับครอบครัว (Bangkok Family Center: BFC) เป็นแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร รองรับการให้บริการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน มีพื้นที่และการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive Learning Through Action) ร่วมกันระหว่างคนในครอบครัวและหมู่คณะ เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดการ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) เปิดให้บริการวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. หยุดทุกวันจันทร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) มีความจำเป็นต้องครอบคลุมทั้งด้านเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ มีความพร้อมที่จะให้บริการ รวมถึงมีบุคลากรที่มีความสามารถสร้างสรรค์และถ่ายทอดการเรียนรู้ให้กับเด็กและครอบครัว ตามแนวคิดศูนย์การเรียนรู้สำหรับครอบครัว (Bangkok Family Center: BFC) สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จึงจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด ศูนย์การเรียนรู้สำหรับครอบครัว (Bangkok Family Center: BFC) สามารถเปิดให้บริการและรองรับการให้บริการแก่เด็ก เยาวชน และครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตอบรับกับนโยบายการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครสำหรับทุกคน

23041310/23041310

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพให้พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๒ (ทุ่งครุ) เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับครอบครัว ตามแนวคิดศูนย์การเรียนรู้สำหรับครอบครัว (Bangkok Family Center: BFC) ที่มีประสิทธิภาพทันสมัย สอดคล้องกับการเรียนรู้และความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 2. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive Learning Through Action) ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว

เป้าหมายของโครงการ

เชิงปริมาณ 1. ให้บริการเด็ก เยาวชน และครอบครัว เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย จำนวน 10 กิจกรรม/เดือน เชิงคุณภาพ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) มีความพร้อมด้านสถานที่ การบริหารจัดการชุดนิทรรศการ กระบวนการเรียนรู้ เป็นแหล่งการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของเด็ก เยาวชน และครอบครัว ภายใต้แนวคิด ศูนย์การเรียนรู้สำหรับครอบครัว (Bangkok Family Center: BFC)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต%
๓.๓.๓.๔ พัฒนาเครือข่ายและกลไกการใช้ประโยชน์การเรียนรู้ตามอัธยาศัยแก่ประชาชน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-03)

100.00

03/09/2564 : 1. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับฐานการเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้วตามหนังสือสำนักงบประมาณที่ กท 1905/1962 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 - กำหนดคุณลักษณะฯ และราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ 1246/2563 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563 - ได้รับความเห็นชอบให้จัดซื้อฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ 2901/2563 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 - ได้รับอนุมัติสั่งซื้อฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ 2958/2563 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 - บริษัท มาเก็ตติ้ง อีเว้นท์ เซอร์วิซ จำกัด ผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการส่งของตามใบสั่งซื้อเลขที่ สนส 3/64 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 กำหนดส่งของภายใน 5 วันทำการ เรียบร้อยแล้ว ตามใบส่งของลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 - เบิกจ่ายค่าวัสดุและอุปกรณ์สำหรับฐานการเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นจำนวนเงิน 498,120.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 2. ผู้นำกิจกรรมที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน - แต่งตั้งผู้นำกิจกรรมฯ ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) จำนวน 10 ราย ตามคำสั่งสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ที่ 138/2564 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 - เบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 238,000.-บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) - ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ดังนี้ 1. นางสาวกัญจน์ วรฤทธิ์เรืองอุไร ผู้นำกิจกรรมฯ คหกรรม ทำหน้าที่ให้ความรู้โดยการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ จำนวน 8 เรื่อง ได้แก่ การถนอมอาหาร, สิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตที่ควรสอนตั้งแต่เด็ก (อินโฟกราฟิก), อาหารที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย, ขนมมงคล 9 อย่าง (คลิป3), แผ่นแป้งรูปวงกลมที่นิยมในประเทศไทย (อินโฟกราฟิก), พิซซ่าเวียดนาม (แพร่ภาพสด), 5 ประเภทเตา เลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน และคุกกี้นูเทลล่า ในวันอังคาร - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนนิทรรศการ อาคาร 1 ชั้น 1 2. นายเลิศชาย มณีวาว ผู้นำกิจกรรมฯ ศิลปะสร้างสรรค์ ทำหน้าที่ให้ความรู้โดยการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์จำนวน 9 เรื่อง ได้แก่ ประสาทสัมผัสการได้ยิน, พื้นฐานด้านศิลปะที่นำมาถ่ายรูป (อินโฟกราฟิก), ประสาทสัมผัสทางกาย, ศิลปะจากเกลือ (อินโฟกราฟิก), ศิลปะจากจากเกลือ (แพร่ภาพสด), แอปพลิเคชั่นกับการถ่ายภาพ (อินโฟกราฟิก), ประสาทสัมผัสของสุนัข, การย่อยสลายของขยะ (อินโฟกราฟิก) และปั้นให้เป็นรูป ในวันอังคาร - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนศิลปะ อาคาร 1 ชั้น 2 3. นางสาวกชกร โสวภาค ผู้นำกิจกรรมฯ ห้องสมุด ทำหน้าที่ให้ความรู้โดยการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์จำนวน 8 เรื่อง ได้แก่ แบบนี้ก็มีด้วย โรคเกี่ยวกับหนังสือที่เราอาจเป็นโดยไม่รู้ตัว, ห้องสมุดสีเขียว, เทคนิคจูงใจให้เด็กเริ่มอ่าน (อินโฟกราฟิก), ประโยชน์ของการเล่านิทาน (อินโฟกราฟิก), การ์ดเล่านิทาน (แพร่ภาพสด), หนังสือเสียง, และการเลือกหนังสือให้เหมาะสมกับช่วงวัย ในวันอังคาร - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนห้องสมุด อาคาร 1 ชั้น 1 4. นายธีระพันธ์ คำไล้ ผู้นำกิจกรรมฯ ภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทย ทำหน้าที่ให้ความรู้โดยการผลิต สื่อการเรียนรู้ออนไลน์จำนวน 8 เรื่อง ได้แก่ วิถีชีวิตชนบทไทย, ขี้ไต้ (อินโฟกราฟิก), ประเพณีตักบาตรดอกไม้, สมุนไพรไล่ยุง (อินโฟกราฟิก), ยาจุดกันยุงสมุนไพร (แพร่ภาพสด), สระโอ เครื่องมือจับปลาหลด, ถุงผ้าดีต่อเราดีต่อโลก ภัยอันตรายจากกล่องโฟม, ประโยชน์ของดิน (อินโฟกราฟิก), ประเพณีกำฟ้า ในวันอังคาร - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนสวนส้ม อาคาร 2 ชั้น 1 5. นายกฤษฏ์ รุ่งศิลา ผู้นำกิจกรรมฯ สิ่งประดิษฐ์ DIY ทำหน้าที่ให้ความรู้โดยการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ วิธีกำจัดขยะอันตรายในบ้าน, และ 8 วิธีประหยัดไฟ (อินโฟกราฟิก) ในวันอังคาร - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนขยะรีไซเคิล อาคาร 2 ชั้น 2 6. นางสาวกรองขวัญ ขามก้อน ผู้นำกิจกรรมฯ วิทยาศาสตร์ ทำหน้าที่ให้ความรู้โดยการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์จำนวน 8 เรื่อง ได้แก่ ประเภทของเต่า (อินโฟกราฟิก), ดาราจักร, โลมาไม่ใช่ปลา, DIY คืออะไร,สัตว์น้ำหายากในไทย, วัคซีน, info น้ำยาล้างจาน (อินโฟกราฟิก) และ น้ำยาล้างจานจากมะกรูด (แพร่ภาพสด) ในวันอังคาร - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนไดโนเสาร์ อาคาร 1 ชั้น 3 7. นางสาวปลฉัตร กลิ่นบางพูด ผู้นำกิจกรรมฯ หัตถกรรม ทำหน้าที่ให้ความรู้โดยการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์จำนวน 7 เรื่อง ได้แก่ โอ่งมังกรราชบุรี, การปั้นแบบนูนสูง (อินโฟกราฟิก), ตุงล้านนา (อินโฟกราฟิก), ตุงล้านนา (แพร่ภาพสด), ดอกไม้ปันสุข, การทอผ้าพื้น และการปั้นแบบลอยตัว (อินโฟกราฟิก) ในวันอังคาร - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนนิทรรศการ อาคาร 1 ชั้น 2 8. นางสาวณัฐกฤตา เฟื่องจันทร์ ผู้นำกิจกรรมฯ สันทนาการ ทำหน้าที่ให้ความรู้โดยการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์จำนวน 8 เรื่อง ได้แก่ 5 ต้นไม้ที่ปลูกในห้องนอนได้ (อินโฟกราฟิก), ประโยชน์จากการดูยูทูบอย่างเหมาะสมกับวัย, ประเภทของปุ๋ย (อินโฟกราฟิก), ปุ๋ยหมักปลอดสารพิษ (แพร่ภาพสด), 3 เกมใหม่ BFC ส่งเสริมพัฒนาการ, พาราลิมปิกส์เกมส์ (อินโฟกราฟิก), ข้อดีของการเดินเล่น 10 นาที/วัน, และ อารมณ์ทางลบส่งผลทำให้เกิดความรู้สึกอย่างไร ในวันอังคาร - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนเวทีสันทนาการ อาคาร 1 ชั้น 1 9. นางสาวเมธารัตน์ แก้วจันดา ผู้นำกิจกรรมฯ ศิลปะการแสดง ทำหน้าที่ให้ความรู้โดยการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์จำนวน 9 เรื่อง ได้แก่ การแสดงฟ้อนดาบ, ละครสังข์ทอง, การพากย์โขน, ฉุยฉายกิ่งไม้ เงินทอง (อินโฟกราฟิก), การแสดงฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง, กล่องไปรษณีย์ที่รัก, ตารีกีปัส, สาธิตการทำพัด และเพลงบอก วันอังคาร - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนสวนส้ม อาคาร 2 ชั้น 1 10. นางสาวปณิดา ใจดี ผู้นำกิจกรรมฯ ต้นกล้าอาเซียน ทำหน้าที่ให้ความรู้โดยการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์จำนวน 9 เรื่อง ได้แก่ การประดิษฐ์ลูกเตะขนไก่, 4 เรื่องที่มักเข้าใจผิดเกี่ยวกับประเทศเวียดนาม, วัฒนธรรมการนั่งเก้าอี้เตี้ยเวียดนาม, อิทธิพลวัฒนธรรมฝรั่งเศสในอาเซียน, กฎหมายชารีอะห์ (อินโฟกราฟิก), เทศกาลลอยโคมน้ำฮอยอัน, การเพ้นท์กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน และการประดิษฐ์โคมลอยน้ำ เทศกาลลอยโคมน้ำฮอยอัน ในวันอังคาร - วันอาทิตย์ละวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น ณ โซนอาเซียน อาคาร 1 ชั้น 3 - เบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมฯ ประจำเดือนกันยายน 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 234,000.-บาท (สองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) - ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน กันยายน 2564 ดังนี้ 1. นางสาวกัญจน์ วรฤทธิ์เรืองอุไร ผู้นำกิจกรรมฯ คหกรรม ทำหน้าที่ให้ความรู้โดยการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ จำนวน 8 เรื่อง ได้แก่ ประโยชน์ดี ๆ ของอาหารเช้า (คลิป1), เต้าหู้ (info), เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับนม (อินโฟ), อาหารบำรุงปอด (คลิป2), ประโยชน์ของไข่ไก่ (คลิป3), ติ่มซำ (info), ขนมจีบต้ม (Live) และสุดยอดแหล่งโปรตีนจากธรรมชาติ (คลิป4) ในวันอังคาร - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนนิทรรศการ อาคาร 1 ชั้น 1 2. นายเลิศชาย มณีวาว ผู้นำกิจกรรมฯ ศิลปะสร้างสรรค์ ทำหน้าที่ให้ความรู้โดยการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์จำนวน 9 เรื่อง ได้แก่ ศิลปะการพ่นแอร์ชรัช, ศิลปะงานโมเสก, สีฝุ่นไทยโทน, ใบไม้ที่ทับถม, สถานที่รวมงานศิลปะในกรุงเทพมหานคร, ศิลปะจากน้ำกาแฟ, ศิลปะจากฝุ่นเปื้อนรถ, วัสดุที่ใช้ในการปั้น และใบไม้ของฉัน ในวันอังคาร - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนศิลปะ อาคาร 1 ชั้น 2 3. นางสาวกชกร โสวภาค ผู้นำกิจกรรมฯ ห้องสมุด ทำหน้าที่ให้ความรู้โดยการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์จำนวน 8 เรื่อง ได้แก่ Isekai ทำไมใคร ๆ ก็อยากไปต่างโลก, โลกซ่อนเร้นยามค่ำคืน, ไฟฉายส่องสัตว์, ประโยชน์ของการเขียนไดอารี, fairy tale, วิธีการพัฒนาทักษะการอ่าน, โดมิโนภาษาไทย และทำไมถึงเรียกนักเขียนการ์ตูนญี่ปุ่นว่า SENSEI ในวันอังคาร - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนห้องสมุด อาคาร 1 ชั้น 1 4. นายธีระพันธ์ คำไล้ ผู้นำกิจกรรมฯ ภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทย ทำหน้าที่ให้ความรู้โดยการผลิตสื่อ การเรียนรู้ออนไลน์จำนวน 9 เรื่อง ได้แก่ ปลาร้า (Info), ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง, กระต่ายขูดมะพร้าว, มะพร้าวพืชมหัศจรรย์ (info), live สัตว์กะลา, ประเพณีตีช้างน้ำนอง, หมอเมืองภูมิปัญญาล้านนารักษาโรค, การเผาถ่าน (info) และประเพณีลอยเรือชาวเล ในวันอังคาร - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนสวนส้ม อาคาร 2 ชั้น 1 5. นางสาวกรองขวัญ ขามก้อน ผู้นำกิจกรรมฯ วิทยาศาสตร์ ทำหน้าที่ให้ความรู้โดยการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์จำนวน 9 เรื่อง ได้แก่ info หิน, ระบบภูมิคุ้มกัน, ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต, การขยายพันธุ์พืช (info live), การตอนกิ่ง (live), 8 วิธีแยกสาร, info ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก, ภาพลวงตา และพัฒนาการในครรภ์ ในวันอังคาร - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนไดโนเสาร์ อาคาร 1 ชั้น 3 6. นางสาวปลฉัตร กลิ่นบางพูด ผู้นำกิจกรรมฯ หัตถกรรม ทำหน้าที่ให้ความรู้โดยการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์จำนวน 9 เรื่อง ได้แก่ ขันลงหิน (info), การแกะสลัก, ผ้าใยบัว (info Live), การทำหนังตะลุง, ขันโตก, พวงมโหตร, ลงรักปิดทอง และกระเป๋าสานผักตบชวา ในวันอังคาร - วันอาทิตย์ และวันหยุด นักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนนิทรรศการ อาคาร 1 ชั้น 2 7. นางสาวณัฐกฤตา เฟื่องจันทร์ ผู้นำกิจกรรมฯ สันทนาการ ทำหน้าที่ให้ความรู้โดยการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์จำนวน 8 เรื่อง ได้แก่ โรคที่มากับฝน, เรียนออนไลน์อย่างไรให้สนุก, กำจัดเหาด้วยวิธีธรรมชาติ, ดนตรีกับสมอง, สิ่งที่ต้องทำเมื่อกลับบ้าน, ทำความเข้าใจลูกพูดไม่หยุด, กีฬายกน้ำหนัก และกว่าจะมาถึงเหรียญทองโอลิมปิก ในวันอังคาร - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนเวทีสันทนาการ อาคาร 1 ชั้น 1 8. นางสาวเมธารัตน์ แก้วจันดา ผู้นำกิจกรรมฯ ศิลปะการแสดง ทำหน้าที่ให้ความรู้โดยการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์จำนวน 9 เรื่อง ได้แก่ ศิลปะการแต่งหน้าโขน, เต้นกำรำเคียว, ภารตนาฏยัม, ลำลาว, ชุดไทยพระราชนิยม, ภาษาท่า, นาฏศิลป์สร้างสรรค์, การละเล่นของหลวง และละครใบ้ วันอังคาร - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนสวนส้ม อาคาร 2 ชั้น 1 9. นางสาวปณิดา ใจดี ผู้นำกิจกรรมฯ ต้นกล้าอาเซียน ทำหน้าที่ให้ความรู้โดยการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์จำนวน 8 เรื่อง ได้แก่ Info การขับรถในอาเซียน, กัมปงอาเยอร์ (หมู่บ้านกลางน้ำ), ตักบาตรข้าวเหนียวหลวงพระบาง, ยาวีไม่ใช่ภาษา, Info การเคี้ยวหมากของชาวเมียนมา, Info เทศกาล Fiesta ในประเทศฟิลิปปินส์, Live เทศกาล Kadayawan ประเทศฟิลิปปินส์ และเมอร์ไลออน ในวันอังคาร - วันอาทิตย์ละวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น ณ โซนอาเซียน อาคาร 1 ชั้น 3 3. กิจกรรมวันเด็ก - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้วตามหนังสือสำนักงบประมาณที่ กท 1905/1962 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 - กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ และกำหนดราคากลางฯ เรียบร้อยแล้วตามหนังสือที่ 1247/2563 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563 - รายงานขอซื้อฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ที่ 2900/2563 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทรเวอร์ เทรดดิ้ง จำกัด ผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการส่งของตามใบสั่งซื้อเลขที่ สนส 12/64 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 กำหนดส่งของภายใน 5 วันทำการ เรียบร้อยแล้ว ตามใบส่งของเลขที่ QP 0126 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563 - เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ และของขวัญของรางวัลกิจกรรมวันเด็ก เป็นจำนวนเงิน 493,550.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) - ได้รับความเห็นชอบให้เลื่อนการจัดกิจกรรมวันเด็ก จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลาย ตามหนังสือ ที่ กท 1204/056 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 -ได้รับอนุมัติยกเลิกการจัดกิจกรรมวันเด็ก ตามหนังสือที่ 839/2564 ลงวันที่ 21 กรกฏาคม 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการจัดกิจกรรมวันเด็ก และกิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) 4. กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ - ขออนุมัติจัดกิจกรรมและประมาณการค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกลุ่มงานบริหารแหล่งเรียนรู้ ที่ 66/2564 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 - ได้รับอนุมัติเห็นชอบให้เลื่อนการจัดกิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลาย ตามหนังสือ ที่ กท 1204/1926 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 - ได้รับอนุมัติยกเลิกการจัดกิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ ตามหนังสือที่ 839/2564 ลงวันที่ 21 กรกฏาคม 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการจัดกิจกรรมวันเด็ก และกิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) 5. จำนวนผู้ใช้บริการ เดือนตุลาคม 2563 จำนวน 10,043 คน เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 6,024 คน เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 3,410 คน เดือนมกราคม 2564 จำนวน 1,328 คน เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 3,298 คน เดือนมีนาคม 2564 จำนวน 5,899 คน เดือนเมษายน 2564 จำนวน 2,073 คน เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน – คน เดือนมิถุนายน 2564 จำนวน – คน เดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน – คน เดือนสิงหาคม 2564 จำนวน – คน เดือนกันยายน 2564 จำนวน - คน หมายเหตุ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) ปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 31 สิงหาคม 2564 ตามประกาศ ดังนี้ 1. ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป้นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 25 เมษายน 2564 ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน ถึง 9 พฤษภาคม 2564 2. ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป้นการชั่วคราว (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่วันที่ 10 ถึง 17 พฤษภาคม 2564 3. ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป้นการชั่วคราว (ฉบับที่ 29) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่วันที่ 17 ถึง 30 พฤษภาคม 2564 4. ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป้นการชั่วคราว (ฉบับที่ 31) ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 14 มิถุนายน 2564 5. ประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ปิดให้บริการศูนย์เยาวชน พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร ศูนย์กีฬา และเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (บ้านจิรายุ-พูนทรัพย์) ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่วันที่ 14 ถึง 30 มิถุนายน 2564 6. ประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ปิดให้บริการศูนย์เยาวชน พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร ศูนย์กีฬา ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 27 กรกฎาคม 2564 7. ประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่บริการชั่วคราว (ฉบับที่ 38) ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2564 8. ประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่บริการชั่วคราว (ฉบับที่ 39) ตั้งแต่วันที่ 3 – 31 สิงหาคม 2564 9. ประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่บริการชั่วคราว (ฉบับที่ 41) ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-08-17)

70.00

17/08/2564 : 1. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับฐานการเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้วตามหนังสือสำนักงบประมาณที่ กท 1905/1962 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 - กำหนดคุณลักษณะฯ และราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ 1246/2563 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563 - ได้รับความเห็นชอบให้จัดซื้อฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ 2901/2563 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 - ได้รับอนุมัติสั่งซื้อฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ 2958/2563 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 - บริษัท มาเก็ตติ้ง อีเว้นท์ เซอร์วิซ จำกัด ผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการส่งของตามใบสั่งซื้อเลขที่ สนส 3/64 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 กำหนดส่งของภายใน 5 วันทำการ เรียบร้อยแล้ว ตามใบส่งของลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 - เบิกจ่ายค่าวัสดุและอุปกรณ์สำหรับฐานการเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นจำนวนเงิน 498,120.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 2. ผู้นำกิจกรรมที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน - แต่งตั้งผู้นำกิจกรรมฯ ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) จำนวน 10 ราย ตามคำสั่งสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ที่ 138/2564 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 - เบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 252,000.-บาท (สองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) - ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ดังนี้ 1. นางสาวกัญจน์ วรฤทธิ์เรืองอุไร ผู้นำกิจกรรมฯ คหกรรม ทำหน้าที่ให้ความรู้โดยการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ จำนวน 8 เรื่อง ได้แก่ การถนอมอาหาร (คลิป1), สิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตที่ควรสอนตั้งแต่เด็ก (info), อาหารที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย (คลิป2), ขนมมงคล (คลิป3), แผ่นแป้งวงกลมที่นิยมในประเทศไทย (info live), พิซซ่าเวียดนาม (ไลฟ์สด, 5 ประเภทเตาเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน และคุ้กกี้นูเทลล่า (คลิป4) ในวันอังคาร - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนนิทรรศการ อาคาร 1 ชั้น 1 2. นายเลิศชาย มณีวาว ผู้นำกิจกรรมฯ ศิลปะสร้างสรรค์ ทำหน้าที่ให้ความรู้โดยการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์จำนวน 8 เรื่อง ได้แก่ ประสาทสัมผัสการได้ยิน, 7 พื้นฐานด้านศิลปะที่นำมาถ่ายภาพ (info), ประสาทสัมผัสทางกาย, ศิลปะจากเกลือ (info), ศิลปะจากจากเกลือ (live), แอปพลิเคชั่นกับการถ่ายภาพ (info), ประสาทสัมผัสของสุนัข และปั้นให้เป็นรูป ในวันอังคาร - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนศิลปะ อาคาร 1 ชั้น 2 3. นางสาวกชกร โสวภาค ผู้นำกิจกรรมฯ ห้องสมุด ทำหน้าที่ให้ความรู้โดยการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์จำนวน 8 เรื่อง ได้แก่ แบบนี้ก็มีด้วย โรคเกี่ยวกับหนังสือที่เราอาจเป็นโดยไม่รู้ตัว, ขวดโหลความฝัน, ห้องสมุดสีเขียว, เทคนิคจูงใจให้เด็กเริ่มอ่าน, ประโยชน์ของการเล่านิทาน, การ์ดเล่านิทาน, หนังสือเสียง, และการเลือกหนังสือให้เหมาะสมกับช่วงวัย ในวันอังคาร - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนห้องสมุด อาคาร 1 ชั้น 1 4. นายธีระพันธ์ คำไล้ ผู้นำกิจกรรมฯ ภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทย ทำหน้าที่ให้ความรู้โดยการผลิตสื่อ การเรียนรู้ออนไลน์จำนวน 8 เรื่อง ได้แก่ วิถีชีวิตชนบทไทย, infographic ขี้ไต้, ประเพณีตักบาตรดอกไม้, info live สมุนไพรไล่ยุง, live ยาจุดกันยุงสมุนไพร, สระโอ, (info) ประโยชน์ของดิน และประเพณีกำฟ้า ในวันอังคาร - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนสวนส้ม อาคาร 2 ชั้น 1 5. นายกฤษฏ์ รุ่งศิลา ผู้นำกิจกรรมฯ สิ่งประดิษฐ์ DIY ทำหน้าที่ให้ความรู้โดยการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์จำนวน 8 เรื่อง ได้แก่ วิธีกำจัดขยะอันตรายในบ้าน, 8 วิธีประหยัดไฟ, D I Y คืออะไร, กำเนิดรถไฟฟ้า MRT, การย่อยสลายของขยะ, กล่องอเนกประสงค์, กล่องอเนกประสงค์ และอันตรายจากกล่องโฟม ในวั น อังคาร - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนขยะรีไซเคิล อาคาร 2 ชั้น 2 6. นางสาวกรองขวัญ ขามก้อน ผู้นำกิจกรรมฯ วิทยาศาสตร์ ทำหน้าที่ให้ความรู้โดยการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์จำนวน 7 เรื่อง ได้แก่ info ประเภทของเต่า, ดาราจักร, โลมาไม่ใช่ปลา, สัตว์น้ำหายากในไทย, วัคซีน, info น้ำยาล้างจาน และ live น้ำยาล้างจานจากมะกรูด ในวันอังคาร - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนไดโนเสาร์ อาคาร 1 ชั้น 3 7. นางสาวปลฉัตร กลิ่นบางพูด ผู้นำกิจกรรมฯ หัตถกรรม ทำหน้าที่ให้ความรู้โดยการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์จำนวน 7 เรื่อง ได้แก่ โอ่งมังกรราชบุรี c.1, การปั้นแบบนูนสูง info.1, ตุงล้านนา info.live, ตุงล้านนา live, ดอกไม้ปันสุข c.2, การทอผ้าพื้น c.3 และการปั้นแบบลอยตัว c.2 ในวันอังคาร - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนนิทรรศการ อาคาร 1 ชั้น 2 8. นางสาวณัฐกฤตา เฟื่องจันทร์ ผู้นำกิจกรรมฯ สันทนาการ ทำหน้าที่ให้ความรู้โดยการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์จำนวน 8 เรื่อง ได้แก่ 5 ต้นไม้ที่ปลูกในห้องนอนได้, ประโยชน์จากการดูยูทูบอย่างเหมาะสม กับวัย, ประโยชน์ของปุ๋ย (info), ปุ๋ยหมักปลอดสาร (live), 3 เกมใหม่ BFC, เรียนออนไลน์อย่างไรให้สนุก (info) , ข้อดีของการเดินเล่น 10 นาที/วัน, และ อารมณ์ทางลบส่งผลให้เกิดความรู้สึกอย่างไร ในวันอังคาร - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนเวทีสันทนาการ อาคาร 1 ชั้น 1 9. นางสาวเมธารัตน์ แก้วจันดา ผู้นำกิจกรรมฯ ศิลปะการแสดง ทำหน้าที่ให้ความรู้โดยการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์จำนวน 8 เรื่อง ได้แก่ การแสดงฟ้อนดาบ, ละครสังข์ทอง, การพากย์โขน, ฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง, ฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง, การแสดงตารีกีปัส, สาธิตการทำพัด และเพลงบอก วันอังคาร - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนสวนส้ม อาคาร 2 ชั้น 1 10. นางสาวปณิดา ใจดี ผู้นำกิจกรรมฯ ต้นกล้าอาเซียน ทำหน้าที่ให้ความรู้โดยการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์จำนวน 8 เรื่อง ได้แก่ การประดิษฐ์ลูกเตะขนไก่, 5 เรื่องที่มักเข้าใจผิดเกี่ยวกับประเทศเวียดนาม, วัฒนธรรมการนั่งเก้าอี้เตี้ยเวียดนาม, อิทธิพลวัฒนธรรมฝรั่งเศสในอาเซียน, กฎหมายชารีอะห์, บั๋นหมี่ แป้งจี่ ปังบัตเต, เทศกาลลอยโคมน้ำฮอยอัน, และการประดิษฐ์โคมลอยน้ำฮอยอัน ในวันอังคาร - วันอาทิตย์ละวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น ณ โซนอาเซียน อาคาร 1 ชั้น 3 3. กิจกรรมวันเด็ก - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้วตามหนังสือสำนักงบประมาณที่ กท 1905/1962 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 - กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ และกำหนดราคากลางฯ เรียบร้อยแล้วตามหนังสือที่ 1247/2563 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563 - รายงานขอซื้อฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ที่ 2900/2563 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทรเวอร์ เทรดดิ้ง จำกัด ผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการส่งของตามใบสั่งซื้อเลขที่ สนส 12/64 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 กำหนดส่งของภายใน 5 วันทำการ เรียบร้อยแล้ว ตามใบส่งของเลขที่ QP 0126 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563 - เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ และของขวัญของรางวัลกิจกรรมวันเด็ก เป็นจำนวนเงิน 493,550.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) - ได้รับความเห็นชอบให้เลื่อนการจัดกิจกรรมวันเด็ก จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลาย ตามหนังสือ ที่ กท 1204/056 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 4. กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ - ขออนุมัติจัดกิจกรรมและประมาณการค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกลุ่มงานบริหารแหล่งเรียนรู้ ที่ 66/2564 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 - ได้รับอนุมัติเห็นชอบให้เลื่อนการจัดกิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลาย ตามหนังสือ ที่ กท 1204/1926 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 5. จำนวนผู้ใช้บริการ เดือนตุลาคม 2563 จำนวน 10,043 คน เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 6,024 คน เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 3,410 คน เดือนมกราคม 2564 จำนวน 1,328 คน เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 3,298 คน เดือนมีนาคม 2564 จำนวน 5,899 คน เดือนเมษายน 2564 จำนวน 2,073 คน เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน – คน เดือนมิถุนายน 2564 จำนวน – คน เดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน - คน หมายเหตุ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) ปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 31 สิงหาคม 2564 ตามประกาศ ดังนี้ 1. ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป้นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 25 เมษายน 2564 ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน ถึง 9 พฤษภาคม 2564 2. ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป้นการชั่วคราว (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่วันที่ 10 ถึง 17 พฤษภาคม 2564 3. ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป้นการชั่วคราว (ฉบับที่ 29) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่วันที่ 17 ถึง 30 พฤษภาคม 2564 4. ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป้นการชั่วคราว (ฉบับที่ 31) ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 14 มิถุนายน 2564 5. ประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ปิดให้บริการศูนย์เยาวชน พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร ศูนย์กีฬา และเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (บ้านจิรายุ-พูนทรัพย์) ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่วันที่ 14 ถึง 30 มิถุนายน 2564 6. ประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ปิดให้บริการศูนย์เยาวชน พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร ศูนย์กีฬา ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 27 กรกฎาคม 2564 7. ประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่บริการชั่วคราว (ฉบับที่ 38) ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2564 8. ประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่บริการชั่วคราว (ฉบับที่ 39) ตั้งแต่วันที่ 3 – 31 สิงหาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-07-21)

65.00

21/07/2564 : 1. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับฐานการเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้วตามหนังสือสำนักงบประมาณที่ กท 1905/1962 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 - กำหนดคุณลักษณะฯ และราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ 1246/2563 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563 - ได้รับความเห็นชอบให้จัดซื้อฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ 2901/2563 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 - ได้รับอนุมัติสั่งซื้อฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ 2958/2563 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 - บริษัท มาเก็ตติ้ง อีเว้นท์ เซอร์วิซ จำกัด ผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการส่งของตามใบสั่งซื้อเลขที่ สนส 3/64 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 กำหนดส่งของภายใน 5 วันทำการ เรียบร้อยแล้ว ตามใบส่งของลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 - เบิกจ่ายค่าวัสดุและอุปกรณ์สำหรับฐานการเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นจำนวนเงิน 498,120.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 2. ผู้นำกิจกรรมที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน - แต่งตั้งผู้นำกิจกรรมฯ ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) จำนวน 10 ราย ตามคำสั่งสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ที่ 138/2564 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 - เบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 241,000.-บาท (สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) - ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ดังนี้ 1. นางสาวกัญจน์ วรฤทธิ์เรืองอุไร ผู้นำกิจกรรมฯ คหกรรม ทำหน้าที่ให้ความรู้โดยการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์จำนวน 8 เรื่อง ได้แก่ ผักและผลไม้ 5 สี, อาหารคลีน อินโฟกราฟฟิก, ปังหน้าเนยหนึบ, กิ๊บดอกไม้ไหมพรม, 5 พฤติกรรมการเลี้ยงดูที่อาจทำให้เกิดโรคซึมเศร้า, สปาเก็ตตี ซอสมะเขือเทศ (อินโฟไลฟ์สด), สปาเก็ตตี ซอสมะเขือเทศ (ไลฟ์สด) และเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแป้ง ในวันอังคาร - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนนิทรรศการ อาคาร 1 ชั้น 1 2. นายเลิศชาย มณีวาว ผู้นำกิจกรรมฯ ศิลปะสร้างสรรค์ ทำหน้าที่ให้ความรู้โดยการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ อินโฟ พลังบวกกับศิลปะ, อินโฟไลฟ์สด หินน้อยกลายร่าง, ไลฟ์สด เรื่องหินน้อยกลายร่าง และคลิปฉีกให้เป็นรูป ในวันอังคาร - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนศิลปะ อาคาร 1 ชั้น 2 3. นางสาวกชกร โสวภาค ผู้นำกิจกรรมฯ ห้องสมุด ทำหน้าที่ให้ความรู้โดยการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์จำนวน 10 เรื่อง ได้แก่ การซ่อมหนังสือ, การบูลลี่ (Info 1), โมเดลกระดาษ, บอร์ดเกม (Info live), สีสันจากการรูดเชือก, บอร์ดเกม, 5 ประเภทของหนังสือ (Info 2), โปรแกรมวาดรูป (Info 1), ประวัติของห้องสมุดในประเทศไทย และสมุดเล่มเล็ก ในวันอังคาร - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนห้องสมุด อาคาร 1 ชั้น 1 4. นายธีระพันธ์ คำไล้ ผู้นำกิจกรรมฯ ภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทย ทำหน้าที่ให้ความรู้โดยการผลิตสื่อ การเรียนรู้ออนไลน์จำนวน 10 เรื่อง ได้แก่ ประโยชน์ของตาล, (Info) วัฒนธรรมไทย, หน้ากากผีตาโขน, สีสันจากการรูดเชือก, เวียนเทียนกลางน้ำ, info live พลุจำลองฉลองเทศกาล, live พลุจำลองฉลองเทศกาล, (info) โปรแกรมวาดรูป, (info) การอยู่ไฟหลังคลอด และปี่เลียนเสียงนก ในวันอังคาร - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนสวนส้ม อาคาร 2 ชั้น 1 5. นายกฤษฏ์ รุ่งศิลา ผู้นำกิจกรรมฯ สิ่งประดิษฐ์ DIY ทำหน้าที่ให้ความรู้โดยการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์จำนวน 8 เรื่อง ได้แก่ ที่ตากผ้าฝาพัดลม, info live กะลาต้นไม้, live สด กะลาต้นไม้, ที่วางโทรศัพท์จากไม้ไอศกรีม, info ความรู้ ขยะติดเชื้อ, info ความรู้ ขยะรีไซเคิล, โคมไฟจากขวดน้ำ และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในวันอังคาร - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนขยะรีไซเคิล อาคาร 2 ชั้น 2 6. นางสาวกรองขวัญ ขามก้อน ผู้นำกิจกรรมฯ วิทยาศาสตร์ ทำหน้าที่ให้ความรู้โดยการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์จำนวน 10 เรื่อง ได้แก่ เทคโนโลยีการสื่อสารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน, วิวสวยภาพสี่ฤดู (ศิลปะ), ชั้นบรรยากาศของโลก, คุณสมบัติของสีน้ำ (ศิลปะ), มือกระดุกกระดิก, ทรัพยากรธรรมชาติ (info), แป้งโดว์ (info), แป้งโดว์ (live), รถยนต์คันแรกของโลก และโทรศัพท์เครื่องแรกของเกรแฮมเบลล์ ในวันอังคาร - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนไดโนเสาร์ อาคาร 1 ชั้น 3 7. นางสาวปลฉัตร กลิ่นบางพูด ผู้นำกิจกรรมฯ หัตถกรรม ทำหน้าที่ให้ความรู้โดยการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์จำนวน 9 เรื่อง ได้แก่ สร้อยข้อมือ, วิวสวยภาพ 4 ฤดู, ร่มบ่อสร้าง in.1, กระดาษสา in live, กระดาษสา live, คุณสมบัติของสีน้ำ, ต่างหูธุงใยแมงมุม, ตระกร้อสานจากหลอด และเครื่องปั้นดินเผา ในวันอังคาร - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนนิทรรศการ อาคาร 1 ชั้น 2 8. นางสาวณัฐกฤตา เฟื่องจันทร์ ผู้นำกิจกรรมฯ สันทนาการ ทำหน้าที่ให้ความรู้โดยการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์จำนวน 8 เรื่อง ได้แก่ จิกซอว์เจ้าปัญญา, เกมเรียนรู้ทิศทาง, info live การจัดสวนถาด, live การจัดสวนถาด, info ล้างมือให้ถูกวิธี 7 ขั้นตอน, เกมฝาแก้วชวนคิด, สีกับความรู้สึก, และ info เกมเพิ่มทักษะการเคลื่อนไหว ในวันอังคาร - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนเวทีสันทนาการ อาคาร 1 ชั้น 1 9. นางสาวเมธารัตน์ แก้วจันดา ผู้นำกิจกรรมฯ ศิลปะการแสดง ทำหน้าที่ให้ความรู้โดยการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์จำนวน 7 เรื่อง ได้แก่ Info เพลงฉ่อย, ไลฟ์สด เพลงฉ่อย, เครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคกลาง, สาธิตวิธีการทำเล็บฟ้อนภูไท, Info ละครชาตรี, เครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคกลาง และ Info โนรา วันอังคาร - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนสวนส้ม อาคาร 2 ชั้น 1 10. นางสาวปณิดา ใจดี ผู้นำกิจกรรมฯ ต้นกล้าอาเซียน ทำหน้าที่ให้ความรู้โดยการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์จำนวน 8 เรื่อง ได้แก่ ความเชื่อผีนัต, การประดิษฐ์ปีกนกเงือก การเต้นระบำปีกนกเงือก, info live น้ำมันหอมระเหยเครื่องเทศอาเซียน, live น้ำมันหอมระเหยเครื่องเทศอาเซียน, (info) สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศสิงคโปร์, (info) การปกครองประเทศมาเลเซีย, การประดิษฐ์กริชมลายูจำลอง และ (info) คนสยามในประเทศมาเลเซีย ในวันอังคาร - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น ณ โซนอาเซียน อาคาร 1 ชั้น 3 3. กิจกรรมวันเด็ก - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้วตามหนังสือสำนักงบประมาณที่ กท 1905/1962 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 - กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ และกำหนดราคากลางฯ เรียบร้อยแล้วตามหนังสือที่ 1247/2563 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563 - รายงานขอซื้อฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ที่ 2900/2563 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทรเวอร์ เทรดดิ้ง จำกัด ผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการส่งของตามใบสั่งซื้อเลขที่ สนส 12/64 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 กำหนดส่งของภายใน 5 วันทำการ เรียบร้อยแล้ว ตามใบส่งของเลขที่ QP 0126 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563 - เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ และของขวัญของรางวัลกิจกรรมวันเด็ก เป็นจำนวนเงิน 493,550.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) - ได้รับความเห็นชอบให้เลื่อนการจัดกิจกรรมวันเด็ก จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลาย ตามหนังสือ ที่ กท 1204/056 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 4. กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ - ขออนุมัติจัดกิจกรรมและประมาณการค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกลุ่มงานบริหารแหล่งเรียนรู้ ที่ 66/2564 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 - ได้รับอนุมัติเห็นชอบให้เลื่อนการจัดกิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลาย ตามหนังสือ ที่ กท 1204/1926 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 5. จำนวนผู้ใช้บริการ เดือนตุลาคม 2563 จำนวน 10,043 คน เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 6,024 คน เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 3,410 คน เดือนมกราคม 2564 จำนวน 1,328 คน เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 3,298 คน เดือนมีนาคม 2564 จำนวน 5,899 คน เดือนเมษายน 2564 จำนวน 2,073 คน เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน – คน เดือนมิถุนายน 2564 จำนวน - คน หมายเหตุ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) ปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 ถึง 27 กรกฎาคม 2564 ตามประกาศ ดังนี้ 1. ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป้นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 25 เมษายน 2564 ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน ถึง 9 พฤษภาคม 2564 2. ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป้นการชั่วคราว (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่วันที่ 10 ถึง 17 พฤษภาคม 2564 3. ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป้นการชั่วคราว (ฉบับที่ 29) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่วันที่ 17 ถึง 30 พฤษภาคม 2564 4. ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป้นการชั่วคราว (ฉบับที่ 31) ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 14 มิถุนายน 2564 5. ประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ปิดให้บริการศูนย์เยาวชน พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร ศูนย์กีฬา และเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (บ้านจิรายุ-พูนทรัพย์) ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่วันที่ 14 ถึง 30 มิถุนายน 2564 6. ประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ปิดให้บริการศูนย์เยาวชน พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร ศูนย์กีฬา ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 27 กรกฎาคม2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-06-17)

60.00

17/06/2564 : 1. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับฐานการเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้วตามหนังสือสำนักงบประมาณที่ กท 1905/1962 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 - กำหนดคุณลักษณะฯ และราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ 1246/2563 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563 - ได้รับความเห็นชอบให้จัดซื้อฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ 2901/2563 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 - ได้รับอนุมัติสั่งซื้อฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ 2958/2563 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 - บริษัท มาเก็ตติ้ง อีเว้นท์ เซอร์วิซ จำกัด ผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการส่งของตามใบสั่งซื้อเลขที่ สนส 3/64 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 กำหนดส่งของภายใน 5 วันทำการ เรียบร้อยแล้ว ตามใบส่งของลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 - เบิกจ่ายค่าวัสดุและอุปกรณ์สำหรับฐานการเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นจำนวนเงิน 498,120.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 2. ผู้นำกิจกรรมที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน - แต่งตั้งผู้นำกิจกรรมฯ ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) เพิ่มเติมจำนวน 1 ราย ตามคำสั่งสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ที่ 358/2563 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563 - แต่งตั้งผู้นำกิจกรรมฯ ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) เพิ่มเติมจำนวน 9 ราย ตามคำสั่งสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ที่ 35/2564 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 - แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งผู้นำกิจกรรมฯ ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) ตามคำสั่งสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ที่ 88/2564 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 - แต่งตั้งผู้นำกิจกรรมฯ ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) จำนวน 10 ราย ตามคำสั่งสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ที่ 138/2564 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 - เบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 248,000.-บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) - ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ดังนี้ 1. นางสาวกัญจน์ วรฤทธิ์เรืองอุไร ผู้นำกิจกรรมฯ คหกรรม ทำหน้าที่ให้ความรู้โดยการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์จำนวน 8 เรื่อง ได้แก่ 5 สมุนไพรบรรเทาหวัด, มาลัยมะลิทิชชู, ขนมกระเช้าสีดา, ประโยชน์ของการประกอบอาหาร, ไดฟูกุไส้สตรอว์เบอร์รี่, (info) คุกกี้เนยสด, คุกกี้เนยสด (ไลฟ์สด) และบราวนี่ ในวันอังคาร - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนนิทรรศการ อาคาร 1 ชั้น 1 2. นายเลิศชาย มณีวาว ผู้นำกิจกรรมฯ ศิลปะสร้างสรรค์ ทำหน้าที่ให้ความรู้โดยการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์จำนวน 8 เรื่อง ได้แก่ สาระความรู้เรื่องการแรเงา, จินตนาการของฉันกับงานปั้น, ศิลปะการม้วนกระดาษ, ศิลปะในยุคหิน, ประเภทของสี, (info) เติมสี เติมจินตนาการ, เติมสี เติมจินตนาการ และเป่าสีตามจินตนาการ ในวันอังคาร - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนศิลปะ อาคาร 1 ชั้น 2 3. นางสาวกชกร โสวภาค ผู้นำกิจกรรมฯ ห้องสมุด ทำหน้าที่ให้ความรู้โดยการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์จำนวน 7 เรื่อง ได้แก่ ห้องสมุดมีชีวิต, แพร่ภาพสด เรื่องการแบ่งหมวดหมู่หนังสือ, ป๊อปอัพเรือ, ไดโนน้อย, (info) 5 รูปแบบยอดฮิต การเย็บสมุด, แพร่ภาพสด และแทนแกรม ในวันอังคาร - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนห้องสมุด อาคาร 1 ชั้น 1 4. นายธีระพันธ์ คำไล้ ผู้นำกิจกรรมฯ ภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทย ทำหน้าที่ให้ความรู้โดยการผลิตสื่อ การเรียนรู้ออนไลน์จำนวน 7 เรื่อง ได้แก่ ที่ติดตู้เย็นผีตาโขน, งอบไทย, ลูกประคบสมุนไพร, ประเพณีชักพระ, บั้งไฟเหินฟ้า, info การแพร่ภาพสดหนังสติ๊กยิงลูกยางนา และหนังสติ๊กยิงลูกยางนาประดิษฐ์ ในวันอังคาร - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนสวนส้ม อาคาร 2 ชั้น 1 5. นายกฤษฏ์ รุ่งศิลา ผู้นำกิจกรรมฯ สิ่งประดิษฐ์ DIY ทำหน้าที่ให้ความรู้โดยการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์จำนวน 7 เรื่อง ได้แก่ ดอกทิวลิปจากดอกพลาสติก, การวาดรูปการ์ตูนง่ายๆ, คอนโดใส่ของจากแกนกระดาษทิชชู, ขยะติดเชื้อ, เรื่องเล่าของเจ้าพลาสติก, info แขวนใจให้เธอ และแขวนใจให้เธอ ในวันอังคาร - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนขยะรีไซเคิล อาคาร 2 ชั้น 2 6. นางสาวกรองขวัญ ขามก้อน ผู้นำกิจกรรมฯ วิทยาศาสตร์ ทำหน้าที่ให้ความรู้โดยการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์จำนวน 9 เรื่อง ได้แก่ แนะนำโซนไดโนเสาร์, ปอดลูกโป่ง, ตุ๊กตาโยกเยก, ทีเร็กซ์ ราชาแห่งไดโนเสาร์, รถพลังลูกโป่ง, info ภูเขาไฟ, ไลฟ์สด ภูเขาไฟ, ขั้นตอนการเข้าใช้บริการ ศูนย์การเรียนรู้สำหรับครอบครัว และประชาสัมพันธ์เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์การเรียนรู้สำหรับครอบครัว ในวันอังคาร - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนไดโนเสาร์ อาคาร 1 ชั้น 3 7. นางสาวปลฉัตร กลิ่นบางพูด ผู้นำกิจกรรมฯ หัตถกรรม ทำหน้าที่ให้ความรู้โดยการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์จำนวน 8 เรื่อง ได้แก่ ผ้ามัดย้อม, เหรียญโปรยทาน, กระเป๋าสุดเก๋, คุณธรรมจริยธรรม, ช่างสิบหมู่ ep1, ช่างสิบหมู่ ep2, info ตระกร้าแฟนซี และตระกร้าแฟนซี ในวันอังคาร - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนนิทรรศการ อาคาร 1 ชั้น 2 8. นางสาวณัฐกฤตา เฟื่องจันทร์ ผู้นำกิจกรรมฯ สันทนาการ ทำหน้าที่ให้ความรู้โดยการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์จำนวน 9 เรื่อง ได้แก่ แตะสีตามคำบอก, มือเท้าก้าวให้ถูก, โยนถุงถั่ว, เกมเลื่อนภาพจากกล่องกระดาษ, สุขภาพดีด้วย บาสโลบ (info), สุขภาพดีด้วย บาสโลบ (สด), ดอกไม้กับตัวเลข, แนะนำบุคลากรและกฎระเบียบข้อปฏิบัติ ในวันอังคาร - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนเวทีสันทนาการ อาคาร 1 ชั้น 1 9. นางสาวอนัญพร เทพรักษา ผู้นำกิจกรรมฯ ศิลปะการแสดง ทำหน้าที่ให้ความรู้โดยการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์จำนวน 7 เรื่อง ได้แก่ แพร่ภาพสดระบำไก่, สาธิตการทำแก้วกลลวง, สาธิตการทำดอกบัวที่ใช้ในการแสดง, แพร่ภาพสดระบำดอกบัว, ให้ความรู้ เรื่อง เครื่องดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ, ให้ความรู้ หุ่นกระบอก และสาธิตการทำหุ่นนิ้วมือลังไข่ ในวันอังคาร - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนสวนส้ม อาคาร 2 ชั้น 1 10. นางสาวปณิดา ใจดี ผู้นำกิจกรรมฯ ต้นกล้าอาเซียน ทำหน้าที่ให้ความรู้โดยการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์จำนวน 8 เรื่อง ได้แก่ สาธิตกิจกรรมหมวกหนอนหลา, สาธิตกิจกรรมปิ่นปักผมส่าว, สาธิตกิจกรรม หมากเก็บมาเลเซีย, สื่อความรู้ Pag Pag อาหารฝุ่น, สื่อความรู้เรื่องวันชาติบรูไน, สาธิตกิจกรรมที่คาดหน้าผากกรุงวุส, info การแพร่ภาพสด Nasi lemak และแพร่ภาพสดกิจกรรม Nasi lemak ในวันอังคาร - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น ณ โซนอาเซียน อาคาร 1 ชั้น 3 3. กิจกรรมวันเด็ก - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้วตามหนังสือสำนักงบประมาณที่ กท 1905/1962 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 - กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ และกำหนดราคากลางฯ เรียบร้อยแล้วตามหนังสือที่ 1247/2563 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563 - รายงานขอซื้อฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ที่ 2900/2563 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทรเวอร์ เทรดดิ้ง จำกัด ผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการส่งของตามใบสั่งซื้อเลขที่ สนส 12/64 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 กำหนดส่งของภายใน 5 วันทำการ เรียบร้อยแล้ว ตามใบส่งของเลขที่ QP 0126 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563 - เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ และของขวัญของรางวัลกิจกรรมวันเด็ก เป็นจำนวนเงิน 493,550.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) - ได้รับความเห็นชอบให้เลื่อนการจัดกิจกรรมวันเด็ก จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลาย ตามหนังสือ ที่ กท 1204/056 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 4. กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ - ขออนุมัติจัดกิจกรรมและประมาณการค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกลุ่มงานบริหารแหล่งเรียนรู้ ที่ 66/2564 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 - ได้รับอนุมัติเห็นชอบให้เลื่อนการจัดกิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลาย ตามหนังสือ ที่ กท 1204/1926 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 5. จำนวนผู้ใช้บริการ เดือนตุลาคม 2563 จำนวน 10,043 คน เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 6,024 คน เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 3,410 คน เดือนมกราคม 2564 จำนวน 1,328 คน เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 3,298 คน เดือนมีนาคม 2564 จำนวน 5,899 คน เดือนเมษายน 2564 จำนวน 2,073 คน เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน - คน หมายเหตุ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) ปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 ตามประกาศ ดังนี้ 1. ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป้นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 25 เมษายน 2564 ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน ถึง 9 พฤษภาคม 2564 2. ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป้นการชั่วคราว (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่วันที่ 10 ถึง 17 พฤษภาคม 2564 3. ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป้นการชั่วคราว (ฉบับที่ 29) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่วันที่ 17 ถึง 30 พฤษภาคม 2564 4. ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป้นการชั่วคราว (ฉบับที่ 31) ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 14 มิถุนายน 2564 5. ประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ปิดให้บริการศูนย์เยาวชน พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร ศูนย์กีฬา และเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (บ้านจิรายุ-พูนทรัพย์) ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่วันที่ 14 ถึง 30 มิถุนายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-05-25)

55.00

25/05/2564 : 1. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับฐานการเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้วตามหนังสือสำนักงบประมาณที่ กท 1905/1962 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 - กำหนดคุณลักษณะฯ และราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ 1246/2563 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563 - ได้รับความเห็นชอบให้จัดซื้อฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ 2901/2563 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 - ได้รับอนุมัติสั่งซื้อฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ 2958/2563 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 - บริษัท มาเก็ตติ้ง อีเว้นท์ เซอร์วิซ จำกัด ผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการส่งของตามใบสั่งซื้อเลขที่ สนส 3/64 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 กำหนดส่งของภายใน 5 วันทำการ เรียบร้อยแล้ว ตามใบส่งของลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 - เบิกจ่ายค่าวัสดุและอุปกรณ์สำหรับฐานการเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นจำนวนเงิน 498,120.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 2. ผู้นำกิจกรรมที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน - แต่งตั้งผู้นำกิจกรรมฯ ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) เพิ่มเติมจำนวน 1 ราย ตามคำสั่งสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ที่ 358/2563 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563 - แต่งตั้งผู้นำกิจกรรมฯ ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) เพิ่มเติมจำนวน 9 ราย ตามคำสั่งสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ที่ 35/2564 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 - แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งผู้นำกิจกรรมฯ ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) ตามคำสั่งสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ที่ 88/2564 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 - เบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมฯ ประจำเดือนเมษายน 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 205,000.-บาท (สองแสนห้าพันบาทถ้วน) - ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน เมษายน 2564 ดังนี้ 1. นางสาวกัญจน์ วรฤทธิ์เรืองอุไร ผู้นำกิจกรรมฯ คหกรรม ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรม พิมพ์เสนน้ำ และปั้นสิบไส้ถั่ว ในวันอังคาร - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนนิทรรศการ อาคาร 1 ชั้น 1 2. นายเลิศชาย มณีวาว ผู้นำกิจกรรมฯ ศิลปะสร้างสรรค์ ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรม ศิลปะการม้วนกระดาษ และบอลลูนของฉัน ในวันอังคาร - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนศิลปะ อาคาร 1 ชั้น 2 3. นางสาวกชกร โสวภาค ผู้นำกิจกรรมฯ ห้องสมุด ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมโมเดลกระดาษ และแทนแกรม ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนห้องสมุด อาคาร 1 ชั้น 1 4. นายธีระพันธ์ คำไล้ ผู้นำกิจกรรมฯ ภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทย ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมกลองลั่นสนั่นทุ่ง และบั้งไฟเหินฟ้า ในวันอังคาร - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนสวนส้ม อาคาร 2 ชั้น 1 5. นายกฤษฏ์ รุ่งศิลา ผู้นำกิจกรรมฯ สิ่งประดิษฐ์ DIY ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมเรือรักกระดาษ และเรื่องมูหมู ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนขยะรีไซเคิล อาคาร 2 ชั้น 2 6. นางสาวกรองขวัญ ขามก้อน ผู้นำกิจกรรมฯ วิทยาศาสตร์ ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมแก้วดวงจันทร์ และตุ๊กตาโยกเยก ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนไดโนเสาร์ อาคาร 1 ชั้น 3 7. นางสาวปลฉัตร กลิ่นบางพูด ผู้นำกิจกรรมฯ หัตถกรรม ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรม ร่มจิ๋ว และพุ่มดอกไม้ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนนิทรรศการ อาคาร 1 ชั้น 2 8. นางสาวณัฐกฤตา เฟื่องจันทร์ ผู้นำกิจกรรมฯ สันทนาการ ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมบอกเลยว่าแชมป์ และแบ่งสรร ปันสุข ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนเวทีสันทนาการ อาคาร 1 ชั้น 1 9. นางสาวอนัญพร เทพรักษา ผู้นำกิจกรรมฯ ศิลปะการแสดง ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมลูกเต๋าภาษาท่า และหัวไก่กุ๊กกุ๊ก ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนสวนส้ม อาคาร 2 ชั้น 1 10. นางสาวปณิดา ใจดี ผู้นำกิจกรรมฯ ต้นกล้าอาเซียน ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรม หน้ากาก Ati – Atihan (อาติ – อาติฮัน) และหมวก Ati – Atihan (อาติ – อาติฮัน) ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนอาเซียน อาคาร 1 ชั้น 3 3. กิจกรรมวันเด็ก - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้วตามหนังสือสำนักงบประมาณที่ กท 1905/1962 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 - กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ และกำหนดราคากลางฯ เรียบร้อยแล้วตามหนังสือที่ 1247/2563 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563 - รายงานขอซื้อฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ที่ 2900/2563 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทรเวอร์ เทรดดิ้ง จำกัด ผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการส่งของตามใบสั่งซื้อเลขที่ สนส 12/64 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 กำหนดส่งของภายใน 5 วันทำการ เรียบร้อยแล้ว ตามใบส่งของเลขที่ QP 0126 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563 - เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ และของขวัญของรางวัลกิจกรรมวันเด็ก เป็นจำนวนเงิน 493,550.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) - ได้รับความเห็นชอบให้เลื่อนการจัดกิจกรรมวันเด็ก จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลาย ตามหนังสือ ที่ กท 1204/056 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 4. กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ - ขออนุมัติจัดกิจกรรมและประมาณการค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกลุ่มงานบริหารแหล่งเรียนรู้ ที่ 66/2564 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 - ได้รับอนุมัติเห็นชอบให้เลื่อนการจัดกิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลาย ตามหนังสือ ที่ กท 1204/1926 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 5. จำนวนผู้ใช้บริการ เดือนตุลาคม 2563 จำนวน 10,043 คน เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 6,024 คน เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 3,410 คน เดือนมกราคม 2564 จำนวน 1,328 คน เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 3,298 คน เดือนมีนาคม 2564 จำนวน 5,899 คน เดือนเมษายน 2564 จำนวน 2,073 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-16)

50.00

16/04/2564 : 1. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับฐานการเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้วตามหนังสือสำนักงบประมาณที่ กท 1905/1962 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 - กำหนดคุณลักษณะฯ และราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ 1246/2563 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563 - ได้รับความเห็นชอบให้จัดซื้อฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ 2901/2563 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 - ได้รับอนุมัติสั่งซื้อฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ 2958/2563 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 - บริษัท มาเก็ตติ้ง อีเว้นท์ เซอร์วิซ จำกัด ผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการส่งของตามใบสั่งซื้อเลขที่ สนส 3/64 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 กำหนดส่งของภายใน 5 วันทำการ เรียบร้อยแล้ว ตามใบส่งของลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 - เบิกจ่ายค่าวัสดุและอุปกรณ์สำหรับฐานการเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นจำนวนเงิน 498,120.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 2. ผู้นำกิจกรรมที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน - แต่งตั้งผู้นำกิจกรรมฯ ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) เพิ่มเติมจำนวน 1 ราย ตามคำสั่งสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ที่ 358/2563 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563 - แต่งตั้งผู้นำกิจกรรมฯ ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) เพิ่มเติมจำนวน 9 ราย ตามคำสั่งสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ที่ 35/2564 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 - เบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมฯ ประจำเดือนมีนาคม 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 260,000.-บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) - ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มีนาคม 2564 ดังนี้ 1. นางสาวกัญจน์ วรฤทธิ์เรืองอุไร ผู้นำกิจกรรมฯ คหกรรม ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรม หมวกใบจิ๋วกับยางรัดผม หมวกใบจิ๋วกับด้ามดินสอ และลอดช่องสิงคโปร์ ในวันอังคาร - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนนิทรรศการ อาคาร 1 ชั้น 1 2. นายเลิศชาย มณีวาว ผู้นำกิจกรรมฯ ศิลปะสร้างสรรค์ ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรม ฉีกปะสร้างสรรค์ และภาพสวยด้วยมิติ ในวันอังคาร - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนศิลปะ อาคาร 1 ชั้น 2 3. นางสาวกชกร โสวภาค ผู้นำกิจกรรมฯ ห้องสมุด ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรม ปกหนังสือแฟนซี และแพ็คแมนกินเรขาคณิต ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนห้องสมุด อาคาร 1 ชั้น 1 4. นายธีระพันธ์ คำไล้ ผู้นำกิจกรรมฯ ภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทย ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมฮอกโมบาย และหนังสติ๊กยิงลูกยางนาประดิษฐ์ ในวันอังคาร - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนสวนส้ม อาคาร 2 ชั้น 1 5. นายกฤษฏ์ รุ่งศิลา ผู้นำกิจกรรมฯ สิ่งประดิษฐ์ DIY ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมหัวใจมหาสมุทร และสัตว์เลี้ยงของหนู ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนขยะรีไซเคิล อาคาร 2 ชั้น 2 6. นางสาวกรองขวัญ ขามก้อน ผู้นำกิจกรรมฯ วิทยาศาสตร์ ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมแม่เหล็กติดตู้เย็น และการเดินทางของเสียง ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนไดโนเสาร์ อาคาร 1 ชั้น 3 7. นางสาวปลฉัตร กลิ่นบางพูด ผู้นำกิจกรรมฯ หัตถกรรม ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรม ธุงใยแมงมุม และกระเป๋าสุดเก๋ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนนิทรรศการ อาคาร 1 ชั้น 2 8. นางสาวณัฐกฤตา เฟื่องจันทร์ ผู้นำกิจกรรมฯ สันทนาการ ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมมองทางนั้นก็เจอ มองทางนี้ก็เจอ และ Know Covie-19 พิชิตตุ๊กตุ่น ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุด นักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนเวทีสันทนาการ อาคาร 1 ชั้น 1 9. นางสาววราภรณ์ สุวรรณวัฒน์ ผู้นำกิจกรรมฯ ศิลปะการแสดง ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมละครจิ๋ว และละครเงา ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนสวนส้ม อาคาร 2 ชั้น 1 10. นางสาวปณิดา ใจดี ผู้นำกิจกรรมฯ ต้นกล้าอาเซียน ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรม keris กริชมลายู และที่คาดผมหน้าผาก Runggus ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนอาเซียน อาคาร 1 ชั้น 3 3. กิจกรรมวันเด็ก - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้วตามหนังสือสำนักงบประมาณที่ กท 1905/1962 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 - กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ และกำหนดราคากลางฯ เรียบร้อยแล้วตามหนังสือที่ 1247/2563 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563 - รายงานขอซื้อฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ที่ 2900/2563 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทรเวอร์ เทรดดิ้ง จำกัด ผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการส่งของตามใบสั่งซื้อเลขที่ สนส 12/64 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 กำหนดส่งของภายใน 5 วันทำการ เรียบร้อยแล้ว ตามใบส่งของเลขที่ QP 0126 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563 - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ และของขวัญของรางวัลกิจกรรมวันเด็ก เป็นจำนวนเงิน 493,550.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 4. กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ - ขออนุมัติจัดกิจกรรมและประมาณการค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกลุ่มงานบริหารแหล่งเรียนรู้ ที่ 66/2564 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 5. จำนวนผู้ใช้บริการ เดือนตุลาคม 2563 จำนวน 10,043 คน เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 6,024 คน เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 3,410 คน เดือนมกราคม 2564 จำนวน 1,328 คน เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 3,298 คน เดือนมีนาคม 2564 จำนวน 5,899 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-03-10)

45.00

10/03/2564 : 1. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับฐานการเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้วตามหนังสือสำนักงบประมาณที่ กท 1905/1962 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 - กำหนดคุณลักษณะฯ และราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ 1246/2563 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563 - ได้รับความเห็นชอบให้จัดซื้อฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ 2901/2563 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 - ได้รับอนุมัติสั่งซื้อฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ 2958/2563 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 - บริษัท มาเก็ตติ้ง อีเว้นท์ เซอร์วิซ จำกัด ผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการส่งของตามใบสั่งซื้อเลขที่ สนส 3/64 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 กำหนดส่งของภายใน 5 วันทำการ เรียบร้อยแล้ว ตามใบส่งของลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 - เบิกจ่ายค่าวัสดุและอุปกรณ์สำหรับฐานการเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นจำนวนเงิน 498,120.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 2. ผู้นำกิจกรรมที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน - แต่งตั้งผู้นำกิจกรรมฯ ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) เพิ่มเติมจำนวน 1 ราย ตามคำสั่งสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ที่ 358/2563 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563 - แต่งตั้งผู้นำกิจกรรมฯ ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) เพิ่มเติมจำนวน 9 ราย ตามคำสั่งสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ที่ 35/2564 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 - เบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 240,000.-บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) - ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้ 1. นางสาวกัญจน์ วรฤทธิ์เรืองอุไร ผู้นำกิจกรรมฯ คหกรรม ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรม สบู่สู้โควิด และไดฟูกุ มุ้งมิ้ง ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนนิทรรศการ อาคาร 1 ชั้น 1 2. นายเลิศชาย มณีวาว ผู้นำกิจกรรมฯ ศิลปะสร้างสรรค์ ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมสร้างสรรค์จินตนาการด้วยแอร์บรัช ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนศิลปะ อาคาร 1 ชั้น 2 3. นางสาวกชกร โสวภาค ผู้นำกิจกรรมฯ ห้องสมุด ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมโคมกระดาษ และเรื่องนี้หนูอยากเล่า ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนห้องสมุด อาคาร 1 ชั้น 1 4. นายธีระพันธ์ คำไล้ ผู้นำกิจกรรมฯ ภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทย ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมปี่เสียงนก และ พัดลมมือถือไม้ไผ่ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนสวนส้ม อาคาร 2 ชั้น 1 5. นายกฤษฏ์ รุ่งศิลา ผู้นำกิจกรรมฯ สิ่งประดิษฐ์ DIY ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมที่แขวนแสนหวาน และห่วงแห่งรัก ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนขยะรีไซเคิล อาคาร 2 ชั้น 2 6. นางสาวกรองขวัญ ขามก้อน ผู้นำกิจกรรมฯ วิทยาศาสตร์ ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมแป้งโดว์นำไฟฟ้า และตุ๊กตาลมคืนชีพ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนไดโนเสาร์ อาคาร 1 ชั้น 3 7. นางสาวปลฉัตร กลิ่นบางพูด ผู้นำกิจกรรมฯ หัตถกรรม ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมสร้อยข้อมือลูกปัด และพวงกุญแจลูกปัด ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนนิทรรศการ อาคาร 1 ชั้น 2 8. นางสาวณัฐกฤตา เฟื่องจันทร์ ผู้นำกิจกรรมฯ สันทนาการ ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมเกมถอดรหัส และ TIN CAN GAME ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนเวทีสันทนาการ อาคาร 1 ชั้น 1 9. นางสาววราภรณ์ สุวรรณวัฒน์ ผู้นำกิจกรรมฯ ศิลปะการแสดง ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมนาฏศิลป์พื้นฐาน (เพลงงามแสงเดือน) หุ่นนิ้วมือลังไข่ และเครื่องดนตรีเจ้าป่า ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนสวนส้ม อาคาร 2 ชั้น 1 10. นางสาวปณิดา ใจดี ผู้นำกิจกรรมฯ ต้นกล้าอาเซียน ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมดอกไม้อาเซียน และกล่องอาเซียนหรรษา ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนอาเซียน อาคาร 1 ชั้น 3 3. กิจกรรมวันเด็ก - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้วตามหนังสือสำนักงบประมาณที่ กท 1905/1962 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 - กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ และกำหนดราคากลางฯ เรียบร้อยแล้วตามหนังสือที่ 1247/2563 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563 - รายงานขอซื้อฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ที่ 2900/2563 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทรเวอร์ เทรดดิ้ง จำกัด ผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการส่งของตามใบสั่งซื้อเลขที่ สนส 12/64 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 กำหนดส่งของภายใน 5 วันทำการ เรียบร้อยแล้ว ตามใบส่งของเลขที่ QP 0126 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563 - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ และของขวัญของรางวัลกิจกรรมวันเด็ก เป็นจำนวนเงิน 493,550.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 4. กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ - ขออนุมัติจัดกิจกรรมและประมาณการค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกลุ่มงานบริหารแหล่งเรียนรู้ ที่ 66/2564 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 5. จำนวนผู้ใช้บริการ เดือนตุลาคม 2563 จำนวน 10,043 คน เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 6,024 คน เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 3,410 คน เดือนมกราคม 2564 จำนวน 1,328 คน เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 3,298 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-20)

40.00

20/02/2564 : 1. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับฐานการเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้วตามหนังสือสำนักงบประมาณที่ กท 1905/1962 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 - กำหนดคุณลักษณะฯ และราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ 1246/2563 ลงวันที่ 28 ตุลาคม ๒๕๖๓ - ได้รับความเห็นชอบให้จัดซื้อฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ 2901/2563 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 - ได้รับอนุมัติสั่งซื้อฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ 2958/2563 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 - บริษัท มาเก็ตติ้ง อีเว้นท์ เซอร์วิซ จำกัด ผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการส่งของตามใบสั่งซื้อเลขที่ สนส 3/64 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 กำหนดส่งของภายใน 5 วันทำการ เรียบร้อยแล้ว ตามใบส่งของลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563. - เบิกจ่ายค่าวัสดุและอุปกรณ์สำหรับฐานการเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นจำนวนเงิน 498,120.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 2. ผู้นำกิจกรรมที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน - แต่งตั้งผู้นำกิจกรรมฯ ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) เพิ่มเติมจำนวน 1 ราย ตามคำสั่งสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ที่ 358/2563 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563 - แต่งตั้งผู้นำกิจกรรมฯ ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) เพิ่มเติมจำนวน ๙ ราย ตามคำสั่งสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ที่ 35/2564 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 - เบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมฯ ประจำเดือนธันวาคม 2563 ในระหว่างวันที่ 22 – 31 ธันวาคม 2563เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 72,000.-บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) - เบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมฯ ประจำเดือนมกราคม 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 212,000.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) - ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มกราคม 2564 ดังนี้ 1. นางสาวกัญจน์ วรฤทธิ์เรืองอุไร ผู้นำกิจกรรมฯ คหกรรม ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมซุปเปอร์คิดส์พิชิตโควิด – 19 ครองแครงครองใจ พัดแอนิมอล และกล่องใส่ดินสออเนกประสงค์ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนนิทรรศการ อาคาร 1 ชั้น 1 2. นายเลิศชาย มณีวาว ผู้นำกิจกรรมฯ ศิลปะสร้างสรรค์ ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมพิมพ์สีเติมฝัน ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนศิลปะ อาคาร 1 ชั้น 2 3. นางสาวพัชรินทร์ ดิษด้วง ผู้นำกิจกรรมฯ ห้องสมุด ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมตกสัตว์ตามคำใบ้ และป้ายชื่อห้อยกระเป๋า อาคาร 1 ชั้น 1 ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนห้องสมุด อาคาร 1 ชั้น 1 4. นายธีระพันธ์ คำไล้ ผู้นำกิจกรรมฯ ภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทย ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมรถบังคับแรงลม และราวแขวนพวงกุญแจและเครื่องประดับ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนสวนส้ม อาคาร 2 ชั้น 1 5. นายกฤษฏ์ รุ่งศิลา ผู้นำกิจกรรมฯ สิ่งประดิษฐ์ DIY ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมสมุดโน้ตและกระเป๋าสตางค์ของหนู และภาพแห่งความรักและความสุข ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนขยะรีไซเคิล อาคาร 2 ชั้น 2 6. นายจักรินทร์ กลั่นประดิษฐ์ ผู้นำกิจกรรมฯ วิทยาศาสตร์ ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมแตรกระป๋อง และป๋องแป๋ง ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนไดโนเสาร์ อาคาร 1 ชั้น 3 7. นางสาวปลฉัตร กลิ่นบางพูด ผู้นำกิจกรรมฯ หัตถกรรม ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมงานปักพื้นฐาน ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนนิทรรศการ อาคาร 1 ชั้น 2 8. นางสาวณัฐกฤตา เฟื่องจันทร์ ผู้นำกิจกรรมฯ สันทนาการ ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรม เคนดามะ และเรามาขยับกัน ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนเวที - สันทนาการ อาคาร 1 ชั้น 1 9. นางสาววราภรณ์ สุวรรณวัฒน์ ผู้นำกิจกรรมฯ ศิลปะการแสดง ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมนาฏศิลป์พื้นฐาน หุ่นกระบอกไทย ลูกแซกเสียงใส ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนห้องสวนส้ม อาคาร 2 ชั้น 1 3. กิจกรรมวันเด็ก - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้วตามหนังสือสำนักงบประมาณที่ กท 1905/1962 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 - กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ และกำหนดราคากลางฯ เรียบร้อยแล้วตามหนังสือที่ 1247/2563 ลงวันที่ 28 ตุลาคม ๒๕๖๓ - รายงานขอซื้อฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ที่ 2900/2563 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทรเวอร์ เทรดดิ้ง จำกัด ผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการส่งของตามใบสั่งซื้อเลขที่ สนส 12/64 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 กำหนดส่งของภายใน 5 วันทำการ เรียบร้อยแล้ว ตามใบส่งของเลขที่ QP 0126 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563. - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ และของขวัญของรางวัลกิจกรรมวันเด็ก เป็นจำนวนเงิน 493,550.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 4. กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ - ขออนุมัติจัดกิจกรรมและประมาณการค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกลุ่มงานบริหารแหล่งเรียนรู้ ที่ 66/2564 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 5. จำนวนผู้ใช้บริการ เดือนตุลาคม 2563 จำนวน 10,043 คน เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 6,024 คน เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 3,410 คน เดือนมกราคม 2564 จำนวน 1,328 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ผู้นำกิจกรรมต้นกล้าอาเซียน เพิ่งได้รับการสรรหาและจะปฏิบัติงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ตามคำสั่งสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ที่ 35/2564 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-01-12)

35.00

12/01/2564 : 1. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับฐานการเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้วตามหนังสือสำนักงบประมาณที่ กท 1905/1962 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 - กำหนดคุณลักษณะฯ และราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ ๑246/๒๕๖๓ ลงวันที่ 28 ตุลาคม ๒๕๖๓ - ได้รับความเห็นชอบให้จัดซื้อฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ 2901/2563 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 - ได้รับอนุมัติสั่งซื้อฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ 2958/2563 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 - บริษัท มาเก็ตติ้ง อีเว้นท์ เซอร์วิซ จำกัด ผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการส่งของตามใบสั่งซื้อเลขที่ สนส 3/64 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 กำหนดส่งของภายใน 5 วันทำการ เรียบร้อยแล้ว ตามใบส่งของลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563. - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าวัสดุและอุปกรณ์สำหรับฐานการเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นจำนวนเงิน 498,120.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 2. วิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ - แต่งตั้งวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) เพิ่มเติมจำนวน 1 ราย ตามคำสั่งสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ที่ 358/2563 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563 - เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร ประจำเดือนธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 127,440.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) - ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ดังนี้ 1. นางสาวกัญจน์ วรฤทธิ์เรืองอุไร วิทยากรกิจกรรมคหกรรม ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรม ขนมลูกชุบ ขนมช่อผกากรอง และกิ๊บติดผมและพวงกุญแจอีโมจิ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนนิทรรศการ อาคาร 1 ชั้น 1 2. นายเลิศชาย มณีวาว วิทยากรกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมสีสันวันคริสต์มาส ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนศิลปะ อาคาร 1 ชั้น 2 3. นางสาวพัชรินทร์ ดิษด้วง วิทยากรกิจกรรมห้องสมุด ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมกระดานภาพหรรษา ของขวัญสร้างสุข และนิทานของฉันบนปฏิทิน อาคาร 1 ชั้น 1 ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนห้องสมุด อาคาร 1 ชั้น 1 4. นายธีระพันธ์ คำไล้ วิทยากรกิจกรรมภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทย ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมบ้านไม้มุงจากจำลอง ไม้กวาดอันจ้อย และพลุจำลองฉลองปีใหม่ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนสวนส้ม อาคาร 2 ชั้น 1 5. นายกฤษฏ์ รุ่งศิลา วิทยากรกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ DIY ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมซานตาครอสที่รัก และหนูน้อยหมวกแดง ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนขยะรีไซเคิล อาคาร 2 ชั้น 2 6. นายจักรินทร์ กลั่นประดิษฐ์ วิทยากรกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมกังหันหมุน สีเต้นระบำ และเทียนไอศกรีม ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนไดโนเสาร์ อาคาร 1 ชั้น 3 7. นางสาวปลฉัตร กลิ่นบางพูด วิทยากรกิจกรรมหัตถกรรม ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมกล้วยไม้ป่าดอกไม้นานาพันธุ์ และของตกแต่งวันคริสต์มาส ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนนิทรรศการ อาคาร 1 ชั้น 2 8. นางสาวณัฐกฤตา เฟื่องจันทร์ วิทยากรกิจกรรมสันทนาการ ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรม ดรรชนีที่รัก เขาวงกต และโบว์ลิงคริสต์มาส ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนเวที - สันทนาการ อาคาร 1 ชั้น 1 9. นางสาววราภรณ์ สุวรรณวัฒน์ วิทยากรกิจกรรมศิลปะการแสดง ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมนาฏศิลป์พื้นฐาน ละครเวทีสัตว์น้อย ละครเวทีคริสต์มาสอีฟ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนห้องสวนส้ม อาคาร 2 ชั้น 1 3. กิจกรรมวันเด็ก - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้วตามหนังสือสำนักงบประมาณที่ กท 1905/1962 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 - กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ และกำหนดราคากลางฯ เรียบร้อยแล้วตามหนังสือที่ ๑247/๒๕๖๓ ลงวันที่ 28 ตุลาคม ๒๕๖๓ - รายงานขอซื้อฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ที่ 2900/2563 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทรเวอร์ เทรดดิ้ง จำกัด ผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการส่งของตามใบสั่งซื้อเลขที่ สนส 12/64 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 กำหนดส่งของภายใน 5 วันทำการ เรียบร้อยแล้ว ตามใบส่งของเลขที่ QP 0126 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563. - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ และของขวัญของรางวัลกิจกรรมวันเด็ก เป็นจำนวนเงิน 493,550.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 4. กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ - กำหนดจัดกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม 2563 5. จำนวนผู้ใช้บริการ เดือนตุลาคม 2563 จำนวน 10,043 คน เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 6,024 คน เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 3,410 คน

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงและค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการและกิจกรรมส่งเสริมการกีฬา การดนตรี สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว พ.ศ. 2563 ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการจากวิทยากรเป็นผู้นำกิจกรรม ตามระเบียบดังกล่าว ทำให้ยังเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนไม่ได้

** อุปสรรคของโครงการ :ยังไม่สามารถหาวิทยากรอาเซียนศึกษาได้ เนื่องจากไม่มีบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถในด้านนี้

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-09)

20.00

09/12/2563 : 1. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับฐานการเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้วตามหนังสือสำนักงบประมาณที่ กท 1905/1962 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 - กำหนดคุณลักษณะฯ และราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ ๑246/๒๕๖๓ ลงวันที่ 28 ตุลาคม ๒๕๖๓ - ได้รับความเห็นชอบให้จัดซื้อฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ 2901/2563 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 - ได้รับอนุมัติสั่งซื้อฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ 2958/2563 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 - บริษัท มาเก็ตติ้ง อีเว้นท์ เซอร์วิซ จำกัด ผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการส่งของตามใบสั่งซื้อเลขที่ สนส 3/64 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 กำหนดส่งของภายใน 5 วันทำการ เรียบร้อยแล้ว ตามใบส่งของลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 2. วิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ - เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 204,120.-บาท (สองแสนสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) - ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ดังนี้ 1. นางสาวกัญจน์ วรฤทธิ์เรืองอุไร วิทยากรกิจกรรมคหกรรม ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรม ธรรมชาติสร้างสีสัน วุ้นแฟนซี และพระราชากับอาหารหลัก 5 หมู่ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนนิทรรศการ อาคาร 1 ชั้น 1 2. นายเลิศชาย มณีวาว วิทยากรกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมช่วงเวลาของแสงและเงา และรำลึกถึงพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนศิลปะ อาคาร 1 ชั้น 2 3. นางสาวพัชรินทร์ ดิษด้วง วิทยากรกิจกรรมห้องสมุด ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมผสมสระ ประกอบคำ อ่านสนุก ลูกเต๋าเล่าเรื่อง และเรื่องเล่าของพ่อ (ทองแดง) อาคาร 1 ชั้น 1 ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนห้องสมุด อาคาร 1 ชั้น 1 4. นายธีระพันธ์ คำไล้ วิทยากรกิจกรรมภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทย ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมทับทรวงกระดาษ หุ่นปลาดุ๊กดิ๊ก และกังหันน้ำของพ่อ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนสวนส้ม อาคาร 2 ชั้น 1 5. นางสาวธารารัตน์ โฆษิตอัมพรพัฒน์ วิทยากรกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ DIY ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมหมวกและกรอบรูป DIY และออมสินพอเพียง ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนขยะรีไซเคิล อาคาร 2 ชั้น 2 6. นายจักรินทร์ กลั่นประดิษฐ์ วิทยากรกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมจรวดกระดาษ เครื่องร่อนฟิวเจอร์บอร์ด และดาวเรืองเพื่อพ่อ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนไดโนเสาร์ อาคาร 1 ชั้น 3 7. นางสาวปลฉัตร กลิ่นบางพูด วิทยากรกิจกรรมหัตถกรรม ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมสานปลาตะเพียน พัดสานสร้างสรรค์ และดอกไม้ให้พ่อ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนนิทรรศการ อาคาร 1 ชั้น 2 8. นางสาวณัฐกฤตา เฟื่องจันทร์ วิทยากรกิจกรรมสันทนาการ ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรม What Animals? ตัวอะไรกัน Animals ด๊อกแด๊ก และดนตรีของพ่อ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนเวที - สันทนาการ อาคาร 1 ชั้น 1 9. นางสาววราภรณ์ สุวรรณวัฒน์ วิทยากรกิจกรรมศิลปะการแสดง ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมนาฏศิลป์พื้นฐาน หนังตะลุงจิ๋ว และมาลัยให้พ่อ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนห้องสวนส้ม อาคาร 2 ชั้น 1 3. กิจกรรมวันเด็ก - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้วตามหนังสือสำนักงบประมาณที่ กท 1905/1962 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 - กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ และกำหนดราคากลางฯ เรียบร้อยแล้วตามหนังสือที่ ๑247/๒๕๖๓ ลงวันที่ 28 ตุลาคม ๒๕๖๓ - รายงานขอซื้อฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ที่ 2900/2563 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 4. กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ - กำหนดจัดกิจกรรมเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563 5. จำนวนผู้ใช้บริการ เดือนตุลาคม 2563 จำนวน 10,043 คน เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 6,024 คน

** ปัญหาของโครงการ :ยังไม่สามารถสรรหาวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ต้นกล้าอาเซียนได้ในการสรรหาครั้งที่ 2/2564 โดยจะเปิดการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถอีกครั้งเป็นครั้งที่ 3/2564 ในเดือน มกราคม 2564

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-24)

15.00

24/11/2563 : 1. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับฐานการเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - ได้รับอนุมัติประมาณการค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกลุ่มงานบริหารแหล่งเรียนรู้ที่ ๑๑๒๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ได้รับอนุมัติแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกลุ่มงานบริหารแหล่งเรียนรู้ที่ ๑๑๗๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด และอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ พร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และกำหนดราคากลางฯ ตามหนังสือกลุ่มงานบริหารแหล่งเรียนรู้ที่ ๑232/๒๕๖๓ ลงวันที่ 26 ตุลาคม ๒๕๖๓ - แจ้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ พร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และกำหนดราคากลางฯ ตามหนังสือกลุ่มงานบริหารแหล่งเรียนรู้ที่ ๑238/๒๕๖๓ ลงวันที่ 26 ตุลาคม ๒๕๖๓ - รายงานผลการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ และกำหนดราคากลางฯ ตามหนังสือกลุ่มงานบริหารแหล่งเรียนรู้ที่ ๑246/๒๕๖๓ ลงวันที่ 28 ตุลาคม ๒๕๖๓ - รายงานขอซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับฐานการเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตามโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามหนังสือส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้ ที่ 2901/2563 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 - รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ฯ ตามหนังสือส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้ ที่ 2958/2563 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 - แจ้งผู้ขายลงนามในใบสั่งซื้อ ตามหนังสือที่ กท 1204/2273 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 2. วิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ - แต่งตั้งวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ จำนวน ๙ คน ตามคำสั่ง สวท.ที่ 256/2563 ลว. 29 ก.ย. 2563 ดังนี้ 1. นางสาวกัญจน์ วรฤทธิ์เรืองอุไร วิทยากรกิจกรรมคหกรรม ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรม ด้านคหกรรม ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนนิทรรศการ อาคาร 1 ชั้น 1 2. นายเลิศชาย มณีวาว วิทยากรกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมด้านศิลปะสร้างสรรค์ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนศิลปะ อาคาร 1 ชั้น 2 3. นางสาวพัชรินทร์ ดิษด้วง วิทยากรกิจกรรมห้องสมุด ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมด้านห้องสมุด อาคาร 1 ชั้น 1 ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนห้องสมุด อาคาร 1 ชั้น 1 4. นายธีระพันธ์ คำไล้ วิทยากรกิจกรรมภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทย ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมด้านภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทย ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนสวนส้ม อาคาร 2 ชั้น 1 5. นางสาวธารารัตน์ โฆษิตอัมพรพัฒน์ วิทยากรกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ DIY ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมด้านสิ่งประดิษฐ์ DIY ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนขยะรีไซเคิล อาคาร 2 ชั้น 2 6. นายจักรินทร์ กลั่นประดิษฐ์ วิทยากรกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนไดโนเสาร์ อาคาร 1 ชั้น 3 7. นางสาวปลฉัตร กลิ่นบางพูด วิทยากรกิจกรรมหัตถกรรม ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมด้านหัตถกรรม ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนนิทรรศการ อาคาร 1 ชั้น 1 8. นางสาวณัฐกฤตา เฟื่องจันทร์ วิทยากรกิจกรรมสันทนาการ ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมด้านสันทนาการ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนเวที - สันทนาการ อาคาร 1 ชั้น 1 9. นางสาววราภรณ์ สุวรรณวัฒน์ วิทยากรกิจกรรมศิลปะการแสดง ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมด้านศิลปะการแสดง ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนห้องสวนส้ม อาคาร 2 ชั้น 1 - เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร ประจำเดือนตุลาคม 2564 ตามเลขที่ใบเบิก 449/64 วันที่ขอเบิก 2 พฤศจิกายน 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 262,440.-บาท (สองแสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อนสี่สิบบาทถ้วน) 3. กิจกรรมวันเด็ก - กำหนดจัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 และได้รับอนุมัติจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกลุ่มงานบริหารแหล่งเรียนรู้ ที่ 1126/2563 ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ได้รับอนุมัติแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกลุ่มงานบริหารแหล่งเรียนรู้ที่ 1172/2563 ลงวันที่ 12 ตุลาคม ๒๕๖๓ - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด และอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ พร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และกำหนดราคากลางฯ ตามหนังสือกลุ่มงานบริหารแหล่งเรียนรู้ที่ ๑233/๒๕๖๓ ลงวันที่ 26 ตุลาคม ๒๕๖๓ - แจ้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ พร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และกำหนดราคากลางฯ ตามหนังสือกลุ่มงานบริหารแหล่งเรียนรู้ที่ ๑239/๒๕๖๓ ลงวันที่ 26 ตุลาคม ๒๕๖๓ - รายงานผลการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ และกำหนดราคากลางฯ ตามหนังสือกลุ่มงานบริหารแหล่งเรียนรู้ที่ ๑247/๒๕๖๓ ลงวันที่ 28 ตุลาคม ๒๕๖๓ - รายงานขอซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับฐานการเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตามโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามหนังสือส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้ ที่ 2900/2563 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 4. กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ - กำหนดจัดกิจกรรมเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-26)

10.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับฐานการเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - ได้รับอนุมัติประมาณการค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกลุ่มงานบริหารแหล่งเรียนรู้ที่ ๑๑๒๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ได้รับอนุมัติแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกลุ่มงานบริหารแหล่งเรียนรู้ที่ ๑๑๗๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ - อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ พร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และกำหนดราคากลางฯ 2. วิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ - แต่งตั้งวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ จำนวน ๙ คน ตามคำสั่ง สวท.ที่ 256/2563 ลว. 29 ก.ย. 2563 ดังนี้ 1. นางสาวกัญจน์ วรฤทธิ์เรืองอุไร วิทยากรกิจกรรมคหกรรม ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรม ด้านคหกรรม ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนนิทรรศการ อาคาร 1 ชั้น 1 2. นายเลิศชาย มณีวาว วิทยากรกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมด้านศิลปะสร้างสรรค์ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนศิลปะ อาคาร 1 ชั้น 2 3. นางสาวพัชรินทร์ ดิษด้วง วิทยากรกิจกรรมห้องสมุด ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมด้านห้องสมุด อาคาร 1 ชั้น 1 ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนห้องสมุด อาคาร 1 ชั้น 1 4. นายธีระพันธ์ คำไล้ วิทยากรกิจกรรมภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทย ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมด้านภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทย ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนสวนส้ม อาคาร 2 ชั้น 1 5. นางสาวธารารัตน์ โฆษิตอัมพรพัฒน์ วิทยากรกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ DIY ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมด้านสิ่งประดิษฐ์ DIY ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนขยะรีไซเคิล อาคาร 2 ชั้น 2 6. นายจักรินทร์ กลั่นประดิษฐ์ วิทยากรกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนไดโนเสาร์ อาคาร 1 ชั้น 3 7. นางสาวปลฉัตร กลิ่นบางพูด วิทยากรกิจกรรมหัตถกรรม ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมด้านหัตถกรรม ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนนิทรรศการ อาคาร 1 ชั้น 1 8. นางสาวณัฐกฤตา เฟื่องจันทร์ วิทยากรกิจกรรมสันทนาการ ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมด้านสันทนาการ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนเวที - สันทนาการ อาคาร 1 ชั้น 1 9. นางสาววราภรณ์ สุวรรณวัฒน์ วิทยากรกิจกรรมศิลปะการแสดง ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมด้านศิลปะการแสดง ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนห้องสวนส้ม อาคาร 2 ชั้น 1 3. กิจกรรมวันเด็ก - กำหนดจัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 และได้รับอนุมัติจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกลุ่มงานบริหารแหล่งเรียนรู้ ที่ 1126/2563 ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ได้รับอนุมัติแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกลุ่มงานบริหารแหล่งเรียนรู้ที่ 1172/2563 ลงวันที่ 12 ตุลาคม ๒๕๖๓ - อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ พร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และกำหนดราคากลางฯ 4. กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ - กำหนดจัดกิจกรรมเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหา แต่งตั้งวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ไม่ครบตามตามจำนวนที่ตั้งไว้ เนื่องจากยังไม่สามารถหาผู้มีความรู้คว่ามสามารถเฉพาะด้านอาเซียนศึกษาได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหาวิทยากรที่มีความเหมาะสมเพื่อให้ครบตามจำนวนที่ตั้งไว้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการปฏิบัติงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับฐานการเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จ้างวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดกิจกรรมวันเด็ก
:20%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดกิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์
:10%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ประเมินผลและสรุปการจัดโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:รายงานผลการจัดโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3694

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3694

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-847

ตัวชี้วัด : 07. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย โครงการ : 2

ผลงานที่ทำได้ โครงการ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(โครงการ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **